Raahen 10 metriin syvennetty satama ja väylä otettu käyttöön

Raahen satamaan johtava 10 metrin väylä on otettu käyttöön. Samalla satama sai uuden syvälaiturin. Sataman ruoppaukset valmistuivat jo vuoden 2009 marraskuussa.

Raahen satamaväylähanke on ollut merkittävin väylähanke Suomessa vuosikymmeniin niin kustannuksiltaan kuin ruoppausmääriltään. Liki 40 miljoonan euron ruoppaus- ja maanrakennusurakan tilaajia ovat olleet Liikennevirasto ja Raahen kaupunki. Urakan toteutti Terramare Oy.

Sataman toiminta kasvaa ja tehostuu

Raahen satamaväylän uusi kymmenen metrin kulkusyvyys helpottaa merkittävästi jäänmurtoa, sillä isot murtajat pystyvät toimimaan väylällä nyt kaikissa olosuhteissa. Sataman toimintaa tehostaa myös uusi 355-metrinen syvälaituri, joka mahdollistaa suurempien alusten kuljetuksia satamaan ja satamasta. Uudelle syvälaiturille rakennetaan parhaillaan lastinkäsittelyjärjestelmää, joka tehostaa itsepurkavien laivojen irtolastien vastaanottoa. 

Syvennetty väylä ja satama laajennettuine, ruoppausmassoilla täytettyine satamakenttineen vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeita ja parantaa satamatoiminnan kilpailukykyä Raahessa. Samalla alueen teollisuuden tarvitsemaa kuljetuskapasiteettia on mahdollista kasvattaa merkittävästi.

Raahen satama on liikenteeltään Perämeren suurin ja tavarankuljetusmääriltään valtakunnallisestikin merkittävä. Raaheen aiemmin johtanut 8 metrin kulkusyvyinen väylä oli Perämeren matalin. Tehtyjen investointien myötä sataman kautta kuljetettavan tavaramäärän odotetaan lähivuosina kasvavan nykyisestä noin 6 - 6,5 miljoonasta tonnista merkittävästikin. Raahesta on säännöllinen liikenneyhteys moneen Euroopan maahan. Sataman kautta kuljetetaan irtolasteja, terästä, kontteja, sahatavaraa sekä projektilasteja

Ruoppausurakan loppusummasta valtion osuus on noin 15,5 miljoonaa ja Raahen kaupungin vajaa 24 miljoonaa euroa. Urakka sisälsi meriväylän ja sataman ruoppaukset, läjitysaltaan rakentamisen satamaan sekä aallonmurtajan. Näiden urakkaan kuuluvien töiden lisäksi Liikennevirasto kunnosti väylän turvalaitteita noin 1,3 miljoonalla eurolla, mm. Raahen ja Nahkiaisen majakat. Väylämerkintä-, valvonta- ja muine kustannuksineen sekä indeksitarkistuksineen hankkeen kustannukset olivat yhteensä lähes 43 miljoonaa euroa. Kustannuksista Raahen kaupungin osuus urakasta oli noin 26 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston noin 17 miljoonaa euroa.

Raahen kaupunki on saanut omaan osuuteensa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja työllisyysperusteista investointiavustusta Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskukselta yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto (tuolloin Merenkulkulaitos) ja Raahen kaupunki sopivat jo vuonna 2002 hankkeeseen liittyvästä yhteistyöstä. Vesilupa hankkeelle saatiin 2005. Ruoppaustöiden vesistöhaitat on pyritty minimoimaan kaikessa työssä vesiluvan tarkkailuehtojen mukaisin toimenpitein.

Johtaja Keijo Kostiainen, Liikennevirasto, puh. 020 637 3340, 040 5006129
Väyläpäällikkö Vilho Asunmaa, Liikennevirasto, 020 637 3382, 0400 862895
Satamajohtaja Kaarlo Heikkinen, Raahen satama, puh. 08 4393 930, 044 4393 930 tai liikelaitosten johtaja Hannu Pyykönen, puh. 044 4393 500

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.