Stödsammandrag för år 2016 når gårdarna vecka 5

Vid månadsskiftet januari–februari postar Landsbygdsverket till jordbrukarna sammandrag över de jordbruksstöd som betalades ut år 2016. Stödsammandragen kommer att vara framme på gårdarna i början av februari.

I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna de stödbelopp som har betalats ut till den egna gården. Eventuella återkrav, utmätningar, pantsättningar och ytterligare påföljder har inte beaktats i de stödsummor för 2016 som kan ses i Viputjänsten. I det postade stödsammandraget syns både de utbetalda stödbeloppen och uppgifter om stöd som har återkrävts. I sammandraget berättas också hur de angivna stödbeloppen har räknats fram.

Viputjänsten innehåller i fortsättningen mer detaljerade uppgifter om utbetalningarna

I april 2016 slutade Landsbygdsverket posta betalningsmeddelanden. Fram till dess skickades meddelanden till gårdarna i samband med utbetalningar av stöd.

Från ingången av 2017 kan man i Viputjänsten se ett sammandrag över betalningshändelserna. Det här sammandraget motsvarar uppgifterna i betalningsmeddelandena. Efter hand som stöd betalas blir uppgifterna synliga i Viputjänsten i avsnittet Betalningshändelser. Det mer detaljerade sammandraget kan ses i fråga om jordbruksstöd som betalas år 2017 och efter det.

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa