Kilpailu maanteiden hoidon alueurakoista yhä kireää

Liikenneviraston vuosittainen kilpailutuskierros maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista on ratkennut. Kilpailutusvuorossa olivat nyt 11 tänä vuonna alkavaa urakkaa eri puolilta Suomea eli Porvoosta, Mäntsälästä, Liedosta, Parkanosta, Virroilta, Lapualta, Ilomantsista, Juvalta, Puolangalta, Sodankylästä ja Kemijärvi-Posio -alueelta.

Tarjousten yhteenlaskettu arvo oli 129 miljoonaa euroa. Urakoitsija vaihtui kuudessa urakassa. Syksyllä uuden urakkakauden alkaessa käynnissä on 80 urakkaa, joita hoitaa kuusi eri urakoitsijaa. Tarjouksia tuli nyt enemmän kuin edellisellä kierroksella, keskimäärin 4 hyväksyttyä tarjousta urakkaa kohden.

Nyt kilpailutetut urakat jakaantuivat lopulta kolmen urakoitsijan kesken, vaikka tarjoajia urakkaa kohden oli aiempaa enemmän. Tuntuvimmin kierros vaikutti Lemminkäinen Infra Oy:n markkinaosuuteen, joka kasvoi huomattavasti, urakoitsija voitti yhden aiemman urakan lisäksi tällä kilpailutuskierroksella neljä uutta alueurakkaa.

Hintataso laski edelleen hieman

Kilpailu oli pääosassa urakoita kireää tai jopa erittäin kireää. Saatujen tarjousten yhteenlaskettu hinta oli 129 miljoonaa euroa. Hinta alitti 2,7 prosentilla Liikenneviraston kokonaiskustannusarvion.

Maanteiden hoidon hinnat laskivat edelleen hieman edellisestä vuodesta. Tosin viime vuodesta poiketen tällä kilpailutuskierroksessa ei ollut mukana erittäin vaativia urakoita, jotka mahdollisesti olisivat nostaneet hintaa. Eri vuosina kilpailutettavien urakoiden hintavertailu on varsin vaikeaa, sillä vuosittain kilpailussa on hyvin erityyppisiä urakoita. Myös urakoiden sisältö eri urakoissa on alkanut eriytyä entistä enemmän. Esimerkiksi päällysteiden paikkaukset ovat mukana pääosassa alueurakoita, vaikka niitä teetetään myös erillisissä urakoissa.

Tehtäviä talvikunnossapidosta vihertöihin

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Hoitotöiden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset.

Urakat luokitellaan vaativuutensa mukaan erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Tällä kertaa kilpailutettiin kuusi vaativaa ja viisi perusurakkaa. Juvalla kokeiltiin uudella tavalla laatuun painottuvaa kilpailutusta, jossa laatupisteiden painoarvo oli yhteensä 33 prosenttia. Urakassa pyritään kehittämään urakoitsijoiden ja tilaajan laadunhallintaa. Urakan aikana toteutetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti teemavuosittain määritetyt parantamistoimet. Virtain urakassa esimerkiksi kokeillaan tavoitehintamallia lähinnä talvihoidossa, muutoin toimitaan perinteisen urakan kokonaisvastuun periaatteella. Urakat ovat viisivuotisia ja alkavat lokakuussa.

Valitut urakoitsijat

Nyt kilpailutetut alueet menivät kolmelle urakoitsijalle: Lemminkäinen Infra Oy:lle, joka voitti neljä urakkaa ja kasvatti markkinaosuuttaan, Destia Oy:lle, joka voitti yhden uuden ja viisi vanhaa urakkaa, mutta hävisi kolme urakkaa ja YIT Rakennus Oy:lle säilytti markkinaosuutensa voittamalla yhden uuden ja häviämällä yhden vanhan urakan. Vaikka Destian markkinaosuus pieneni, se vastaa edelleen yli puolesta urakoista. NCC Roads Oy puolestaan menetti markkinaosuuttaan häviämällä kaksi urakkaa.

Tänä vuonna käynnissä olevien ja käynnistyvien maanteiden hoidon alueurakoiden urakoitsijakohtaiset markkinaosuudet (suluissa edellisen vuoden osuudet):

 • Destia Oy 55,6 prosentti (57,6 %)
 • YIT Rakennus Oy 27,3 prosenttia (27,3 %)
 • NCC Roads Oy 6,7 prosenttia (8,7 %)
 • Lemminkäinen Infra Oy 5,9 prosenttia (1,4 %)
 • Savon Kuljetus Oy 3,6 prosenttia (3,8 %)
 • Pahkakangas Oy 0,8 % (0,9 %)

Lisätietoja:

Hankinnan asiantuntija Ismo Kohonen, p. 029 534 3403

Alueellisesti ELY-keskukset:

Länsi-Suomi, Katja Levola, p. 0295 036 262

Itä-Suomi, Marja Bäck, p. 0295 026 703

Pohjois-Suomi, Jarkko Pirinen, p. 0295 038 274

Kartta: Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat

www.ely-keskus.fi/liikenne

www.liikennevirasto.fi/tienpito

Fortfarande hård konkurrens om områdesentreprenaderna för landsvägarnas löpande underhåll

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. Entreprenaderna som nu stod i tur att konkurrensutsättas inleds i år på 11 områden runt om i Finland: i Borgå, Mäntsälä, Lundo, Parkano, Virdois, Lappo, Ilomants, Juva, Puolanka, Sodankylä och Kemijärvi-Posio-området.

Priset på de erhållna anbuden uppgick sammanlagt till 129 miljoner euro. Entreprenören utbyttes i sex entreprenader. Då den nya entreprenadperioden inleds i höst pågår 80 entreprenader som sköts av sex olika entreprenörer. Det kom in flera anbud än tidigare, i medeltal 4 godkända anbud per entreprenad.

Entreprenaderna som nu konkurrensutsattes uppdelades till slut mellan tre entreprenörer, fastän det fanns flera anbudsgivare per entreprenad än tidigare. Mest påverkades Lemminkäinen Infra Oy:s marknadsandel som ökade betydligt; entreprenören vann förutom en tidigare entreprenad ytterligare fyra nya områdesentreprenader i den nya omgången.

Prisnivån sjönk ännu lite till

I största delen av entreprenaderna var konkurrensen hård eller till och med mycket hård. Priset på de erhållna anbuden uppgick sammanlagt till 129 miljoner euro och underskred Trafikverkets totala kostnadsberäkning med 2,7 procent.

Priset på underhållet av landsvägarna sjönk ännu lite till jämfört med året innan. Visserligen fanns det i år inga mycket krävande entreprenader, i motsats till året innan, vilket eventuellt kunde ha höjt priset. Det är inte lätt att jämföra priserna på entreprenaderna som konkurrensutsätts under olika år, eftersom det är fråga om entreprenader av så olika slag. Också innehållet i de olika entreprenaderna har börjat avvika allt mer. T.ex. lappning av beläggningen finns med i de flesta områdesentreprenader, fastän detta arbete också utförs som separata entreprenader.

Uppgifterna varierar från vinterväghållning till skötsel av grönområden

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken samt lappning av beläggningar. NTM-centralerna övervakar driftsarbetena.

Entreprenaderna klassificeras utgående från deras svårighetsgrad som mycket krävande, krävande och basentreprenader. Denna gång konkurrensutsattes sex krävande och fem basentreprenader. I Juva testade man för första gången kvalitetsbetonad konkurrensutsättning, där kvalitetspoängens vikt totalt stod för 33 procent. I entreprenaden strävar man efter att utveckla entreprenörernas och beställarens kvalitetsledning. Under entreprenaden genomför man förbättringsåtgärderna som enligt en tidigare sammanställd plan fastställts för temaåret i fråga. I entreprenaden i Virdois testar man t.ex. riktprismodellen närmast för vinterunderhållet, annars tillämpar man den traditionella principen om helhetsansvar för entreprenaden. Entreprenadperioden är fem år och den startar i oktober.

Valda entreprenörer

De nu konkurrensutsatta områdena gick till tre entreprenörer: Lemminkäinen Infra Oy, som förutom en tidigare entreprenad, vann fyra nya entreprenader och därigenom ökade sin marknadsandel, Destia Oy, som vann en ny och fem tidigare entreprenader, men förlorade tre entreprenader och YIT Rakennus Oy som bibehöll sin marknadsandel genom att vinna en ny och förlora en tidigare entreprenad. Även om Destias marknadsandel minskade så står företaget ändå för mer än hälften av alla entreprenader. NCC Roads Oy:s marknadsandel minskade däremot då företaget förlorade två entreprenader.

De sammanlagda marknadsandelarna för de pågående entreprenaderna och entreprenaderna som startar i år enligt entreprenör (fjolårets marknadsandelar inom parentes):

 • Destia Oy 55,6 procent (57,6 %)
 • YIT Rakennus Oy 27,3 procent (27,3 %)
 • NCC Roads Oy 6,7 procent (8,7 %)
 • Lemminkäinen Infra Oy 5,9 procent (1,4 %)
 • Savon Kuljetus Oy 3,6 procent (3,8 %)
 • Pahkakangas Oy 0,8 procent (0,9 %)

Ytterligare information:

Upphandlingsexpert Ismo Kohonen, tfn 029 534 3403

Regionala NTM-centraler:

Västra Finland, Katja Levola, tfn 0295 036 262

Östra Finland, Marja Bäck, tfn 0295 026 703

Norra Finland, Jarkko Pirinen, tfn 0295 038 274

Kartta: Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/underhall/underhall_vagar

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.