Cleantech Invest: Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2016 (tilintarkastamaton)

Tammi - kesäkuu 2016

-      Cleantech Invest (ja suurin osa salkkuyhtiöistä) ovat ottaneet merkittäviä askeleita laajentaakseen toimintaansa kansainvälisillä päämarkkina-alueillaan;

-      Yhteenlaskettu liikevaihto salkkuyhtiöissä kasvoi 214% verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen vuosipuoliskoon

-      Yhteenlaskettu liikevaihto salkkuyhtiöissä oli 13.5 MEUR vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, josta 6.9 MEUR koostui Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon salkkuyhtiöistä, ja 6.6 MEUR Energia- ja resurssitehokkuus salkkuyhtiöistä.

-      Cleantech Invest kasvatti katsauskaudella omistustaan Nocartissa, Wattyssä ja ResQ Clubissa

-      Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Merkittävin Cleantech Investin liikevaihdon lähde ovat salkkuyhtiöiden maksamat osingot tai salkkuyhtiön omistuksen myynnistä saatava tuotto. Salkkuyhtiöirtautumisia ei ollut katsauskaudella jolloin operatiivisista kuluista tehtiin 563 tuhannen euron tappio.

-      Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä katsauskaudella ja sen jälkeen:

  • Swap, nopeinten kasvavin käytettyjen tavaroiden verkkokauppa Amerikassa joka on kasvanut keskimäärin 15% kuukaudessa viimeisen kolmen vuoden ajan, lisäsi miesten vaatetuksen valikoimaansa ja toteutti rahoituskierroksen joka on tuonut arviolta 8 MEUR rahoitusta yhtiöön;
  • ResQ Club on lyhyen olemassaolonsa aikana saanut palveluunsa 30.000 rekisteröitynyttä käyttäjää, yli 150 palveluntarjoajaa Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa ja saavutti kesäkuun kuukausiliikevaihdossa 47,000 EUR tason;
  • Nocart allekirjoitti sopimuksia 12.9 MEUR edestä Afrikassa tammikuussa 2016 ja on katsauskauden aikana keskittynyt näiden tilausten toimituksiin sekä neuvotteluihin useammasta ison kokoluokan projektista;
  • Enersizen liikevaihto kasvoi katsauskaudella hyvin Kiinassa ja yhtiö sai ensimmäiset merkittävät maksusuoritukset Kiinassa voitonjakoperiaatteella toteutetuista energiansäästöprojekteistaan;
  • Watty toteutti 3 MEUR sijoituskierroksen kesäkuussa 2016, kierroksen pääsijoittajina olivat Cleantech Invest ja EQT Ventures;
  • Sofi Filtration teki katsauskaudella 8 uutta asiakastoimitusta, mikä on enemmän kuin yhtiö on toteuttanut koko viiden vuoden olemassaoloaikanaan. Yhtiö myös avasi toimipisteen USA:ssa;
  • Nuukalla on palvelussaan kiinni nyt yli 600 rakennusta, mikä tarkoittaa rakennusten määrän yli 6-kertaistumista viimeisen 12 kuukauden aikana. Yhtiö myös laajensi toimintaansa Alankomaihin;

-      Cleantech Invest nimitti yhtiökokouksessaan kolme uutta hallituksen jäsentä: James Penneyn, Peter Carlssonin ja Matti Vuorian. Uudet hallituksen jäsenet tuovat mukanaan merkittäviä kansainvälisiä verkostoja.

-      Cleantech Invest toteutti rinnakkaislistauksen ja osakeannin First North Tukholmaan huhtikuussa 2016. Anti koostui 1,075,270 uudesta A-sarjan osakkeesta jotka ylimerkittiin 3.6-kertaisesti. Osakkeenomistajien määrä yhtiössä tuplaantui. Hallitus päätti käyttää mahdollisuutta allokoida antiin 215,050 lisäosaketta joten annin koko nousi noin 12 MSEK:iin kokonaisuudessaan. Kaupakäynti osakkeilla alkoi 6.4.2016 tikkerikoodilla CLEANT A ja osakkeihin liittyvien optio-oikeuksien kohdalla tikkerikoodilla CLEANT TO1A.

Keskeiset tunnusluvut

1-6 /2016 1-6 / 2015 1-12 / 2015
Liikevaihto 38 144 249
Liikevoitto/ -tappio -563 -428 -872
Katsaus-/ tilikauden tulos -729* -370 -1306
Rahavarat kauden lopussa 803 970 802
Oma pääoma kauden lopussa 7348 5954 6739
Omavaraisuusaste kauden lopussa 99,0% 98,2 % 98,9%

*Huom: Arvonalennus kooltaan 190 219.32 EUR tehtiin Savo-Solar Oyj:n arvoon tuloslaskelmassa, jolla oli negatiivinen vaikutus katsauskauden tulokseen. Katsauskauden päätyttyä merkittävin osa tästä arvonalennuksesta on kääntynyt arvonnousuksi koska Savo-Solar Oyj:n osakekurssi on noussut heinä-elokuussa 2016.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi

Salkkuyhtiöidemme yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla  214% verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen puoliskoon. Tämä kasvu tulee vuonna 2015 toteutuneen vakuuttavan 200% vuosikasvun päälle.

Käytetyn tavaran nettikauppa Swap.com ja uusiutuvan energian systeemitoimittaja Nocart nousivat liikevaihdossa miljoonaluokkaan jo viime vuonna ja tulevat selvästi nostamaan liikevaihtotasoa taas tänä vuonna. Nocart on jo julkistanut 12.9 MEUR arvosta saatuja toimitussopimuksia ja Swap.com kuukausiliikevaihtotaso on ylittänyt 1 MUSD. Aurinkokeräintoimittaja Savo-Solar, joka on listattu First North-listalla Suomessa ja Ruotsissa, on myös kasvattanut liikevaihtoaan 3MEUR:oon vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, joka on kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Sofi Filtration joka myy vedenpuhdistusjärjestelmiä, on saavuttanut H1/2016 aikana läpimurron ja myynyt yhteensä 8 uutta järjestelmää joka on enemmän kuin yhtiö on yhteensä myynyt 5 vuoden historiansa aikana. Uusin sijoituskohteemme ResQ Club, joka keskittyy ruokajätteen minimointiin ravintoloissa, on kasvattanut käyttäjämääränsä yli 30,000 käyttäjään H1/2016 aikana ja sovelluksen kautta myytyjen ruoka-annosten arvo nousi yksin kesäkuussa 47,000 EUR:oon. ResQ on sittemmin lanseerannut palvelunsa useissa kaupungeissa mikä on hyvä suoritus ottaen huomioon että yhtiö on perustettu vasta vuoden 2015 lopussa.

Nuukalla, joka toimittaa tietojärjestelmiä kiinteistöjen ympäristötiedon hallintaan, on jo yli 600 kiinteistöä asiakkainaan. Enersize allekirjoitti yhtä tehdasta koskevassa pilot-projektista voitonjakosopimuksen kiinalaisen autonvalmistajan, Fotonin, kanssa. Foton valmistaa yli 70,000 autoa vuodessa, sillä on 3,000 työntekijää ja se operoi yli kymmentä vastaavaa tehdasta Kiinassa. Enersize on myös vastaanottanut ensimmäisen merkittävän voitonjakosopimukseen perustuvan maksusuorituksen (300 000 EUR) käynnissä olevaan projektiin liittyen. Voisin tuskin olla tyytyväisempi siihen miten yhtiömme tällä hetkellä kehittyvät. Mitään ei kuitenkaan tapahdu itsestään ja hyvä kehitys ei tarkoita sitä ettei matkalla olisi ollut merkittäviä vaikeuksia ja haasteita.   

Teknologian toimivuus tai markkinahyväksynnän saavuttaminen eivät enää ole suurimpia riskejä yhtiöidemme kasvun jatkumiselle ja kiihtymiselle. Suurin riski liittyy yhtiöiden kykyyn varmistaa kasvun toteuttamiseen tarvittava määrä kasvurahoitusta ja huippuluokan henkilöstöä. Rahoituksen ja huippuhenkilöstön varmistamiseen liittyvät haasteet kulkevat myös käsi kädessä.  

Yhtiöidemme kasvurahoituksen varmistaminen on ollut H1/2016 pääprioriteetti ja vienyt runsaasti aikaamme  

Muutama esimerkki:

-       Toteutimme teollisuuden energiatehokkuuteen keskittyvälle Enersizelle rahoituskierroksen ja rakensimme projektirahoituspaketin, jolla yhtiö voi rahoittaa tuleviin voitonjako projekteihin liittyvät alkuinvestoinnit. Olemme myös vahvistaneet Enersizen johtoa. Oikein ajoitettu asiakasrahoitusinstrumentin luonti on osin mahdollistanut sen että Enersize menestyy nyt erinomaisesti Kiinan markkinoilla;

-       Perustamamme Special Purpose Vehicle (SPV) teki lead-sijoituksen Wattyyn osana sen hiljattain toteuttamaa 3 MEUR sijoituskierrosta. Watty kehittää ohjelmistoa jonka avulla voidaan nähdä kotitalouden energian kulutuksen kohdistuminen eri laitteisiin. 

-       Cleantech Invest omisti vain vajaan 1%:n Wattystä ennen rahotuskierrosta tehtyään yhtiöön alun perin vain ”kurkistussijoituksen” tarkoituksenamme tutustua yhtiöön vuoden ajan. Vakuutuimme Wattyn saavutuksista siinä määrin, että uskomme Wattyn ohjelmistoon perustuvan energiankulutuksen erittelyn olevan tulevaisuuden sähkölaskun malli. Vaikka sijoitimme rahoituskierroksella vain pienen summan, kasvoi omistuksemme 1%:sta 4%:iin koska suurin osa omistuksemme kasvusta tuli saamistamme osakkeista palkkiona rahoituskierroksen toteuttamisesta. Tämä on hyvä esimerkki siitä kuinka kiihdyttämö-mallimme samanaikaisesti tuottaa omistaja-arvoa ja turvaa yhtiöidemme kasvua.

-       Toteutimme tarkastelujaksolla myös pienen suoran lisäsijoituksen, sekä perustimme uuden SPV:n sijoittamaan Swap.com:iin. Nämä sijoitukset olivat osa Swap.comin onnistuneesti toteuttamaa yhteensä noin 8 MEUR suuruista rahoituskierrosta.

-       Lisäksi olemme avustaneet Sofi Filtrationia ja Nuukaa näiden rahoituskierroksissa. Sofi Filtrationin rahoituskierros päättyi tarkastelujakson aikana Nuukan kierroksen ollen vielä käynnissä.

Vuoden 2016 ensimmäinen puolisko on ollut tärkeä jakso useille yhtiöistämme. Jakso jonka aikana useat yhtiöistä ovat olleet tilanteessa, jossa joko päästään vahvalle kasvu-uralle tai toiminta joudutaan lakkauttamaan. Olemme joutuneet työskentelemään läpi kesän, matkustamaan ja käyttämään jonkun verran ulkopuolisia asiantuntijoita mikä aiheuttaa kustannuksia. Voin todeta että jokainen kulu on tarkkaan harkittu ja näillä panostuksilla olemme turvanneet yhtiöidemme vahvan kasvun. Olemme myös pystyneet puolustamaan, ja eräissä tapauksissa jopa nostamaan,  omistusprosenttiamme useissa yhtiöissä jakson aikana. Näiden toimenpiteiden positiiviset vaikutuksen omistaja-arvoon ovat olleet merkittävät enkä usko vastaavia ulkoisia kustannuksia syntyvän toisen vuosi puoliskon aikana.   

Prioriteetit omistaja-arvon kasvattamiseksi tulevaisuudessa  

Kansanvälisen sijoittajaverkoston kasvattaminen

Olet ehkä huomannut että salkkumme muodostuu yhtiöistä joka ovat luonteeltaan enemmän tai vähemmän ”born global”. Tämä on meille myös ehtona kun valitsemme sijoituskohteita. Olemme päättäneet hakea Cleantech Investille enemmän kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettuutta, jotta voimme paremmin tukea ja kiihdyttää salkkuyhtiöidemme kehitystä. Samalla pyrimme varmistamaan että oma ainutlaatuinen listattu osakkeemme saa sen kansainvälisen huomion jonka se ansaitsee. Kun sanon että osakkeemme on ainutlaatuinen niin se ei ole vain sanahelinää, koska mikään toinen yhtiö ei tarjoa omistajilleen hajautettua salkkua parhaita pohjoismaalaisia cleantech-alan kasvuyhtiöitä, kuten Cleantech Invest tarjoaa.

Päätimme käynnistää Cleantech Investille määräaikaisia pop-up toimipisteitä eri puolille maailmaa kun olimme huomanneet että käytännössä jokainen lyhytkin liikematka maailmalle johtaa siihen, että saamme uusia arvokkaita kontakteja jotka johtavat sijoituksiin ja asiakkuuksiin salkkuyhtiöillemme. Sen sijaan että matkustaisimme jatkuvasti edestakaisin, päätimme sitoutua pitkäjännitteisesti rakentamaan Cleantech Investin ja sen salkkuyhtiöiden tunnettuutta sekä luomaan suhteita sijoittajiin valikoiduilla markkina-alueilla. Toistaiseksi olemme käynnistäneet pop-up toiminnan Tukholmassa ja Los Angelesissa. Tulemme huomenna käynnistämään vastaavan toiminnan Berliinissa huomenna (!)

Kommunikaatio!

Ne jotka seuraavat meitä sosiaalisessa mediassa, newsletterin tai muiden kanavien ja tapahtumien kautta ovat voineet huomata että olemme panostaneet viestintää todella merkittävästi. Tämä on tietoinen panostus. Näemme merkittävää arvoa siitä että meitä seurataan. Meidän on helpompi ottaa yhteyttä eri tahoihin, kun he jo tuntevat toimintamme ja toisaalta kynnys sijoittaa salkkuyhtiöihimme on matalampi, kun meidät ja toimintatapamme tunnetaan. Koska Cleantech Investillä on 15 salkkuyhtiötä, on yhtiömme toiminnassa ja arvossa runsaasti huomioon otettavia seikkoja joten meille on tärkeää markkinoida osakettamme aktiivisesti sijoittajille. Cleantech Investin osakkeenomistajien määrä näyttää selvästi että meitä seurataan jatkuvasti enemmän. Meillä on nyt 2,639 osakkeenomistajaa verrattuna 844 osakkeenomistajaan vuosi sitten. Olemme ylpeitä siitä mitä olemme saaneet aikaan viestintärintamalla, mutta tulemme edelleen lisäämään panostuksia viestintään. Tulemme nostamaan sijoittajaviestinnän uudelle tasolle ja paljon uutta on tulossa, joten seuraa viestintäämme.

Omistuksen ja kasvun turvaaminen

Molemmat otsikon seikoista ovat erittäin tärkeitä. Kun sijoituskohde menestyy hyvin, on omistuksen puolustaminen tai jopa sen nostaminen on eräs suurimmista aikaisen vaiheen sijoittamisen haasteista. Salkkuyhtiömme toteuttavat rahoituskierroksia jotka ovat kokonsa puolesta täysin Cleantech Investin sijoituskapasiteetin ulkopuolella. Meille on usein sanottu että emme pysty puolustamaan omistusosuuttamme salkkuyhtiön kasvaessa mutta useimmissa tapauksissa olemme toimintamallimme avulla pystyneet tekemään juuri sen.

Käsite Special Purpose Vehicle (SPV) vaatii tässä yhteisessä hieman selittämistä. Se on yksinkertaisesti holding-yhtiö johon meidän tuntemamme sijoittajat (jotka ovat kiinnostuneita sijoittamaan tiettyyn salkkuyhtiöön) sijoittavat yhdessä meidän kanssamme. Tämä on meille tehokas tapa turvata lisäomista salkkumme parhaiten menestyvissä yhtiöissä sijoittamalla työpanosta käteisen sijaan. Salkkuyhtiön kannalta tämä on hyvä järjestely jossa he saavat rahoitusta jo ennestään tutulta taholta. Olemme toteuttaneet kaksi SPV-yhtiötä viimeisen kolmen kuukauden aikana, yhden Wattyyn ja toisen Swap.comiin liittyen. Tämä on vakuuttava saavutus itsessään ja molemmat yhtiöt kehittyvät erinomaisesti vaikka ovat keskenään hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa

Yksi supermenestyjistämme on Nocart, ja käytän termiä ”supermenestyjä” tarkoituksellisesti. Olemme konvertoineet omistukseksi yhtiölle aikaisemmin antamamme vaihtovelkakirjalainan. Konversion avulla omistuksemme nousi 21.5%:iin aikaisemmasta 20%:sta. 1,5% yksikön kasvu omistuksessa voi tuntua pieneltä asialta, mutta ottaen huomioon Nocartiin liittyvät arvonnousuodotukset, se on kaikkea muuta kuin pieni asia. Tämä järjestely on myös taas esimerkki siitä kuinka pystymme jopa nostamaan omistustamme salkkuyhtiön ollessa voimakkassa kasvussa.

Irtautumis-  ja IPO valmisteluista

Lähestymme useiden yhtiöiden kohdalla ajankohtaa, jossa pyrimme joko irtautumaan omistuksesta tai listaamaan yhtiön pörssiin. Onnistunut IPO-projekti edellyttää eräitä asioita. Tärkeintä on tietysti että yhtiön liiketoiminta on kehittynyt pörssiyhtiölle riittävälle tasolle mutta yhtiön kyky viestiä toiminnastaan ja tehdä tulosta on yhtä tärkeää. Tulemme työskentelemään täydellä teholla jotta useat salkkuyhtiöistämme pääsevät toteuttamaan onnistuneen pörssilistauksen ja sen jälkeen kasvattamaan arvoa pörssiyhtiönä.

Lopuksi, joitakin ennusteita…

Emme näe merkkejä kasvun hidastumisesta toisella vuosipuoliskolla, päinvastoin. Odotamme salkkuyhtiöidemme yhteenlasketulle liikevaihdolle vahvaa kasvua tänä vuonna. Odotamme Swap.comin ja Nocartin liikevaihdon tänä vuonna nousevan yli 10MEUR luokkaan. Odotamme myös vahvaa liikevaihdon kasvua Enersizelle, Sofi Filtrationille, ResQ Clubille sekä Nuuka Solutions:lle.  Olemme ylpeitä että Cleantech Invest on jälleen kerran pystynyt saavuttamaan vahvan kasvun salkkuyhtiöidensä liikevaihdossa. Olen sanonut aiemmin ja toistan sen tässä: Vuoden 2017 loppuun mennessä Cleantech Invest on Euroopan johtava cleantech-alan kiihdyttämö. Yksi mittari tälle tavoitteelle on itsestään selvä; Cleantech Investin salkussa olevien yhtiöiden pitää pystyä kasvamaan nopeasti. Toinen mittari on myös osakkeenomistajille (joita koko johto ja hallitus myös ovat) itsestään selvä, meidän täytyy pystyä toimittamaan osakkeenomistajille erinomaista omistaja-arvoa. Tällä meitä viime kädessä mitataan ja me pidämme sitä hyvänä.

Cleantech Investin osake on kehittynyt erittäin hyvin mutta se on pelkästään heijastus siitä miten salkkuyhtiömme pystyvät kasvamaan. On tärkeää huomata että sekä salkkuyhtiöidemme että Cleantech Investin kasvutarina on vasta hyvin alussa. Cleantech Invest aikoo rakentaa useita globaaleja menestystarinoita ja odotamme voimakkaan kasvun jatkuvan lähitulevaisuudessa. Tule mukaan ja pysy mukana ja auta meitä maksimoimaan puhtaiden teknologioidemme positiiviset ympäristövaikutukset maapallolla.

Sadonkorjuun aika lähestyy…

Osakkuusyhtiöiden kehitys katsauskauden aikana ja sen jälkeisiä tapahtumia

Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Merkittävin Cleantech Investin liikevaihdon lähde ovat salkkuyhtiöiden maksamat osingot tai salkkuyhtiön omistuksen myynnistä saatava tuotto. Puolivuotiskatsauksessa Cleantech Invest kommentoi lyhyesti kaikkien osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnan kehitystä katsauskauden aikana ja sen jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden tilannetta Cleantech Invest kommentoi kuitenkin hieman laajemmin, ja nämä yhtiöt valikoidaan sillä perusteella, että niissä on katsauskauden aikana tapahtunut selkeitä ja konkreettisia edistysaskeleita liiketoiminnan kehityksessä. Nämä kommentit eivät ole kuitenkaan tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Osakkuusyhtiöt on jaettu kahteen ryhmään: 1) Energia- ja resurssitehokkuus ja 2) Hajautettu uusiutuva energiantuotanto. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 13.5 MEUR vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jakautuen seuraavasti: 6.9 MEUR energia- ja resurssitehokkuuden ja 6.6 MEUR hajautetun uusiutuvan energiantuotannon osalta. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi katsauskaudella 214% verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Kaikki osakkuusyhtiöiden liikevaihtoluvut ovat tilintarkastamattomia.

1)  Energia- ja resurssitehokkuus (Swap.com, Nuuka Solutions, Eagle Filters, Enersize, Lumeron, Metgen, PlugSurfing, ResQ Club, Sansox, Sofi Filtration, Oricane, Watty):

Swap.com jatkoi kasvusuunnitelmansa toteutusta joista katsauskaudelle kohdistuu kaksi merkittävää tapahtumaa. Ensiksi se, että Swap.com julkaisi mobiilisovelluksen käyttäjäkunnalleen, joka enenevissä määrin tekee ostoksensa mobiililaitteen kautta. Toiseksi se, että yhtiön laajensi valikoimaansa miesten vaatteiden puolelle ja täten myy vaatteita kaikissa eri kategorioissa. Swap.comissa on tällä hetkellä yli 1 miljoona tavaraa myytävänä. Hallinnoidakseen laajenevaa tavaramääräänsä sekä ollakseen valmis jatkuvan nopean kasvun haasteeseen, Swap.com tekee investointeja Bolingbrook, Illinoisissa, sijaitsevaan logistiikkakeskukseensa. Katsauskaudella Swap.com on toteuttanut n. 8 MEUR kokoisen rahoituskierroksen.

Nuuka on onnistuneesti laajentunut Alankomaihin katsauskauden aikana ja on varmistanut tilaukset yli 20 ostoskeskukseen Alankomaissa ja Belgiassa uuden yhteistyökumppaninsa Sweco Netherlandsin kanssa. Nuukan myynti kasvoi katsauskaudella 55% verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Nuukan SaaS (Software as a service) -järjestelmään on nyt kytketty yli 600 rakennusta. Julkisissa ja kaupallisissa kiinteistöissä pyritään hyödyntämään digitalisaatiota energiatehokkuuden ja liiketoimintaprosessien hallintaan. Nuuka on vahvasti mukana tässä muutoksessa ja on katsauskauden aikana toteuttanut toiminnon, jonka avulla Nuukan palvelulla voidaan parantaa kiinteistön hallintaa hyödyntämällä analytiikkaa ja koneoppimista.

Eagle Filters on saanut palannut normaaliin toimintavalmiuteen toukokuun 2016 tehdaspalon jäljiltä. Yhtiö työstää ensimmäisiä Energiapalvelu-sopimuksiaan.

Enersize kasvatti liikevaihtoaan hyvin katsauskaudella. 2016 tulee olemaan Enersizelle ensimmäinen tilikausi, jolloin Kiinan asiakkaat ovat tuoneet Enersizelle merkittävää liikevaihtoa. Enersize käy parhaillaan neuvotteluja useista isoista asiakasprojekteista Kiinassa. Tammikuussa 2016 Enersize allekirjoitti ensimmäisen sopimuksen merkittävän kiinalaisen autonvalmistajan kanssa. Arvioitu kokonaisliikevaihto Enersizelle tästä projektista on 0.25 MEUR. Katsauskauden jälkeen elokuussa 2016 Enersizen ensimmäinen merkittävä kiinalainen asiakasprojekti eteni voitonjakovaiheeseen. Enersize sai ensimmäisen 300,000 EUR erän saavutetusta energiansäästöstä. Enersizen odotettu kokonaistulo tästä ensimmäisestä toteutetusta projektista arvioidaan sopimuskauden aikana ylittävän 1.2 MEUR. Enersize on katsauskauden jälkeen solminut kumppanuuden toisen kiinalaisen myynti- ja asennusyhtiön kanssa, joka on entisestään nopeasti ja merkittävästi kasvattanut Enersizen tarjouskantaa. Enersize on myös toteuttanut sijoituskierroksen katsauskauden jälkeen.

Metgen Oy julkisti kolme uutta tuotetta ja haki patenttia viidelle uudelle patenttihakemukselle. Yhtiöllä on 25 asiakasta tarjouskannassaan, 2 kaupallista asiakkuutta sekä 8 teollista pilottia. Metgen myös lisäsi myyntiedustustaan Saksaan ja Brasiliaan.;

PlugSurfing toteutti sijoituskierroksen katsauskauden aikana ja kasvatti palvelunsa kattavuutta 20,000:sta 25,000:een latauspisteeseen. Yhtiö sai myös asiakkaiksi uusi latauspisteoperaattoreita kuten Plus De Bornes Ranskassa, Hamburg Energie Saksassa, Croatia Telekom ja Eurokod Kroatiassa. Yhtiön palvelun käyttäjäkunta kasvoi 13,000:sta 18,000:een käyttäjään. Yhtiö myös allekirjoitti useita “white label” -tuotesopimuksia;

ResQ Club kasvatti katsauskaudella käyttäjäkuntaansa yli 30,000:een ja yli 150:een palveluntarjoajaan. Kuukausimyynti saavutti 47,000 EUR tason kesäkuussa 2016. ResQ on myös solminut merkittäviä kumppanuuksia isojen ketjujen kanssa, muiden hotelli- ja ravintola-alan toimijoiden sekä muiden kumppanien kanssa joiden avulla yhtiö pyrkii viemään palveluaan uusille markkina-alueille. Vuoden 2016 jälkipuoliskolla yhtiön tavoitteena on laajeta neljään muuhun maahan sekä saada käyntiin pilotteja uusilla toimialoilla ja tuotealueilla;

Sansox on katsauskaudella myynyt tuotteitaan tai toteuttanut asiakaspilotteja kalankasvatuksen, kastelujärjestelmien, elintarviketeollisuuden ja puhtaan juomaveden sovelluskohteissa. Sansoxilla on myyntiedustaja tai yhteistyökumppani Lähi-Idässä, Australiassa ja Itä-Aasiassa;

Sofi Filtration teki katsauskaudella 8 uutta asiakastoimitusta, mikä on enemmän kuin yhtiö on toteuttanut koko viiden vuoden olemassaoloaikanaan. Sofi teki katsauskaudella myös ensimmäisen vientitoimituksensa Saudi-Arabiaan, jonne se toimitti pilotointiyksikön. Katsauskauden aikana yhtiössä toteutettiin myös rahoituskierros ja kesäkuussa Sofi sai myös Tekesin tukirahoituksen kooltaan 250,000 EUR. Lisärahoituksen avulla Sofi laajensi toimintojaan USA:han jonne se avasi asiakassovellusten tarpeisiin testauspisteen Freeport, Teksasiin. Sofi Filtration on menestyksekkäästi pystynyt kehittämään räätälöityjä sovelluksia asiakkaiden vedenkäsittelyhaasteisiin sekä infrarakentamisen että energiasektorin alueella ja on toimittanut molemmille toimialoille useita asiakastoimituksia saaden sarjaetuja. Sofi on valmis toimittamaan näitä sovelluksia globaalisti vuoden 2016 loppupuoliskolla;

Oricane on katsauskaudella työskennellyt asiakkaansa uuden tuotteen lanseerauksen parissa, johon tuotteeseen Oricanen oma teknologia on integroitu. Tämän lisäksi yhtiö on allekirjoittanut pitkän aikavälin sopimuksen toisen merkittävän asiakkaan kanssa; ja

Watty julkaisi sähkömittaridatan analysointialustansa jota sähköyhtiöt voivat käyttää osana laskustusdatan analysointia. Yhtiö pilotoi ratkaisuaan parhaillaan kahden ison energiayhtiön kanssa. Watty toteutti 3 MEUR sijoiskierroksen kesäkuussa 2016, kierroksen pääsijoittajina olivat Cleantech Invest ja EQT Ventures.

2)  Hajautettu uusiutuva energiantuotanto (Aurelia, Nocart, One1, Savosolar)

Aurelia Turbinesin tuotekehitysprosessi on edennyt pisteeseen, jossa asiakkaat ja jakelijakumppanit voivat testata ja kokeilla yhtiön kaasuturbiiniratkaisua ja ensimmäiset myntineuvottelut voidaan aloitta. Yhtiö työstää ensimmäisiä toimitussopimuksiaan;

Nocart julkisti tammikuussa 2016 toimitussopimuksia Afrikkaan 12,9 MEUR arvosta ja on katsauskauden aikana keskittynyt näiden tilausten toimituksiin. Nämä projektit ovat Nocartin ensimmäisiä MW-kokoluokan konttikonseptin toimituksia jotka ovat vaatineet merkittävää uutta kehitystyötä. Nocart on myös jatkanut myynti- ja markkinointityötään uusille markkinoille, joista yksi on Ghana;

One1 keskittyi katsauskaudella energian myyntiin. Vuoden 2016 jälkipuoliskolla One1 aloittaa energianmyynnin ensimmäiselle sopimusasiakkaalleen, hollolaiselle koululle,ja vuoden 2016 loppupuolella energiamyyntisopimus käynnistyy myös porilaisen koulun kanssa. Yhtiö voitti tarjouskilpailun Maskussa 6 eri rakennuksen hajautetun lämpöenergian toimituksesta. Yhteenlaskettu energianmyynti tässä hankkeessa on 4700 MWh ja energianmyynti alkaa täysimittaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Katsauskaudella One1:n liikevaihto koostui lähes kokonaan konsultointitoimeksiannoista;ja

SavoSolarin liikevaihto kasvoi 91,4 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 3 097 tuhatta euroa (1-6/2015: 1 618 tuhatta euroa). Merkittävä osa liikevaihdosta syntyi aurinkokeräintoimituksista Tanskan kaukolämpöyhtiöille. Savo-Solar arvioi, että yhtiön koko vuoden 2016 liikevaihto tulee olemaan yli kaksinkertainen vuoden 2015 liikevaihtoon verrattuna eli noin 4,5-5,5 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloksen kehitys

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 1.1-30.6.2016 38,000 EUR (1-6/2015: 144,000 EUR). Muutos liikevaihdossa johtuu pienemmistä projekteista advisory- ja hallinnointiliiketoiminnassa.

Kulut
Henkilöstökulut katsauskaudella 1.1.-30.6.2016 olivat yhteensä 221,000 (345,000) EUR. Pienemmät kulut johtuvat siitä että vuotta aiemman katsauskauden lisäys johtui kertaluonteisesta ylimääräisestä kulusta kooltaan 104 tuhatta euroa liittyen aiemman toimitusjohtajan lähtöön yhtiöstä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2016 yhteensä 248,000 (161,000) EUR. Korkeammat kulut johtuvat lisäpanostuksesta markkinointiin ja viestintään Tukholman First North rinnakkaislistauksen yhteydessä sekä kasvavasta panostuksesta sijoittajakentän kanssa kommunikointiin ja aktiiviseen rooliin salkkuyhtiöiden rahoituskierrosten järjestelyissä.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2016 yhteensä 77,000 (66,000) EUR.

Liiketulos
Yhtiön liiketappio katsauskaudella 1.1.-30.6.2016 oli 563,000 (-428,000) EUR. Kasvanut liiketappio johtuu pienemmistä projekteista advisory- ja hallinnointiliiketoiminnassa ja kasvusta liiketoiminnan muissa kuluissa katsauskauden aikana.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2016 yhteensä 24,000 (59,000) EUR, rahoituskulut 190,000 (EUR 0) EUR. Kasvu rahoituskuluissa johtuu arvonalennuksesta kooltaan 190 219.32 EUR joka tehtiin Savo-Solar Oyj:n osakkeiden arvoon tuloslaskelmassa. SavoSolarin osakkeet on listattu First North Tukholmaan ja Helsinkiin ja Tukholman päätöskurssia 30.6.2016 on käytetty valuaation perusteena. Katsauskauden loppumisen jälkeen tämä arvonalennus oli kääntynyt arvonnousuksi koska Savo-Solar Oyj:n osakekurssi nousi heinä-elokuussa 2016.

Katsauskauden tulos
Cleantech Investin katsauskauden tappio 30.6.2016 päättyneellä katsauskaudella oli 729,000 (370,000) EUR. Tappion kasvun merkittävin tekijä on arvonalennus kooltaan 190 219.32 EUR joka tehtiin Savo-Solar Oyj:n osakkeiden arvoon tuloslaskelmassa.

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Yhtiön tase oli katsauskauden lopussa 7,425,000 (6,063,000). Yhtiön oma pääoma oli 7,348,000 (5,954,000) EUR ja omavaraisuusaste oli 99% (98,2%).

Katsauskaudella tehdyt sijoitukset

Efektiivinen omistus tarkoittaa yhteenlaskettua omistusta suoran ja epäsuoran omistuksen kautta. Salkkuyhtiöissä mahdollisesti olevien optio-ohjelmien laimennusvaikutus omistukseen on myös otettu huomioon. Epäsuoraa omistusta Cleantech Investillä on Clean Future Fund Ky:n sekä Cleantech Invest Swap SPV 1 AB:n, Cleantech Invest SPV 2 AB:n, Cleantech Invest SPV3AB:n ja Cleantech Invest SPV4 AB:n kautta, jotka kaikki ovat Cleantech Investin perustamia ruotsalaisia holding-yhtiöitä.

Salkkuyhtiöistä saatava tuotto voi erota suorasta omistusprosentista, sekä posiitiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Useissa salkkuyhtiöissä on sovittu voitonjaosta joka eroaa omistusosuuksista tietyissä tilanteissa eri osakesarjojen erityisoikeuksien kautta. Tämän lisäksi Cleantech Invest on oikeutettu carry-tuottoon Clean Future Fund Ky:n hallinnoinnin kautta.

Nocart Oy: Kesäkuussa 2016 Cleantech Invest konvertoi vaihtovelkakirjalainan Nocart –salkkuyhtiössään. Cleantech Investin omistus Nocart Oy:ssä kasvoi 20 prosentista noin 21,5 prosenttiin.

ResQ Club Oy: Toukokuussa 2016 Cleantech Invest teki sijoituksen ResQ Clubiin merkitsemällä yrityksen uusia osakkeita määrän, joka vastaa 6,5 %:n omistusta yrityksessä sijoitusten jälkeen. Tämän lisäksi Cleantech Invest teki osakevaihtosopimuksen kahden ResQ Clubin nykyisen osakkaan kanssa ja nosti näin omistusosuuttaan yrityksessä 2,2 %:lla lisää. Sijotuksen ja osakevaihdon jälkeen Cleantech Invest omistaa 8,7% ResQ Clubista.

Watty Ab: Kesäkuussa 2016 Cleantech Invest SPV 3 AB, joka on Cleantech Investin perustama ruotsalainen holding yhtiö, teki 1MEUR sijoituksen Watty –yhtiöön osana 3MEUR sijoituskierrosta. Cleantech Invest Oyj omistaa 23% holdingyhtiöstä ja Cleantech Invest Oyj:n täysin laimennettu efektiivinen kokonaisomistus Watty –yhtiöstä nousi 4%:iin aiemmasta 1%:sta. Lisäksi Cleantech Invest Oyj sai järjestelystä yhteensä 25,000 EUR palkkion.

Personnel, management and administration

Yhtiön toimitusjohtajana toimi katsauskauden aikana Alexander Lidgren. Yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtajan lisäksi 3 henkilöä, Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa, jotka yhdessä muodostivat yhtiön johdon ja johtoryhmän.

Katsauskauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Thomas Bengtsson, Timo Linnainmaa ja Jan Forsbom. Yhtiön hallitukseen nimitettiin 20. 4 2016 Peter Carlsson, Matti Vuoria ja James Penney. Samana päivänä Timo Linnainmaa, Tarja Teppo ja Jan Forsbom jäivät pois hallituksesta. 20.04.2016 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (pj), Thomas Bengtsson, Matti Vuoria, Peter Carlsson ja James Penney.

Riskit ja epävarmuustekijät

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät on raportoitu 2.5.2014 päivätyssä Listautumisesitteessä, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf ja Tukholman rinnakkaislistauksen yhtiöesitteessä joka on julkaistu huhtikuussa 2016. Yhtiöesite löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://www.cleantechinvest.com/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf. Listautumis-  ja yhtiöesitteen päivämäärän jälkeen riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Näkymät vuodelle 2016

Cleantech Invest on kansainvälisesti toimiva yhtiö jonka salkkuyhtiöiden liikevaihdosta suurin osa tulee Afrikasta, Yhdysvalloista, sekä lisäksi Euroopasta ja Aasiasta. Yhtiöllä on hyvin vähän liityntää Suomen markkinoilta tulevaan kysyntään ja olemme myös pörssilistattu Euro-alueen ulkopuolella Tukholmassa. 

Käynnistetyn pop-up toiminnan avualla pyrimme nostamaan Cleantech Investin globaalia tunnettuutta Nasdaq-listattuna sijoitusmahdollisuutena, jonka kautta pystyy sijoittamaan Pohjoismaisiin puhtaan teknologian yhtiöihin jotka mielestämme ovat usein aliarvostettuja. Pyrimme myös edistämään eräiden salkkuyhtiöiden kansainvälistä kasvua 

Odotamme salkkuyhtiöidemme liikevaihdon kasvun jatkuvan vahvana vuoden toisella puoliskolla. Odotamme myös Nocartin, Swap.comin, Enersizen, Resq Clubin, Sofi Filtrationin sekä Nuukan jatkavan kasvuaan ja joidenkin uusien yhtiöiden nousevan kasvupolulle.  

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2016 Helsingissä. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noponen ja Thomas Bengtsson sekä uusiksi jäseniksi Matti Vuoria, James Penney ja Peter Carlsson.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa kuukaudessa ja annetaan 10.000 optio-oikeutta vuosipalkkiona. Optio-oikeudet annetaan ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2016 myöntämän valtuutuksen nojalla. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa.

Osake

Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2016 yhteensä 3,925,041 K-sarjan osakkeita, 483,144 A-sarjan osakkeita ja 2,004,028 K-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat.

Osakkeet vastaavat noin 21,3% prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista 30.06.2016 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 66,9% prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Cleantech Investillä oli 30.6.2016 päivätyn osakasrekisterin mukaan 2,639 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Näistä 935 on Euroclear Swedenin rekisterissä ja 1,704 Euroclear Finlandin rekisterissä.

Toukokuussa 2016 toimtusjohtaja Alexander Lidgren merkitsi 150,000 uutta K-sarjan osaketta perustuen optioihin jotka kuuluivat vuoden 2013 optio-ohjelmaan. Uudet osakkeet vietiin kaupparekisteriin 27. heinäkuuta 2016.

Maaliskuussa 2016 yhtiön hallitus päätti Prila Oy:n omistamien 211,119 K-sarjan osakkeen, Tarja Tepon omistamien 182,425 K -sarjan osakkeen ja Timo Linnainmaan omistamien 182,425 K –sarjan osakkeen konvertoinnista A-osakkeiksi suhteella 1:1. Toukokuussa 2016 yhtiön hallitus päätti Alexander Lidgrenin 155,000 K-sarjan osakkeen (mukaan lukien optioilla merkityt K-osakkeet) konvertoinnista A-osakkeiksi suhteella 1:1. Edellämainittujen konvertoinnissa syntyneiden A-sarjan osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin on vielä kesken.

Katsauskauden lopussa Cleantech Investin A-sarjan osake oli listattu sekä First North Helsingissä että First North Tukholmassa. Cleantech Investin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 17,496,951 EUR. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon ja arvostuksen perusteena käytetään A-sarjan osakkeen hintaa First North Helsingissä saadaan markkina-arvoksi katsauskauden lopussa 23,316,451 EUR. Osakkeen päätöskurssi First North Helsingissä 30.6.2016 oli 1,13€. Katsauskauden ylin kurssi oli First North Helsingissä oli 1,51€, alin kurssi 0,94 €, ja keskikurssi 1,20 €. A-sarjan osakkeella on S-Pankki Oy:n kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -vaatimukset.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa 2016, perustuen ylimääräisen yhtiökokouksen 9. maaliskuuta 2016 myöntämään valtuutukseen sekä pieneltä ryhmältä sijoittajia saatujen sijoitussitoumusten pohjalta, Cleantech Invest Oyj:n hallitus teki päätöksen suunnatusta annista. Annissa tarjottiin 793,271 uutta A -sarjan osaketta merkittäväksi merkintähintaan 1,1 EUR osakkeelta, joka vastaa Cleantech Investin A-sarjan osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettua keskihintaa First North Helsingissä aikavälillä 13. huhtikuuta – 13. heinäkuuta 2016 sekä 5%:n alennuksen. Antiosakkeet on merkitty kokonaisuudessaan pienen ryhmän sijoittajia toimesta. Antiosakkeiden merkintäsumma on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääomaan rahastoon. Antiosakkeet vastaavat noin 3,65% yhtiön osakekannasta annin jälkeen, kun otetaan huomioon myös 150,000 uutta K-sarjan osaketta jotka on merkitty perustuen Yhtiön vuoden 2013 optio-ohjelmaan sekä 41,268 uutta A-sarjan osaketta jotka merkittiin osakevaihdossa, joka tehtiin samassa yhteydessä kun Yhtiö teki sijoituksen ResQ Club Oy:öön, joita osakkeita ei ole vielä merkitty osakerekisteriin annin päätöspäivänä.

Cleantech Investin salkkuyhtiö Enersize, josta Cleantech Invest omistaa 44%, on viime vuoden aikana asentanut Kiinassa useille suurille teollisuuslaitoksille kehittämäänsä ohjelmistoon ja pilvipalveluun perustuvan energiansäästöjärjestelmän laitoksen paineilmajärjestelmiin. Enersizen liiketoimintamalli on jakaa energian säästöstä syntynyt voitto asiakkaan kanssa 3-4 vuoden sopimuskauden aikana. Ensimmäinen merkittävä teollinen asiakas jonka kanssa Enersize solmi voitonjakosopimuksen oli Beijing Opto Electronics (BOE), joka on yksi mailman suurimmista litteiden näyttöjen valmistajista. Enersize vastaanotti elokuussa 2016 BOE:lta ensimmäisen 300 000 EUR suorituksen joka perustuu saavutettuihin säästöihin. Enersizen odotetun kokonaistulon BOE:lta sopimuskauden aikana arvioidaan ylittävän 1.2 MEUR.

SavoSolar julkisti kesäkuussa 2016 järjestävänsä merkintäetuoikeusannin jossa merkintäetuoikeuksien määrä perustuu osakkaiden nykyomistukseen yhtiössä. Yhtiön hallitus suunnittelee tarjoavansa 11.930.156 uutta osaketta merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Antiosakkeet tulisivat edustamaan 42,86 %:a yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, jos osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Merkintähinnan ennakoidaan olevan 0,33 euroa antiosakkeelta. Heinäkuussa 2016, Savosolarin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan annin.

Kesäkuussa 2016 Cleantech Invest julkisti toteuttavansa sarjan “Pop-Up” toimipisteitä uusilla maantieteellisillä markkinoilla joilla se pyrkii nostamaan sijoittajien tietoisuutta Cleantech Investin osakkeesta. Tavoitteena on myös tukea valikoitujen osakkuusyhtiöiden kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Pop-Up toimipisteiden kesto on muutamia kuukausia. Ensimmäinen “Pop-Up” käynnistettiin Los Angelesissa kesäkuussa, elokuussa aloittaa toinen Pop-Up Tukholmassa ja syyskuussa kolmas Berliinissa.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Keskeisten tunnuslukujen ja kaavojen laskentatavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulosa, laimennettu  (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen tiedottaminen

Cleantech Invest Oyj:n Q3 2016 neljännesvuosikatsaus, joka ei ole tuloskatsaus eikä kattava raportti kaikista tapahtumista, julkaistaan 31.10.2016. Vuoden 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 31.3.2017. Muilta osin vuoden 2017 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Taloudellinen informaatio


Tuloslaskelma
EUR '000  1 - 6 / 2016  1 - 6 / 2015  1 - 12 / 2015
Liikevaihto 38 144 249
Materiaalit ja palvelut -54 0 -63
Henkilöstökulut -221 -345 -597
Poistot ja arvonalentumiset -77 -66 -132
Liiketoiminnan muut kulut -248 -161 -329
Liiketulos -563 -428 -872
Rahoitustuotot 24 59 70
Rahoituskulut -190 0 -501
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -728 -369 -1 304
Tuloverot 0 -2 -2
Tilikauden tulos -729 -370 -1 306
Osakekohtainen tulos -0,04 -0,02 -0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,03 -0,02 -0,06

 

-

Tase
EUR '000 30/06/16 30/06/15 31/12/15
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet 530 448 384
  Aineelliset hyödykkeet 17 11 13
  Sijoitukset omistusyhteysyrityksiin 4 858 3 043 4 500
  Muut osakkeet ja osuudet 437 884 627
  Lainasaamiset omistusyhteysyritykseltä 0 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 5 841 4 386 5 523
Vaihtuvat vastaavat
  Myyntisaamiset 63 200 68
  Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 522 391 353
  Lainasaamiset 38 52 35
  Muut saamiset 88 31 22
  Siirtosaamiset 69 33 11
  Rahat ja pankkisaamiset 803 970 802
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 584 1 676 1 291
Vastaavaa yhteensä 7 425 6 063 6 814
Vastattavaa
Oma pääoma
  Osakepääoma 80 80 80
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 928 8 087 8 590
  Arvonkorotusrahasto 1 218 1 218
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 149 -1 843 -1 843
  Tilikauden voitto (tappio) -729 -370 -1 306
Oma pääoma yhteensä 7 348 5 954 6 739
Vieras pääoma, lyhytaikainen
  Ostovelat 28 11 42
  Muut velat 8 65 9
  Siirtovelat 41 34 24
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 77 104 75
Vastattavaa yhteensä 7 425 6 063 6 814

-

Rahavirtalaskelma
EUR '000
 1 - 6 / 2016  1 - 6 / 2015  1 - 12 / 2015
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja -728 -369 -1 304
Verot 0 -2 -2
Oikaisut 89 0 501
Poistot 77 66 132
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -292 216 -121
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 2 10 -24
Liiketoiminnan rahavirta -852 -79 -818
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -227 -2 -5
Investoinnit omistusyhteysyrityksiin -257 -739 -635
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0 0 0
Lainasaamiset muilta 0 0 -33
Investointien rahavirta -485 -741 -673
Rahoitus
Maksullinen osakeanti 1 338 0 503
Talletusten ja lainasaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos, lisäys (+), vähennys (-) 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 1 338 0 503
Rahavarojen muutos 1 -820 -987
Rahavarat kauden alussa 802 1 790 1790
Rahavarat kauden lopussa 803 970 802

-

Laskelma oman pääoman muutoksista
EUR '000 Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Arvon- korotus- rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 80 8 590 1 218 -3 149 0 6 739
Osakeanti 0 1 286 0 0 1 286
Osakeanti 52
Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0
Tulos 0 0 0 -729 -729
Oma pääoma 30.06.2016 80 9 928 1 218 -3 149 -729 7 348
Oma pääoma 1.1.2015 80 8 087 0 -1 843 0 6 324
Osakeanti 0 503 0 0 503
Arvonkorotusrahasto 0 0 1 218 0 0 1 218
Tulos 0 0 0 -1 306 -1 306
Oma pääoma 31.12.2015 80 8 590 1 218 -1 843 -1 306 6 739

Helsinki 30.8.2016

CLEANTECH INVEST OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Tilaa

Multimedia

Multimedia