Maanteiden kunnossapidon alueurakat kilpailutettu

Maanteiden päivittäistä hoitoa koskevista urakoista oli nyt kilpailutusvuorossa 13 eri alueen urakat. Keskimäärin kustakin urakasta kilpaili viitisen urakoitsijaa – kilpailutustilanne oli siis varsin hyvä.

Maanteiden päivittäinen kunnossapito toteutetaan 81 eri alueurakkana uuden urakkakauden alkaessa ensi lokakuussa. Ne ovat pääsääntöisesti 5–7 vuoden pituisia palvelusopimuksia, joista vuosittain kilpailutetaan 10–15. Tänä vuonna kilpailutetut 13 palvelusopimusta kattavat alueita eri puolilla maata.  

Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden pinnan hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset. Alueurakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta vastaavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennevastuualueiden aluevastaavat.

Tarjoushinnat jäivät kahta urakkaa lukuun ottamatta tilaajan kustannusarvion alle. Urakoiden yhteishinta on noin 114 miljoonaa euroa. Urakoiden voittajat ja urakkahinnat näkyvät erillisessä taulukossa.

Urakoiden kilpailutilanne on pysynyt varsin hyvänä. Kustakin urakasta kilpaili keskimäärin viitisen urakoitsijaa. Eniten urakoita voittivat Destia Oy ja NCC Roads Oy. Urakoita saivat myös Koillistie Määttä Oy ja Savon Kuljetus Oy.

Koko maantieverkon alueurakoiden toteutuksesta vastaavat syksyllä alkavalla urakkakaudella seuraavat urakoitsijat, joiden euroissa laskettu markkinaosuus kaikista urakoista – ei siis vain nyt kilpailutetuista – näkyy suluissa.

-          Destia  Oy                       (62 % )

-          YIT Rakennus Oy           (19 %)

-          NCC Roads Oy                (10 %)

-          Koillistie Määttä Oy     (4 % )

-          Savon kuljetus Oy         (3 % )

-          Pahkakangas Oy            (1 % )

-          TSE-Tienvieri Oy          (0,4 %)

Lisätietoja:

Hankinnan asiantuntija Heikki Lappalainen, p. 020 637 3553

Yksikön päällikkö Tuovi Päiviö-Leppänen, p. 020 637 3594

 Alueellisesti ELYjen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden kunnossapitovastaavat, www.ely-keskus.fi/fi/liikenne

 www.liikennevirasto.fi

 

Områdesentreprenaderna för landsvägarnas drift och underhåll har konkurrensutsatts

Entreprenaderna för landsvägarnas dagliga underhåll i 13 områden var nu i tur att konkurrensutsättas. I genomsnitt konkurrerade fem entreprenörer om de olika entreprenaderna – konkurrensläget är alltså rätt så gott.

Landsvägarnas dagliga drift och underhåll verkställs som 81 separata områdesentreprenader då den nya entreprenadperioden inleds i oktober. De är i regel serviceavtal för i genomsnitt 5 – 7 år och av dessa konkurrensutsätts 10 – 15 st. årligen. De 13 serviceavtal som konkurrensutsatts i år omfattar områden i olika delar av landet.  

De huvudsakliga uppgifterna för områdesentreprenaderna är vinterunderhåll, underhåll av grusvägarnas ytskikt, skötsel av grönområden samt renhållning, underhåll av olika slag av utrustning och anordningar, såsom trafikmärken samt lappning av beläggningen. För tillsynen under genomförandet av områdesentreprenaderna svarar de områdesansvariga för verksamhetsområdet för trafik och infrastruktur inom Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Anbudsprisen understeg, med undantag av två entreprenader, beställarens kostnadskalkyl. Det sammanlagda priset för entreprenaderna är omkring 114 miljoner euro. De som vann entreprenaderna samt entreprenadpriserna finns i den separata tabellen.

Konkurrenssituationen för entreprenaderna har hållits rätt så god. Omkring fem entreprenörer konkurrerade om varje entreprenad. Destia Ab och NCC Roads Oy vann det största antalet entreprenader. Koillistie Määttä Oy och Savon Kuljetus Oy vann också entreprenader.

Följande entreprenörer ansvarar för genomförandet av områdesentreprenaderna i hela landets landsvägsnät under entreprenadperioden som inleds på hösten, inom parentesen marknadsandelarna i euro för alla entreprenader – inte bara för entreprenaderna som nu konkurrensutsatts:

-          Destia  Ab                        (62 % )

-          YIT Rakennus Oy           (19 %)

-          NCC Roads Oy                (10 %)

-          Koillistie Määttä Oy     (4 % )

-          Savon kuljetus Oy         (3 % )

-          Pahkakangas Oy            (1 % )

-          TSE-Tienvieri Oy          (0,4 %)

Ytterligare uppgifter:

Upphandlingsexpert Heikki Lappalainen, tfn 020 637 3553

Enhetschef Tuovi Päiviö-Leppänen, tfn 020 637 3594

Områdesansvariga för drift och underhåll inom NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, www.ely-keskus.fi/fi/liikenne

www.trafikverket.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa