Betalning av stöd för minskad mjölkproduktion för perioden november–januari kan sökas senast 17.3.2017

Ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 17.3.2017. Betalning kan sökas av de mjölkgårdar som anmälde att de planerade att producera mindre mjölk under perioden 1.11.2016–31.1.2017 än under motsvarande period ett år tidigare. Ansökningsblankett 485 finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

I betalningsansökan meddelar mjölkproducenten hur mycket mjölk han eller hon levererade till ett mejeri 1.11.2016–31.1.2017 och för vilken volym han eller hon ansöker om stöd för minskad mjölkproduktion. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter har postat till varje sökande ett meddelande om den maximala mjölkminskning som gården kan ansöka om stöd för. Mejeriets avräkningsnotor ska bifogas till ansökan.

Stödet betalas inte till fullt belopp

Stödet för att minska mjölkproduktionen betalas till mjölkproducenterna i april 2017. I stöd betalas 14 cent för varje kg mjölk som inte längre levererats till ett mejeri. Om den verkliga minskningen är betydligt mindre än den minskning som uppgavs i ansökan hösten 2016, sänks stödet stegvis.

Den ansökta minskningen beträffande perioden 1.11.2016–31.1.2017 översteg den finansiering som EU har reserverat för stödet, därför kan stödet inte betalas ut till fullt belopp. Kommissionen meddelade efter ansökningstidens utgång att 12,462762 procent av den ansökta mjölkminskningen berättigar till stöd.

Tiden för ansökan om betalning av minskningsstödet för oktober–december går ut 14.2.2017

Stöd för att minska mjölkproduktionen kunde sökas två gånger hösten 2016: först för att minska produktionen 1.10–31.12.2016, sedan för minskningsperioden 1.11.2016–31.1.2017. De mjölkgårdar som meddelade sin avsikt att minska produktionen 1.10.2016–31.12.2016 ska ansöka om utbetalning med blankett 485 senast 14.2.2017.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa