Lassila & Tikanojan Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskuksen YVA on valmistunut

Lassila & Tikanojan Uuteenkaupunkiin suunnitteleman materiaalinkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA on saatu valmiiksi. Menettelyssä on arvioitu hankkeen vaikutuksia lähiympäristöön sekä keskuksen mahdollistamia hyötyjä, kun raaka-aineet palautetaan tehokkaasti käyttöön.

Suunniteltu materiaalinkäsittelykeskus sijoittuu Munaistenmetsän kaatopaikan alueelle. Tarkoituksena on palauttaa jätteitä ja sivuvirtoja uudelleen käytettäväksi tai hyödynnettäväksi energiana ja tarjota turvallinen loppusijoitus niille jätteille, joita ei voida hyödyntää.

”Näillä näkymin vuonna 2016 toimintansa aloittava keskus voi tarjota koko Länsi-Suomen alueelle innovatiivisen ja kierrätystä suosivan ratkaisun jätteiden käsittelemiselle. Toteutusvaihtoehdosta riippuen työpaikkoja syntyy suoraan 5-30 ja vaikutukset tukevat myös muiden yritysten toimintaa”, sanoo hankkeesta vastaava liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen L&T:ltä.

Ympäristölupa määrittää toiminnan rajat

Arvioinnissa on tarkasteltu kolmea laajuudeltaan erilaista toteutusvaihtoehtoa sekä toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyn päättymisen jälkeen toteuttamiskelpoiselle vaihtoehdolle haetaan ympäristölupaa, joka määrittää toiminnan rajat.

”Toiminnan laajuus riippuu siitä, mitä jätteitä keskukseen saadaan käsiteltäväksi. Yritysjätteiden lisäksi olemme mielellämme mukana myös Länsi-Suomen alueella syntyvien kotitalousjätteiden käsittelemisessä”, Hannu Poutiainen kertoo.

Osana kokonaisuutta L&T suunnittelee yhdyskuntajätteen käsittelyyn Suomen oloissa ainutlaatuista mekaanista käsittelylaitosta, joka perustuu maailmalla hyväksi havaittuun ja tunnettuun teknologiaan.

Yhdyskuntajätteen kaatopaikkaaminen päättyy

Materiaalinkäsittelykeskuksella ei ole laajoja, monitahoisia tai suuria väestöä koskettavia suoria haitallisia ympäristövaikutuksia, vaan mahdolliset vaikutukset jäävät paikallisiksi. Keskuksen toiminta sijoittuu alueelle, jossa ei ole erityisiä herkkiä luontokohteita. Suunnitellut prosessit ovat tunnettuja eikä keskus käsittele tai varastoi vaarallisiksi luokiteltuja aineita, jotka voisivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaran.

”Uusien toimintojen myötä orgaanisia jätteitä ei enää sijoiteta kaatopaikalle, joten yhdyskuntajätteiden ns. penkkaamisen päättyminen vähentää hajuja, tuhoeläinhaittoja ja roskaantumista”, Hannu Poutiainen ennakoi.

Hajuja ja pölyjä voi kuitenkin aiheutua muista alueella käsiteltävistä jätteistä, mutta niitä estetään materiaalista riippuen joko peittämällä, kostuttamalla tai kattamalla. Roskat siivotaan ympäristöstä säännöllisesti.

Liikenne- ja meluhaitat minimoidaan

Kaatopaikan välittömässä yhteydessä olevilta uusilta alueilta kaadetaan metsää ja niille toteutetaan vähitellen maanrakennusta. Ympärille jätetään kuitenkin metsävyöhyke, joka ehkäisee maisemahaittoja sekä roskien, melun, pölyn ja hajujen leviämistä alueen ulkopuolelle.

Merkittävimmät lähialueeseen kohdistuvat haittavaikutukset ovat lisääntynyt liikenne sekä prosessilaitteista ja liikenteestä syntyvä ajoittainen melu.

”Liikenteen riskejä vähennämme muun muassa kouluttamalla kuljettajiamme säännöllisesti turvalliseen ajotapaan. Melun osalta keskukselle tulevat toiminta-ajat ja mittauksilla varmistetaan, etteivät rajat ylity asutusalueilla”, lupaa Hannu Poutiainen.

Jätteet hyödynnetään etusijajärjestyksen mukaisesti

Uusikaupunki on Suomen johtavia kuntia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tukeakseen siirtymistään kohti hiilineutraaliutta ja ennakoidessaan vuonna 2016 voimaan astuvaa biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoa kaupunki myi julkisen kilpailutuksen kautta kaatopaikkansa Lassila & Tikanojalle.

Vanhan kaatopaikan alueelle suunniteltavasta materiaalinkäsittelykeskuksesta rakentuu kansallisestikin kiinnostava esimerkki, jossa jätteet ja teollisuuden sivuvirrat hyödynnetään etusijajärjestyksen mukaisesti. Toteutuessaan keskus edistää aineiden suljettua kiertoa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kansallisten kierrätystavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen, L&T, puh. 050 385 3775.

Projektipäällikkö Mari Saario, Gaia Consulting Oy, puh. 050 4219 999.

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit