Puolivuositulos: Tapiola-ryhmän yhtiöiden liikevoitot kasvoivat, sijoitusten arvostuserojen muutos heikensi kokonaistuloksia

LEHDISTÖTIEDOTE
18.8.2011

Tapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden liikevoitot ja maksutulot sekä pankkikonsernin asiakasmäärä kasvoivat ajalla 1.1.-30.6.2011:

  • Vahinko-Tapiolan liikevoitto kasvoi 22,5 miljoonalla eurolla 37,9 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 28,2 miljoonalla eurolla 9,6 miljoonaan euroon. Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 480,4 miljoonaan euroon.
  • Henki-Tapiolan liikevoitto kasvoi 15,3 miljoonalla eurolla 30,4 miljoonaan euroon. Kokonaistulos eli liikevoitto ja sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos yhteensä oli 2,6 miljoonaa euroa. Henki-Tapiolan vakuutusmaksutulo nousi 31,9 prosentilla 158,3 miljoonaan euroon.
  • Tapiola Pankki -konsernin liikevoitto kasvoi 0,6 miljoonalla eurolla 1,7 miljoonaan euroon. Pankkitoiminnassa asiakasmäärä kasvoi 11 450 asiakkaalla yltäen katsauskauden lopussa 222 450 asiakkaaseen. Konserniin kuuluvan Tapiola Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen määrä kasvoi 13,5 miljoonalla eurolla 5 906,5 miljoonaan euroon. Tapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 1 505 osuudenomistajalla.
  • Eläke-Tapiolan sijoitustoiminnan tuottoprosentti käyvin arvoin oli 0,2, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 3,9 prosenttia. Yhtiön kokonaistulos oli -142,4 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5,7 prosenttia 758,5 miljoonaan euroon. Eläke-Tapiolan vakavaraisuusaste oli 27,5 prosenttia ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,6-kertainen.
  • Kiinteistö-Tapiola -konsernin liikevaihto kasvoi 0,1 miljoonalla eurolla 4,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto saman verran 0,4 miljoonaan euroon.

Pääjohtajan kommentit

”Useiden suurten maiden hallitsematon velkaantumiskehitys on johtamassa globaalin talouden kriisiytymiseen, eivätkä normaalit talouden vakautta tukevat elementit enää toimi. Tämä korostaa talouden toimijoiden omien riskiarvioiden ja riskienhallinnan merkitystä. Tapiola-ryhmän vakavaraisuusasema on säilynyt vahvana myös katsauskauden jälkeisessä turbulenssissa finanssimarkkinassa. Asiakkaiden oman taloudellisen turvan kannalta pidän huolestuttavana, että yksilöllisten eläkevakuutusten suosio on ollut laskussa, vaikka tarve eläketurvan täydentämiseen mitä ilmeisimmin kasvaa”, sanoo Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala.

Tulokset

Vahinko-Tapiola

Vahinko-Tapiolan liikevoitto kasvoi 22,5 miljoonalla eurolla 37,9 miljoonaan euroon (15,4 milj. e). Yhtiön kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään sijoitustoiminnan arvostuserojen muutos -28,2 miljoonaa euroa, oli 9,6 miljoonaa euroa (48,1 milj. e).

Epävarmassa sijoitusympäristössä sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 1,5 prosenttia, kun se viime vuoden kesäkuussa oli 2,9 prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 44,2 miljoonaa euroa (79,6 milj. e).

Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo kasvoi 1,4 prosenttia 480,4 miljoonaan euroon (474,0 milj. e). Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 1,1 prosentilla 434,5 miljoonaan euroon (429,6 milj. e). Eniten kasvoi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo, 6,8 prosenttia.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 107,2 prosenttia (106,8 %). Yhdistetty kulusuhde mittaa yhtiön vakuutustoiminnan kannattavuutta.

”Yhdistetyn kulusuhteen hienoisesta noususta huolimatta ensivakuutuksen kannattavuus kehittyi suotuisasti kaikissa vakuutuslajeissa. Erityisesti suurvahinkojen määrän ja vahinkomenojen merkittävä pienentyminen oli positiivista. Jälleenvakuutusmenot kasvoivat aiempien vaikeiden vahinkovuosien takia. Pääosin tästä syystä kannattavuustoimenpiteiden tehoaminen ei vielä näy tunnusluvuissa”, toimitusjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki kertoo.

Vahinko-Tapiolan vakavaraisuuspääoma oli 1 358,7 miljoonaa euroa (1 355,9 milj. e 12/2010) ja vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin 205,7 prosenttia (206,7 % 12/2010). Yhtiön vakavaraisuusasema on erittäin vahva.

Henki-Tapiola

Henki-Tapiolan liikevoitto kasvoi 15,3 miljoonalla 30,4 miljoonaan euroon (15,1 milj. e). Arvostuserojen muutos heikensi kokonaistulosta 27,8 miljoonalla eurolla 2,6 miljoonaan euroon (40,2 milj. e).

Henki-Tapiolan vakuutusmaksutulo nousi 31,9 prosentilla 158,3 miljoonaan euroon (120,0 milj. e). Finanssialan Keskusliiton (FK) mukaan koko alan maksutulo ilman vastuunsiirtoja aleni 14,2 prosenttia. Toimitusjohtaja Minna Kohmon mukaan Henki-Tapiola kasvatti eniten säästö- ja riskihenkivakuutuksen maksutuloa, jossa kasvua oli 56,6 prosenttia 114,3 miljoonaan euroon (73,0 milj. e).

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin oli 1,5 prosenttia (2,9 %). Sijoitukset käyvin arvoin olivat 2 546,9 miljoonaa euroa (2 560,8 milj. e 12/2010).

Yhtiön vakavaraisuus oli hyvä, sillä vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vastuuvelkaan oli 18,0 prosenttia, kun se vuoden lopussa 2010 oli 18,1 prosenttia.

Tapiola Pankki -konserni

Tapiola Pankki -konsernin liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonaan euroon (1,1 milj. e). Toimitusjohtaja Harri Lauslahden mukaan korkokatteen kehitystä rasitti edelleen alhainen korkotaso. Korkokate nousi 21,9 prosenttia 7,9 miljoonaan euroon (6,5 milj. e). Antolainaus ja muut saamiset kasvoivat 1 529 miljoonaan euroon (1 382 milj. e 12/2010) ja talletuskanta ja muu varainhankinta asiakkailta 1 523 miljoonaan euroon (1 488 milj. e 12/2010).

Pankkikonsernin hallinnassa olevat varat kasvoivat katsauskauden loppuun mennessä 7 421,2 miljoonaan euroon (7 366,4 milj. e 12/2010).

Pankkikonsernin vakavaraisuussuhde oli 12,6 prosenttia (12,1 % 12/2010) ja emoyhtiö Tapiola Pankin vakavaraisuussuhde oli 14,1 prosenttia (13,7 %).

Pankkikonsernin asiakasmäärä jatkoi maltillista kasvuaan. Pankkitoiminnassa asiakasmäärä kasvoi 11 450 asiakkaalla yltäen katsauskauden lopussa 222 450 asiakkaaseen (211 000 12/2010).

Pankkikonserniin kuuluvan Tapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimien asiakasvarojen määrä kasvoi 13,5 miljoonalla eurolla 5 906,5 miljoonaan euroon (5 893,0 milj. e 12/2010). Varainhoidon hallinnoimien sijoitusrahastojen rahastopääomat laskivat 3,2 prosentilla 1 753,0 miljoonaan euroon (1 810,4 milj. e 12/2010).

Tapiola Varainhoidon hallinnoimien rahastojen osuudenomistajien lukumäärä kasvoi 1 505 osuudenomistajalla yltäen kesäkuun lopussa 52 377 osuudenomistajaan (50 872 12/2010). Yhtiön markkinaosuus rahastomarkkinoista säilyi ennallaan 2,9 prosentissa kuten se oli vuoden 2010 lopussa.

Toimitusjohtaja Tom Liljeströmin mukaan myös varainhoitoasiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan alkuvuonna ja hoidettavien asiakassalkkujen tuottokehitys oli olosuhteisiin nähden hyvä.

Eläke-Tapiola

Eläke-Tapiolan sijoitusten tuotto oli haastavista markkinoista huolimatta positiivinen. Sijoitustoiminnan tuottoprosentti käyvin arvoin oli 0,2 (3,9 %).

”Sijoitusmarkkinoita leimasi alkuvuonna talouskasvun hidastuminen ja kiihtyvä inflaatio. Myös epävarmuus euroalueen valtiontalouksien ongelmista heikensi markkinoita vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tässä tilanteessa sijoitustoiminnan positiivista tuottoa voidaan pitää myönteisenä”, sanoo toimitusjohtaja Satu Huber.

Yhtiön kokonaistulos oli sijoitustoiminnan tuottojen laskusta ja vastuuvelan kasvaneesta tuottovaatimuksesta johtuen 142,4 miljoonaa euroa tappiollinen (237,2 milj. e voitollinen).

Eläke-Tapiolan vakuutusmaksutulo nousi 5,7 prosenttia 758,5 miljoonaan euroon (717,5 milj. e). Eniten kasvoi yrittäjän eläkevakuutuksen YEL:n maksutulo, jossa oli kasvua 8,5 prosenttia.

Yhtiön vakavaraisuusaste oli 27,5 prosenttia (29,6 % 12/2010) ja vakavaraisuusasema eli toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan oli 2,6-kertainen (3,0-kertainen 12/2010). Ilman tilapäisiä lakimuutoksia vakavaraisuusaste olisi ollut 22,4 prosenttia (24,4 % 12/2010) ja vakavaraisuusasema 2,1-kertainen (2,4-kertainen 12/2010).

Kiinteistö-Tapiola -konserni

Kiinteistö-Tapiola -konsernin liikevaihto kasvoi 0,1 miljoonalla eurolla 4,6 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa (4,5 milj. e) ja liikevoitto 0,1 miljoonalla eurolla 0,4 miljoonaan euroon (0,3 milj. e). Hallinnoidun kiinteistökannan markkina-arvo kasvoi 103,1 miljoonalla eurolla 2 642,5 miljoonaan euroon (2 539,4 milj. e 12/2010).

Kiinteistö-Tapiola -konsernin muodostavat emoyhtiö Kiinteistö-Tapiola Oy ja kiinteistörahastoliiketoiminnan hallinnointiyhtiöt.

Katsauskauden aikana konserni toteutti asiakkaille kiinteistöinvestointeja 107,8 miljoonalla eurolla (112,6 milj. e) ja kiinteistömyyntejä 7,6 miljoonalla eurolla (15,1 milj. e).

”Kiinteistö-Tapiolan hallinnoimien rahastojen sijoitusvarallisuus on kasvanut hyvin ja rahastoihin on tullut uusia sijoittajia”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Immonen.

Lisätiedot:

Puolivuosikatsaukset 2011: www.tapiola.fi/tulos

Timo Laakso
Talousjohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 3048,
050 326 8659

Sirpa Pönkkä
Laskentajohtaja
Talouspalvelut
puh. (09) 453 2565,
0400 440 862

Juha-Pekka Halmeenmäki
Toimitusjohtaja
Vahinko-Tapiola
puh. (09) 453 2623

Minna Kohmo
Toimitusjohtaja
Henki-Tapiola
puh. (09) 453 3032

Harri Lauslahti
Toimitusjohtaja
Tapiola Pankki
puh. (09) 453 7100

Tom Liljeström
Toimitusjohtaja
Tapiola Varainhoito
puh. (09) 453 2102

Satu Huber
Toimitusjohtaja
Eläke-Tapiola
puh. (09) 453 2619

Vesa Immonen
Toimitusjohtaja
Kiinteistö-Tapiola
puh. (09) 453 3412

 

Yrityksestä

LähiTapiola-ryhmä tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästö- ja sijoittajapalveluja. LähiTapiola on vakuutuksenottajien omistama keskinäinen yhtiöryhmä, johon kuuluvat valtakunnalliset yhtiöt LähiTapiola Vahinkovakuutus, LähiTapiola Henkiyhtiö, Tapiola Pankki, Tapiola Varainhoito ja LähiTapiola Kiinteistövarainhoito. Ryhmän työeläkeyhtiökumppanina toimii LähiTapiola Eläkeyhtiö. Valtakunnallisten yhtiöiden lisäksi LähiTapiola-ryhmään kuuluu 20 alueyhtiötä.