Laitaatsalmen väyläjärjestelyjen yleissuunnitelma on valmistunut

Savonlinnan liikennehankkeessa Saimaan syväväylä siirretään Savonlinnan kohdalla Laitaatsalmeen.

Suunnitelmassa nykyinen Laitaatsalmen kautta kulkeva väylä levenne­tään ja syvennetään syväväylävaatimusten mukaiseksi. Rakentamistoimenpi­teet kohdistuvat pääosin Laitaatsalmeen noin 400 metrin pituiselle maa- ja vesialueelle. Väylän pohjan leveys Laitaatsalmes­sa on 45 metriä ja haraussyvyys purjehduskauden alivedestä mitat­tuna 5,0 metriä. Väylän hyötyleveys on pienimmillään laivajohteiden kohdalla vähintään 38 metriä.

Valtatie 14 rakennetaan nelikaistaiseksi tieksi Kellarpellon Mirrilän liittymän ja Savontien liittymän välisellä osuudella. Tie rakennetaan Laitaatsalmen syväväylän kohdalla 520 metriä pitkälle sillalle, jonka alikulkukorkeus väylän kohdalla on 24,5 metriä. Etelän puoleiselle maantiesillalle toteutetaan hissiyhteydet kevyen liikenteen väylälle turvaamaan liikuntarajoitteisten kulkeminen.

Huutokoski – Parikkala rautatietä parannetaan nykyisellä paikallaan 0,8 km:n matkalla. Laitaatsalmen kohdalla rata rakennetaan käännettävälle sillalle. Radan korkeusasemaa nostetaan noin metrillä Patterinmäkeen johtavan tieyhteyden alikulkukorkeuden vuoksi.

Suunnitelman vaikutukset

Syväväylän siirtäminen Laitaatsalmeen poistaa suuronnettomuusriskin ahtaasta ja vaikeasti navigoitavasta Kyrönsalmesta.

Maantiesiltojen avaamistarve Savonlinnassa poistuu, mikä vähentää tieliikenteen jonoutumista merkittävästi. Maankäytön kehittämisen kannalta ratkaisu tuo uuden mahdollisuuden eheyttää yhdyskuntarakennetta ja poistaa haittaa elinkeinoelämälle ja asukkaille.

Käännettävä ratasilta ja vähäinen raideliikenne mahdollistavat, että silta voidaan pitää pääosan ajasta laivaliikenteelle avoimena.

Korkeasta maantiesillasta aiheutuu Laitaatsalmessa tieliikenteelle ja kevytliikenteelle haittaa nykytilanteeseen verrattuna. Sillalle nouseminen hidastaa etenkin raskaan liikenteen nopeuksia.

Yleissuunnitelman käsittely

Hankkeen sisältämistä eri kulkumuotojen liikennejärjestelyistä on laadittu kaksi erillistä yleissuunnitelmaraporttia:

  • Valtatiestä 14 ja sen edellyttämistä liikennejärjestelyistä on laadittu yleissuunnitelma, joka käsitellään maantielain mukaan. Raportissa on esitetty myös vesiväylän yleissuunnitelma.
  • Huutokoski – Parikkala rautatien parantamiskohteesta on laadittu yleissuunnitelma, joka käsitellään ratalain mukaan.

Kahden raportin menettely johtuu lainsäädännön vaatimuksista käsitellä tien yleissuunnitelma ja radan yleissuunnitelma erikseen. Suunnitelmat ovat em. lakien mukaan yleisesti nähtävillä touko-kesäkuun aikana. Suunnitelmiin voi tutustua myös internetissä. Tavoitteena on, että Liikennevirasto voisi tehdä suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2011 aikana.

Suunnitelmien hyväksymispäätöksen jälkeen edetään tie- ja ratasuunnitelman laatimiseen, lupaprosesseihin ja rakennussuunnitteluun.

Kolmen hankkeen kokonaisuus

Savonlinnan liikenteen uudelleenjärjestely sisältää seuraavat osahankkeet:

  • Valtatien 14 parantaminen välillä Ruislahti – Miekkoniemi sisältäen Kyrönsalmen avattavan 2. maantiesillan, hanke on valmis
  • Valtatien 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi – Ruislahti sekä Pääskylahden ratapihan parantaminen, rakentaminen käynnissä, liikenteelle otto kesäkuussa 2013.
  • Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyt, yleissuunnitelma valmis.

Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 130 M€, josta Laitaatsalmen järjestelyt noin 48 M€. Laitaatsalmen tie-, rata- ja väyläjärjestelyjen toteutus voisi käynnistyä tämän hetkisten arvioiden mukaan aikaisintaan vuonna 2014.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Aimo Heiskanen p. 020 637 3335

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit