Päällystystyöt valtatiellä 1 välillä Muurla-Lohja jatkuvat kesän 2011

Sunnuntaina 3.7.2011 valtatien 1 päällystystyöt jatkuvat välillä Nummen eritasoliittymä–Karnaisten eritasoliittymä. Tällä tiejaksolla on yhteensä viisi tietunnelia. Työt aiheuttavat liikennerajoituksia.

Päällystystyöt aloitetaan Helsingin suuntaan kulkevalla ajoradalla. Työt alkavat sunnuntaina 3.7 klo 22.00, arvioitu kesto on tiistain ja keskiviikon väliseen yöhön saakka.

Turun suuntaan päällystystyöt jatkuvat Helsingin suunnan valmistuttua ja kestävät arviolta perjantaihin 8.7 klo 12.00 saakka.

Liikenne ohjataan vastakkaiselle ajoradalle

Päällystystyöstä aiheutuu liikennerajoituksia noin 10 kilometrin matkalla molemmissa ajosuunnissa. Viivästys ajomatkaan on keskimäärin alle 10 minuuttia, mikä on hyvä ottaa huomioon matkaa suunniteltaessa.

Päällystystyön aikana toinen ajorata on kokonaan suljettu ja liikenne ohjataan yhdelle ajoradalle. Tällöin molemmissa ajosuunnissa käytetään alennettuja nopeusrajoituksia liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.

Päällystystyö on osa E18 Muurla-Lohja hankkeen rakentamisvaihetta ja se tehdään nyt suunnitellusti kaksi vuotta liikenteelleoton jälkeen. Päällystystyöstä vastaa Tieyhtiö Ykköstie Oy ja työn suorittaa Lemminkäinen Infra Oy.

Liikennevirasto tiedottaa tietöistä aktiivisesti sekä joukkoviestimien välityksellä että Liikenneviraston internetsivuilla www.liikennevirasto.fi ja YLE:n teksti-tv:n sivuilla 410-417

Lisätietoja:

Liikennevirasto, yksikön päällikkö Magnus Nygård, p. 040 825 2513
Lemminkäinen Infra Oy, projektipäällikkö Jyri Haapamäki, p. 040 5169837
Tieyhtiö Ykköstie Oy, projektivastaava Timo Sokka, p. 0400 418581

Beläggningsarbetet på riksväg 1 mellan Muurla och Lojo fortsätter sommaren 2011

Söndagen 3.7.2011 fortsätter beläggningsarbetet på riksväg 1 mellan de planskilda trafikanslutningarna i Nummi och Karnais. Det finns sammanlagt fem vägtunnlar på vägsträckan. Arbetet orsakar trafikbegränsningar.

Beläggningsarbetet inleds på körbanan i riktning mot Helsingfors. Arbetet påbörjas söndagen 3.7 kl. 22.00 och beräknas pågå till natten mellan tisdag och onsdag.

Beläggningsarbetet i riktning mot Åbo fortsätter efter att arbetet i riktning mot Helsingfors har slutförts och bedöms pågå till fredagen 8.7 kl. 12.00.

Trafiken dirigeras till den motsatta körbanan

Beläggningsarbetet ger upphov till trafikbegränsningar på en sträcka av ungefär 10 kilometer i båda körriktningarna. I genomsnitt förlängs körtiden med under 10 minuter, vilket är bra att ta i beaktande då man planerar resan.

Under tiden som beläggningsarbetet pågår är den ena körbanan helt stängd och trafiken dirigeras till en enda körbana. Samtidigt införs sänkta hastighetsbegränsningar i båda körriktningarna för att säkerställa trafiksäkerheten.

Beläggningsarbetet är en del av byggnadsskedet inom projektet E18 Muurla-Lojo och utförs nu planenligt två år efter att vägen öppnades för trafik. Tieyhtiö Ykköstie Oy ansvarar för beläggningsarbetet, som utförs av Lemminkäinen Infra Oy.

Trafikverket informerar aktivt om vägarbetena både via massmedierna och på Trafikverkets webbsidor www.liikennevirasto.fi samt på YLE:s text-tv, sidorna 410-417.

Ytterligare uppgifter:

Trafikverket, enhetschef Magnus Nygård, tfn 040 825 2513
Lemminkäinen Infra Oy, projektchef Jyri Haapamäki, tfn 040 5169837
Tieyhtiö Ykköstie Oy, projektansvarig Timo Sokka, tfn. 0400 418581

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa