Ansökan om nationella husdjursstöd pågår

Nationella husdjursstöd får sökas i Viputjänsten fram till 23.3.2018. Djurgårdarna får ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt husdjursstöd.

Ansökan om frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ändras så att från och med i år söks såväl förskott som slutligt stöd på samma gång redan i början av året. Sökanden kan ändå fortfarande välja om han eller hon vill ansöka om både förskott och slutligt stöd eller bara om slutligt stöd. Det går inte längre att ansöka om slutligt stöd i den samlade stödansökan, vilket tidigare var möjligt.

Förut har sammanslutningar utan åkermark varit tvungna att ansöka om slutligt stöd på pappersblankett. Detta har nu ändrats så att alla gårdar kan söka stödet i Viputjänsten från och med 2018.

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning betalas på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. I stödregion C betalas nordligt stöd och i stödregion AB nationellt stöd till södra Finland. Nordligt husdjursstöd betalas i stödregion C för nötkreatur, tackor och getter.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Överinspektör Ulla Sihto
0295 31 2443

Överinspektör Päivi Akkanen
0295 31 2299

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa