Jakautuneen Kyron osakkeen hankintamenon jakaminen

JAKAUTUNEEN KYRON OSAKKEEN HANKINTAMENON JAKAMINEN Jakautuneen Kyro Oyj Abp:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan jakautumisessa 31.3.2001 syntyneiden uusien osakkeiden kesken siten, että 60,8 % luetaan uuden Kyro Oyj Abp:n osakeen hankintamenoksi ja 39,2 % Tecnomen Holding Oyj:n osakkeen hankintamenoksi. Hankintamenon jakamisen perustelut seuraavat: Kyro Oyj Abp:n jakautumisen verokohteluun liittyen Kyro haki keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisun koskien Kyron osakkeen hankintamenon jakamista uuden Kyron ja Tecnomen Holdingin osakkeiden hankintamenoksi. Kyron osakkeenomistajan hakemuksesta KVL antoi 13.12.2000 ennakkoratkaisun (nro. 133/2000, lainvoimainen), jossa se lausui mm. seuraavaa: "Osakeyhtiön jakautumisessa vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että vastaanottaville yhtiöille siirtyneiden nettovarallisuuksien suhde poikkeaa olennaisesti näiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakamisperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Oikeuskäytännössä (KVL 1999/48, julk.) on katsottu, että hankintamenon jakoperusteena tuli käyttää käypien arvojen suhdetta, jos vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen mukainen suhde poikkesi vähintään 20 %:a vastaanottaville yhtiöille siirtyneiden nettovarallisuuksien suhteesta. Jos vastaanottaville yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa jakautumisen aikaan olennaisesti yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, jakautumisessa saatujen osakkeiden hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta." Osakkeen käyvän arvon määrittämisen osalta KVL lausui seuraavaa: "Jos jakautumisessa muodostuvien yhtiöiden osakkeet noteerataan pörssissä, osakkeiden hankintamenon jakoperusteena käytettävä käypä arvo määrätään pörssikurssien perusteella. Jakoperusteena käytettävä pörssikurssi voidaan tällöin laskea ensimmäisen noteerauspäivän painotettuna keskiarvona tai viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavana keskikurssina, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeiden käypien arvojen suhdetta jakautumishetkellä. Jako tehdään kaikkien osakkeiden osalta samaa perustetta noudattaen." Ulkopuolinen veroasiantuntija antoi hankintamenon jakamisesta lausunnon edellä mainitun KVL:n ennakkoratkaisun perusteella. Lausunnon mukaan jakautuneen Kyro Oyj Abp:n omasta pääomasta per 30.3.2001 eli 81,6 Meur (alustava) siirtyi uudelle Kyrolle noin 76,4 Meur ja Tecnomen Holdingille noin 5,2 Meur. Lausunnon perusteella Kyro Oyj Abp:n omistamien Tecnomen osakkeiden arvona nettovarallisuutta laskettaessa pidetään varallisuusverotuksessa vahvistettua yhteenlaskettua verotusarvoa 131.040.777 euroa. Lausunnon perusteella Kyro Oyj Abp:n nettovarallisuus per 31.3.2001 olisi arviolta yhteensä 207.398.506 euroa ((81.572.000-5.214.271)+131.040.777). Tällöin uudelle Kyrolle siirtyy 76.357.729 euroa eli 36,8% ja Tecnomen Holdingille 131.040.777 euroa eli 63,2% jakautuneen Kyro Oyj Abp:n nettovarallisuudesta. Uuden Kyron osakkeen ensimmäisen pörssipäivän painotettu keskikurssi oli 4,20 euroa ja Tecnomen Holdingin 3,00 euroa. Laskettaessa käypien arvojen mukainen suhde ensimmäisen noteerauspäivän pörssikurssin perusteella saadaan suhdeluvuksi 58,3% uudelle Kyrolle ja 41,7 % Tecnomen Holdingille. Uuden Kyron osakkeen painotettu keskikurssi viiden ensimmäisen noteerauspäivän osalta oli 4,12 euroa ja Tecnomen Holdingin 2,66 euroa. Laskettaessa käypien arvojen mukainen suhde viideensimmäisen noteerauspäivän perusteella, käypien arvojen mukaiseksi suhteeksi tulee 60,8% uudelle Kyrolle ja 39,2% Tecnomen Holdingille. Koska osakkeiden käypien arvojen mukainen suhde poikkeaa yli 20 % nettovarallisuuksien mukaisesta suhteesta, lausunnon mukaan jakautuneen Kyron osakkeen hankintameno tulee jakaa uusien yhtiöiden osakkeen hankintamenoksi käypien arvojen mukaisessa suhteesssa. Koska ensimmäisen noteerauspäivän kaupankäyntivolyymi on ollut vähäistä, osakkeiden käyvän arvon määrittämisessä on päätetty käyttää viiden ensimmäisen noteerauspäivän kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia. Hankintameno voidaan määrittää kunkin osakkeenomistajan osalta kuten seuraavassa esimerkissä. Mikäli jakautuneen Kyron osakkeen hankintameno on ollut esimerkiksi 10 euroa, uuden Kyron osakkeen hankintameno on 60,8% x 10 euroa eli 6,08 euroa per osake ja Tecnomen Holdingin osakkeen hankintameno 39,2% % x 10 euroa eli 3,92 euroa per osake. Riippumatta osakkeiden hankintamenon jakamistavasta Suomessa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja kotimaiset kuolinpesät voivat käyttää hankintameno-olettamaa osakkeiden luovutusvoittoa laskettaessa, kun hankintameno-olettaman käyttäminen johtaa edullisempaa lopputulokseen kuin todellisen hankintamenon käyttäminen. Jakautuminen ei katkaise osakkeiden omistusaikoja. KYRO OYJ ABP / TECNOMEN HOLDING OYJ Pentti Yliheljo toimitusjohtaja Lisätietoja: Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli Kronqvist, 0400-838 140 Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen, suhteet: p. 0400-882 024 JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/09/20010409BIT00990/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/09/20010409BIT00990/bit0002.pdf

Tilaa