Utbetalningen av EU:s direktstöd och nötdjursbidrag börjar i december

Landsbygdsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2017 torsdag 14.12. Betalningen av EU:s nötdjursbidrag påbörjas från och med måndag 18.12. Jordbrukarna får betalningarna på kontot från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner utbetalningsmaterialen.

De EU-finansierade stöden betalas i två poster så att det går att garantera att jordbrukaren får den rätta totala stödsumman. Den första stödposten är en uppskattning av stödsumman och den andra posten är den del som preciseras vid stödberäkningen.

Merparten av stöden betalas i den första posten

Av EU:s direktstöd, dvs. grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor, betalas cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet i december. Utbetalningen inleds 14.12, om statsrådet godkänner förordningarna om stöden före det. I grundstöd betalas cirka 240 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 9,8 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 13 miljoner euro. Landsbygdsverket betalar restbeloppen av stöden till jordbrukarna i juni 2018.

EU:s nötdjursbidrag betalas i december enligt det antal djur som samlats under perioden 1.1–15.9. I bidrag för nötkreatur betalas från och med 18.12 sammanlagt cirka 36,5 miljoner euro och i bidrag för mjölkkor cirka 22 miljoner euro. Restbeloppen av bidragen betalas ut i juni 2018 och då grundar betalningen sig på det antal djur som samlats under perioden 16.9–31.12.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2017

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Avainsanat:

Yrityksestä

Toimeenpanemme viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Tilaa