Perävaunullisten ajoneuvojen paripyöräsääntö edelleen tarpeen

Juuri valmistuneiden tierasituskokeiden tulosten mukaan perävaunullisten ajonevojen paripyöräsääntöä tarvitaan edelleenkin yksityisteiden, maanteiden ja katujen nopean vaurioitumisen välttämiseksi.

Valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä muutettiin syksyllä 2013 niin, että yksittäispyörin varustettuja perävaunuja käytettäessä ei saa käyttää yhtä suuria yhdistelmämassoja kuin paripyörin varustetuissa yli 60 tonnin yhdistelmissä. Tämä paripyöräsääntö perustuu mm. Virttaalla 1980-luvulla saatuihin tutkimustuloksiin. Niiden mukaan yksittäispyörä rasittaa päällystettyä tietä 2,5 kertaa niin paljon kuin samalla massalla kuormitettu paripyörä.

Nyt Liikennevirasto on toistanut vastaavan tierasituskokeen Virttaalla ja Vesilahdella. Tulosten mukaan kosketuspinnaltaan alle 460 mm leveä yksittäispyörä rasittaa tietä 2-4 kertaa niin paljon kuin paripyörä, jota kuormittaa yhtä suuri massa. Ero on pienin paksupäällysteisillä ja suurin ohutpäällysteisillä teillä. Keväällä ero on vieläkin suurempi. Vastaavia tuloksia on saatu myös ulkomaisissa tutkimuksissa.

Uusienkin testien tulosten mukaan paripyöräsääntö siis on tarpeen yksityisteiden, maanteiden ja katujen nopean vaurioitumisen välttämiseksi.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli löytää tierasitukseltaan paripyörää vastaava yksittäispyörätyyppi, jolla saavutettaisiin yksittäispyörille tyypillinen pienempi oma massa ja vierintävastuksen vähenemä. Tutkimuksessa todettiinkin, että 495 mm levyinen rengas olisi tierasituksen kannalta melkein yhtä hyvä kuin paripyörä. Ajoneuvoasiantuntijat pitivät sitä kuitenkin melko epäkäytännöllisenä korvaajana kapeammille yksittäispyörille.

Lisätietoja:

tieteknisen yksikön päällikkö Kari Lehtonen, p. 0295 34 3556
hankinnan asiantuntija Katri Eskola, p. 0295 34 3507

Stadgan om parhjul för fordon med släpvagn behövs fortfarande

Resultaten från färska vägbelastningstest visar att stadgan om parhjul för fordon med släpvagn fortfarande behövs för att undvika att det för snabbt uppstår skador på enskilda vägar, landsvägar och gator.

Statsrådets förordning om användning av fordon på väg ändrades hösten 2013 så att man inte får använda lika stora kombinationsmassor då man använder släpvagnar försedda med enkelhjul som vid fordonskombinationer som överstiger 60 ton och som är försedda med parhjul. Stadgan om parhjul grundar sig bl.a. på undersökningsresultat som erhölls i Virttaa på 1980-talet. Enligt dessa belastar enkelhjul belagda vägar 2,5 gånger så mycket som parhjul med samma massa.

Nu har Trafikverket på nytt gjort motsvarande vägbelastningstest i Virttaa och Vesilahti. Enligt resultaten belastar enkelhjul en under 460 mm bred kontaktyta 2-4 gånger mer än parhjul med lika stor massa. Skillnaden är minst på vägar med tjock beläggning och störst på vägar med tunn beläggning. På vårarna är skillnaden ännu större. Motsvarande resultat har också erhållits i utländska undersökningar.

Också nya testresultat visar att stadgan om parhjul behövs för att undvika att det för snabbt uppstår skador på enskilda vägar, landsvägar och gator.

Ett av målen med undersökningen var att hitta en typ av enkelhjul som i fråga om vägbelastning motsvarar parhjul och med vilken man skulle uppnå den mindre egna massan och det minskade rullningsmotståndet som är typiska för enkelhjul. I undersökningen kunde man också konstatera att ett 495 mm brett däck vore lika bra som ett parhjul med tanke på vägbelastningen. Fordonsexperterna ansåg ändå att detta skulle vara ett rätt opraktiskt alternativ till smalare enkelhjul.

Ytterligare uppgifter:

chef för enheten vägteknik Kari Lehtonen, tfn 0295 34 3556
upphandlingsexpert Katri Eskola, Trafikverket, tfn 0295 34 3507

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa