Kutsu M-real Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2009 kello 15


            
M-real Oyj Pörssitiedote 5.2.2009

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.3.2009 klo 15 Finlandia-talon
Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki
(sisäänkäynti ovista M3 ja K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 ei
jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hallituksen
palkkioiden pitämistä ennallaan eli, että puheenjohtajalle
maksettaisiin 6 375 euroa, varapuheenjohtajalle 5 375 euroa ja
jäsenille 4 200 euroa kuukaudessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita
maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksesta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Martti Asunta, Kari
Jordan, Erkki Karmila, Kai Korhonen, Runar Lillandt, Juha Niemelä ja
Antti Tanskanen ja lisäksi, että hallitukseen valittaisiin uusina
jäseninä kasvatustieteen maisteri Liisa Leino ja diplomi-insinööri
Erkki Varis. Leino toimii Leinovalu Oy:n hallituksen puheenjohtajana
ja muun muassa Rautaruukki Oyj:n hallituksen jäsenenä. Varis on Oy
Metsä-Botnia Ab:n entinen toimitusjohtaja ja toimii muun muassa
Pohjolan Voima Oy:n hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi kestää
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

15. Osakkeenomistaja Tapio Nikkasen esitys osakesarjojen
yhdistämiseksi
Osakkeenomistaja Tapio Nikkanen esittää yhtiökokoukselle yhtiön A- ja
B-osakesarjojen yhdistämistä vaihtosuhteella 1:1.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset, osakkeenomistaja Nikkasen esitys sekä tämä kokouskutsu
ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.m-real.com.
M-real Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2009.

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, osakkeenomistaja Nikkasen
esitys sekä tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
26.3.2009 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

(i) 2.3.2009 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon; ja
(ii) ilmoittautunut yhtiölle 9.3.2009 klo 16.00 mennessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com
b) puhelimitse numeroon 010 4654530;
c) telefaksilla numeroon 010 4654529; tai
d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Eija Niittynen PL 20, 02020
Metsä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yllä
mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

M-real Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 339 550 A-osaketta
ja 291 826 062 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1 018
617 062 ääntä.

Espoossa helmikuun 5. päivänä 2009

M-REAL OYJ
Hallitus

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa