Vesilläliikkuja, huomioi väylillä tehtävät korjaustyöt

Vesiväylillä tehdään avovesikauden aikana turvalaitteiden korjauksia, väylien hoitotyötä, väylien mittaus- ja tutkimustöitä sekä ruoppaustöitä. Vesilläliikkuja, huomioithan työtä tekevät alukset ja vältä aallokon aiheuttamista!

Vesiliikennettä saatetaan joutua rajoittamaan kanavilla tai avattavilla silloilla. Mahdollisista häiriöistä ilmoitetaan Liikenneviraston internet sivuilla.

Turvalaitteiden tarkistukset ja korjaukset

Merenkulun kelluvia turvalaitteita voi olla pois paikaltaan tai kadonnut talven jäljiltä. Niiden sijaintitarkastukset ja korjaukset aloitetaan avovesikauden alussa. Työt päättyvät viimeistään

20.6. Vaasan ja Kokkolan alueella

22.6. sisävesillä

30.6. Perämerellä.

Työt ovat jo päättyneet Saaristomerellä, Suomenlahdella, Ahvenanmaalla ja Selkämerellä.

Väylämerkintöjen muutostyöt

Myös väylämerkintöjen muutostöitä tehdään avovesikauden aikana. Muuttuneet merkinnät ilmoitetaan Tiedonantoja merenkulkijoille -julkaisussa. Siinä julkaistaan myös muun muassa tietoa vesiliikenteelle aiheutuvista häiriöistä, kuten ruoppaustöistä, kaapeleiden ja johtojen asennustöistä sekä sillankorjaustöistä.

Lisätietoja:

Sisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö, p. 029 534 3409

Meriväylät-yksikön päällikkö Simo Kerkelä, p. 029 534 3354

Du som rör dig till sjöss – beakta reparationsarbetet i farlederna

Under säsongen med öppet vatten utförs reparationer av säkerhetsanordningar, farledsunderhåll, samt mätnings- och forskningsarbeten i farlederna. De som rör sig till sjöss bör ta båtarna som används i arbetet i beaktande och undvika att orsaka svall!

Det kan bli nödvändigt att begränsa sjötrafiken i kanaler eller vid rörliga broar. Om eventuella störningar meddelas på Trafikverkets webbsidor.

Inspektioner och reparationer av säkerhetsanordningar

De flytande säkerhetsanordningarna för sjöfarten kan ha förflyttat sig eller saknas efter vintern. Deras positioner kontrolleras och justeras i början av säsongen med öppet vatten. Detta arbete slutförs senast

20.6 i Vasa- och Karlebytrakten

22.6 på de inre vattenvägarna

30.6 i Bottenviken

Arbetet har redan slutförts i Skärgårdshavet, Finska viken, på Åland och i Bottenhavet.

Ändringar av farledsutmärkningen

Även ändringarna av farledsutmärkningen utförs under säsongen med öppet vatten. Ändringarna i utmärkningen publiceras i Underrättelser för sjöfarande. Där publiceras också bland annat information om arbeten som påverkar sjötrafiken, såsom muddringsarbeten, nedläggning av kablar och ledningar samt reparationer av broar.

Ytterligare information:

Chef för enheten inre vattenvägar Tero Sikiö, tfn 029 534 3409

Chef för farledsenheten Simo Kerkelä, tfn 029 534 3354

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa