M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007


            
M-real Oyj Pörssitiedote 25.10.2007

M-realin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 42 miljoonaan euroon
Tulos vuoden 2007 kolmannelta neljännekseltä


 * Liikevaihto 1 366 miljoonaa euroa (Q2/07: 1 360)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42 miljoonaa euroa (4).
  Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät 49 miljoonaa euroa
  (-9)
 * Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -3 miljoonaa euroa
  (-29). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 4
  miljoonaa euroa (-42)


Tulos vuoden 2007 ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta


 * Liikevaihto 4 158 miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: 4 186)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 77 miljoonaa euroa (31).
  Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät 144 miljoonaa euroa
  (-25)
 * Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -47 miljoonaa
  (-61). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 20
  miljoonaa euroa (-117)


Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat


 * M-real sopi myyvänsä Map Merchant Group -paperitukkurin Sequana
  Capitalin tytäryhtiölle Antalikselle. Kaupan kokonaisarvo on 382
  miljoonaa euroa. Kaupasta arvioidaan kirjattavan noin 80
  miljoonan euron myyntivoitto. 24.10.2007 EU-kilpailuviranomaiset
  antoivat kaupalle hyväksynnän
 * Tampereella sijaitsevan Takon kartonkitehtaan konelinja 2 ja
  Ruotsissa sijaitseva Wifstan hienopaperitehdas suljettiin.
 * M-real neuvotteli Saksassa sijaitsevan erikoispaperitehtaansa
  Zanders Reflexin myymisestä Arjowiggins Groupille. Kauppasopimus
  tehtiin 12.10.2007. Kaupan toteutuminen edellyttää
  kilpailuviranomaisten hyväksynnän.


- "Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta M-realin tulos parani
selvästi. Päällystämättömän hienopaperin kohonneet hinnat,
pakkauskartonkien vahva kysyntä ja toteutuneet hinnankorotukset sekä
onnistuneet tulosparannustoimenpiteet edistävät vertailukelpoisen
kannattavuuden parantumista. Tuotantokustannusten nousu jatkuu -
pystymme kuitenkin omilla toimillamme kattamaan kohonneet
kustannukset. Sitä mukaa kun käynnissä olevat ohjelmat saadaan
päätökseen käynnistämme uusia tulosparannusohjelmia, joiden
tavoitteena on vähintään kattaa kohoavat tuotantokustannukset myös
vuosina 2008 ja 2009."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj


                         Q1-Q3 Q1-Q3
TUNNUSLUKUJA         Q3/07 Q2/07 Q3/06  2007  2006  2006
Liikevaihto, Me       1 366 1 360 1 367 4 158 4 186 5 624
EBITDA, Me           123   73  106  397  251  299
 ilman kertaluonteisia     118
eriä, Me                84  108  314  307  411
Liikevoitto, Me         49   -9   15  144  -25  -271
 ilman kertaluonteisia     42
eriä, Me                4   17   77   31   45
Tulos ennen veroja, Me      4  -42  -22   20  -117  -408
 ilman kertaluonteisia     -3
eriä, Me               -29  -20  -47  -61  -92
Kauden tulos, Me        -8  -49  -33   -3  -133  -399
Tulos/osake, e        -0,02 -0,15 -0,10 -0,01 -0,40 -1,21
Oman pääoman tuotto, %    -1,6 -10,4  -6,1  -0,2  -7,9 -18,9
 ilman kertaluonteisia    -3,1
eriä, %               -8,8  -5,8  -5,8  -4,7  -4,4
Sijoitetun pääoman tuotto,   4,6
%                  -0,5  1,8  4,6  -0,2  -5,2
 ilman kertaluonteisia     3,9
eriä, %                0,7  2,0  2,6  1,4  1,4
Omavaraisuusaste kauden    32,7
lopussa, %              32,8  34,3  32,7  34,3  30,9
Velkaantumisaste kauden    117
lopussa, %              117  111  117  111  126
Korolliset nettovelat    2 187
kauden lopussa, Me         2 192 2 402 2 187 2 402 2 403
Bruttoinvestoinnit, Me     66   62  101  178  305  428
Paperitoimitukset, 1 000 tn  975  965 1 031 2 969 3 151 4 192
Kartonkitoimitukset, 1 000   297
tn                  313  285  912  873 1 161
Henkilöstö kauden lopussa  12 449 13 302 14 509 12 449 14 509 14 125

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Heinä-syyskuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Liikevaihto oli 1 366 miljoonaa euroa (Q2/07: 1 360). Liikevoitto oli
49 miljoonaa euroa (Q2/07: -9). Liikevoittoon sisältyy positiivisena
kertaluonteisena eränä Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksia
varten tehdyn kuluvarauksen pienentäminen 7 miljoonalla eurolla.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42 miljoonaa euroa (4).

Edellisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi kertaluonteisina
kuluina 9 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja 2 miljoonaa euroa
käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen kotimaan toimintojen
tulosparannusohjelmaan sisältäen muun muassa Takon kartonkitehtaan
kartonkikonelinja 2:n sulkemiskustannukset. Lisäksi liikevoittoon
sisältyi 2 miljoonan euron myyntitappio Suomen ja Unkarin
kotelotehtaiden myynnistä.

Kertaluonteiset erät nettona olivat vuoden 2007 kolmannella
vuosineljänneksellä 7 miljoonaa euroa (Q2/07: -13).

Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna paransivat toteutetut tehostamistoimenpiteet sekä
päällystämättömän hienopaperin noin kahden prosentin hinnannousu.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vahvistui ja hintojen lasku
pysähtyi. Edellisen neljänneksen tulosta rasittivat
kunnossapitoseisokit. Puukustannukset jatkoivat nousuaan kolmannella
neljänneksellä.

Heinä-syyskuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 975 000 tonnia
(Q2/07: 965 000). Katsauskaudella tuotantoa rajoitettiin kysyntää
vastaavaksi 60 000 tonnilla (50 000).
Kartongin toimitukset heinä-syyskuussa olivat 297 000 tonnia (313
000), eikä tuotannon rajoituksia ollut (31 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -46 miljoonaa euroa (-32)
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -2 miljoonaa euroa (2).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -44 miljoonaa euroa (-34).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten purkamisesta
syntynyttä voittoa ja korkosuojausten arvostusvoittoa 6 miljoonaa
euroa (7).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 4 miljoonaa euroa (-42). Tulos
ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -3 miljoonaa euroa
(-29). Tuloverojen negatiivinen vaikutus, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, oli 12 miljoonaa euroa (7).

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,15). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,13). Oman pääoman
tuotto oli -1,6 prosenttia (-10,4), ilman kertaluonteisia eriä -3,1
(-8,8). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia (-0,5), ilman
kertaluonteisia eriä 3,9 prosenttia (0,7).

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Liikevaihto oli 4 158 miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: 4 186). Liikevoitto
oli 144 miljoonaa euroa (-25). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
oli 77 miljoonaa euroa (31).

Vuoden 2007 tammi-syyskuun kertaluonteiset erät nettona olivat 67
miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät olivat:


 * 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista
 * 14 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi ensimmäisellä neljänneksellä sekä tämän
  kuluvarauksen alentaminen 7 miljoonalla eurolla kolmannella
  neljänneksellä
 * 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi
 * 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan
  omaisuuden arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n
  mukaisesti
 * 11 miljoonan euron kuluvaraus ja käyttöomaisuuden alaskirjaus
  kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyen.


Vuoden 2006 tammi-syyskuun kertaluonteiset erät nettona olivat -56
miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät olivat:


 * 37 miljoonan euron luovutustappio Pont Sainte Maxencen
  paperitehtaasta
 * 19 miljoonan euron kuluvaraukset Alizayn, Stockstadtin ja
  Halleinin tehtaiden tehostamisohjelmiin liittyen.


Toimialoista kannattavuuttaan paransivat kaikki lukuun ottamatta
Publishing-toimialaa, jossa markkinatilanne oli erittäin
haasteellinen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja myyntihinnat
laskivat.

Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransivat erityisesti
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä päällystämättömän
hienopaperin noin 9 prosentin hinnannousu. Lisäksi Consumer Packaging
-toimiala paransi selvästi kannattavuuttaan pääasiassa nousseen
toimitusmäärän ansiosta.

Liikevoittoa alensivat keskimäärin 8 prosenttia heikompi Yhdysvaltain
dollari, noussut kuitupuun hinta sekä heikentyneestä puun
saatavuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset.

Tammi-syyskuun aikana paperin kokonaistoimitusmäärä oli 2 969 000
tonnia (3 151 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 151
000 tonnilla (151 000). Kartongin toimitukset olivat 912 000 tonnia
(873 000) ja tuotannon rajoitukset 48 000 tonnia (41 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -124 miljoonaa euroa (-92).
Nettorahoituskulujen nousu johtuu kohonneesta markkinakorkotasosta ja
luottoluokituksen alenemisesta sekä lisäksi viime vuoden vastaavan
ajanjakson positiivisista kurssieroista. Kurssierot myyntisaamisista,
ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta
olivat -5 miljoonaa euroa (4). Nettokorot ja muut rahoituskulut
olivat -119 miljoonaa euroa (-96). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten purkamisesta syntynyttä voittoa ja korkosuojausten
arvostusvoittoa 9 miljoonaa euroa (6).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 20 miljoonaa euroa (-117). Tulos
ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -47 miljoonaa euroa
(-61). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
olivat -23 miljoonaa euroa (-16).

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,40). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,25 (-0,23). Oman pääoman tuotto oli
-0,2 prosenttia (-7,9), ilman kertaluonteisia eriä -5,8 (-4,7).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia (-0,2), ilman
kertaluonteisia eriä
2,6 prosenttia (1,4).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 30.9.2007 oli 12 449 (31.12.2006: 14 125), josta
Suomessa työskenteli 3 687 (4 220). Yrityskauppojen osuus
vähennyksistä vuonna 2007 on 655 henkilöä. Tammi-syyskuussa 2007
M-realin palveluksessa oli keskimäärin 13 370 henkilöä (Q1-Q3/06:
15 085). Vuonna 2007 henkilöstömäärään sisältyy 30 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä ja vuonna 2006 39 prosenttia.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat  tammi-syyskuussa  2007  yhteensä  178
miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: 305). Niihin sisältyy 95 miljoonan euron
osuus  Metsä-Botnian  investoinneista  (161).   Metsä-Botnian
investointiosuus perustuu M-realin omistusosuuteen, joka vuonna 2007
on 30 prosenttia ja vuonna 2006 oli 39 prosenttia.

Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdasinvestointi etenee suunnitelmien
mukaisesti ja tehtaan rakennus- ja asennustyöt ovat teknisesti lähes
valmiit. Tehtaan  käynnistysprosessi alkaa  heti, kun  Uruguayn
ympäristöviranomaiset antavat  tehtaalle käynnistysluvan.  M-real
saavuttaa tehtaan  käynnistymisen  myötä  strategiansa  mukaisen
selluomavaraisuuden. Uruguayn tehdas on käynnistyttyään yksi maailman
kustannustehokkaimmista kemiallisen sellun tuotantolaitoksista.

Rakennemuutos

Lokakuussa 2006 käynnistetty saneerausohjelma etenee laajennettuna.
Tammikuussa 2007 M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle 240 miljoonalla eurolla kirjaten 135
miljoonan euron myyntivoiton. Sittingbournen hienopaperitehdas
Iso-Britanniassa suljettiin tammikuun lopussa ja Gohrsmühlen
hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa helmikuun lopussa. Wifstan
hienopaperitehdas Ruotsissa suljettiin heinäkuussa. Yhteensä noin
kolmannes suljettujen koneiden tuotannosta on siirretty M-realin
muille koneille. Sulkemisiin liittyen on vuoden 2006 tilinpäätökseen
kirjattu kuluksi 76 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 36 miljoonan euron
kuluvaraus sulkemisten loppuunsaattamiseksi. Sulkemisten
kassavaikutukset ovat noin -70 miljoonaa euroa, josta hieman yli
puolet realisoituu vuonna 2007 ja loput vuosina 2008 - 2015.

Kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen kesän
aikana. Ohjelman kokonaishenkilöstövaikutus on noin 500
henkilötyövuotta. Tämän lisäksi neuvotteluissa sovittiin
vakanssimuutoksista ja muista tehostamistoimista siten, että
määräaikaisen ja lomittavan työvoiman tarve pienenee noin 100
henkilötyövuodella. Päätetyillä ja aikaisemmin toteutetuilla
toimenpiteillä saavutetaan Suomen toiminnoissa noin 40 miljoonan
euron vuotuiset kustannussäästöt täysimääräisenä vuoden 2009 alusta.
Ohjelmasta aiheutuvat noin 11 miljoonan euron kertaluonteiset kulut
kirjattiin toiselle vuosineljännekselle. Summa sisältää noin 2
miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuudesta. Takon
kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2, jonka vuosikapasiteetti oli 70
000 tonnia, suljettiin aiemmin ilmoitetun mukaisesti heinäkuussa.
Tuotanto on pääosin siirretty Consumer Packaging -toimialan muille
koneille.

Touko-kesäkuun vaihteessa M-real myi Takon Kotelotehdas Oy:n Pyroll
Oy:lle ja M-real Petöfi Nyomda Kft:n saksalaiselle STI Groupille.
Näiden Suomessa ja Unkarissa sijaitsevien kotelotehtaiden myyntien
yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli 35 miljoonaa euroa. Kaupoista
kirjattiin 2 miljoonan euron tappio toisen vuosineljänneksen
tulokseen. Kauppojen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä kuluvana vuonna on lievästi negatiivinen. Vuotuinen liikevaihto
vähenee näiden kauppojen seurauksena noin 55 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärä noin 580:llä. Meulemansin kotelotehtaan
myyntiprosessi jatkuu.

Heinäkuussa M-real sopi paperitukkuri Map Merchant Holdings BV:n ja
sen tytäryhtiöiden myynnistä ranskalaiselle Antalis International
SAS:lle. Kaupan kokonaisarvo sisältäen mahdolliset velka- ja
eläkevastuut on 382 miljoonaa euroa. Kaupasta arvioidaan kirjattavan
noin 80 miljoonan euron myyntivoitto, joka sisällytetään kaupan
päätöshetken vuosineljänneksen tilinpäätöslukuihin. Kaupalla ei ole
merkittävää vaikutusta M-realin tulokseen ennen veroja lukuun
ottamatta kertaluonteista tulosvaikutusta tehdystä kaupasta.
Velkaantumisasteen arvioidaan laskevan kauppaan liittyen noin 20
prosenttiyksikköä. Kilpailuviranomaisten hyväksyntä on saatu ja
kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2007 loppuun mennessä. Kaupan
toteuduttua M-real on myynyt omaisuuseriä yli 650 miljoonalla eurolla
ylittäen 500 miljoonan euron tavoitteen.

M-real käytti heinäkuussa sopimuksen mukaisen osto-oikeutensa ostaa
Kyröskosken kaasukombivoimala ja maa-alueet, joilla M-realin
Kyröskosken tehtaat sijaitsevat, noin 13 miljoonalla eurolla.

Rahoitus

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 32,7 prosenttia (31.12.2006:
30,9) ja velkaantumisaste 117 prosenttia (126). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu
120 prosentin raja yhtiön velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste syyskuun lopussa oli noin 102 prosenttia
(111) ja omavaraisuusaste noin 36 prosenttia (34).

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 187 miljoonaa euroa
(2 402). Pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 12
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 77 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli syyskuun lopussa 7,0
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 3,7 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli syyskuun lopussa 5,3 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 5 ja 8 kuukauden
välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-syyskuussa 228
miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: 188). Käyttöpääoma nousi 32 miljoonaa
euroa (74).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 6 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 6 ja 7 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 95 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli syyskuun
lopussa 985 miljoonaa euroa, josta 856 miljoonaa oli sitovia
pitkäaikaisia luottosopimuksia ja 129 miljoonaa likvidejä varoja ja
sijoituksia. Elokuussa peruutettiin jäljellä ollut noin 350 miljoonan
euron osuus marraskuussa 2007 erääntyvästä 850 miljoonan euron
sitovasta lainalimiitistä, jota ei riittävän likviditeettireservin
vuoksi ole tarpeen uusia. Lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita
varten käytössä oli ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron
arvosta.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä
tammi-syyskuussa oli 5,94 euroa, alin 3,57 euroa ja keskikurssi 4,89
euroa. Syyskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 3,92 euroa. Vuoden 2006
keskikurssi oli 4,41 euroa. Vuoden 2006 lopussa kurssi oli 4,79
euroa.

B-osakkeen vaihto oli tammi-syyskuussa 1 923 miljoonaa euroa, eli 135
prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli
syyskuun lopussa yhteensä 1 287 miljoonaa euroa. Metsäliitto
Osuuskunta omisti syyskuun lopussa 38,6 prosenttia osakkeista ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 40,4 prosenttia.

Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan
merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia
B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40
eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön
taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Kauden jälkeiset tapahtumat

12.10.2007 M-real sopi myyvänsä Saksan Dürenissä sijaitsevan
erikoispaperia valmistavan tehtaansa Zanders Reflexin Arjowiggins
Groupille. M-real kirjaa kaupasta noin 20 miljoonan euron
kertaluonteisen tappion. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2007
lopulla ja kirjautuvan kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen
tulokseen. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta M-realin
operatiiviseen tulokseen. Kaupan toteutuminen edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Puuhuolto

Puun toimitustilanne on jatkunut tiukkana. Tehtaiden puuhuolto on
pystytty hoitamaan, puuta on toimitettu tehtaille muun muassa
tilapäisjärjestelynä Ruotsin ja Saksan myrskytuhoalueilta.
Tuotannossa on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä muun muassa
huoltoseisokkeja aikaistamalla.

Kuitupuun kysynnän ja hintatason arvioidaan jatkuvan korkeana.
Alhaisesta varastotasosta ja Venäjän toimitustilanteesta johtuen
tehtaiden puuhuolto vuoden viimeisellä neljänneksellä jatkuu
haasteellisena.

Lähiajan näkymät

M-realin päätuotteiden kysynnän ennakoidaan loppuvuonna olevan
hyvällä tasolla. Toimistopaperin ja pakkauskartongin hintakehityksen
arvioidaan jatkuvan hyvänä myös vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä. Heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista huolimatta
Euroopan aikakauslehtipaperimarkkina parantunee Pohjois-Amerikan
vähentyneen kapasiteetin ja tämän takia kasvavien vientitoimitusten
seurauksena. Aikakauslehtipaperin hintojen nousulle pitäisi tiukan
markkinatilanteen vallitessa olla mahdollisuuksia vuoden lopussa ja
ensi vuoden alussa. Toimet päällystetyn hienopaperin hintojen
korottamiseksi jatkuvat myös vuoden viimeisellä neljänneksellä

Tuotannontekijöiden kustannuksissa ei ole edelleenkään havaittavissa
helpotuksia. M-realin tulosparannusohjelmat kattavat vuoden 2007
kustannusnousut. M-real käynnistää uusia tulosparannusohjelmia
entisten tultua päätökseen. Näiden ohjelmien tavoitteena on vähintään
kattaa tuotannontekijöiden kohoavat kustannukset myös vuosina 2008 ja
2009.

Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen liikevoiton ilman kertaluonteisia
eriä arvioidaan heikkenevän vuoden kolmannesta neljänneksestä
kausiluonteisten tekijöiden takia.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat
erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, puun saatavuus ja
hinta, muut raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä Yhdysvaltain
dollarin kurssi. M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksen sivulla 25 on
lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ


Lisätiedot:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 469 4321
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 469 4541

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging


                          Q1-Q3 Q1-Q3
           Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     231  243  235  241  236  709  730  971
EBITDA, Me        45  28  39  25  38  112  106  131
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        45  33  39  25  38  117  106  131
Liikevoitto, Me     27   8  21   0  17  56  43  43
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        27  15  21   4  17  63  43  47
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       15,3  4,1 10,9  0,3  7,5 10,0  6,6  5,1
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, %        15,3  7,9 10,9  2,1  7,5 11,2  6,6  5,6
Toimitukset, 1 000 tn  297  313  302  288  285  912  873 1 161
Kartonkituotanto,
1 000 tn        303  302  311  279  273  916  842 1 121

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
parani selvästi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 27 miljoonaa
euroa (Q2/07: 15). Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoon
kirjattiin kertaluonteisina kuluina 5 miljoonaa euroa kuluvarauksia
ja 2 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen
kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan.

Tulosta paransivat edellistä neljännestä korkeampi taivekartongin
tuotantomäärä sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Tulosta
rasitti edelleen heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
vuosineljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset
laskivat 5 prosenttia. Toteutettujen hinnankorotusten ansiosta
taivekartongin euromääräinen myyntihinta pysyi ennallaan
heikentyneestä dollarista huolimatta.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli 6 prosenttia pienempi kuin toisella
vuosineljänneksellä. Euromääräinen myyntihinta pysyi ennallaan.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
63 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/06: 43). Edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuutta paransi
lähinnä korkeampi toimitusmäärä ja toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet. Edellisen vuoden tammi-syyskuun tulosta
rasitti Simpeleen tehtaan investointiseisokki.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 6
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
toimitukset olivat 8 prosenttia korkeammat. Taivekartongin
euromääräinen myyntihinta oli viime vuotta alhaisempi heikentyneestä
dollarista johtuen.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli 6 prosenttia viime vuotta
korkeampi. Euromääräinen keskihinta oli viime vuotta vastaavalla
tasolla. Tapettipaperin myyntihinta on noussut selvästi.

Jo myydyt Suomen ja Unkarin sekä myynnissä oleva Belgian kotelotehdas
on vuoden 2007 alusta alkaen raportoitu Muussa toiminnassa.

Publishing


                          Q1-Q3 Q1-Q3
           Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     227  208  212  220  226  647  667  887
EBITDA, Me        31  12  21  23  36  64  91  114
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        31  15  21  23  36  67  91  114
Liikevoitto, Me     12  -7   3   3  14   8  27  30
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        12  -4   3   3  14  11  27  30
Sijoitetun pääoman
tuotto,%        5,1 -2,5  1,3  1,4  5,3  1,2  3,4  3,0
 ilman
kertaluonteisia
 eriä,%         5,1 -1,3  1,3  1,4  5,3  1,6  3,4  3,0
Toimitukset, 1 000 tn  330  302  303  313  320  935  944 1 258
Tuotanto, 1 000 tn   324  287  282  283  307  893  884 1 167

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 12 miljoonaa euroa (Q2/07: -4). Kolmannella
vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä. Toisen
vuosineljänneksen liikevoittoon kirjattiin 3 miljoonan euron
kuluvaraus liittyen kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan.

Tulosta paransivat selvästi edellistä vuosineljännestä korkeammat
toimitus- ja tuotantomäärät sekä alemmat kiinteät kustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat
9 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä nousi noin 9
prosenttia.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Publishing-toimialan tammi-syyskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 11 miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: 27). Liikevoittoa heikensivät
lähinnä korkeammat kuitukustannukset sekä keskimääräisen myyntihinnan
lasku. Liikevoittoa paransivat toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset olivat vuoden 2006 tasolla. Publishing-toimialan
toimitusmäärä laski noin 1 prosentin.

Commercial Printing


                          Q1-Q3 Q1-Q3
           Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     346  339  366  369  361 1 051 1 135 1 504
EBITDA, Me        22  19   6  -33  14  47  12  -21
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        17  18  20  19  16  55  55  74
Liikevoitto, Me      3  -5  -17 -179  -10  -19  -63 -242
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        -4  -6  -3  -6  -8  -13  -20  -26
Sijoitetun pääoman
tuotto,%        1,3 -1,6 -6,3 -63,3 -3,2 -2,2 -7,0 -21,7
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, %        -1,5 -2,0 -0,8 -1,9 -2,6 -1,5 -0,6 -2,2
Toimitukset, 1 000 tn  430  422  454  464  453 1 306 1 431 1 895
Tuotanto, 1 000 tn   428  448  457  464  456 1 333 1 459 1 923

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Commercial Printing -toimialan kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -4 miljoonaa euroa (Q2/07:
-6). Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 3 miljoonaa euroa
(Q2/07: -5). Kolmannella neljänneksellä kirjattiin positiivisena
kertaluonteisena eränä Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvän
kuluvarauksen alentaminen 7 miljoonalla eurolla.

Tulosta paransi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna noin 2
prosenttia korkeampi toimitusmäärä ja heikensi edelleen nousseet
kuitukustannukset sekä heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 3 prosenttia.
M-realin päällystetyn hienopaperin toimitukset olivat 2 prosenttia
edellistä vuosineljännestä korkeammat. Keskimääräinen euromääräinen
myyntihinta laski 1 prosentin. Päällystämättömän hienopaperin
euromääräinen myyntihinta nousi 2 prosenttia. Myös erikoispaperien
keskimääräinen myyntihinta nousi hieman.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli
-13 miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: -20). Kokonaistoimitukset olivat noin
9 prosenttia alhaisemmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten
johtuen Sittingbournen tehtaan ja Gohrsmühlen koneiden sulkemisesta
sekä Pont Sainte Maxencen tehtaan myymisestä. Vertailukelpoinen
toimitusmäärä oli noin prosentin edellistä vuotta korkeampi.
Kannattavuutta heikensivät erityisesti edellistä vuotta selvästi
korkeammat kuitukustannukset sekä heikentynyt dollari. Kannattavuutta
paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä tappiollista
yksiköistä luopuminen.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 1 prosentin. M-realin päällystetyn hienopaperin
kokonaistoimitusmäärä aleni lähes 9 prosenttia. Tähän sisältyy
Sittingbournen tehtaan ja kahden Gohrsmühlen tehtaan koneen
sulkemisten vaikutus. Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen
euromääräinen myyntihinta oli noin prosentin edellistä vuotta alempi.

Office Papers


                          Q1-Q3 Q1-Q3
           Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     167  183  202  189  181  552  538  727
EBITDA, Me        21  15  -8  26  15  28  33  59
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me        21  15  22  26  15  58  43  69
Liikevoitto, Me      7   1  -22  -4  -1  -14  -14  -18
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me         7   1   8  11  -1  16  -4   7
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        4,9  0,6 -12,0 -1,9 -0,2 -2,2 -2,3 -2,3
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, %        4,9  0,6  5,0  6,0 -0,2  3,3 -0,6  1,1
Toimitukset, 1 000 tn  215  241  272  264  258  728  775 1 039
Tuotanto, 1 000 tn   223  257  280  253  259  760  775 1 028

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers -toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
kolmannella vuosineljänneksellä 7 miljoonaa euroa (Q2/07: 1).
Toisella ja kolmannella neljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Liikevoittoa paransi keskimääräisen myyntihinnan noin 2 prosentin
nousu. Tulosta heikensivät edelleen nousseet puukustannukset sekä
toimitusmäärän lasku. Edellisen neljänneksen tulosta heikensivät
erityisesti Alizayn ja Husumin tehtaiden vuosihuoltoseisokit.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat
5 prosenttia. Office Papers -toimialan toimitusmäärä laski 11
prosenttia.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli
16 miljoonaa euroa (Q1-Q3/06: -4). Vuonna 2006 kertaluonteisena eränä
raportointiin toimialan 10 miljoonan euron osuus Alizayn tehtaan
tehostamisohjelman kuluvarauksesta.

Tulosta paransi lähinnä keskimääräisen myyntihinnan noin 9 prosentin
nousu. Tulosta heikensivät nousseet raaka-ainekustannukset,
erityisesti puukustannukset.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat
1 prosentin. Office Papers -toimialan toimitusmäärä laski 6
prosenttia. Tähän sisältyy Wifstan tehtaan sulkemisen vaikutus.

Map Merchant Group


                          Q1-Q3 Q1-Q3
           Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     351  349  379  377  342 1 079 1 061 1 438
EBITDA, Me        7   7   8   5   5  22  22  27
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me         7   7  11  11   5  25  22  33
Liikevoitto, Me      6   6   7  -59   3  19  17  -42
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, Me         6   6  10  10   3  22  17  27
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        8,3  8,9 11,8 -82,8  4,9  9,7  7,3 -14,2
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, %        8,3  8,9 15,9 14,0  4,9 11,0  7,3  9,4
Toimitukset, 1 000 tn  340  339  372  367  347 1 052 1 064 1 431

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli kolmannella vuosineljänneksellä 6 miljoonaa euroa (Q2/07:
6). Tulosta paransi alentuneet kiinteät kustannukset ja heikensi
alempi myyntikate.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22 miljoonaa euroa
(Q1-Q3/06: 17). Tulosta paransi toimistopaperin korkeampi
keskimääräinen myyntihinta.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lyhennetty tuloslaskelma

               Q1-Q3 Q1-Q3
Jatkuvat toiminnot, Me    2007  2006 Muutos  2006 Q2/07 Q3/07

Liikevaihto         4 158 4 186  -28 5 624 1 360 1 366
Liiketoiminnan muut tuotot   213   98  115  116   28   30
Liiketoiminnan kulut    -3 974 -4 034   60 -5 441 -1 315 -1 273
Poistot ja arvonalentumiset  -253  -275   22  -570  -82  -74
Liikevoitto          144  -25  169  -271   -9   49
% liikevaihdosta        3,5  -0,6     -4,8  -0,7  3,6
Osuus osakkuusyhtiöiden     0   0   0   0   -1   1
tuloksista
Kurssierot           -5   4   -9   0   2   -2
Muut rahoitustuotot ja    -119  -96  -23  -137  -34  -44
-kulut
Tulos ennen veroja       20  -117  137  -408  -42   4
% liikevaihdosta        0,5  -2,8     -7,3  -3,1  0,3
Tuloverot           -23  -16   -7   9   -7  -12
Kauden tulos          -3  -133  130  -399  -49   -8
% liikevaihdosta       -0,1  -3,2     -7,1  -3,6  -0,6Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille        -2 -131 129 -396  -49  -7
Vähemmistölle            -1  -2  1  -3   0  -1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
konsernin tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (e/osake)  -0,01 -0,40 0,39 -1,21 -0,15 -0,02


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Lyhennetty tase

                  30.9.   30.9.   31.12.
Me                  2007  % 2006  %  2006  %
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               375 6,6  569 9,0  376 6,1
Muut aineettomat            45     89     62
käyttöomaisuushyödykkeet         0,8     1,4     1,0
Aineelliset             2 933   3 185    3 156
käyttöomaisuushyödykkeet         51,5    50,3    51,1
Biologiset hyödykkeet         45 0,8  37 0,6   52 0,8
Osuudet osakkuus- ja muissa      107    114     109
yhtiöissä                 1,9    1,8     1,8
Korolliset saamiset          34 0,6  38 0,6   34 0,6
Laskennalliset verosaamiset      29 0,5  31 0,5   31 0,5
Muut korottomat saamiset        6 0,1  14 0,2   18 0,3
                  3 574 62,8 4 077 64,4 3 838 62,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            714 12,5  741 11,7  676 11,0
Korolliset saamiset          57 1,0  175 2,7  163 2,6
Korottomat saamiset         1 191 20,9 1 246 19,7 1 210 19,6
Rahat ja pankkisaamiset        128 2,2  96 1,5  182 2,9
                  2 090 36,6 2 258 35,6 2 231 36,1
Myytävänä olevat omaisuuserät     33 0,6        103 1,7
Varat yhteensä           5 697 100 6 335 100 6 172 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma         1 812 31,8 2 108 33,3 1 843 29,9
Vähemmistöosuus            51 0,9  60 1,0   63 1,0
                  1 863 32,7 2 168 34,3 1 906 30,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat       265 4,7  331 5,2  284 4,6
Eläkevelvoitteet           190 3,4  205 3,2  199 3,2
Varaukset               65 1,1  61 1,0   79 1,3
Muut korottomat velat         39 0,7  49 0,8   28 0,5
Korolliset velat          2 122 37,2 1 997 31,5 2 182 35,4
                  2 681 47,1 2 643 41,7 2 772 45,0
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat           860 15,1  811 12,8  865 14,0
Korolliset velat           281 4,9  713 11,2  599 9,7
                  1 141 20,0 1 524 24,0 1 464 23,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat            12 0,2        30 0,4
Velat yhteensä           3 834 67,3 4 167 65,7 4 266 69,1
Oma pääoma ja velat yhteensä    5 697 100 6 335 100 6 172 100


Lyhennetty rahavirtalaskelma

                        Q1-Q3 Q1-Q3
Me                       2007 2006 2006 Q3/07

Kauden tulos                   -3 -133 -399  -8
Oikaisut yhteensä                263  395 701  118
Käyttöpääoman muutos               -32  -74  65  -14
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      228  188 367  96Nettorahoituskulut                -88  -57 -113  -20
Maksetut verot                  -32  -24 -32  -11
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat    108  107 222  65

Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden   -178 -305 -428  -66
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja muut            280  14  28   5
Investointien nettorahavirrat          102 -291 -400  -61

Osakeanti, vähemmistön osuus            3  28  31   1
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden        -246  181 259  -49
rahoituserien muutos
Maksetut osingot                 -20  -39 -39   0
Rahoituksen nettorahavirrat           -263  170 251  -48
Rahavarojen muutos                -53  -14  73  -44

Rahavarat kauden alussa             182  112 112  174
Rahavarojen muuntoero               -1  -2  -2   0
Rahavarojen muutos                -53  -14  73  -44
Myytävänä olevat, kotelotehtaat          0   0  -1  -2
Rahavarat kauden lopussa             128  96 182  128


Laskelma oman pääoman muutoksista

                       Arvon-  Ed.
           Osake- Yli-      muutos  tilikau- Vähem-
           pää-  kurssi- Muunto- ja muut sien   mistö-
Me          oma  rahasto ero   rahastot voitto  osuudet Yht.
Oma pääoma
31.12.2005, IFRS     558   667    6    0  1 040   45 2 316
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut
Muuntoerot                -8               -8
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä

Valuuttavirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä                2           2
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    7           7

Korkovirtasuojaus,
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    2           2
Hyödykesuojaus,
kirjattu
omaan pääomaan
veroilla
vähennettynä                    4           4

Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian
Uruguay-järjestelyt                         18  18

Kauden tulos                       -131   -2 -133
Kaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä              -8    15   -131   16 -108
Osingonjako                        -39   -1  -40

Oma pääoma
30.9.2006, IFRS     558   667   -2    15   870   60 2 168Oma pääoma
1.1.2007, IFRS       558 667  3 10 605 63 1 906
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut
Muuntoero              -16     -2  -18
Voitot nettosijoitusten
suojauksesta, veroilla
vähennettynä             11        11

Valuuttavirtasuojaus
siirretty tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä          -11      -11
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä               3       3

Korkovirtasuojaus
siirretty tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä          -3      -3
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä               3       3

Hyödykesuojaus
siirretty tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä           6       6
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä               -2      -2

Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian
9 %:n osuuden myynti              -11
Metsä-Botnian
Uruguay-järjestelyt                3

Kauden tulos                 -2 -1  -3
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä            -5 -4 -2 -11  -22
Osingonjako                 -20 -1  -21
Oma pääoma
30.9.2007, IFRS       558 667 -2  6 583 51 1 863     Q1-Q3 Q1-Q3
Tunnuslukuja                2007  2006  2006 Q3/07
Liikevaihto, Me              4 158 4 186 5 624 1 366
EBITDA, Me                 397  251   299  123
ilman kertaluonteisia eriä, Me       314  307   411  118
Liikevoitto, Me               144  -25  -271   49
 ilman kertaluonteisia eriä, Me       77   31   45   42
Tulos ennen veroja, Me            20  -117  -408   4
 ilman kertaluonteisia eriä, Me       -47  -61  -92   -3
Kauden tulos, Me               -3  -133  -399   -8
Tulos/osake, e              -0,01 -0,40 -1,21 -0,02
 ilman kertaluonteisia eriä, e      -0,25 -0,23 -0,27 -0,04
jatkuvista liiketoiminnoista, e      -0,01 -0,40 -1,21 -0,02
myydyistä liiketoiminnoista, e       0,00  0,00  0,00  0,00
Oman pääoman tuotto, %           -0,2  -7,9 -18,9  -1,6
 ilman kertaluonteisia eriä, %       -5,8  -4,7  -4,4  -3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %        4,6  -0,2  -5,2  4,6
 ilman kertaluonteisia eriä, %       2,6  1,4  1,4  3,9
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %     32,7  34,3  30,9  32,7
Velkaantumisaste kauden lopussa, %     117  111  126  117
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e     5,52  6,42  5,62  5,52
Korolliset nettovelat kauden lopussa, Me 2 187 2 402 2 403 2 187
Bruttoinvestoinnit, Me           178  305  428   66
Kartonkitoimitukset, 1 000 tn        912  873 1 161  297
Paperitoimitukset, 1000 tn        2 969 3 151 4 192  975
Henkilöstö kauden lopussa        12 449 14 509 14 125 12 449

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia


Vastuut, Me            Q3/07 Q3/06 2006
Omasta puolesta            60  71  77
Osakkuusyhtiöiden puolesta       1   1  1
Saman konsernin yritysten puolesta   4   5  5
Muiden puolesta            3  10  3
Yhteensä               68  87  86Avoimet johdannaissopimukset, Me Q3/07 Q3/06 2006
Korkojohdannaiset        2 062 3 493 2 828
Valuuttajohdannaiset       3 524 3 658 4 747
Muut johdannaiset         182  148  152
Yhteensä             5 768 7 299 7 727


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 14,4 miljoonaa euroa (-8,3 milj. euroa
31.12.2006 ja 5,2 milj. euroa 30.9.2006).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä
2 020,1 miljoonaa euroa (3 664,0 milj. euroa 31.12.2006 ja 3 253,9
milj. euroa 30.9.2006).

Käyttöomaisuussitoumukset, Me

          Q1-Q3 Q1-Q3
          2007 2006 2006
Maksut alle vuoden  35  29 146
Maksut myöhemmin    4  128  16Aineellisen käyttöomaisuuden Q1-Q3 Q1-Q3
muutokset, Me         2007 2006 2006
Kirjanpitoarvo kauden alussa 3 156 3 178 3 178
Investoinnit          177  317  456
Vähennykset          -153  -71  -82
Myytävänä olevat omaisuuserät   0     -28
Poistot ja arvonalentumiset  -225 -249 -385
Muuntoero            -22  10  17
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 933 3 185 3 156                   Q1-Q3 Q1-Q3
Liiketoimet lähipiirin kanssa, Me   2007 2006 2006
Liiketoimet emoyhtiön
ja sisaryhtiöiden kanssa
Myynnit                 26  25  35
Liiketoiminnan muut tuotot       137   2  3
Ostot                 400  374 491
Korkotuotot               3   5  7
Korkokulut                6  10  13
Pitkäaikaiset saamiset         20  23  21
Myyntisaamiset ja muut saamiset     61  185 183
Pitkäaikaiset velat           1   1  1
Ostovelat ja muut velat         45  45 362

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa
Myynnit                 0   0  0
Ostot                  3   3  4
Pitkäaikaiset saamiset          7   7  7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     1   0  3
Ostovelat ja muut velat         2   1  3


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Uudet ja muuttuneet standardit

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto (%)  = (Tulos ennen veroja jatkuvista
              liiketoimista - tuloverot) per
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus
              (keskimäärin))

Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen veroja jatkuvista
(%)             liiketoiminnoista +
              korkokulut, nettokurssierot ja muut
              rahoituskulut) per
              (Taseen loppusumma - korottomat velat
              (keskimäärin))

Omavaraisuusaste (%)   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus) per
              (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)   = (Korolliset velat - likvidit varat -
              korolliset saamiset) per
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus)

Osakekohtainen tulos   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              tilikauden tulos) per
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              pääoma) per
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              kauden lopussa)Liikevaihto ja
-voitto                       Q1-Q3 Q1-Q3
segmenteittäin, Me  Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging   231  243  235  241  236  709  730  971
Publishing       227  208  212  220  226  647  667  887
Commercial Printing   346  339  366  369  361 1 051 1 135 1 504
Office Papers      167  183  202  189  181  552  538  727
Map Merchant Group   351  349  379  377  342 1 079 1 061 1 438
Sisäinen myynti ja
muu toiminta       44  38  38  42  21  120  55  97
Liikevaihto      1 366 1 360 1 432 1 438 1 367 4 158 4 186 5 624

Consumer Packaging    45  28  39  25  38  112  106  131
Publishing        31  12  21  23  36  64  91  114
Commercial Printing   22  19   6  -33  14  47  12  -21
Office Papers      21  15  -8  26  15  28  33  59
Map Merchant Group    7   7   8   5   5  22  22  27
Muu toiminta       -3  -8  135   2  -2  124  -13  -11
EBITDA         123  73  201  48  106  397  251  299
 % liikevaihdosta    9,0  5,4 14,0  3,3  7,8  9,5  6,0  5,3

Consumer Packaging    27   8  21   0  17  56  43  43
Publishing        12  -7   3   3  14   8  27  30
Commercial Printing    3  -5  -17 -179  -10  -19  -63 -242
Office Papers       7   1  -22  -4  -1  -14  -14  -18
Map Merchant Group    6   6   7  -59   3  19  17  -42
Muu toiminta       -6  -12  112  -7  -8  94  -35  -42
Liikevoitto       49  -9  104 -246  15  144  -25 -271
 % liikevaihdosta    3,6 -0,7  7,3 -17,1  1,1  3,5 -0,6 -4,8
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista   1  -1   0   0   1   0   0   0
Kurssierot        -2   2  -5  -4  -1  -5   4   0
Muut rahoitustuotot
ja -kulut        -44  -34  -41  -41  -37 -119  -96 -137
Tulos ennen veroja
jatkuvista
liiketoiminnoista     4  -42  58 -291  -22  20 -117 -408
Tuloverot        -12  -7  -4  25  -11  -23  -16   9
Kauden tulos
jatkuvista
liiketoiminnoista    -8  -49  54 -266  -33  -3 -133 -399
Kauden tulos
myydyistä
liiketoiminnoista     0   0   0   0   0   0   0   0
Kauden tulos       -8  -49  54 -266  -33  -3 -133 -399
Vähemmistöosuudet     1   0   0   1   2   1   2   3
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva
kauden tulos       -7  -49  54 -265  -31  -2 -131 -396
Osakekohtainen tulos,
e           -0,02 -0,15 0,16 -0,81 -0,10 -0,01 -0,40 -1,21Kertaluonteiset                   Q1-Q3 Q1-Q3
erät, Me       Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging    0  -7   0  -4   0  -7   0  -4
Publishing        0  -3   0   0   0  -3   0   0
Commercial Printing    7   1  -14 -173  -2  -6  -43 -216
Office Papers       0   0  -30  -15   0  -30  -10  -25
Map Merchant Group    0   0  -3  -69   0  -3   0  -69
Muu toiminta       0  -4  120   1   0  116  -3  -2
Kertaluonteisia
eriä liiketuloksessa   7  -13  73 -260  -2  67  -56 -316
Rahoituserien
kertaluonteiset erät   0   0   0   0   0   0   0   0
Kertaluonteiset
erät yhteensä       7  -13  73 -260  -2  67  -56 -316

Consumer Packaging    45  33  39  25  38  117  106  131
Publishing        31  15  21  23  36  67  91  114
Commercial Printing   17  18  20  19  16  55  55  74
Office Papers      21  15  22  26  15  58  43  69
Map Merchant Group    7   7  11  11   5  25  22  33
Muu toiminta       -3  -4  -1   1  -2  -8  -10  -11
EBITDA, ilman
kertaluonteisia eriä  118  84  112  105  108  314  307  411
 % liikevaihdosta    8,6  6,2  7,8  7,3  7,9  7,6  7,3  7,3

Consumer Packaging    27  15  21   4  17  63  43  47
Publishing        12  -4   3   3  14  11  27  30
Commercial Printing   -4  -6  -3  -6  -8  -13  -20  -26
Office Papers       7   1   8  11  -1  16  -4   7
Map Merchant Group    6   6  10  10   3  22  17  27
Muu toiminta       -6  -8  -8  -8  -8  -22  -32  -40
Liikevoitto, ilman
kertaluonteisia eriä   42   4  31  14  17  77  31  45
% liikevaihdosta    3,1  0,3  2,2  1,0  1,2  1,9  0,7  0,8

Tulos ennen veroja
ilman
kertaluonteisia eriä   -3  -29  -15  -31  -20  -47  -61  -92
% liikevaihdosta    -0,2 -2,1 -1,0 -2,2 -1,5 -1,1 -1,5 -1,6
Osakekohtainen tulos
ilman
kertaluonteisia eriä,
e           -0,04 -0,13 -0,08 -0,04 -0,08 -0,25 -0,23 -0,27
Oman pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %        -3,1 -8,8 -5,4 -2,6 -5,8 -5,8 -4,7 -4,4
Sijoitetun pääoman
tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %         3,9  0,7  3,2  1,5  2,0  2,6  1,4  1,4
Sijoitetun pääoman                Q1-Q3 Q1-Q3
tuotto, %      Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging  15,3  4,1 10,9  0,3  7,5 10,0  6,6  5,1
Publishing      5,1 -2,5  1,3  1,4  5,3  1,2  3,4  3,0
Commercial Printing  1,3 -1,6 -6,3 -63,3 -3,2 -2,2 -7,0 -21,7
Office Papers     4,9  0,6 -12,0 -1,9 -0,2 -2,2 -2,3 -2,3
Map Merchant Group  8,3  8,9 11,8 -82,8  4,9  9,7  7,3 -14,2
Yhteensä       4,6 -0,5  9,6 -20,3  1,8  4,6 -0,2 -5,2Sijoitettu pääoma, Me Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06
Consumer Packaging   742  741  777  809  914  907  917
Publishing      1 002  995 1 020 1 069 1 091 1 094 1 124
Commercial Printing  1 044 1 047 1 057 1 040 1 208 1 243 1 273
Office Papers      681  665  669  722  742  746  754
Map Merchant Group   286  276  264  257  313  318  323
Muu pääoma       514  604  583  797  609  578  514
Yhteensä       4 269 4 328 4 371 4 694 4 877 4 886 4 904


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


            Q1-Q3 Q1-Q3
Henkilöstö keskimäärin  2007  2006  2006
Consumer Packaging   1 557 2 632 2 573
Publishing       1 338 1 470 1 437
Commercial Printing   3 871 4 499 4 425
Office Papers      1 695 1 846 1 822
Map Merchant Group   2 410 2 494 2 481
Muut toiminnot     2 499 2 144 2 146
Yhteensä        13 370 15 085 14 884                          Q1-Q3 Q1-Q3
Toimitukset, 1000 tn Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging   297  313  302  288  285  912  873 1 161
Publishing       330  302  303  313  320  935  944 1 258
Commercial Printing  430  422  454  464  453 1 306 1 431 1 895
Office Papers     215  241  272  264  258  728  775 1 039
Paperisegmentit yht.  975  965 1 029 1 041 1 031 2 969 3 151 4 192
Map Merchant Group   340  339  372  367  347 1 052 1 064 1 431                          Q1-Q3 Q1-Q3
Tuotanto, 1000 tn   Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging   303  302  311  279  273  916  842 1 121
Publishing       324  287  282  283  307  893  884 1 167
Commercial Printing   428  448  457  464  456 1 333 1 459 1 923
Office Papers      223  257  280  253  259  760  775 1 028
Paperitehtaat yht.   975  992 1 019 1 000 1 023 2 986 3 119 4 119
Metsä-Botnian sellu
1)           203  200  203  255  243  607  728  983
M-realin sellu     455  398  426  449  443 1 279 1 305 1 754

1) vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39 % Q4/06 asti,
30 % Q1/07 lähtien).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.