Tienkäyttäjät aiempaa tyytyväisempiä maanteiden talvikunnossapitoon

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön kuntoon talvella näyttää parantuneen viimevuotisesta. Tämä käy ilmi juuri valmistuneista talven 2014 tienkäyttäjätutkimuksen tuloksista.

Yksityishenkilöt ovat teiden talvikuntoon kokonaisuudessaan aiempaa tyytyväisempiä. Pääteiden talvihoitoon yksityishenkilöistä on tyytyväisiä nyt 70 prosenttia, kun viime vuonna heitä oli vain 63 prosenttia. Yksityishenkilöistä valtaosa on tyytyväisiä pääteiden liukkauden torjuntaan ja lumen auraukseen, ammattiautoilijoista vain puolet. Muiden teiden talvihoito jakaa myös yksityishenkilöiden mielipiteet: 35 prosenttia on tyytyväisiä ja 32 prosenttia tyytymättömiä. Luvut ovat parempia kuin vuonna 2013, jolloin tyytyväisiä oli 23 prosenttia ja tyytymättömiä peräti 46 prosenttia. Myös ammattikuljettajat arvioivat teiden talvihoidon onnistuneen kokonaisuudessaan aiempaa paremmin. Ammattiautoilijoista kuitenkin vain joka viides on tyytyväinen muiden kuin pääteiden talvihoitoon.  

Sekä yksityisautoilijat että ammattikuljettajat arvioivat autolla liikkumisen talvikaudella 2013–2014 turvallisemmaksi kuin edellistalvena. Sekä yksityis- että ammattiautoilijoista enemmistö arvioi suolaa käytettävän sopivasti.

Liikkumisen sujuvuutta ja mukavuutta sekä turvallisuutta haittaavat molempien vastaajaryhmien mukaan huono sää ja keli, teiden huono kunto ja hoito ja muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen. Ammattikuljettajat kokevat selvästi yksityishenkilöitä useammin teiden huonon kunnon ja hoidon haittaavan liikkumisen sujuvuutta, mukavuutta sekä turvallisuutta. Liikenteen ruuhkautumisen ja liian alhaisten nopeusrajoitusten koki nyt aiempaa useampi haitanneen liikkumista.

Liikennevirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon 1-2 vuoden välein tehtävillä asiakaskyselyillä. Lisäksi Liikennevirasto saa tiestöstä suuren määrän muuta asiakaspalautetta, jota käsitellään Liikennevirastossa ja alueellisissa ELY-keskuksissa monin eri tavoin. Liikenneviraston, ELY-keskusten ja myös urakoitsijoiden tavoitteena on palvella asiakkaitaan, tienkäyttäjiä, mahdollisimman hyvin resurssien antamissa puitteissa, siksi asiakkaiden palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Pekka Rajala, p. 0400 503 368
Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen, p. 029 534 3618

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan nähtävissä Liikenneviraston internetsivuilla

Trafikanterna nöjdare än tidigare med vinterväghållningen

Trafikanterna verkar vara nöjdare med vägarnas skick vintern 2013–2014 än föregående vinter. Detta framgår av den nyss färdigställda undersökningen om trafikanttillfredsställelse vintern 2014.

Privatpersonerna är överlag nöjdare än förut med vägarnas skick under vintern. Av privatpersonerna är nu 70 procent nöjda med vinterunderhållet på huvudvägarna, då deras andel i fjol var bara 63 procent. Största delen av privatpersonerna är nöjda med halkbekämpningen och snöplogningen på huvudvägarna, av yrkesbilisterna bara hälften. Vinterunderhållet på de övriga vägarna delar också privatpersonernas åsikter, 35 procent var nöjda och 32 procent missnöjda. Siffrorna är bättre än 2013 då andelen nöjda var 23 procent, medan hela 46 procent var missnöjda. Också yrkesbilisterna anser att vinterunderhållet överlag har fungerat bättre än tidigare. Av yrkesbilisterna var ändå bara var femte nöjd med vinterunderhållet på andra vägar än huvudvägar.  

Såväl privatbilisterna som yrkeschaufförerna anser att det var tryggare att köra bil under vintern 2013–2014 än under föregående vinter. Majoriteten av både privat- och yrkesbilisterna anser att det används lämpligt med salt.

Båda grupperna tycker att dåligt väder och väglag, vägarnas dåliga skick och underhåll samt övriga trafikanters trafikbeteende stör smidigheten, komforten och säkerheten i trafiken. Yrkesbilister upplever betydligt oftare än privatpersoner att vägarnas dåliga skick och underhåll stör smidigheten, komforten och säkerheten i trafiken. Den här gången ansåg flera än tidigare att trafikstockningar och för låga hastighetsbegränsningar hade stört framkomligheten.

Trafikverket undersöker med 1-2 års mellanrum hur nöjda trafikanterna är med väghållningen med hjälp av kundenkäter. Dessutom får man mycket annan kundrespons om vägnätet som behandlas på många olika sätt i Trafikverket och de regionala NTM-centralerna. Trafikverket, NTM-centralerna och entreprenörerna har som mål att betjäna kunderna, trafikanterna, så bra som möjligt inom ramarna för de resurser som finns, och därför är responsen från kunderna viktig när verksamheten utvecklas.

Ytterligare information:

Enhetschef Pekka Rajala, tfn 0400 503 368
Enhetschef Tuomas Toivonen, tfn 029 534 3618

Undersökningsrapporten finns i sin helhet på Trafikverkets webbsidor

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa