Liikennevirasto ja järjestöt yhdessä infra-alan harmaan talouden kimppuun

Liikennevirasto ja ELY-keskukset edellyttävät jatkossa infra-alan palveluntoimittajilta kuulumista Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja sitä kautta Tilaajavastuu.fi-verkkopalveluun. Tavoitteena on saada kaikki infran rakentamista, kunnossapitoa ja hoitoa tarjoavat urakoitsijat ohjelman piiriin.

– Tämä on erittäin tärkeä asia ja Liikennevirasto haluaa olla vahvasti mukana torjumassa harmaata taloutta ja muita epäterveitä ilmiöitä infra-alalla. Tämä on kaikkien alalla toimivien yhteinen asia ja etu, sillä kyse on koko infra-alan maineesta ja uskottavuudesta, toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala.

Alan työnantajajärjestöt tukevat tavoitteeseen pääsyä. Infrarakentajia edustava

INFRA ry on jo pitkään suositellut jäsenilleen Luotettava kumppani -ohjelmaan liittymistä. Nyt järjestö alkaa tarjota ohjelmaan liittymistä uutena jäsenetuna. Etu on yksittäiselle jäsenelle rahanarvoinen, mutta hyöty koituu lopulta koko yhteiskunnalle.

– Harmaa talous aiheuttaa julkiselle taloudelle huomattavat tulonmenetykset joka vuosi. Lisäksi epärehelliset toimijat vääristävät alan kilpailua ja pilaavat suotta infra-alan mainetta. Alan toimijoiden yhteistyö on tehokkain tapa parantaa tilannetta, uskoo INFRA ry.n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

Myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on mukana hankkeessa.

– Tilaajavastuu.fi on meillä yksi harmaan talouden torjuntakeinoista ja suosittelemme jäsenillemme Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. Harmaan talouden torjunta on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme tänä vuonna, kertoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Nettipalvelusta helpotusta

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) tuli voimaan 1.1.2007. Laki velvoittaa työn tilaajat selvittämään palvelun tuottajien kaupparekisteri-, verovelka- ja eläkevakuutustiedot sekä tiedot sovellettavista työehdoista ja harkitsemaan tilaustaan näiden tietojen pohjalta. Lain tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta ja epätervettä hintakilpailua.

Tilaajavastuulain noudattaminen on aikaa vievä ja vaativa prosessi sekä tilaajalle että palveluja tuottaville yrityksille. Tilaajavastuu.fi-verkkopalvelu tekee lainkuuliaisuudesta helpompaa. Palvelusta tilaaja saa helposti ja maksutta viranomaisen hyväksymän ja ajantasaisen raportin siitä, miten tarjouksen tehnyt yritys yhteiskuntavelvoitteensa täyttää. Helppolukuinen raportti sisältää kaikki tilaajavastuulain vaatimat asiakirjat.

Yritys pääsee Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymällä Luotettava Kumppani -ohjelmaan tai hankkimalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän RALA-pätevyyden.

Lisätietoja:

pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto, p. 050 5527260,

toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry, p. 040 560 1803,

toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, SKAL ry, p. 040 502 8181,

toimitusjohtaja Lars Albäck, Suomen Tilaajavastuu Oy, p. 040 503 3672

Trafikverket och organisationerna bekämpar tillsammans den grå ekonomin inom infrastrukturbranschen

Trafikverket och NTM-centralerna kommer i fortsättningen att förutsätta att tjänsteleverantörerna inom infrastrukturbranschen hör till programmet Luotettava kumppani (Pålitlig partner) och därigenom också till webbtjänsten Tilaajavastuu.fi. Målet är att programmet ska omfatta alla infrastrukturbranschens entreprenörer som erbjuder tjänster inom byggande, skötsel samt drift och underhåll.

– Det här är oerhört viktigt och Trafikverket vill göra en insats för att bekämpa den grå ekonomin och andra osunda fenomen inom infrastrukturbranschen. Det här är en sak som berör och gynnar alla inom branschen, eftersom det är fråga om hela infrastrukturbranschens anseende och trovärdighet, konstaterar Trafikverkets generaldirektör Juhani Tervala.

Branschens arbetsgivarorganisationer stöder detta mål. INFRA ry, som representerar infrastrukturbyggarna, har redan länge rekommenderat att medlemmarna går med i programmet Luotettava Kumppani. Nu har organisationen börjat erbjuda anslutning till programmet som en ny medlemsförmån. För den enskilde medlemmen har förmånen ett penningvärde, men förmånen gynnar slutligen hela samhället.

– Den grå ekonomin orsakar varje år märkbara inkomstförluster för den offentliga ekonomin. Dessutom förvränger ohederliga aktörer konkurrensen inom branschen och förstör infrastrukturbranschens anseende i onödan. Det mest effektiva sättet att förbättra situationen är samarbete mellan de olika aktörerna inom branschen, anser INFRA ry:s verkställande direktör Paavo Syrjö.

Finlands Transport och Logistik SKAL rf deltar också i projektet.

– Tilaajavastuu.fi är ett sätt för oss att bekämpa den grå ekonomin och vi rekommenderar att våra medlemmar går med i programmet Luotettava Kumppani. Ett av våra viktigaste mål i år är att bekämpa den grå ekonomin, berättar verkställande direktör Iiro Lehtonen.

Webbtjänsten underlättar

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) trädde i kraft 1.1.2007. Enligt lagen är beställaren skyldig att begära uppgifter gällande tjänsteleverantörernas handelsregister, skatteskulder och pensionsförsäkringar samt utreda vilka kollektivavtal som ska tillämpas. Beställaren har skyldighet att beakta dessa uppgifter vid beställningen. Målet med lagen är att utrota den grå ekonomin och den osunda priskonkurrensen.

Att följa beställaransvarslagen är en både lång och krävande process för både beställaren och för företagen som producerar tjänsterna. Webbtjänsten Tilaajavastuu.fi gör det lättare att följa lagen. Med hjälp av tjänsten kan beställaren lätt och utan kostnad få en av myndigheten godkänd, uppdaterad rapport om hur företaget som lämnat anbud uppfyller sina samhälleliga plikter. Rapporten är lätt att läsa och innehåller alla dokument som krävs enligt beställaransvarslagen.

Ett företag får tillgång till tjänsten Tilaajavastuu.fi genom att ansluta sig till programmet Luotettava Kumppani eller genom att skaffa en RALA-behörighet som beviljas av Byggandets Kvalitet BYKVA rf.

Ytterligare information:

generaldirektör Juhani Tervala, Trafikverket, tfn 050 5527260,

verkställande direktör Paavo Syrjö, INFRA ry, tfn 040 560 1803,

verkställande direktör Iiro Lehtonen, SKAL rf, tfn 040 502 8181,

verkställande direktör Lars Albäck, Suomen Tilaajavastuu Oy, tfn 040 503 3672

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.