Kutsu M-real Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2010 kello 15

M-real Oyj Pörssitiedote 4.2.2010 klo 13
Kutsu M-real Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2010 kello 15

M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 24. maaliskuuta 2010 kello 15.00 alkaen Finlandia-talon
Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki (sisäänkäynti ovista
M3 ja K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan kello 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtajan katsaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 ei jaeta
osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja
toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden
pitämistä ennallaan eli, että puheenjohtajalle maksettaisiin 76.500 euroa,
varapuheenjohtajalle 64.500 euroa ja jäsenille 50.400 euroa vuodessa sekä
lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 500 euroa kustakin hallituksen ja
sen valiokunnan kokouksesta. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että vuosipalkkioista
noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön
B-sarjan osakkeina.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin uudelleen Martti Asunta, Kari Jordan, Kai Korhonen, Liisa
Leino, Juha Niemelä, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Uusiksi hallituksen
jäseniksi esitetään oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komia ja metsänhoitaja
Mikael Aminoffia. Komi toimii (30.4.2010 saakka) Nokia Siemens Networksin
lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Aminoff on muun muassa Metsäliitto
Osuuskunnan hallituksen jäsen. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com
<http://www.m-real.com/>. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan
toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
15. Hallituksen selvitys osakesarjojen yhdistämisestä
Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 12.3.2009 ohjeistaa hallituksen
selvittämään yhtiön A- ja B-osakesarjojen yhdistämistä tavoitteenaan tuoda
seuraavan yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotus, jolle olisi saatavissa riittävä
tuki. Hallitus on selvittänyt osakesarjojen yhdistämistä ja toteaa, että tällä
hetkellä osakesarjojen yhdistämiselle ei ole edellytyksiä. Näin ollen hallitus
ei tuo varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotusta yhtiön osakesarjojen
yhdistämiseksi.
16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.m-real.com <http://www.m-real.com/>. M-real Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ja sen valiokuntien
ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla viimeistään 7.4.2010 lukien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2010
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle 19.3.2010 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
12.2.2010 alkaen:
a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.m-real.com <http://www.m-real.com/>
b) sähköpostitse osoitteeseen AGM2010@m-real.com <mailto:AGM2010@m-real.com>;
c) puhelimitse numeroon 01046 54190; tai
d) kirjeitse osoitteeseen M-real Oyj, Lakiasiat/Karjalainen, PL 20, 02020 Metsä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä
osoitteeseen M-real Oyj, Minna Karjalainen, PL 20, 02020 METSÄ.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 19.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Tilapäiseen osakasluetteloon ilmoittautunut osakkeenomistaja on samalla
ilmoittautunut myös kokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

M-real Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36.339.550 A-osaketta ja
291.826.062 B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 1.018.617.062 ääntä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja
B-osake yhden (1) äänen.

Espoossa 4.2.2010

M-REAL OYJ
HALLITUSYrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa