Vienti- ja rautatiekuljetukset kasvussa, raskas liikenne väheni

Ulkomaan vientikuljetukset meritse ja laivamatkustajien kokonaismäärä kasvoivat alkuvuonna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös rautateitse kulkeva tavara- ja henkilöliikenne lisääntyi. Pääteiden tieliikenteessä henkilö- ja pakettiautojen määrä lisääntyi hieman, mutta raskaan liikenteen osuus väheni viimevuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston tuoreista tilastoista.

Ulkomaan meriliikenteen vientikuljetukset kasvoivat tammi–heinäkuussa 3,3 prosentilla viime vuodesta. Tuonti on sen sijaan vähentynyt 0,7 prosentilla.

Matkustajien kokonaismäärä on kasvanut puolitoista prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Liikenne Virosta lisääntyi 3,5 prosenttia, mutta Ruotsista sen sijaan väheni noin prosentin. Ruotsin liikenteen osuus koko ulkomaan matkustajaliikenteestä oli 49,6 prosenttia, Viron 42,5 prosenttia.

Aluksia saapui satamiimme ulkomailta kolmisen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityiskohtaisemman tiedot löytyvät Liikenneviraston ulkomaan meriliikenteen kuukausitilastosta.

Rautatieliikenne kasvaa

Rautatieliikenne on kehittynyt varsin suotuisasti vuoden 2013 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Sekä henkilö- että tavaraliikenteen määrät lisääntyivät edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rautateiden kaukoliikenteessä matkustettiin alkuvuonna 2013 saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Pitkien reittien suosio on kasvanut, siksi matkat myös olivat keskimäärin aiempaa pidempiä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen matkat lisääntyivät prosentilla.

Tavaraliikenteen kuljetusmäärät kasvoivat kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kolme prosenttia edellisvuodesta. Kasvu on peräisin itärajan ylittävästä kansainvälisestä liikenteestä, sillä kotimaassa kuljetukset puolestaan vähenivät. Tavaraliikenteen keskimääräinen kuljetusmatka lyheni, ja alkuvuoden tonnikilometrisuorite jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi.

Pääteiden tieliikenne lisääntyi vajaan prosentin

Pääteiden liikenne lisääntyi tammi–elokuussa vajaan prosentin (0,73 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilö- ja pakettiautoliikennettä oli 0,85 prosenttia enemmän, kun taas raskas liikenne (linja- ja kuorma-autot) väheni 0,56 prosenttia.

Alueellisesti tarkasteltuna erot kevyen liikenteen kehityksessä olivat hyvin pieniä. Eniten liikenne lisääntyi Pohjois-Savossa, 1,7 prosenttia, kun taas Lapissa lisäystä oli vajaat puoli prosenttia. Raskas liikenne lisääntyi eniten Keski-Suomessa (3,35 %) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (2,12 %).

Tiedot pääteiden liikenteestä saadaan liikenteen automaattisilta mittausasemilta (LAM).

Lisätietoja:

Tietopalveluasiantuntija Vesa Lasaroff, p. 029 534 3946, meritilastot
Liikenneasiantuntija Harri Lahelma, p. 029 534 3963, rautatietilastot
Tietopalveluasiantuntija Erkki Pakarinen, p. 029 534 3668, maantieliikenteen tilastot

www.liikennevirasto.fi/tilastot

Export- och järnvägstransporterna ökade, den tunga trafiken minskade

Exporttransporterna i utrikes sjötrafik och det totala antalet båtpassagerare ökade i början av året jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Gods- och passagerartrafiken ökade också på järnvägarna. På huvudvägarna ökade person- och paketbilstrafiken en aning, medan den tunga trafikens andel minskade från föregående år. Uppgifterna framgår av Trafikverkets färska statistik.

Exporttransporterna i utrikes sjötrafik ökade under januari–juli med 3,3 procent från året innan. Importen minskade däremot med 0,7 procent.

Det totala antalet passagerare har ökat med en och en halv procent jämfört med läget för ett år sedan. Trafiken från Estland ökade med 3,5 procent, medan trafiken från Sverige minskade med cirka en procent. Sverigetrafikens andel av hela utrikes passagerartrafiken var 49,6 procent och Estlandstrafikens 42,5 procent.

Antalet fartyg från utlandet som anlöpte finska hamnar minskade med ungefär tre procent jämfört med året innan.

Mera detaljerade uppgifter finns här Trafikverkets månatliga statistik över utrikes sjötrafik.

Järnvägstrafiken ökar

Järnvägstrafiken har haft en mycket gynnsam utveckling under årets åtta första månader. I både passagerar- och godstrafiken har trafikmängderna ökat jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Antalet fjärrtrafikresor på järnvägarna var oförändrat i början av 2013 jämfört med motsvarande tid året innan. Långa rutter har blivit populärare och därför var också resorna i medeltal längre än tidigare. Tillväxten i huvudstadsregionens närtrafik har varit en procent.

Transportvolymen i godstrafiken ökade under de åtta första månaderna med tre procent från föregående år. Ökningen beror på den internationella trafiken över östgränsen, eftersom inrikes transporterna minskade. Den genomsnittliga transportsträckan minskade i godstrafiken, och tonkilometerprestationen var i början av året en aning mindre än i fjol.

Trafiken på huvudvägarna ökade med knappt en procent

Trafiken på huvudvägarna ökade under januari–augusti med knappt en procent (0,73 %) jämfört med motsvarande tid året innan. Person- och paketbilstrafiken ökade med 0,85 procent, medan den tunga trafiken (bussar och lastbilar) minskade med 0,56 procent.

Regionalt sett var skillnaderna små i person- och paketbilstrafiken. Trafiken ökade mest i Norra Savolax (1,7 %) medan ökningen bara var knappt en halv procent i Lappland. Den tunga trafiken ökade mest i Mellersta Finland (3,35 %) och minst i Egentliga Finland (2,12 %).

Information om trafiken på huvudvägarna fås från de automatiska mätstationerna (LAM).

Ytterligare information:

Sakkunnig inom informationstjänster Vesa Lasaroff, tfn 029 534 3946, sjöstatistik
Trafiksakkunnig Harri Lahelma, tfn 029 534 3963, järnvägsstatistik
Sakkunnig inom informationstjänster Erkki Pakarinen, tfn 029 534 3668, landsvägsstatistik

www.liikennevirasto.fi/tilastot

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.