Metsäteollisuuden logistiikkaongelmat edellyttävät pikaisia toimia

Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervalan johdolla toiminut työryhmä on tehnyt liikenneministeri Anu Vehviläiselle ehdotuksen metsäteollisuuden logistiikkaongelmien helpottamiseksi. Selvitysryhmä luovutti esityksensä liikenneministeri Anu Vehviläiselle 29.4.2010.

Työryhmän ehdotus rakentuu kahden periaatteen varaan eli taantumasta ylitsepääsemiseksi tehtäviin nopeisiin toimenpiteisiin ja logististen järjestelmien kehittämiseen tähtääviin lähivuosien toimenpiteisiin ja että kaikki osapuolet – valtio, metsäteollisuus ja VR-Yhtymä - ponnistelevat yhdessä tilanteen korjaamiseksi ja kaikki osapuolet ottavat toteuttaakseen ehdotuksen mukaisia tehtäviä. Myös hallituksen päätös mittavasta uusiutuvan energian ohjelmasta edellyttää, että logistiikkaongelmiin panostetaan. Työryhmä esittää viittä toimenpidettä, joilla metsäteollisuuden logistiikka ongelmia saadaan helpotettua. 1.Ratamaksun väliaikainen huojentaminen Valtio alentaa tavaraliikenteen ratamaksua väliaikai-sesti kahden vuoden aikana (1.7.2010 -31.6.2012) siten, että vuoden 2010 alussa toteutettu ratamaksun perusmaksun 10%:n korotus perutaan ja että tavaraliikenteen maksamaa rataveroa alennetaan 100 % eli se poistetaan täksi ajaksi. 2.Kuljetusmaksujen alentaminen VR-Yhtymä Oy sitoutuu siirtämään sille ratamaksun ja ratave-ron huojennuksista syntyvän kustannusedun täysimääräisenä kuljetusmaksuihin. 3.Puuhuollon terminaaliverkon kehittäminen ja metsäratojen liikennemäärien kasvattaminen Koko kuljetusjärjestelmää kehitetään yhdessä alan toimijoiden kesken. Visiona on päästä noin 20 puuterminaalin verkkoon. Metsäratojen liikennettä pyritään kasvattamaan 50 % terminaaliratkaisuin ja puuhuollon kannalta tärkeiden rataosien täsmäkunnostuksella. 4.Metsäteollisuuden rautatiekuljetusten tehostaminen Metsäteollisuus ja VR-Yhtymä Oy selvittävät yhdessä rautatiekuljetusten tehostamista ja junakaluston määrää mukaan lukien vaunukierron parantamista. Selvitetään mm. voitaisiinko kuljetusten suunnitelmallisuutta parantaa samoin kuin siirtyä aikarahtaukseen. Kun Savonlinna –Huutokoski liikenteelliset haitat poistuvat, rataosalle siirretään taloudellisesti järkevät kuljetukset. 5.Toiminnan tehostaminen satamissa Satamien toiminnan tehostaminen kuljetusketjussa on tärkeä osa kustannuksista. Ehdotetaan jatkorahoitusta jo rakenteilla olevalle Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihalle, yhteensä 10 M€. (Valtion osuus 8 M€, Kotkan kaupungin 2 M€). Pääjohtaja Tervalan johtamassa selvitysryhmän jäseninä olivat Timo Jaatinen, Anders Portin ja Harri Rumpunen Metsäteollisuus Ry:stä, Mikael Aro, Erik Söderholm, Ilkka Seppänen VR-Yhtymä Oy:stä, Raimo Mansukoski Elinkeinoelämän keskusliitosta, Kari Jääskeläinen LVM:stä ja Kari Ruohonen ja Martti Kerosuo Liikennevirastosta. Työryhmä kuuli lisäksi asiantuntijoita. Selvitysryhmän raportti on luettavissa Liikenneviraston internetsivuilta.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit