Talven lumimyrskyt vaikuttivat erityisesti maantieliikenteeseen – rautateillä ja merillä talvi sujui edellistä paremmin

Talven 2011–2012 keskilämpötila oli lievästi korkeampi ja lumisademäärä suurempi kuin normaalisti. Sää vaihteli maan eri osissa ja eri kuukausina paljonkin, ja joulukuu oli erittäin lämmin ja sateinen. Säävaihteluiden vuoksi maanteiden talvi oli edellistä hankalampi. Rautateillä ja merillä liikenne sen sijaan sujui paremmin kuin edellistalvena.

Merellä talvi oli kahta edellistä huomattavasti helpompi, eikä talvimerenkulussa ollut erityisiä ongelmia muutamaa tuulten aiheuttamaa jäänpuristustilannetta lukuun ottamatta. Avustustoiminta sujui Pohjanlahdella ja Perämerellä erinomaisessa yhteistyössä ruotsalaisten murtajien kanssa. Kuten usein leudompina talvina, jäät ahtautuivat kuitenkin voimakkaasti Perämeren pohjukkaan, joten avustettavaa on ollut ja on edelleen. Suomenlahden jäätilanne pysyi helppona koko talven, ja avustustarvetta oli lähinnä Helsingistä idän suuntaan.

Saariston yhteysalusliikenteeseen talvi ei vaikuttanut, toisin kuin kahtena edellisenä talvena. Kelirikkoajan odotetaan olevan saariston yhteysalusliikenteelle helppo.

Lumityösuunnitelmat paransivat rautatieliikenteen toimintavarmuutta

Rautateillä liikenne toimi kohtuullisen hyvin, ja talvi aiheutti vain yksittäisiä ongelmia. Joulukuun Hannu- ja Tapani-myrskyt aiheuttivat merkittäviä liikennekatkoksia erityisesti Länsi-Suomessa ja vaikeuttivat junaliikennettä myös muualla Suomessa.

Ennen talvea käyttöön otetut, laajemmalla yhteistyöllä laaditut lumityösuunnitelmat paransivat liikenteen toimintavarmuutta merkittävästi. Vaihteiden kunnossapitoa parannettiin jatkamalla lumiharjojen asentamista eri puolille rataverkkoa. Lumityön suunnittelun ja välineiden kehittämistä kannattaakin ehdottomasti jatkaa.

Routatilanne rataverkolla on tällä hetkellä normaali, sillä talvi alkoi myöhässä eikä routa ole sen vuoksi ehtinyt liian syvälle. Routarajoituksia ennustetaan tulevan tänä vuonna noin 150 ratakilometrille.

Vaihteleva sää toi haasteita maanteiden kunnossapidolle

Maanteillä talvi 2011–2012 oli moni-ilmeinen sekä ajallisesti että alueellisesti, sillä säätilanne vaihteli hyvin paikallisesti koko maassa koko talven ajan: satoi paljon lunta, oli kovia pakkasia ja niiden synnyttämää pakkasliukkautta. Erityisesti lauha joulukuu oli etelärannikkoa lukuun ottamatta vaikea – siitä kertoo suuri hiekan ja suolan kulutus.

Vaikeissa sääoloissa tapahtui jonkin verran liikenneonnettomuuksia. Lumimyrskyjä koettiin kuluneena talvena useita, joista pahimmat olivat pääkaupunkiseudun runsas lumisade 3.2. ja Tampereen seudun paikallinen voimakas lumisade 2.4. Näiden aikana sattui joitakin pahoja ketjukolareita. Joulu–helmikuussa henkilövahinko-onnettomuuksien ja liikennekuolemien määrät nousivat jonkin verran edellisvuosiin verrattuna.

Lisätietoja:

merenkulku:
talvimerenkulkuyksikön päällikkö ja merenkulun johtava asiantuntija Jarkko Toivola, p. 020 637 3327

rautatiet:
radanpitoyksikön päällikkö Matti Levomäki, p. 020 637 3893

maantiet:
teiden kunnossapidon asiantuntija Olli Penttinen, p. 020 637 3582

routa ja kelirikko:
www.liikennevirasto.fi/routa  ja www.liikennevirasto.fi/kelirikko


Vinterns snöstormar inverkade särskilt på landsvägstrafiken – på järnvägarna och till sjöss löpte trafiken bättre än året innan

Vintern 2011–2012 var medeltemperaturen något högre och snömängden större än normalt. Vädret varierade mycket mellan landets olika delar och under olika månader. December var mycket varm och regnig. På landsvägarna var den gångna vintern besvärligare än året innan på grund av det växlande vädret. På järnvägarna och till sjöss löpte trafiken bättre än föregående vinter.

Till sjöss var vintern betydligt lättare än de två föregående åren och det förekom inga särskilda problem i vintersjöfarten förutom några situationer där vinden orsakade ispress. Assistansverksamheten i Bottniska viken och Bottenviken förlöpte smidigt i utmärkt samarbete med de svenska isbrytarna. Liksom ofta är fallet under mildare vintrar, packade sig isarna kraftigt längst inne i Bottenviken, så där har funnits och finns ännu behov av assistans. I Finska viken var isläget lätt hela vintern och assistans behövdes närmast bara från Helsingfors österut. 

I motsats till de två föregående vintrarna, inverkade inte vintern på förbindelsefartygstrafiken i skärgården, varför man kunde vänta sig en lättare menföressituation för förbindelsetrafiken i skärgården.

Snöröjningsplanerna förbättrade driftssäkerheten på järnvägarna

Trafiken på järnvägarna förlöpte relativt bra och vintern orsakade bara enstaka problem. Stormarna Hannu och Tapani orsakade i december betydande trafikavbrott särskilt i Västra Finland och försvårade tågtrafiken också på andra håll i Finland.

Snöröjningsplanerna, som man utformat i ett samarbete på bred bas och som togs i bruk före vintern, förbättrade märkbart driftssäkerheten i trafiken. Underhållet av växlarna förbättrades genom att man fortsatte att installera snöborstar i olika delar av bannätet. Det lönar sig definitivt att också i fortsättningen utveckla planeringen av snöröjningen och dess utrustning.

Tjälläget i bannätet är för tillfället normalt, eftersom vintern kom sent i gång och tjälen därför inte hunnit gå för djupt. Tjälrestriktioner utfärdas i år på uppskattningsvis 150 bankilometer.

Det växlande vädret utgjorde en utmaning för underhållet av landsvägarna

På landsvägarna skiftade vintern 2011–2012 både i fråga om tid och om område, eftersom de lokala variationerna i väderleken var stora i hela landet och under hela vintern: det kom mycket snö och kölden var tidvis sträng, vilket ledde till frosthalka. Överallt utom på sydkusten orsakade det milda vädret i december svårigheter, vilket kan utläsas av den stora åtgången på sand och salt.  

Det skedde ett antal trafikolyckor i de svåra väderförhållandena. Under den gångna vintern härjade flera snöstormar, varav de värsta var det ymniga snöfallet i huvudstadsregionen 3.2 och det lokala häftiga snöfallet i Tammerforsregionen 2.4. Under dessa förekom några allvarliga kedjekrockar. Under december-februari ökade antalet personskador och dödsfall i trafiken en aning jämfört med åren innan.

Ytterligare information:

sjöfart:
chef för vintersjöfartsenheten och ledande sjöfartssakkunnig Jarkko Toivola, tfn 020 637 3327

järnvägar:
chef för banhållningsenheten Matti Levomäki, tfn 020 637 3893

landsvägar:
sakkunnig inom vägunderhåll: Olli Penttinen, tfn 020 637 3582

tjälskador och tjällossning
www.trafikverket.fi/tjalskador och www.trafikverket.fi/tjallossning

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.