Liikennevirasto ilmaisee tyytymättömyytensä asfalttikartellipäätökseen ja harkitsee valittamista

Liikennevirasto on ilmaissut tyytymättömyytensä Helsingin käräjäoikeuden päätökseen asfalttikartelliasiassa.

"Päätös oli Liikennevirastolle yllätys ja pettymys. Haluamme perehtyä päätöksen perusteluihin vielä tarkemmin ja harkitsemme valituksen jättämistä", sanoo lakiasiainjohtaja Laura Kuistio Liikennevirastosta.

Liikennevirasto vaati kanteessaan yhtiöiltä yhteensä 56,7 miljoonan euron vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan ja velvoitti valtion korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut yhteensä 2,6 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

lakiasiainjohtaja Laura Kuistio, p. 029 534 3962

Trafikverket meddelar sitt missnöje med beslutet gällande asfaltkartellen och överväger att överklaga beslutet

Trafikverket har meddelat sitt missnöje med Helsingfors tingsrätts beslut gällande asfaltkartellen.

"Beslutet var en överraskning och besvikelse för Trafikverket. Nu vill vi sätta oss in i motiveringarna för beslutet mer ingående och överväger att överklaga det ", säger Laura Kuistio, direktör för juridiska ärenden vid Trafikverket.

Trafikverket krävde i sin talan skadestånd för totalt 56,7 miljoner euro av företaget. Tingsrätten förkastade talan i sin helhet och ålade staten att ersätta företagen för rättegångskostnaderna som uppgick till totalt 2,6 miljoner euro.

Ytterligare information:

direktör för juridiska ärenden Laura Kuistio, tfn 029 534 3962

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.