Ersättningarna för skador på ren för 2016 betalas från och med 5.5

Landsbygdsverket betalar ersättningarna för skador på ren som orsakats av rovdjur 2016 från och med 5.5.2017. På grund av bankernas interna betalningstrafik finns betalningarna på ersättningstagarnas konton med några dagars fördröjning.

I ersättningar för skador på ren betalas sammanlagt cirka 8,3 miljoner euro. Landsbygdsverket betalar ersättningarna av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat.

Ersättningarna som betalas utgör 96 procent av det beviljade ersättningsbeloppet. Därmed minskas ersättningsbeloppet i samma proportion för var och en ersättningssökande. Ersättningarna kan inte betalas till fullt belopp eftersom den betalningsfullmakt som Europeiska kommissionen har beviljat Finland för att ersätta skador som stora rovdjur orsakat renhushållningen då skulle överskridas. Skadorna som stora rovdjur har orsakat på husdjur, odlingar, biodling och lösöre ersätts dock fullt ut.

Ersättningarna för rovdjursskador på odlingar, djur och lösöre betalas senare när anslaget har beviljats.

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av björn, varg, järv och lo. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter värderar skadorna.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Velimatti Mukkila
0295 31 2285
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa