Stöd för minskning av mjölkproduktionen får sökas fram till 21.9.2016 klockan 13

Ett krisstöd till mjölkproducenter får sökas fram till 21.9.2016 klockan 13. Krisstödet kan sökas av mjölkproducenter som tänker minska mjölkproduktionen med minst 1 500 kg under de kommande tre månaderna.

Stödet för att minska mjölkproduktionen får sökas på Landsbygdsverkets blankett 484. Blanketten ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast onsdag 21.9 klockan 13. Blanketten och anvisningarna för ansökan finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster

På ansökningsblanketten ska mjölkproducenten uppskatta hur mycket mindre mjölk han eller hon tänker producera i oktober-december 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Producenten kan ansöka om stöd för minskning av produktionen för högst hälften av den mjölkmängd som han eller hon levererade till ett mejeri i oktoberdecember 2015. Avräkningsnotorna för mjölken ska ges in som bilaga till ansökan.

Stödbeloppet preciseras i slutet av september

Stödet för att minska mjölkproduktionen finansieras av EU. I stöd kan betalas högst 14 cent per kilogram mjölk som inte längre producerats. Efter avslutad ansökningsomgång preciserar kommissionen hur stor del av den ansökta minskningen som berättigar till stöd. Stödet som beviljas är mindre, om de stödsökandes uppskattade produktionsminskning i oktober-december är så stor att den finansiering som EU reserverat för stödet överskrids. Landsbygdsverket informerar om den godtagbara minskningen av mjölkmängden på webbplatsen mavi.fi i slutet av september.

Anmälan om den verkliga minskningen ska göras i februari

I februari 2017 ska de mjölkproducenter som ansökte om stödet anmäla hur mycket produktionen minskade. Om den verkliga minskningen är betydligt mindre än den uppskattade minskningen i ansökan, betalas producenten inte stöd till fullt belopp.

Syftet med att minska mjölkproduktionen är att stabilisera mjölkmarknaden i ett pressat marknadsläge. Avsikten är att få ner mjölkproduktionen med cirka 1,1 miljarder liter på EU-nivå. Om den målsatta minskningen inte uppnås vid ansökningsomgången som slutar 21.9.2016 kan det ordnas 1–3 nya ansökningsomgångar med cirka en månads mellanrum. Stöd söks alltid för att minska mjölkproduktionen under de kommande tre månaderna.

Ytterligare information till stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Överinspektör Susanna Jansson

0295 31 2436

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa