E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien tarjouskilpailu on ratkennut – Elinkaarihanke käynnistyy loppuvuodesta

Koskenkylä–Kotka-moottoritie toteutetaan elinkaarimallilla. Liikennevirasto tilaa valittavalta palveluntuottajalta suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja rahoituksen käsittävän kokonaisuuden. 

Liikennevirasto käy sopimukseen tähtääviä neuvotteluja Destia Oy:n, YIT Rakennus Oy:n ja Meridiam Infrastructure Finance II S.á.r.l:n muodostaman yhteenliittymän kanssa. Sopimuksen allekirjoittamisen arvioidaan olevan mahdollista marraskuussa.

Sopimusneuvotteluja edelsi tarjouskilpailu

Kansainvälisessä tarjouskilpailussa tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle tarjoajalle. Neuvotteluvaiheen jälkeen tarjouksia jätettiin kaksi. Tarjousten vertailuperusteena käytettiin laadun ja hinnan sisältävää kokonaistaloudellista edullisuutta.

Valittu tarjoaja teki selvästi kokonaistaloudellisesti parhaimman ja hinnaltaan edullisimman tarjouksen, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa neuvotteluja palvelusopimuksen solmimiseksi hankkeelle myönnetyn 650 miljoonan euron sopimusvaltuuden puitteissa.

Tiiviin elinkaaritoteutuksen odotetaan tuovan hyötyjä

Koskenkylä–Kotka-tieosuuden rakentamisaika on lyhyt, noin kolme vuotta.  Noin 53 kilometrin pituisen moottoritien rakentamistöiden on arvioitu käynnistyvän loppuvuodesta 2011. Arvion mukaan moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan sopimukseen kuuluvat tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Elinkaarimallin käytöllä tavoitellaan nopeaa, tehokasta ja laadukasta toteutusta, hyvää kunnossapidon palvelutasoa sekä tarkoituksenmukaista riskien hallintaa. Aiemmin mallia on käytetty Lahden moottoritien ja Muurla–Lohja-moottoritien toteuttamisessa.

Merkittävä kansainvälinen ja alueellinen yhdistäjä

Koskenkylä–Kotka-moottoritie sijoittuu valtatielle 7, joka on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä E18 ja Euroopan unionin tärkeäksi asettamaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se kytkee pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä muuhun Eurooppaan ja Venäjälle. Valtatie 7 on myös osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa (Trans European Networks).

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritietä toteutetaan osaltaan Vihreän Moottoritien hengessä. Vihreä Moottoritie on alueen kuntien, maakuntaliittojen ja merkittävien yritysten kehittämä yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena on hyödyntää toteutettavaa E18-moottoritietä Koskenkylästä itään innovaatioalustana kestävän kehityksen teknologialle.

Lisätietoja

projektinjohtaja Hannu Lehtikankare
p. 020 637 3555
hannu.lehtikankare(at)liikennevirasto.fi

ylijohtaja Kari Ruohonen
p. 020 637 3831
kari.ruohonen(at)liikennevirasto.fi

www.liikennevirasto.fi/e18koskenkyla-kotka

Anbudstävlingen för motorvägen E18 mellan Forsby och Kotka har avgjorts – Livscykelprojektet inleds i slutet av året

Motorvägsavsnittet Forsby–Kotka byggs enligt livscykelmodellen. Trafikverket beställer ett helhetskoncept inom vilket den valda serviceproducenten svarar för planering, byggnad, drift och underhåll samt finansiering.

Trafikverket förhandlar med ett konsortium bildat av Destia AB, YIT Rakennus Oy och Meridiam Infrastructure Finance II S.á.r.l med avsikten att ingå ett avtal. Avtalet beräknas vara klart att undertecknas i november.

Avtalsförhandlingarna föregicks av en anbudstävling

I den internationella anbudstävlingen skickades anbudsbegäran till fyra anbudsgivare. Efter förhandlingsskedet lämnades två anbud.  Valkriteriet var att anbuden helhetsekonomiskt sett skulle vara förmånliga med avseende både på kvalitet och pris.

Anbudet som lämnades av den utvalde anbudsgivaren var det klart bästa ur helhetsekonomiskt perspektiv och det prismässigt förmånligaste. På basis av anbudet har man kunnat fortsätta förhandlingarna för att ingå ett serviceavtal inom ramen för den för projektet beviljade fullmakten om 650 miljoner euro.

Ett komprimerat utförande av livcykelmodellen väntas ge fördelar

Den avsatta tiden för att bygga vägavsnittet Forsby–Kotka är kort, ungefär tre år. Arbetet med att bygga den cirka 53 kilometer långa motorvägen påbörjas uppskattningsvis i slutet av 2011. Det uppskattas att motorvägen delvis öppnas för trafik redan 2013 och att den ska stå helt färdig 2014. På det hela taget ska vägarrangemangen som ingår i avtalet vara klara i slutet av 2015. Avtalsperioden, till vilken driften och underhållet för vägen samt finansieringen hör, sträcker sig till 2026.

Med hjälp av livscykelmodellen strävar man efter att vägavsnittet ska byggas snabbt, effektivt och högklassigt, med hög servicenivå på drift och underhåll samt en ändamålsenlig riskhantering. Modellen har tidigare använts vid byggandet av Lahtis motorväg och motorvägen mellan Muurla och Lojo.

En viktig länk som förenar regionen och förbinder den till det internationella nätverket

Motorvägen mellan Forsby och Kotka ligger på riksväg 7, som är en del av Finlands viktigaste internationella vägförbindelse E18 och av Nordiska triangelns trafiksystem som prioriteras av EU. Motorvägen förenar de nordiska huvudstäderna med varandra, med det övriga Europa och med Ryssland. Riksväg 7 är också en del av det allmäneuropeiska TEN-nätverket (Trans-European Networks).

Avsnittet Forsby–Kotka av motorvägen E18 genomförs som en Grön Motorväg. Den Gröna Motorvägen är ett samarbetsforum som bildats av kommunerna, landskapsförbunden och betydande företag i området. Syftet med forumet är att dra nytta av motorvägen E18 från Forsby österut som en innovationsplattform för teknologin inom hållbar utveckling.

Ytterligare uppgifter

Projektledare Hannu Lehtikankare
tfn 020 637 3555
hannu.lehtikankare(at)liikennevirasto.fi

Överdirektör Kari Ruohonen
tfn 020 637 3831
kari.ruohonen(at)liikennevirasto.fi

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit