KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
                                  
M-real Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13.3.2007 kello 15.00
Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki
(sisäänkäynti ovista M3 ja K3).

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n sekä
osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat sekä lisäksi tämän yhtiökokouskutsun kohdissa 5 ja 11
mainitut asiat:

1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen

3. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2007 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.3.2007.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

5. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden osakeyhtiölain
voimaantulon johdosta yhtiöjärjestyksen 6 §:stä poistetaan seuraavat
osakeantia koskevat kohdat:
   ”Osakepääoman korotuksen tai alentamisen tapahtuessa vähimmäis-
   ja enimmäispääomien rajoissa tulee korotuksessa antaa ja
   alentamisessa vähentää entisessä suhteessa tarvittava määrä A- ja
   B-osakkeita. Yhtiökokous voi kuitenkin vähintään kahden
   kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä päättää, että uusmerkintä
   toteutetaan vain jonkun osakelajin osalta.”
   ”Osakepääomaa korotettaessa on A- ja B-osakkeiden omistajilla
   etuoikeus merkitä vain vastaavanlajisia uusia osakkeita, ellei
   yhtiökokous uusmerkinnässä vähintään kahden kolmasosan (2/3)
   äänten enemmistöllä toisin päätä.”
Poistettavia yhtiöjärjestyksen kohtia vastaavat määräykset
etuoikeudesta osakeannissa sisältyvät uuteen osakeyhtiölakiin, jonka
määräyksistä ei voida julkisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tältä
osin poiketa.

6. Hallituksen jäsenten palkkiot

7. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumäärän pitämistä ennallaan.

8. Hallituksen jäsenten valinta
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten Heikki Asunmaa, Kim Gran, Kari Jordan, Erkki Karmila, Runar
Lillandt, Antti Tanskanen ja Arimo Uusitalo valitsemista uudelleen
sekä Juha Niemelän valitsemista uutena hallituksen jäsenenä
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka.

9. Tilintarkastajien palkkio
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajalle, jonka yhtiökokous valitsee, päätetään
maksettavaksi palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

10. Tilintarkastajan valinta
M-real Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisten
tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai
tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi on se yhtiön
tilikausi, jonka kuluessa heidät on valittu.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajiksi valitaan KHT Göran Lindell ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Johan Kronberg sekä
varatilintarkastajiksi Jouko Malinen ja Markku Marjomaa.

11. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että hallitus toistaiseksi valtuutettaisiin
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai
useamman osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja
annettaessa voidaan merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70
euroa olevia B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja
yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40
eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen
vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen.

Asiakirjojen nähtävilläpito ja vuosikertomus
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat nähtävillä
yhtiön pääkonttorissa, Revontulentie 6, 02100 Espoo, viikon ajan
ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä
jäljennökset näistä asiakirjoista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta kokouksessa
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
  1) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
     osakasluetteloon perjantaina 2.3.2007; ja
  2) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina
9.3.2007 klo 16.00.

  
Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity
osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön
osakasluetteloon, mikä on tehtävä 2.3.2007 mennessä yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko puhelimitse
numeroon 01046 94530, telefaksilla numeroon 01046 94529,
sähköpostilla osoitteeseen eija.niittynen@m-real.com tai
kirjallisesti osoitteeseen M-real Oyj, Eija Niittynen, PL 20, 02020
Metsä.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä perjantaina
9.3.2007 klo 16.00.

Espoossa, 6. päivänä helmikuuta 2007

M-real Oyj

Hallitus


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa