Betalning av stöd för minskad mjölkproduktion för perioden oktober–december 2016 kan sökas senast 14.2.2017

Ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 14.2.2017. Betalning kan sökas av de mjölkgårdar som anmälde att de planerade att minska sin produktion under perioden 1.10–31.12.2016. Ansökningsblankett 485 finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

I betalningsansökan meddelar mjölkproducenten hur mycket mjölk han eller hon levererade till ett mejeri i oktober–december 2016 och för vilken volym han eller hon ansöker om stöd för minskad mjölkproduktion. Mejeriets avräkningsnotor ska bifogas till ansökan.

Stödet betalas i mars 2017 på basis av den verkliga minskningen. I stöd betalas 14 cent för varje kg mjölk som inte längre levererades till ett mejeri. Om den verkliga minskningen är betydligt mindre än den minskning som uppgavs i ansökan hösten 2016, sänks stödet stegvis före utbetalningen.

Betalning för produktionsminskning 1.11–31.1 kan sökas i februari

Stöd för att minska mjölkproduktionen kunde sökas två gånger hösten 2016: först för att minska produktionen 1.10–31.12.2016, sedan för minskningsperioden 1.11.2016–31.1.2017. De mjölkgårdar som meddelade sin avsikt att minska produktionen 1.11.2016–31.1.2017 ska ansöka om utbetalning senast 17.3.2017. De kan lämna in sin betalningsansökan tidigast i februari, när det blir känt hur stor minskningen var.

Syftet med att minska mjölkproduktionen är att stabilisera mjölkmarknaden i den pågående svaga marknadssituationen. Sammanlagt 1 020 finländska mjölkproducenter meddelade att de hade för avsikt att minska sin mjölkproduktion i oktober–december. Stöd söktes för att minska mjölkproduktionen med sammanlagt över 13,7 miljoner liter.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa