Vanhuuseläkkeellä työskentely kolminkertaistunut julkisella sektorilla viime eläkeuudistuksen jälkeen

Vanhuuseläkkeellä työskentely on jopa kolminkertaistunut julkisella sektorilla vuosina 2005–2011. Yleisimmin eläkkeellä työskentelevät ovat opetus- ja hoitoalalla, päivähoitotyössä, siivous- ja keittiötyössä tai asiantuntijatyössä.

Tiedot käyvät ilmi Kevan tuoreesta tilastoselvityksestä ”Eläkkeellä työskentely julkisella sektorilla”, joka luo katsauksen vanhuuseläkkeellä työskenteleviin kunnallisen ja valtion eläkelain mukaan vakuutettuihin vuosina 2005–2011.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen vanhuuseläkkeellä työskentely on sekä kunta-alalla että valtiolla lisääntynyt runsaasti. Eläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena oli työurien pidentäminen muuttamalla työeläkkeiden määräytymisperusteita ja ansiorajoja kannustavammiksi vanhuuseläkkeellä työskentelyyn.

Julkisella sektorilla oli vuonna 2011 kaiken kaikkiaan arviolta noin 13 000 vanhuuseläkkeellä työskentelevää. Kunta-alan työntekijöistä vanhuuseläkkeellä työskenteli kunta-alalla reilu prosentti, valtion työntekijöistä valtiolla noin 0,8 prosenttia. Osuuksien kasvu on ollut voimakasta, kunta-alalla eläkkeellä työskentelevien osuus on lähes kolminkertaistunut ja valtiolla kaksinkertaistunut vuosina 2005–2011. Eläkkeellä työskentelevien osuus vanhuuseläkkeellä olevista on samoin kasvanut tarkastelujaksolla. Tarkastelussa ei ole huomioitu yksityisellä sektorilla tai esim. yrittäjänä tehtyä työtä, eikä tarkasteltu kunta-alan ja valtion työntekijöitä ristiin.

Eläkkeellä työskennellessä ansaitaan noin 40 % ei-eläkeläisten ansioista

Vuoden 2011 lopussa yli 1 000 euroa vuodessa ansaitsi noin 5 000 kunta-alalla työskennellyttä eläkeläistä ja 1 200 valtiolla työskennellyttä eläkeläistä.

Vanhuuseläkkeellä työskentelevien keskiansiot ovat kunta-alalla kasvaneet jonkin verran. Keskimäärin vanhuuseläkeläisten työansiot ovat 40 prosenttia ei-eläkeläisten ansioista.

Ammattiryhmien kesken tuloerot ovat suuria, mikä kertoo myös eroista eläkkeellä työskentelyn luonteessa. Etenkin opetusalalla ns. keikkatyö on yleistä; suurimpien keskimääräisten ansioiden ammattiryhmissä työ on useammin kuukausipalkkaista ja jatkuvaluonteista. Esimerkiksi kunta-alalla eniten vanhuuseläkkeellä ansaitsivat lääkärit, keskimäärin reilut 25 000 euroa vuodessa. Pienimmät ansiot ovat opetusalalla, kirjasto-, arkisto- ja museoalalla sekä vapaa-ajan ja askartelutoiminnan yms. ohjaajilla, keskimäärin 4 500 euron suuruiset.

Kaikista vanhuuseläkkeellä työskennelleistä noin 38 prosenttia ansaitsi alle 1 000 euroa vuodessa, mikä kertonee siitä, että eläkkeellä työskennellään paljon muiden kuin toimeentulosyiden vuoksi.

Yleisimmin eläkkeellä työskentelevät opettajat ja hoitoalan työntekijät

Kunta-alalla vanhuuseläkkeellä työskentely on yleisintä opetus- ja hoitoalan, päivähoitotyön sekä siivous- ja keittiötyön ammattilaisilla. Valtiolla vanhuuseläkkeellä työskentelevät ovat useimmiten joko opetusalalla tai hallinnon, talouden ja lakiasioiden asiantuntijoina. Työskentely eläkkeellä on yleistynyt lähes kaikilla ammattialoilla.

- Yleisen työtilanteen ja työntekijöiden terveydentilan muutokset vaikuttavat suuresti vanhuuseläkkeellä olevien työmahdollisuuksiin, arvioi tilastoanalyytikko Petra Sohlman.

Lisätietoja

Tilastoanalyytikko Petra Sohlman, puh. 020 614 2851

Vanhuuselakkeella tyoskentely kolminkertaistunut graafit (pdf)

Julkaisu: Eläkkeellä työskentely julkisella sektorilla – Tilastokatsaus KuEL ja VaEL-vanhuuseläkkeellä työskenteleviin 2005–2011(pdf)

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.