Pääteiden raskaan liikenteen kasvu vakiintui - Ökningen av den tunga trafiken på huvudvägarna har stabiliserats

Raskas liikenne pääteillä lisääntyi viime vuoden aikana 6,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Jo vuoden 2009 lopussa alkanut liikenteen kasvu näyttää vakiintuneen.

Kokonaisuudessaan liikenne pääteillä lisääntyi vuonna 2010 2,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Henkilö- ja pakettiautoliikenteen määrä kasvoi 1,7 prosenttia.

Alueittain tarkasteltuna pääteiden liikenne lisääntyi viime vuonna eniten Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa (+3,5 prosenttia).  Raskas liikenne lisääntyi eniten Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa (+11,6 prosenttia).

Tavallisesti pääteiden liikenne lisääntyy 1–4 prosenttia vuodessa. Suomessa on noin kolme miljoonaa autoa ja niillä ajetaan pääteitä pitkin keskimäärin 58 miljoonaa kilometriä vuorokaudessa, mikä on kolmannes kaikesta autoliikenteestä. Tieliikenteen tavarankuljetuksista noin 80 prosenttia ajetaan pääteillä. Päätieverkon pituus, 13 300 kilometriä, on vain kolme prosenttia koko tieverkon pituudesta (maantiet, kadut ja yksityistiet).

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM). Mittausasemilta kertyy yhden vuorokauden aikana 3–4 miljoonaa havaintoa.

Lisätietoja: 

Alueellisten ELY-keskusten liikennetietovastaavat, www.ely-keskus.fi/yhteystiedot

 Yksikön päällikkö Reijo Prokkola, Liikennevirasto, puh. 0206 37 3590.

 

Ökningen av den tunga trafiken på huvudvägarna har stabiliserats

Den tunga trafiken ökade på huvudvägarna i fjol med 6,5 procent jämfört med året innan. Trafikökningen som började redan i slutet av 2009 tycks ha stabiliserats.

Totalt ökade trafiken på huvudvägarna år 2010 med 2,1 procent jämfört med året innan. Person- och paketbilstra-fiken ökade med 1,7 procent.

Granskat enligt område ökade trafiken på huvudvägarna i fjol mest i Norra Österbottens och Kajanalands landskap (+3,5 procent). Den tunga trafiken ökade mest i Kymmenedalens och Södra Karelens landskap (+11,6 procent).

Trafiken på huvudvägarna ökar normalt med 1–4 procent/år. Det finns cirka tre miljoner bilar i Finland och med dem körs i medeltal 58 miljoner kilometer/dygn på huvudvägar, vilket är en tredjedel av all biltrafik. Av godstrafi-ken på vägarna sker cirka 80 procent på huvudvägarna. Huvudvägnätets längd (13 300 km) utgör bara tre procent av hela vägnätets längd (landsvägar, gator och enskilda vägar).

Uppgifterna om trafiken på huvudvägarna fås från automatiska mätstationer; 3-4 miljoner observationer/dygn.

Ytterligare information:

De regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas trafikdataansvariga, www.ely-keskus.fi/yhteystiedot

Enhetschef Reijo Prokkola, Trafikverket, tfn 0206 37 3590.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit