Ulkomaan merikuljetukset vähenivät viidenneksen vuonna 2009

Ulkomaan merikuljetukset vähenivät vuonna 2009 lähes 20 miljoonalla tonnilla edellisvuodesta. Kaikkiaan ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vajaat 83 miljoonaa tonnia tavaraa eli merikuljetusten pitkään jatkunut kasvu siten pysähtyi ja kuljetusten kokonaismäärä putosi 2000-luvun alun tasolle. Tuonti väheni 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 45 miljoonaa tonnia vuonna 2009. Vastaavasti vienti väheni 15 prosenttia 38 miljoonaan tonniin.

Suomen omat ulkomaankaupan kuljetukset vähenivät 18 miljoonalla tonnilla edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhteensä hieman yli 76 miljoonaa tonnia vuonna 2009. Transitokuljetusten määrä oli runsaat 6 miljoonaa tonnia. Suomalaisen tonniston osuus ulkomaan meriliikenteen kuljetuksista kasvoi edellisvuoden 31,0 prosentista 33,3 prosenttiin. Tuontikuljetuksista suomalaisten alusten osuus nousi 44,1 prosenttiin ja vientikuljetuksissa 20,4 prosenttiin. Vientitransito kasvoi hieman, tuontitransito romahti Transitoliikenteen kuljetukset vähenivät neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2009 ne olivat 6,3 miljoonaa tonnia, josta tuontitransitoa oli 1,7 miljoonaa tonnia ja vientitransitoa 4,6 miljoonaa tonnia. Tuontitransito väheni lähes 60 prosenttia, mutta vientitransito kasvoi vajaa 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuontitransitossa vähenivät eniten uusien moottoriajoneuvojen kuljetukset (80 %) ja kappaletavaran konttikuljetukset (45 %). Vientitransiton kasvu johtui malmirikasteista, joiden kuljetukset lisääntyivät lähes 30 prosenttia. Muiden tavaralajien vientitransito sen sijaan väheni, mm. kemikaalien kuljetukset olivat noin 11 prosenttia edellisvuotta pienemmät. Transitokuljetukset keskittyivät pääosin Kokkolan, Kotkan ja Haminan sekä Helsingin ja Hangon satamiin. Kilpilahti suurin vienti- ja tuontisatama Suomen ulkomaan merikuljetuksia hoidettiin viime vuonna 52 eri satamasta, joista suurin oli Kilpilahti sekä viennin että tuonnin määrällä mitattuna. Sataman kautta kuljetettiin yhteensä 17,1 miljoonaa tonnia tavaraa. Seuraavaksi suurimmat satamat vuonna 2009 olivat Helsinki (9,7 milj.t), Kotka (7,3 milj.t), Naantali (5,7 milj.t) ja Rauma (5,0 milj.t). Suomen kymmenen suurimman sataman osuus koko ulkomaan tavaraliikenteestä oli 78 prosenttia. Suurimmat tuontisatamat Kilpilahden jälkeen olivat Helsinki, Naantali, Raahe ja Pori. Vastaavasti suurimmat vientisatamat Kilpilahden jälkeen olivat Kotka, Helsinki, Kokkola ja Rauma. Matkustajaliikenne likimain viime vuoden tasolla Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2009 yhtensä 16,8 miljoonaa matkustajaa. Kasvua edellisvuodesta oli 1,2 prosenttia. Viron liikenteessä matkustajamäärä lisääntyi 1,4 prosenttia 6,4 miljoonaan. Ruotsin liikenne lisääntyi samoin 1,4 prosenttia ja oli yhteensä 9,4 miljoona matkustajaa. Ulkomaisilla risteilyaluksilla kävi Suomessa 344 000 matkustajaa eli saman verran kuin edellisvuonna. ---- Lisätietoja Tiedot perustuvat juuri valmistuneisiin meriliikennetilastoihin, jotka tuotetaan Liikenneviraston Tilatietoyksikössä. Yksityiskohtaisempia tietoja internet-sivuilla osoitteessa: Tilastotaulukoita http://portal.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi/tietopalvelut/tilastot/tilastotaulukot/ulkomaan_meriliikenne/kktilasto/mlt_kk_0912.pdf Tilastografiikkaa http://portal.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi/tietopalvelut/tilastot/tilastografiikkaa/mlt.pdf Yksikön päällikkö Hannu Kuikka, Liikennevirasto, puh. 020 637 3944 Yliaktuaari Harry Federley, Liikennevirasto, puh. 020 637 3941 sähköposti: etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit