Understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan kan sökas

Landsbygdsverket (Mavi) utlyste medel som kan sökas för projekt för utveckling av livsmedelskedjan. Utlysningen är av engångsnatur och prioriteringar i fråga om projekten är följande: genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.

Organisationer, föreningar, företag och övriga sammanslutningar kan ansöka om understöd för omfattande och riksomfattande projekt. Projekten kan genomföras genom spridning av information, säljfrämjande åtgärder eller utveckling. Utbildningsprojekt avslutas senast hösten 2020 och utvecklingsprojekt tidigare. Som understöd kan beviljas högst 80 % av projektets godtagbara kostnader.

Projekten ska vara riksomfattande, opartiska och allmännyttiga, och där får inte synas några företagsnamn eller varumärken. Vid genomförandet av projekten ska det beaktas att man på EU:s inre marknad inte med offentliga medel får uppmana någon att köpa inhemskt eller gynna inhemskt eller jämföra olika EU-länders produkter med varandra.

Landsbygdsverket svarar för ansökningsprocessen och administrationen, och jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten. Under momentet för nationellt utvecklande av livsmedelskedjan i statsbudgeten har det beviljats ett tilläggsanslag på två miljoner euro för finansieringen av projekten. Projektunderstöd kan sökas under tiden 14.8–29.9.2017.

Avsikten är att beslut om vilka projekt som beviljas finansiering ska fattas före utgången av 2017. Målet är att projekten ska kunna inledas senast i början av 2018.

Förnyade ansökningsblanketter, en ansökningsguide, närmare anvisningar om ansökan och mer information om prioriteringarna finns på Landsbygdsverkets webbplats på adressen http://www.mavi.fi/ruokaketju.

Mer information från Landsbygdsverket:
Eveliina Viitanen, överinspektör
0295 31 2365
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa