Kehäradan glykoliongelmasta miljoonien lasku - Glykolproblemet på Ringbanan kostar miljoner

Helsinki–Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhittavassa Kehäradan tunnelissa havaittiin kesällä 2010 mikrobikasvustoja, jotka aiheutuivat maaperästä tihkuvista glykolin hajoamistuotteista. Reagoidessaan hapen kanssa glykolin hajoamistuotteet muodostavat mikrobikasvustoa tunneliin valuvassa vedessä ja tunneliseinämien pinnoilla. Näissä mikrobikasvustoissa esiintyy korkeita bakteeripitoisuuksia.

Mikrobikasvustot joudutaan poistamaan tunnelista ja tunneliin on rakennettava eriste- ja kuivanapitorakenteet. Tehtyjen selvitysten perusteella mikrobikasvusto on erittäin haastava rakenteille. VTT:n selvitys tunneliin vuotavista aineista ja niiden vaikutuksista rakenteisiin valmistuu tammikuun 2011 lopulla. Sen jälkeen voidaan käynnistää varsinainen korjaussuunnittelu.

Glykoliongelmasta aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia mm. erilaisista selvityksistä, tunnelin rakentamisen keskeytymisestä selvitysten ajaksi, korjausten suunnittelusta sekä glykolin aiheuttamista lisävaatimuksista rakentamiselle. Myös glykoliongelman aiheuttama aikatauluviive ja sen kiinni saaminen muussa rakentamisessa aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Lisäkustannukset saattavat nousta jopa 20 miljoonaan euroon.

Ympäristönsuojelulain, jätehuoltolain, vesilain, ympäristövahinkolain ja vahingonkorvauslain perusteella maaperän pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa sekä pilaantuneen alueen puhdistamisesta että edellä mainittujen vahinkojen sekä vahingontorjunta- ja ennallistamiskustannusten korvaamisesta.

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Ruohonen, p. 020 637 3831


Kehärata

Kehärata tulee olemaan 18 kilometriä pitkä, kaksiraiteinen lähiliikenteen kaupunkirata Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Kehärata alittaa lentoaseman alueen kahdeksan kilometriä pitkässä kaksoistunnelissa. Kehärata yhdistyy päärataan ja Vantaankosken rataan ja parantaa siten koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennetarjontaa.

Ensimmäisessä vaiheessa radalle rakennetaan neljä asemaa: Kivistön ja Leinelän asemat sekä Aviapoliksen ja Lentoaseman tunneliasemat. Liikennöinti Kehäradalla alkaa kesällä 2014.

Kehäradan kokonaiskustannusarvio on 605 miljoonaa euroa, josta Liikenneviraston osuus on 389 M€ ja Vantaan kaupungin osuus 186 M€. Lisäksi hanke saa EU-tukea yhteensä noin 17,8 M€ . Finavia Oyj rahoittaa lentoaseman asemaa 30 M€:lla.

Glykolproblemet på Ringbanan kostar miljoner

I Ringbanans tunnel som sprängs under Helsingfors-Vanda flygplats östra landningsbana upptäckte man sommaren 2010 mikrobfloror, som bildades av glykolens nedbrytningsprodukter som sipprar från marken. Då glykolens nedbrytningsprodukter kommer i kontakt med syre bildas en mikrobflora i vattnet som flyter in i tunneln och på tunnelns väggytor. Dessa mikrobfloror innehåller höga bakteriehalter.

Man är nu tvungen att avlägsna mikrobflororna från tunneln och bygga konstruktioner som isolerar och håller tunneln torr. Utredningar har visat att mikrobfloran utgör en utmaning för konstruktionerna. VTT:s utredning av ämnena som flyter in i tunneln och hur dessa påverkar konstruktionerna blir färdig i slutet av januari 2011. Därefter kan man inleda den egentliga planeringen av reparationerna.

Glykolproblemet orsakar betydande extra kostnader beroende bl.a. på olika utredningar, avbrott i tunnelbyggandet under utredningarnas gång, planering av reparationerna samt de tilläggskrav som glykolen förutsätter. Glykolproblemet medför också en försenad tidtabell, som det är svårt att hinna i fatt i det övriga byggandet, vilket ger upphov till märkbara kostnader. Tilläggskostnaderna kan till och med stiga till 20 miljoner euro.

Enligt miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, miljöskadelagen och skadeståndslagen har den som har orsakat den förorenade marken ansvaret för att både sanera det förorenade området och för att ersätta kostnaderna för ovan nämnda skador samt för kostnaderna för avvärjande och återställande.  

Ytterligare uppgifter:

överdirektör Kari Ruohonen, tfn 020 637 3831

Ringbanan

Ringbanan blir en 18 kilometer lång, dubbelspårig stadsbana för närtrafiken mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats. I trakten kring flygplatsen leds banan under marken, i en dubbeltunnel som är åtta kilometer lång. Ringbanan går samman med huvudbanan och Vandaforsbanan och förbättrar på så sätt kollektivtrafikutbudet i hela huvudstadsregionen.

Under det första skedet byggs fyra stationer: stationerna Kivistö och Lejle samt tunnelstationerna Aviapolis och Flygplatsen. Trafikeringen av Ringbanan inleds sommaren 2014.

De totala kostnaderna för Ringbanan uppskattas till 605 miljoner euro, av vilket Trafikverkets står för 389 M€ och Vanda stads andel är 186 M€. Utöver detta får projektet EU-stöd som sammanlagt uppgår till cirka 17,8 M€. Finavia Oyj finansierar stationen vid flygplatsen med 30 miljoner euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa