Bara hälften av jordbrukarna har genomgått den obligatoriska miljöersättningsutbildningen än så länge­

Ett villkor för miljöersättningen är att jordbrukarna uppfyller ett utbildningskrav före slutet av april 2017. Vid utgången av januari hade färre än hälften av alla jordbrukare som förbundit sig till miljöersättningen genomgått utbildningen.

Avsikten med utbildningskravet är att se till att de jordbrukare som ingått en miljöersättningsförbindelse har satt sig in i förbindelsevillkoren, och att på så sätt minska antalet fel. Om felen i samband med miljöersättningen blir fler kan kommissionen kräva att tillsynen i medlemslandet utökas.

Det är bra att genomgå utbildningen i tid, eftersom ersättningen för balanserad användning av näringsämnen minskas om fullgörandet av utbildningskravet försenas. Om jordbrukaren genomgår utbildningen först efter 30.4.2017 dras fem procent av från ersättningen för år 2016. Efter det fördubblas avdraget varje år.

Alternativ: nättentamen och kursdag

Jordbrukaren kan genomgå utbildningen genom att antingen delta i en nättentamen i Viputjänsten eller delta i en endagskurs . På webbplatsen mavi.fi hittar man utbildningsmaterial till stöd för läsningen av förbindelsevillkoren.

Nättentamen är riktad till jordbrukare som vill sätta sig in på egen hand i förbindelsevillkoren och utbildningsmaterialet. Tentamen kan avläggas av den jordbrukare som ingått förbindelsen om miljöersättning eller den person som ansvarar för gårdens skötsel. För godkänd tentamen krävs ett minimiantal poäng. Man får försöka avlägga tentamen hur många gånger som helst.

Kursdagar ordnas av samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning i samarbete med NTM-centralerna och intressentgrupper. Under kursen gås förbindelsevillkoren och utbildningsmaterialet igenom. Fördelen med en kursdag är att de stödvillkor som är de allra viktigaste i respektive område betonas under kursen och att det berättas på vilket sätt jordbrukarna kan ändra miljöförbindelsen. Jordbrukarna får mer information om kurserna av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Av de jordbrukare som i slutet av januari 2017 uppfyllde utbildningskravet hade cirka 83 procent avlagt nättentamen. Utbildningskravet i samband med miljöersättningen omfattar omkring 46 000 jordbrukare.

Ytterligare information till stödsökandena:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mavi.fi

Ytterligare information från Landsbygdsverket:

Överinspektör Riikka Klemola

0295 31 2430

fornamn.efternamn@mavi.fi


Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa