Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

NTM-centralerna inleder åkerövervakningarna på gårdarna efter att jordbrukarnas samlade stödansökan har avslutats. Omkring 3 000 gårdar blir föremål för åkerövervakning i år. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året, eftersom de ska utföras året om. Varje år ska åtminstone 5 % av de gårdar som ansökt om stöd bli föremål för kontroll, det gäller både djur- och åkerstöden.

Vid åkerövervakningen granskas bland annat alla jordbruksskiftenas arealer, grödor och odlingssätt samt att stödvillkoren har iakttagits på skiftena. Jordbrukarna kan förbereda sig för kontrollen och försnabba den genom att se till att alla dokument som behövs finns till hands och att uppgifterna är uppdaterade. En lista över de dokument som granskas vid kontrollen finns i basguiden till stödansökan. En del av de dokument som hör ihop med miljöersättningen kommer att granskas först vid dokumentkontroller utanför växtperioden.

Efter kontrollen skickas det till gården ett sammandrag av åkerövervakningen där de skiftesvisa mätresultaten anges och eventuella brister i stödvillkoren som upptäckts på gården räknas upp. Det slutliga övervakningsresultatet för varje stöd finns i det stödbeslut som skickas i samband med slutbetalningarna. Kontrollerna på plats och de administrativa kontrollerna ska enligt bestämmelserna utföras innan stöden kan betalas ut. Målet för NTM-centralerna är att alla gårdsövervakningar ska vara slutförda i mitten av november.

Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och anknytande lagstiftning påverkade stödformerna och stödvillkoren år 2015. Reformen inverkade också på stödövervakningen och förutsatte ändringar i jordbruksförvaltningens datasystem. På grund av fördröjningar i datasystemarbetet är övervakningsresultaten för år 2015 ännu inte helt färdiga. Exempelvis kommer de slutliga övervakningsresultat som gäller miljöersättningen att säkerställas först hösten 2016, när stödkalkyleringen i fråga blir färdig. Hösten 2016 skickar Landsbygdsverket till gårdarna stödbeslut med uppgifter om övervakningsresultatet för år 2015 och dess inverkan på stöden.  

Basguide till stödansökan

Mer information från Landsbygdsverket:

Jukka Pekonniemi, direktör för kontrollavdelningen

0295 31 2367

Sari Putkiranta, direktör för kontrollenheten för jordbruksstöd

0295 31 2382

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa