Liikenneviraston organisaatio uudistuu

Liikenneviraston organisaatio muuttuu 1.5.2015 alkaen. Muutoksen tavoitteena on edelleen tehostaa strategisten tavoitteiden toteutumista. Merkittävin muutos on, että suunnittelusta ja investointihankkeiden toteutuksesta muodostetaan uusi toimiala. Myös johtoryhmän jäsenten vastuualueissa tapahtuu muutoksia.

"Vastaamme tällä muutoksella niihin tarpeisiin, joita on tullut esille sekä omissa että sidosryhmiemme kanssa käydyissä keskusteluissa. Suunnittelun ja hankkeiden uusi organisointi on luonteva tapa varmistaa asioiden kokonaisvaltainen valmistelu ja toteutus", kertoo pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Toimialat ja niiden vastuualueet ja vetäjät ovat 1.5.2015 alkaen seuraavat

Toiminnan ohjaus vastaa talouden ja tulosohjauksen, oikeuden ja hankinnan sekä henkilöstöhallinnon kokonaisuuksista. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Raimo Tapio.

Suunnittelu ja hankkeet -toimialalle on keskitetty suunnittelu ja projektien toteuttaminen. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Rami Metsäpelto. Hankkeet-toimialan nykyinen ylijohtaja Kari Ruohonen jää eläkkeelle kesällä 2015.

Väylänpito vastaa mm. väylien kunnossapidosta ja viranomaistehtävistä sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjauksesta. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Mirja Noukka.

Liikenne ja tieto vastaa viraston tietopalveluista, -varannoista ja -hallinnosta, liikenteen palveluista sekä operatiivisesta liikenteenhallinnasta. Toimialan ylijohtajana jatkaa Tiina Tuurnala.

Lisäksi strategia- ja viestintätoimintojen tehtävät laajenevat.

Strategiatoiminnon yhteyteen tulee lisäksi asiakkuustoiminta, T&K ja kansainväliset asiat. Kehitysjohtajana jatkaa Sinikka Hartonen.

Viestinnän yhteyteen perustetaan uutena kokonaisuutena yhteiskuntavastuu. Toiminnasta vastaavana johtajana jatkaa Helena Marjaranta.

Lisätietoa

viestintäjohtaja Helena Marjaranta, p. 029 534 3020, helena.marjaranta(at)liikennevirasto.fi

Liikenneviraston organisaatiokaavio 1.5.2015 lähtien

Kuvia Liikenneviraston johtoryhmästä: https://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/sets/72157627561293926 

Trafikverkets organisation förnyas

Trafikverkets organisation justeras från och med 1.5.2015. Målet med ändringen är att ytterligare effektivera uppfyllandet av de strategiska målen. Den största förändringen är att planeringen och genomförandet av investeringsprojekt bildar ett nytt verksamhetsområde. Det görs också ändringar i ledningsgruppmedlemmarnas ansvarsområden.

"Med denna förändring svarar vi på de behov som har framgått i diskussioner både inom Trafikverket och med våra intressegrupper. Sammanslagningen av planeringen och projekten är ett naturligt sätt att säkerställa ett verksamhetssätt med övergripande beredning och genomförande”, säger generaldirektör Antti Vehviläinen.

Verksamhetsområdena, deras ansvarsområden och ledare från och med 1.5.2015

Verksamhetsstyrning ansvarar för helheterna ekonomi och resultatstyrning, juridik, upphandling och personaladministration. Raimo Tapio har utnämnts till överdirektör för verksamhetsområdet.

Till verksamhetsområdet Planering och projekt hör planering och projektgenomförande. Rami Metsäpelto har utnämnts till överdirektör för verksamhetsområdet. Den nuvarande överdirektören för verksamhetsområdet Projekt, Kari Ruohonen, går i pension sommaren 2015.

Trafikledshållning ansvarar bl.a. för driften och underhållet av trafikleder och myndighetsuppgifterna gällande trafikleder samt för styrningen av NTM-centralernas ansvarsområden trafik och infrastruktur. Mirja Noukka har utnämnts till överdirektör för verksamhetsområdet.

Trafik och information ansvarar för ämbetsverkets informationstjänster, datalager och informationsförvaltning, trafiktjänsterna samt den operativa trafikledningen. Tiina Tuurnala fortsätter som verksamhetsområdets överdirektör.

Strategi- och kommunikationsfunktionerna kommer att utökas.

Strategifunktionen kommer att utökas med funktioner för kundrelationer, FoU och internationella ärenden. Sinikka Hartonen fortsätter som utvecklingsdirektör.

I samband med kommunikationen inrättas den nya helheten samhällsansvar. Helena Marjaranta fortsätter att ansvara för verksamheten.

Ytterligare information

Helena Marjaranta, p. 029 534 3020, helena.marjaranta(at)liikennevirasto.fi

Trafikverkets Organisationsschema 1.5.2015

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.