LEL-maksu ja TaEL-maksu nousevat vuonna 2003

Tiedote 12.12.2002 Puutuotealan kasvavat yritykset luovat enemmän työpaikkoja kuin uudet yritykset Puutuotealan uudet työpaikat syntyvät enimmäkseen alalla jo toimineiden yritysten kasvaessa. Suomessa puualan pienten ja keskisuurten yritysten määrä on jo niin suuri, että uusia yrityksiä ei alalle enää välttämättä tarvita. Pikemminkin olisi kehitettävä alalla jo toimivia kasvuhakuisia yrityksiä, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuoreessa tutkimuksessa. Vastoin sitä yleistä oletusta, että Suomessa ei ole halua ryhtyä yrittäjäksi, meillä on pieniä ja keskisuuria eli pk-yrityksiä puualalla paljon, kaikkiaan yli 5000 kpl. Tämä on suhteellisesti yhtä paljon kuin Italiassa ja selvästi enemmän kuin Tanskassa, joita on pidetty alan mallimaina. Puutuoteteollisuus loi 1990-luvun lopulla yhteensä noin 3 600 uutta työpaikkaa. Työpaikkoja syntyi erityisesti silloin, kun yritykset kasvoivat pienistä keskikokoisiksi ja keskikokoiset yritykset suuremmiksi. Eniten työpaikkoja syntyi pienissä puutaloteollisuuden yrityksissä sekä rakennuspuusepänteollisuuden pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Huonekaluteollisuudessa eniten uusia työpaikkoja syntyi keskisuurissa yrityksissä. Rakennuspuusepänteollisuuden toimiala menestyi työllisyysmittarilla mitattuna hyvin. Hyvää menestystä saattaa selittää se, että alan yrittäjistä suurin osa oli ammatillisesti koulutettuja. Lisäksi toimialan yritysten sijainti oli maantieteellisesti keskittyneempää kuin muilla toimialoilla eivätkä yritykset kovin usein olleet maatalouden sivuelinkeinona. Suomen alue- ja maaseutupolitiikka painottaa pk-yritysten perustamista ja kehittämistä, erityisesti metsä- ja puualalle. Koska uusien yritysten kuolleisuus on erittäin suurta ensimmäisen viiden vuoden aikana, voi aikaa ja resursseja kuitenkin kulua runsaasti hukkaan. Suomessa ei tämän tutkimuksen mukaan välttämättä tarvita paljon uusia yrityksiä, vaan jo toimivia on kehitettävä niin, että ne kasvavat ja työllistävät enemmän. Pientenkin yritysten olemassaolo jo sinänsä tarjoaa kehittämispotentiaalia ja hyvät lähtökohdat alueellisen kehittymisen hyötyjen aikaansaamiseksi. Maaseudun yritystoimintaa kehitettäessä on järkevää keskittyä sellaisen yrittäjyyden edistämiseen, johon liittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhakuisuutta. Lisätietoja: Pekka Mäkinen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5345, sähköposti: pekka.makinen@metla.fi Julkaisu: Mäkinen, P. (toim.) Metsä- ja puualan pk-yritysten menestystekijät. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 869. www.metla.fi/julkaisut/mt/index.htm Tiedote Internetissä: www.metla.fi/tiedotteet/2002/2002-12-12-pk-yritykset.htm ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00640/wkr0002.pdf

Tilaa