Jordbrukarstöd får sökas från och med 16.4

Jordbrukarna kan skicka in sin samlade stödansökan för 2018 i e-tjänsten Vipu från och med måndag 16.4. Gårdarna har tid fram till 15.6 att lämna in ansökan.

När stödansökan görs upp är det skäl att börja från eventuella basskiftesändringar. Om gårdens basskiften inte har ändrats jämfört med i fjol, kan stödansökan skickas in när som helst under ansökningstiden.

Om ett basskifte har fler än ett jordbruksskifte måste jordbrukaren rita in jordbruksskiftenas gränslinjer. Jordbruksskiftenas arealer bildas enligt de gränser som ritats in på kartan. De jordbruksskiftesgränser som ritades in i fjol är till hjälp för jordbrukaren när han eller hon ritar in jordbruksskiftena.

Viputjänstens inbyggda kontroller hjälper jordbrukaren att säkerställa att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls.

Nyheter i Viputjänsten

Vid den samlade stödansökan kan gårdarna i år ansöka om stöd som ersätter förluster till följd av att höstsådden misslyckats. Nytt i samband med stödansökan är också att bilagorna till ansökan kan skickas in som pdf-dokument.

Viputjänsten har dessutom en ny kartnivå för saneringsgrödor. På kartnivån kan man granska den areal med saneringsgrödor som berättigar till ersättning för åtgärden åkernaturens mångfald. Om jordbrukaren anmäler en saneringsgröda för ett basskifte, ser han eller hon arealen i hektar i uppgifterna om jordbruksskiften.

Resultaten från kvalitetstestet av åkerjorden ska ges in i april

När den samlade stödansökan börjar är det skäl för gårdarna som ingått förbindelse om miljöersättning att försäkra sig om att de uppfyller det krav på kvalitetstest av åkerjorden som är ett villkor för ersättningen. Om gården ingick den femåriga förbindelsen om miljöersättning år 2015, ska resultaten från kvalitetstestet lämnas in före utgången av april.

Kvalitetstest av åkerjorden ska göras för alla över 0,5 hektar stora basskiften som jordbrukaren anmälde i sin samlade stödansökan för 2017. Kvalitetstestet bör ges in i Viputjänsten inom utsatt tid, eftersom ett för sent inlämnat kvalitetstest minskar ersättningen för balanserad användning av näringsämnen.

Ytterligare upplysningar till stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Ansökningsguide

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Viputjänsten
Specialplanerare Kati Törmä
0295 3124 32

Informationssystemexpert Ilkka Lehtola
0295 312 493

Stödansökan
Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
0295 31 2428

Kvalitetstest av åkerjorden
Överinspektör Riikka Klemola
0295 31 2430

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa