Den nya motorvägen i Kyrkslätt är nu helt klar

Förbättringsprojektet på stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Stensvik har färdigställts inom tids- och budgetramen. De sista arbetsskedena slutfördes i oktober.

Under byggnadsarbetet som inleddes 2010 har vägsträckan mellan Stensvik och Kyrkslätt byggts om till motorväg på en omkring 10 kilometer lång sträcka. Därtill byggdes tre nya planskilda anslutningar och 10 nya broar.

Den nya motorvägen minskar de ständiga trafikstockningarna och förbättrar trafikanternas säkerhet. Förbättringsprojektet stöder också genomförandet av Kyrkslätts markanvändningsplaner. Stamväg 51 är en viktig trafikled för hela västra Nylands vidareutveckling, sade Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen vid motorvägens öppningsceremoni 29.10.2013.

Stamväg 51 är huvudleden västerut från Helsingfors via Kyrkslätt till Karis och vidare längs riksväg 25 till Hangö.

Under pågående arbeten hölls vägen öppen för trafik

Man försökte minimera störningarna för trafiken och kunde hålla vägen öppen för trafik under hela projektets gång. Samarbetet med invånarna, företagen och vägtrafikanterna i området har varit mycket smidigt, vilket visar hur betydelsefullt projektet är och att förväntningarna varit stora, berättar ledaren för projektet, projektchef Jukka Hietaniemi vid Trafikverket.

Förbättringsprojektets byggnadsskede har genomförts enligt tidsplanen och inom budgetramen. Eftersom byggnadsarbetena framskred så snabbt kunde vägen öppnas med fyra körfält redan under slutet av år 2012. Huvudentreprenören Destia har ansvarat för förbättringsprojektets planering och genomförande. Destia ansvarar därtill för det periodiska underhållet av beläggningen, bygg- och brokonstruktionerna i 15 års tid efter det att vägen färdigställts.

Broarna är karaktäristiska för projektet

De sista arbetena på Esbovikens broar färdigställdes i oktober 2013, då ombyggnaden av gamla Mulby bro för gång- och cykeltrafiken blev klar. I de omfattande brobyggnadsarbetena vid Esboviken som pågick under hela projektets gång byggdes en ny motorvägsbro samt en bro för lokaltrafiken. Sommaren 2011 flyttades bron på stamväg 51 1,4 meter norrut.

Flyttningen av bron var en för finska förhållanden exceptionell operation, som krävde särskild precision och expertis. Brons flyttvikt var omkring 2,2 miljoner kilo och den flyttades med hjälp av hydrauliska domkrafter, berättar Hietaniemi.

Man byggde också en 60 meter lång viltbro sju meter ovanför motorvägen. Avsikten med bron är att försäkra sig om både djurens och trafikanternas säkerhet. T.ex. älgarnas sommar- och vinterbeten ligger på olika sidor av vägen, varför älgarna ofta utgör en risk för trafikanterna.

Stamväg 51 i siffror:

  • Motorväg 10,2 km
  • Nya planskilda anslutningar 3 st
  • Övriga allmänna vägar 3,7 km
  • Arrangemang för enskilda vägar 8,3 km
  • Förbättrade broar 4 st
  • Nya broar 10 st
  • Bullerskydd 3,3 km
  • Bullerräcken 1,1 km
  • Viltstängsel 17,2 km

Foton i Flickr:
https://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/sets/72157630016726555/
http://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/sets/72157634586890767/

Ytterligare information om projektet:
Jukka Hietaniemi, projektchef, Trafikverket, tfn 0400 422 251, jukka.hietaniemi@trafikverket.fi
Jukka-Pekka Saikkonen, projektchef, Destia Oy, tfn 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen@destia.fi

Förbättringsprojektet på stamväg 51 mellan Kyrkslätt och Stensvik ökar smidigheten och säkerheten i trafiken. En ungefär 10 kilometer lång sträcka av stamväg 51 byggdes om till motorväg med tre nya planskilda anslutningar och 10 nya broar.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.