Turvallisempaa tieliikennettä keskikaiteilla ja joukkoliikenteellä

Tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa suosimalla joukkoliikennettä sekä erottamalla eri suuntaan menevät ajokaistat keskikaiteilla. Nämä asiat selviävät tutkimuksesta, jossa vertailtiin Suomen tieliikenteen turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Ruotsiin, Isoon-Britanniaan ja Hollantiin. Vertailumaat valittiin sen perusteella, että niissä tieliikenneturvallisuus on huipputasoa.

Suomessa tapahtuu asukasmäärään verrattuna selvästi enemmän liikenneonnettomuuksia kuin vertailumaissa. Vuosina 2006–2010 vertailumaiden tieliikenne oli asukasta kohti keskimäärin 26 % turvallisempaa kuin Suomessa. Jos Suomessa olisi päästy vertailumaiden tasolle, niin tieliikenteessä olisi kuollut vuosittain 77 ihmistä vähemmän.

Erojen syyt ovat osittain rakenteellisia ja kulttuurillisia

Suomen ja vertailumaiden erot liittyvät etenkin rakenteellisiin tekijöihin ja kulttuuriin. Vertailun mukaan Suomessa käytetään tieliikennettä enemmän kuin liikenneturvallisuuden huippumaissa. Esimerkiksi henkilöautolla ajettuja kilometrejä kertyy vertailumaita enemmän, mikä altistaa herkemmin liikenneonnettomuuksille.

Tieliikenteen suureen määrään vaikuttavat muun muassa pitkät välimatkat. Vertailumaista vain Ruotsissa välimatkat ovat yhtä pitkiä, mutta henkilöautoa siellä käytetään silti vähemmän kuin Suomessa. Lisäksi Ruotsissa joukkoliikenne keskittyy vahvemmin rautateihin kuin Suomessa, jossa linja-autoa taas käytetään asukasmäärään suhteutettuna enemmän kuin vertailumaissa.

Suomen tieliikenteen määrä on myös kasvanut tarkasteluajanjaksona enemmän kuin vertailumaissa. Samalla tieliikenteen kuolemanriskiä ei ole kyetty vähentämään yhtä tehokkaasti kuin vertailumaissa.

Suomen kovat talvet eivät selitä eroja tieliikenneturvallisuudessa. Tutkimuksen mukaan lumiset talvet eivät juuri näy onnettomuustilastoissa. Talvella tieliikenteen turvallisuutta parantavat muun muassa Suomen talvinopeusrajoitukset, jotka säästävät lukuisia ihmishenkiä.

Kohti parempaa turvallisuutta

Suomen tavoitteena on olla tieliikenteen turvallisuudessa Euroopan parhaiden maiden joukossa. Tutkimuksessa selvisi vertailun kautta keinoja, joilla tavoitteeseen voitaisiin päästä.

Tutkimuksen mukaan tieliikenteen turvallisuutta voidaan parantaa suosimalla turvallisempia liikennemuotoja eli joukkoliikennettä. Samalla liikenteessä olevien ajoneuvojen määrä vähenisi. Ruotsin mallin mukaan turvallisuutta voitaisiin parantaa myös erottamalla yhä useampien kaksikaistaisten maanteiden ajosuunnat toisistaan keskikaiteella. Lisäksi voitaisiin kohdentaa nopeusrajoitus- ja nopeudenvalvontaratkaisuja sinne, missä ajosuuntia ei voi erottaa.

Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että toimenpiteet parantavat kaikkien tienkäyttäjien turvallisuutta. Lisäksi on tarpeen keskittyä tunnistettuihin riskiryhmiin, kuten nuoriin mieskuljettajiin.

Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaaman tutkimuksen toteutti VTT. Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi edistävät liikenteen turvallisuutta Suomessa.

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 44/2013

Lisätietoa

liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg, Liikennevirasto, p. 029 534 3903

johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, Trafi, p. 029 534 7089

Säkrare vägtrafik med hjälp av mitträcken och kollektivtrafik

Säkerheten i vägtrafiken kan förbättras genom att man använder kollektivtrafik och åtskiljer körfält i olika körriktningar med mitträcken. Det här har man kommit fram till i en undersökning där man jämförde säkerheten i vägtrafiken och de faktorer som inverkar på den i Finland med Sverige, Storbritannien och Holland. Dessa jämförelseländer valdes eftersom säkerheten i vägtrafiken är på toppnivå i dem.

Jämfört med invånarantalet sker det betydligt fler trafikolyckor i Finland än i jämförelseländerna. Under åren 2006-2010 var vägtrafiken i jämförelseländerna per invånare i genomsnitt 26 % tryggare än i Finland. Om man i Finland hade kommit upp till samma nivå som i jämförelseländerna, skulle det årligen ha dött 77 personer färre i vägtrafiken.

Orsakerna till skillnaderna är dels strukturella och dels kulturella

Faktorerna som inverkar på skillnaderna mellan Finland och jämförelseländerna är i synnerhet strukturella men också kulturella. Enligt jämförelsen använder man i Finland mycket mer vägtrafik än i länderna där trafiksäkerheten är av toppklass. Till exempel är antalet kilometer som körts med personbil mycket större än i jämförelseländerna, vilket innebär en större risk för trafikolyckor.

Bland annat de långa avstånden inverkar på den stora mängden vägtrafik. Av jämförelseländerna har bara Sverige lika långa avstånd, men där används personbilen ändå mer sällan än i Finland. Dessutom är kollektivtrafiken i Sverige mer koncentrerad till järnvägarna än i Finland, där man i förhållande till invånarantalet använder buss oftare än i jämförelseländerna.

Vägtrafiken i Finland har också ökat mer under observationsperioden än i jämförelseländerna. Samtidigt har man inte lyckats minska dödsrisken i vägtrafiken lika effektivt som i jämförelseländerna.

De stränga vintrarna i Finland förklarar inte skillnaderna i vägtrafiksäkerheten. Enligt undersökningen syns de snörika vintrarna inte just alls i olycksstatistiken. På vintrarna blir säkerheten i vägtrafiken bättre bland annat på grund av vinterhastighetsbegränsningarna i Finland, som sparar flera människoliv.

Mot en bättre framtid

Finlands mål är att vara bland de bästa länderna i Europa i fråga om säkerheten i vägtrafiken. Genom jämförelserna i undersökningen kom det fram olika sätt på vilka man kunde uppnå detta mål.

Enligt undersökningen kunde säkerheten i vägtrafiken förbättras genom att man använder säkrare transportsätt, dvs. kollektivtrafik. Samtidigt skulle antalet fordon i trafiken minska. Enligt den svenska modellen skulle man också kunna öka säkerheten på allt fler tvåfiliga landsvägar genom att åtskilja körriktningarna med mitträcken. Dessutom kunde man införa hastighetsbegränsningar och -övervakning på sådana ställen där det inte är möjligt att åtskilja körriktningarna.

För att säkerställa inverkan av säkerhetsåtgärderna i vägtrafiken är det viktigt att åtgärderna förbättrar säkerheten för alla trafikanter. Därtill behöver man fokusera på de identifierade riskgrupperna, såsom unga manliga förare.

Undersökningen beställdes av Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi och utfördes av VTT. Trafiksäkerheten i Finland främjas av Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Miksi tieliikenteen turvallisuus Suomessa ei ole parhaiden maiden joukossa? Trafikverkets undersökningar och utredningar 44/2013

Ytterligare information

trafiksäkerhetschef Auli Forsberg, Trafikverket, tfn 029 534 3903

ledande sakkunnig Inkeri Parkkari, Trafi, tfn 029 534 7089

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.