Liikenneviraston jäänmurtajahankinta etenee

Liikenneviraston tehtävänä on turvata talvimerenkulun edellytykset ja huolehtia elinkeinoelämän merikuljetusten ympärivuotisesta toimivuudesta. Jäänmurtoavustuksen toimivuus ja kustannustehokkuus ovat Suomen elinkeinoelämän ja ulkomaankaupan kriittisiä kilpailukykytekijöitä.

Liikennevirasto on hankkimassa uutta perusjäänmurtajaa korvaamaan lähivuosina poistuvaa jäänmurtokapasiteettia. Hankkeelle on myönnetty EU-tukea 24 miljoonaa euroa, minkä ansioista Suomen valtion rahoitusosuus on selkeästi pienentynyt.

Liikennevirasto sai hankintalain mukaisesti toteutetussa kilpailutuksessa määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, STX Finland Oy:ltä ja Arctech Helsinki Shipyard Oy:ltä.

Jäänmurtajan rakentajaksi valittiin Arctech Helsinki Shipyard Oy. Tavoitteena on, että sopimus allekirjoitetaan vuoden loppuun mennessä ja murtajan rakentaminen aloitetaan ensi vuoden alussa.

STX Finland Oy:n tarjous jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena.

Hankittava uusi perusjäänmurtaja edustaa uusinta huipputeknologiaa, ja se on suunniteltu erityisesti Itämeren vaativimpaan jäänmurtoon. Murtaja käyttää polttoaineena sekä dieseliä että LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua, mikä pienentää sen päästöjä ja polttoainekustannuksia. Lisäksi uusi perusmurtaja varustetaan öljyntorjunta- ja hätähinauskapasiteetilla myös vaativiin avomeriolosuhteisiin, eli alus on ympärivuotisessa käytössä.

Lisätietoja:

Talvimerenkulkuyksikön päällikkö Jarkko Toivola, p. 029 534 3327

Meddelande 27.11.2013

Trafikverkets isbrytarupphandling framskrider

Trafikverket har som uppgift att trygga förutsättningarna för vintersjöfarten och se till att näringslivets sjötransporter fungerar året runt. Fungerande och kostnadseffektiv isbrytarassistans är en av de kritiska konkurrensfaktorerna för Finlands näringsliv och utrikeshandel.

Trafikverket håller på att upphandla en ny konventionell isbrytare för att ersätta den isbrytningskapacitet som avtar under de närmaste åren. Projektet har beviljats 24 miljoner euro i EU-stöd, vilket innebär att finska statens finansieringsandel har minskat betydligt.

I konkurrensutsättningen som utfördes enligt upphandlingslagen fick Trafikverket två anbud inom utsatt tid, av STX Finland Oy och Arctech Helsinki Shipyard Oy.

Arctech Helsinki Shipyard Oy valdes till att bygga isbrytaren. Målet är att avtalet undertecknas inom slutet av året och att isbrytaren börjar byggas i början av nästa år.

Anbudet av STX Finland Oy måste förkastas eftersom det var i strid med anbudsbegäran.

Den nya konventionella isbrytaren representerar senaste nytt inom högteknologin och den har planerats särskilt för krävande isbrytning i Östersjön. Isbrytaren använder både diesel och LNG (dvs. flytande naturgas) som bränsle, vilket minskar både dess utsläpp och bränslekostnader. Dessutom har den nya konventionella isbrytaren oljebekämpnings- och nödbogseringskapacitet också för krävande förhållanden i öppet hav, vilket betyder att fartyget är i användning året runt.

Ytterligare uppgifter:

Chef för vintersjöfartsenheten Jarkko Toivola, tfn 029 534 3327

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.