Työterveyshuolto kunnissa muutoksessa

Työterveyshuolto järjestetään kunnissa yhä useammin ostopalveluna tai erilaisia yhteistyön muotoja käyttäen. Tyytyväisyys työterveyshuoltoon on henkilöstöasioista vastaavien keskuudessa vähentynyt, vaikka siihen ollaankin kunnissa pääsääntöisesti tyytyväisiä. Tulokset käyvät ilmi Kuntien eläkevakuutuksen tuoreesta julkaisusta "Kolme näkökulmaa työterveyshuoltoon". Tutkimuksessa kartoitettiin työntekijöiden, esimiesten ja henkilöstövastaavien tyytyväisyyttä työterveyshuollon palveluihin.

Työterveyshuollon järjestämistavat ovat muuttumassa kunnissa. Ostopalveluita ja erilaisia yhteistyön muotoja käytetään yhä enemmän, vaikka suuri enemmistö kunnista järjestääkin työterveyshuollon kuntansa terveyskeskuksessa. Arviot työterveyshuollon toiminnasta vaihtelevat järjestämistavan mukaan. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että henkilöstöasioista vastaavat arvioivat kunnan omassa terveyskeskuksessa tai omalla työterveysasemalla järjestetyn työterveyshuollon toimivan monissa tilanteissa paremmin.

Tyytyväisyys työterveyshuoltoon on heikentynyt

Työterveyshuoltoon ollaan kunnissa pääsääntöisesti tyytyväisiä, mutta tyytyväisyys on heikentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Esimiehistä alle puolet kokee saaneensa tukea työterveyshuollosta alaistensa työkyvyn tukemisessa. Kunta-alan työntekijät ovat tyytymättömämpiä työterveyshuoltoon kuin muilla työmarkkinasektoreilla työskentelevät.

Henkilöstövastaavien tyytyväisyys työterveyshuoltoon on myös laskenut, vaikka arviot ovatkin edelleen myönteisiä. He kokevat etenkin työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon välisessä yhteistyössä puutteita. Työterveyshuollon koetaan ohjaavan hyvin kuntoutukseen, mutta se ei esimerkiksi tuota riittävästi tietoa henkilöstön hyvinvoinnista. Suurissa kunnissa työterveyshuoltoon ollaan tyytyväisempiä kuin pienissä kunnissa.

Työkykyyn liittyvät ongelmat lisäävät tyytymättömyyttä

Työkykynsä heikoksi kokevat työntekijät ovat muita tyytymättömämpiä työterveyshuoltoon. Tyytymättömyys lisääntyi kolmen vuoden aikana etenkin niillä, joiden henkinen työkyky samaan aikaan alentui ja jotka kokivat työkyvyn menetyksen uhkaavan heitä. Tyytymättömyys lisääntyi eniten nuorilla sekä terveysalalla työskentelevillä.

Tuloksista enemmän

Kuntien eläkevakuutus järjestää Työterveyshuollon menestystarinat -seminaarin Helsingissä 6.9., jossa raportin tuloksia esitellään tarkemmin. Seminaarissa esitellään myös erilaisia työterveyshuollon järjestämistapoja kunnissa sekä pohditaan, kuinka ne vaikuttavat työterveyshuollon toimintaan työssä jatkamisen tukijana ja työhyvinvoinnin edistäjänä.

Seminaarin yhteydessä julkaistaan raportti:
Forma Pauli, Harkonmäki Karoliina, Saari Pirjo & Väänänen Janne 2007. Kolme näkökulmaa työterveyshuoltoon. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.
Raportti on luettavissa Kuntien eläkevakuutuksen Internet-sivuilta 7.9.


Lisätietoja:

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 614 2450

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit