M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009


            
M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009      23.7.2009 klo 12

M-realin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä -135 miljoonaa euroa

Tulos vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
* Liikevaihto 1 208 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2008: 1 688)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -135 miljoonaa euroa (13).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -191 miljoonaa euroa
 (108)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -145 miljoonaa euroa
 (-57). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -212
 miljoonaa euroa (38)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,42 euroa (-0,18) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,61
 euroa (0,10)

Tulos vuoden 2009 toiselta neljännekseltä
* Liikevaihto 585 miljoonaa euroa (Q1/2009: 623)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -70 miljoonaa euroa (-65).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -73 miljoonaa euroa
 (-118)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -83 miljoonaa euroa
 (-62). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -97
 miljoonaa euroa (-115)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,24 euroa (-0,18) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,29
 euroa (-0,32)

Tapahtumat vuoden toisella neljänneksellä
* Päivitetty organisaatiorakenne julkistettiin. Other Papers
 -liiketoiminta-alueen uusi nimi on Speciality Papers
* Matti Mörsky aloitti talousjohtajana
* Halleinin paperitehdas suljettiin ja Gohrsmühlen tehtaalla
 lopetettiin päällystetyn standardihienopaperin tuotanto

Kauden jälkeiset tapahtumat
* M-realin osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real
 Oyj, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009
 aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja
 metsien myymisestä UPM:lle

"Huolimatta heikosta kysyntätilanteesta olemme pystyneet puolustamaan
paperin ja kartongin hintoja. Sellun hinta on ollut nousussa jo lähes
neljä kuukautta ja uskomme positiivisen kehityksen jatkuvan.
Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että heikosta kannattavuudesta
huolimatta olemme pystyneet pääasiassa operatiivista käyttöpääomaa
pienentämällä."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real OyjTUNNUSLUKUJA            2009 2009 2008 2009 2008 2008
                   Q2  Q1  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. e        585  623  829 1 208 1 688 3 236
EBITDA milj. e           -23  -48  127  -71  223  254
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e               -20  -13  55  -33  128  192
Liiketulos milj. e         -73 -118  71 -191  108  -61
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e               -70  -65  -1 -135  13  -35
Tulos ennen veroja
jatkuvista toiminnoista, milj.
e                  -97 -115  36 -212  38 -204
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e               -83  -62  -36 -145  -57 -178
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista,
milj. e               -93 -105  37 -198  37 -170
 lopetetuista toiminnoista,
milj. e               -2  -10  -45  -12  -64 -338
 Yhteensä, milj. e         -95 -115  -8 -210  -27 -508
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e   -0,29 -0,32 0,10 -0,61 0,10 -0,55
 lopetetuista toiminnoista, e  -0,01 -0,03 -0,14 -0,04 -0,20 -1,03
 Yhteensä, e           -0,30 -0,35 -0,04 -0,65 -0,10 -1,58
Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia eriä, e  -0,24 -0,18 -0,12 -0,42 -0,18 -0,48
Oman pääoman tuotto, %      -32,1 -32,0  7,9 -31,9  4,0 -10,4
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -27,2 -17,6 -7,4 -22,0 -6,1 -9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -10,2 -13,4  8,9 -11,5  7,3 -1,3
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -8,3 -7,0 -0,2 -7,3  1,4 -0,5
Omavaraisuusaste kauden lopussa,
%                 29,4 30,3 36,5 29,4 36,5 30,8
Velkaantumisaste kauden lopussa,
%                  168  151  112  168  112  152
Nettovelkaantumisaste kauden
lopussa, %             116  101  100  116  100  90
Korolliset nettovelat kauden
lopussa, milj. e         1 276 1 243 1 888 1 276 1 888 1 254
Bruttoinvestoinnit, milj. e     16  16  30  32  51  128
Toimitukset, 1 000 t
 Paperiliiketoiminnat       269  321  448  590  929 1 761
 Consumer Packaging        296  274  351  570  693 1 345
Henkilöstö kauden lopussa
 jatkuvissa toiminnoissa     6 080 6 314 7 035 6 080 7 035 6 546
 lopetetuissa toiminnoissa          2 322    2 322
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
arvonalentumisilla


Lopetetuissa toiminnoissa on raportoitu vuonna 2007 myyty
Map-tukkuriliiketoiminta ja vuonna 2008 myyty Graphic Papers
-liiketoiminta.
Huhti-kesäkuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 585 miljoonaa euroa (Q1/2009: 623).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 6,2 prosenttia. Liiketulos oli
-73 miljoonaa euroa (-118) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
-70 miljoonaa euroa (-65).

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä -3 miljoonaa euroa,
joka muodostui seuraavista eristä:

* 1 miljoonan euron kuluvaraus Consumer Packaging
 -liiketoiminta-alueella henkilöstövähennyksiin liittyen
* 1 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers
 -liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen
 liittyen
* 1 miljoonaa euroa kuluja muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan.

Edellisen neljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä
-53 miljoonaa euroa. Niistä merkittävimmät olivat:

* 28 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Speciality
 Papers -liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen
 liittyen
* 22 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
 Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen. Tästä Consumer Packagingiin
 kohdistui 16 miljoonaa euroa ja Market Pulp and Energy
 -raportointisegmenttiin 6 miljoonaa euroa
* 2 miljoonaa euroa kuluja muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna
heikensivät sellun alhainen myyntihinta, päällystämättömien
hienopaperien hinnan lasku sekä päällystettyjen hienopaperien
tuotannon lopettamiskustannukset. Tulosta paransivat toteutetut
kustannussäästöt.

Huht-kesäkuun paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 269
000 tonnia (321 000). Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen
toimitukset olivat 296 000 tonnia (274 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -12 miljoonaa euroa (+4).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (0).
Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -14 miljoonaa
euroa (4). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten
arvostusvoittoa 7 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 2). Edellisen
neljänneksen rahoitustuottoihin sisältyy noin 31 miljoonan euron
voitto joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan takaisinostoista.

Huhti-kesäkuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -97
miljoonaa euroa (-115). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä
"Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta" -11 miljoonaa euroa Myllykoski
Paperin myymästä Sunilan sellutehtaasta. Tulos jatkuvista
toiminnoista ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -83
miljoonaa euroa (-62). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, olivat +4 miljoonaa euroa (+10).

Osakekohtainen tulos oli -0,30 euroa (-0,35). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,24 euroa
(-0,18). Oman pääoman tuotto oli -32,1 prosenttia (-32,0), ilman
kertaluonteisia eriä -27,2 (-17,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli
-10,2 prosenttia (-13,4), ilman kertaluonteisia eriä -8,3 prosenttia
(-7,0).

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 1 208 miljoonaa euroa (1 688).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 24,9 prosenttia. Liiketulos oli
-191 miljoonaa euroa (+108) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli -135 miljoonaa euroa (+13).

Tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät liiketuloksessa olivat nettona
-56 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat:

* 29 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Speciality
 Papers -liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen
 liittyen
* 22 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
 Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen. Tästä kohdistui 16
 miljoonaa euroa Consumer Packaging -liiketoiminta-alueelle ja 6
 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy -raportointisegmentille.
* 3 miljoonaa euroa kuluja muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan

Edellisen vuoden vastaavan kauden kertaluonteiset erät olivat nettona
95 miljoonaa euroa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna huononsi yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä
aiheutunut toimitusmäärien lasku sekä tuote-, puu- ja selluvarastojen
arvojen alentuminen. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset
ja kustannussäästöt.

Tammi-kesäkuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 590
000 tonnia (930 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 570 000
tonnia (693 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -8 miljoonaa
euroa (-69). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista,
rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa
euroa (1). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -10
miljoonaa euroa (-70). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten arvostusvoittoa 9 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa
4). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy noin 31 miljoonan euron
voitto joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan takaisinostoista.
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -212
miljoonaa euroa (38). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä
"Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta" -11 miljoonaa euroa Myllykoski
Paperin myymästä Sunilan sellutehtaasta. Tulos jatkuvista
toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -145
miljoonaa euroa (-57). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, olivat +14 miljoonaa euroa (-1).

Osakekohtainen tulos oli -0,65 euroa (-0,10). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,42 euroa
(-0,18). Oman pääoman tuotto oli -31,9 prosenttia (4,0), ilman
kertaluonteisia eriä -22,0 prosenttia (-6,1). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -11,5 prosenttia (7,3), ilman kertaluonteisia eriä -7,3
prosenttia (1,4).

Henkilöstö
Henkilöstömäärä 30.6.2009 oli 6 080 (31.3.2009: 6 314), josta
Suomessa työskenteli 2 318 (2 189). Tammi-kesäkuussa 2009 M-realin
palveluksessa oli keskimäärin 6 252 henkilöä (9 087 vuonna 2008).
M-realin henkilöstömäärään luetaan 30 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 32 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/2008: 51). Investointeihin sisältyy 6 miljoonan euron
osuus Metsä-Botnian investoinneista (13). Metsä-Botnian
investointiosuus perustuu M-realin 30 prosentin omistusosuuteen.

Rakennemuutos
M-real käynnisti helmikuussa 2009 uuden tulosparannusohjelman, jonka
tavoite on 80 miljoonan euron vuosittainen tulosparannus. Ohjelman
toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminta-alueisiin sekä M-realin
tukitoimintojen sopeuttamiseen Graphic Papers -kaupan jälkeiseen
yhtiörakenteeseen ja kokoon nähden. Ohjelman täysimääräinen
tulosvaikutus saavutetaan vuodesta 2011 alkaen. Suurin osa
tulosparannustoimista jatkuvien liiketoimintojen osalta arvioidaan
saatavan päätökseen vuoden 2009 aikana. Tulosvaikutuksen ennakoidaan
olevan vuonna 2009 noin 20-25 miljoonaa euroa. Ohjelmaan liittyvien
vuoden 2009 aikana kirjattavien kertaluonteisten kulujen ennakoidaan
olevan noin 18 miljoonaa euroa. Samalla käynnistettiin myös vuodelle
2009 erillinen noin 60 miljoonan euron kassavirran parannusohjelma.
Ohjelmaan liittyvät toimenpiteet sisältävät muun muassa
nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien karsimista.

Vuonna 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin
vaihtoehtoihin perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtaiden päällystetyn standardihienopaperituotannon lopettamista.
Molempien tehtaiden toiminta on ollut pitkään tappiollista. Halleinin
paperituotanto lopetettiin huhtikuun 2009 lopussa. Gohrsmühlessä
päällystetyn standardihienopaperin tuotanto lopetettiin huhtikuussa.
Erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
-folioarkkien tuotantoa on laajennettu Gohrsmühlessä. Halleinin
sellutehtaan tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelu jatkuu.

M-realin organisaatiota päivitettiin Halleinin paperitehtaan
sulkemisen ja Gohrsmühlen tehtaan päällystetyn
standardihienopaperituotannon lopettamisen seurauksena. Other Papers
-liiketoiminta-alueen uusi nimi on Speciality Papers. Uusi rakenne
astui voimaan 17.6.2009.

Strategiatarkastelu jatkuu paperiliiketoimintojen osalta.

Muutokset johdossa
Matti Mörsky aloitti talousjohtajana 4.5.2009.

Heikki Husso nimitettiin 17.6.2009 Speciality Papers
-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Soili Hietanen Market Pulp and
Energy -raportointisegmentin johtajaksi. Hietasen vastuualueeseen
kuuluvat myös M-realin ja Sappin väliset sopimusvalmistusasiat.

Rahoitus
M-realin omavaraisuusaste oli kesäkuun 2009 lopussa 29,4 prosenttia
(31.12.2008: 30,8) ja velkaantumisaste 168 prosenttia (152).
Nettovelkaantumisaste oli 116 (90). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu
nettovelkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 91 prosenttia (74) ja
omavaraisuusaste noin 34 prosenttia (36).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin -120 miljoonaa euroa lähinnä
Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon pienentymisen takia.

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 276 miljoonaa euroa
(1 254). Lainoista oli valuuttamääräisiä 14 prosenttia,
vaihtuvakorkoisia 90 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen
keskikorko oli kesäkuun lopussa 5,2 prosenttia ja pitkäaikaisten
lainojen keskimaturiteetti 2,9 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika
oli kesäkuun lopussa 5,4 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 2 ja 6 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-kesäkuussa -36
miljoonaa euroa (Q1/2009: -20). Käyttöpääoma aleni 74 miljoonaa euroa
(aleni 50).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 4,1 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 4 ja 5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 99 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli
katsauskauden lopussa 1 039 miljoonaa euroa, josta 778 miljoonaa oli
sitovia luottosopimuksia ja 261 miljoonaa likvidejä varoja ja
sijoituksia. Sitovien luottosopimusten osuus sisältää joulukuussa
2009 erääntyvän 500 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen
nostamattoman 450 miljoonan euron osuuden. Lisäksi konsernilla oli
muita korollisia saamisia 310 miljoonaa euroa. Konsernilla oli myös
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 570
miljoonan euron arvosta.

M-real nosti vuoden toisella neljänneksellä 60 miljoonaa euroa
TyEL-takaisinlainaa. Noston jälkeen M-realilla on nostamattomia
rahastoituja TyEL-varoja noin 260 miljoonaa euroa.

M-real osti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana markkinoilta omaa
joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaansa 59,95 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 31
miljoonan euron tuotto.

M-realin maksuvalmius on turvattu ja neuvottelut pidemmän aikavälin
rahoituksen varmistamiseksi ovat käynnissä.

Standard & Poor's alensi 16.1.2009 M-realin B- luottoluokituksen
tasolle CCC+. Luokituksen näkymät säilyvät negatiivisina.
Luottoluokituksen laskun vaikutus nykyisiin rahoituskustannuksiin on
noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Moody's Investors Service alensi 13.2.2009 M-realin B3
luottoluokituksen tasolle Caa1. Luokituksen näkymät säilyvät
negatiivisina. Luottoluokituksen laskun vaikutus nykyisiin
rahoituskustannuksiin on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Osakkeet
M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi-kesäkuussa 2009 oli 0,92 euroa, alin 0,19 euroa ja keskikurssi
0,50 euroa. Kesäkuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 0,53 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 149 miljoonaa euroa, 104 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa
yhteensä 212 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti kesäkuun lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista laski 15
prosenttiin.

Financier de l'Echiquier SA:n omistus M-realissa laski 5.2.2009 4,8
prosenttiin osakepääomasta ja 1,6 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Kauden jälkeiset tapahtumat
M-realin osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real,
Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009
aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja
metsien myymisestä UPM:lle.

M-realin nettovelka pienenee järjestelyn toteutuessa noin 550
miljoonalla eurolla huomioiden myös Metsä-Botnian yhdistelytavan
muutoksen M-realin konsernitilinpäätöksessä. M-realin osuus
järjestelyn kassavirroista on 300 miljoonaa euroa. M-real käyttää
saamansa varat velkojen maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää
vaikutusta M-realin omaan pääomaan.

Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa
konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia-omistuksensa
osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. Järjestelyn ja yhdistelytavan
muutoksen seurauksena M-real-konsernista poistuu konsolidoitua
nettovelkaa noin 250 miljoonaa euroa. Järjestelyn toteutumisen ja
Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen arvioidaan laskevan M-realin
vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta
ennen veroja hieman vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää osapuolten hallitusten
hyväksyntää, lopullisten sopimusten allekirjoitusta ja rahoittajien
kanssa käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan
vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana. Järjestelyjen toteutumisen
jälkeen M-real omistaisi Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto
Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia.

M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt aiesopimuksen toimien
ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken
Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon
(Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin
osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair).
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lähiajan näkymät
Taivekartongin kysyntä vahvistui tasaisesti toisen vuosineljänneksen
aikana ja käyntiasteet lähestyvät normaalitasoa. Prosessi
taivekartongin hintojen korottamiseksi Isossa-Britanniassa on
aloitettu. Hinnankorotuksia harkitaan toteutettavaksi myös muilla
Euroopan markkinoilla.

Päällystämättömän hienopaperin tilausvirrat ovat viime viikkoina
parantuneet, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että hintojen lasku on
pysähtymässä.

Päällystettyjen papereiden kysyntätilanne on jatkunut heikkona.
Halleinin ja Gohrsmühlen standardihienopaperituotannon lopettamisen
myötä päällystettyjen papereiden merkitys ei M-realille ole enää
olennainen.

Päällystettyjen hienopapereiden tuotannon lopettamisen seurauksena
päällystämättömien hienopapereiden sekä erikoispapereiden tuotannon
laajentaminen on edennyt suunnitellusti. Erikoispapereiden kysyntä on
edelleen hiukan alle normaalitason, mutta hintataso on pystytty
pitämään melko vakaana.

Sellun hinta on noussut lähes neljä kuukautta, mutta on euroissa
edelleen selvästi viime vuoden lopun tasoa heikompi. Hinnan nousu
vaikuttaa jatkuvan maltillisena ja perustuvan ennen kaikkea
kapasiteetin leikkauksiin. Talouden elpymisen myötä sellun kysynnän
vahvistuessa sellun hinnan uskotaan nousevan nopeammin.

M-realin sisäiset tulosparannusohjelmat yhdessä laskevien puu- ja
kemikaalikustannusten kanssa helpottavat haastavaa
kannattavuustilannetta. Vuoden 2009 tulosta rasittavat merkittävät
operatiiviset kulut toiminnan sopeuttamisesta pienemmäksi ja
kannattavammaksi kokonaisuudeksi.

Alkuvuoden heikon tuloskehityksen seurauksena koko vuoden 2009
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää huolimatta viime aikojen
tietyistä positiivisista merkeistä selvästi viime vuotta
heikommaksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit
Maailmantalouden heikentyminen ja yleinen epävarmuus ovat
vaikuttaneet negatiivisesti myös eurooppalaisen paperi- ja
kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin. Tietyistä positiivisista
merkeistä huolimatta riski maailmantalouden taantuman ja siitä
seuranneen heikon paperin ja kartongin kysyntätilanteen
pitkittymisestä on edelleen olemassa. Heikon kysyntätilanteen
pitkittyessä riski kassavirran heikentymisestä kasvaa.

Rahoitusmarkkinoiden yleistilanteesta johtuen yritysten rahoituksen
saatavuus on edelleen heikko. M-realilla on merkittäviä omaisuuseriä,
joita realisoimalla pyritään tarvittaessa turvaamaan rahoituksen
riittävyys.

Tuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän heikon
kysynnän takia. Riski tuotehintojen laskusta on olemassa.

Riski euron vahvistumisesta, mikä erityisesti Yhdysvaltain dollarin
ja Ison-Britannian punnan osalta vaikuttaisi paperi- ja
kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin negatiivisesti, on
olemassa.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista.

Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat erityisesti
lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian
hinta sekä euron kurssikehitys.

M-realin vuoden 2008 vuosikertomuksen sivuilla 37-38 on lisää tietoa
myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 23.7.2009 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja
analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa
kello 15.

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS


            2009 2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008
Consumer Packaging    Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. e
            237  226  248  274  274  463  540 1 061
EBITDA, milj. e     24  15  11  37  23  39  60  108
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         25  19  11  37  23  44  61  109
Liiketulos, milj. e    4  -17  -13  17   3  -13  20  24
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e          5  -1  -9  17   3   4  21  29
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        2,1 -8,8 -6,0  8,3  1,4 -3,4  5,0  3,2
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%            2,5 -0,4 -4,0  8,3  1,4  1,0  5,3  3,8
Toimitukset, 1 000 t
            296  274  303  348  351  570  693 1 345
Tuotanto, 1 000 t    275  292  293  347  335  567  696 1 336
Henkilöstö kauden
lopussa        1 690 1 535 1 541 1 576 1 825 1 690 1 825 1 541


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 5
miljoonaa euroa (Q1/2009: -1). Tulosta paransi toimitusmäärien kasvu.
Tulosta heikensi keskimääräisen myyntihinnan lasku johtuen lähinnä
Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -1 miljoonan euron
kuluvaraus henkilöstövähennyksiin liittyen. Edellisen
vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisina erinä -16
miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 2 prosenttia
korkeammat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Consumer
Packagingin taivekartongin toimitukset nousivat 9 prosenttia.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 4 miljoonaa euroa
(21). Merkittävin tulosta heikentävä tekijä oli yleinen kysynnän
heikkeneminen. Tulosta paransivat saavutetut hinnankorotukset,
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä vahvistunut Yhdysvaltain
dollari.

Tulokseen kirjattiin -17 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Viime
vuoden vastaavan kauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1
miljoona euroa.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna 19 prosenttia. Consumer Packagingin
taivekartongin toimitukset laskivat 17 prosenttia.            2009 2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008
Office Papers      Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. e
            131  147  174  203  204  278  427  804
EBITDA, milj. e     -3  -2  -3  11  10  -5  27  35
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -3  -2  -1  11  10  -5  27  37
Liiketulos, milj. e   -18  -17  -38  -6  -7  -35  -9  -53
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -18  -17  -14  -6  -7  -35  -9  -29
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -3,2 -12,9 -1,8 -7,4
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           -13,7 -12,4 -9,2 -3,2 -3,2 -12,9 -1,8 -3,8
Toimitukset, 1 000 t
            190  203  237  270  274  393  574 1 081
Tuotanto, 1 000 t    202  199  177  226  245  401  502  905
Henkilöstö kauden
lopussa        1 428 1 454 1 495 1 518 1 504 1 428 1 504 1 495


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -18
miljoonaa euroa (Q1/2009: -17). Tulosta heikensivät keskimääräisten
myyntihintojen lasku ja tuotannonrajoitukset Alizayn sellutehtaalla.
Tulosta paransivat alemmat valmistuskustannukset. Tulokseen ei
sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia
eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset verrattuna edelliseen vuosineljännekseen laskivat
3 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä laski 6 prosenttia.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -35 miljoonaa euroa (-9).
Tulosta heikensivät keskimääräisten myyntihintojen lasku ja
tuotteiden kysynnän heikkeneminen. Tulosta paransivat alemmat
raaka-ainekustannukset sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.
Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia
eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna 17 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä laski 32
prosenttia. Lukuun sisältyy New Thamesin tehtaan myynnin vaikutus.            2009 2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008
Speciality Papers    Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. e
             82  117  147  153  158  199  322  622
EBITDA, milj. e     -17  -33  -1   7   8  -50  39  45
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -16  -5   1   7   9  -21  15  23
Liiketulos, milj. e   -23  -40  -75  -3  -2  -63  19  -59
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -22  -12  -8  -3  -1  -34  -4  -15
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -1,2 -37,6  8,3 -14,3
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           -30,4 -12,5 -5,8 -2,3 -0,8 -19,8 -1,7 -3,4
Toimitukset, 1 000 t
             80  118  157  168  174  198  355  680
Tuotanto, 1 000 t    74  99  160  170  186  173  376  705
Henkilöstö kauden
lopussa        1 742 1 971 1 965 2 009 2 026 1 742 2 026 1 965


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna ja oli -22 miljoonaa euroa (Q1/2009: -12). Tulosta
heikensivät päällystetyn hienopaperin tuotannon lopetuskustannukset.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -1 miljoona euroa
liittyen Halleinin paperitehtaan sulkemiseen.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä
-28 miljoonaa euroa Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat 5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
Speciality Papersin toimitusmäärä laski 32 prosenttia, lukuun
sisältyy päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -34 miljoonaa euroa
(-4). Tulosta heikensivät tuotteiden kysynnän voimakas heikkeneminen
ja päällystetyn hienopaperin tuotannon lopetuskustannukset. Tulosta
paransivat kohonneet myyntihinnat sekä toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -29 miljoonaa
euroa.

Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä
23 miljoonaa euroa.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 26
prosenttia. Speciality Papersin toimitusmäärä laski 44 prosenttia,
lukuun sisältyy päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.            2009 2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008
Market Pulp and Energy
             Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. e  116  134  150  172  160  250  322  644
EBITDA, milj. e     -10  -4   8  23  96  -14  117  148
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -10  -3   8  23  22  -13  43  73
Liiketulos, milj. e   -19  -18  -2  12  86  -37  96  106
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -19  -12  -2  12  12  -31  22  32
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -9,2 -8,4 -1,3  5,1 37,3 -8,8 22,8 12,6
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           -9,2 -5,8 -1,3  5,1  4,8 -7,5  5,0  3,6
Toimitukset, 1 000 t  327  287  264  291  279  614  559 1 115


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Market Pulp and Energy -raportointisegmentin liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna ja oli -19 miljoonaa euroa (Q1/2009: -12). Tulosta
heikensi sellun alempi myyntihinta johtuen Yhdysvaltain dollarin
heikkenemisestä. Tulosta paransivat edelleen alentuneet
puukustannukset.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi -6 miljoonaa euroa
kertaluonteisia eriä.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Market Pulp and Energy -raportointisegmentin liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna ja oli -31 miljoonaa euroa (22). Tulosta heikensivät
sellun alempi myyntihinta sekä sellutehtaiden tuotannonrajoitukset
alhaisen kysynnän vuoksi. Tulosta paransivat alemmat puukustannukset.

Tulokseen sisältyi kertaluonteisina erinä -6 miljoonaa euroa
kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan
sulkemiseen liittyen.

Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen sisältyi +74 miljoonaa euroa
kertaluonteisia eriä.Lyhennetty konsernin laaja
tuloslaskelma
                2009  2008     2008 2009 2009
Milj. e            Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos      Q1  Q2
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto          1 208 1 688  -480 3 236  623  585
Liiketoiminnan muut tuotot    61  148  -87  182  33  28
Liiketoiminnan kulut     -1 340 -1 613  273 -3 164 -704 -636
Poistot ja arvonalentumiset   -120  -115   -5  -315  -70  -50
Liiketulos           -191  108  -299  -61 -118  -73
 % liikevaihdosta       -15,8  6,4     -1,9 -18,9 -12,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista            -13   -1  -12   -1  -1  -12
Kurssierot             2   1   1   13   0   2
Muut rahoitustuotot ja
-kulut              -10  -70   60  -155   4  -14
Kauden tulos ennen veroja    -212   38  -250  -204 -115  -97
 % liikevaihdosta       -17,5  2,3     -6,3 -18,5 -16,6
Tuloverot             14   -1   15   34  10   4
Kauden tulos jatkuvista
toiminnoista          -198   37  -235  -170 -105  -93
 % liikevaihdosta       -16,4  2,2     -5,3 -16,9 -15,9
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista
toiminnoista           -12  -64   52  -338  -10  -2
Kauden tulos          -210  -27  -183  -508 -115  -95

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset       12   12   0  -41  -1  13
Myytävissä olevat
rahoitusvarat          -120   67  -187   87  -63  -57
Muuntoerot             3   -2   5   11   3   0
Muihin laajan
tuloslaskelman eriin
liittyvät verot          28  -22   50  -19  18  10
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen         -77   55  -132   38  -43  -34

Kauden laaja tulos yhteensä   -287   28  -315  -470 -158 -129

Kauden tuloksen
jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille     -212  -31  -181  -517 -116  -96
 Vähemmistölle          2   4   -2   9   1   1
                -210  -27  -183  -508 -115  -95

Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille     -289   26  -315  -481 -162 -127
 Vähemmistölle          2   2   0   11   4  -2
                -287   28  -315  -470 -158 -129
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin
tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos (euroa
per osake)
 jatkuvista toiminnoista   -0,61  0,10 -0,71 -0,55 -0,32 -0,29
 lopetetuista toiminnoista  -0,04 -0,20  0,16 -1,03 -0,03 -0,01
 Yhteensä           -0,65 -0,10 -0,55 -1,58 -0,35 -0,30


Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos liittyy lähinnä Pohjolan
Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon alentumiseen. Käyvän arvon muutos
johtui suurelta osin Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden arvostuksessa
käytettävien sähkön Nord Pool -futuurinoteerausten liukuvan 12
kuukauden keskiarvon alenemisesta.


Lyhennetty konsernin tase
                 30.6.    30.6.    31.12.
Milj. e              2009   % 2008   %  2008   %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo              51  1,4  172  3,3   51  1,1
Muut aineettomat hyödykkeet     47  1,3  71  1,4   51  1,1
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet     1 468 39,1 2 633 50,7 1 808 40,1
Biologiset hyödykkeet        2  0,1  43  0,8   57  1,3
Osuudet osakkuusyhtiöissä      49  1,3  62  1,2   63  1,4
Myytävissä olevat sijoitukset   304  8,1  387  7,4  440  9,8
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    229  6,1  33  0,6  232  5,2
Laskennalliset verosaamiset     5  0,1   3  0,1   5  0,1
                 2 155 57,5 3 404 65,5 2 707 60,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          373  9,9  653 12,6  505 11,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset  575 15,3 1 068 20,5  743 16,5
Rahavarat             247  6,6  73  1,4  550 12,2
                 1 195 31,8 1 794 34,5 1 798 39,9
Myytävänä olevat omaisuuserät   402 10,7

Varat yhteensä          3 752 100,0 5 198 100,0 4 505 100,0


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma        1 040 27,7 1 836 35,3 1 329 29,5
Vähemmistön osuus          59  1,6  56  1,1   57  1,3
Oma pääoma yhteensä       1 099 29,3 1 892 36,4 1 386 30,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat      184  4,9  307  5,9  232  5,1
Eläkevelvoitteet          92  2,4  141  2,7   98  2,2
Varaukset              81  2,2  45  0,9   99  2,2
Rahoitusvelat          1 394 37,2 1 637 31,5 1 568 34,8
Muut velat             15  0,4  30  0,6   18  0,4
                 1 766 47,1 2 160 41,6 2 015 44,7
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    337  9,0  491 12,6  538 11,9
Ostovelat ja muut velat      414 11,0  655  9,4  566 12,6
                  751 20,0 1 146 22,0 1 104 24,5
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat          136  3,6
Velat yhteensä          2 653 70,7 3 306 63,6 3 119 69,2
Oma pääoma ja velat yhteensä   3 752 100,0 5 198 100,0 4 505 100,0

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
                  2009 2008 2008 2009
Milj. e              Q1-Q2 Q1-Q2    Q2
Kauden tulos            -211  -27 -508 -97
Oikaisut yhteensä          101  126 619  57
Käyttöpääoman muutos         74  -60  7  24
Liiketoiminnasta kertyneet
rahavirrat             -36  39 118 -16
Nettorahoituskulut          -1  -54 -193 -17
Maksetut verot            10  -23 -22  13
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat           -27  -38 -97 -20
Aineettoman ja aineellisen
käyttöomaisuuden investoinnit    -32  -51 -128 -16
Omaisuuden myynnit ja muut      5  138 483  3
Investointien
nettorahavirrat           -27  87 355 -13
Osakeanti, vähemmistön osuus     0   2  2  0
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos        -235 -337 -71  -6
Maksetut osingot           0  -20 -20  0
Rahoituksen
nettorahavirrat          -235 -355 -89  -6
Rahavarojen muutos         -289 -306 169 -39


Rahavarat kauden alussa       550  380 380 301

Rahavarojen muuntoero         0  -1  1  -1
Rahavarojen muutos         -289 -306 169 -39
Myytävänä olevat rahavarat     -14   0  0 -14
Rahavarat kauden lopussa      247  73 550 247
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

          Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                   Käyvän
           Yli-     arvon ja           Vähem-   Oma
      Osake- kurssi- Muunto-   muut  Kertyneet Yhteen-  mis-  pääoma
Milj. e   pääoma rahasto   ero rahastot voittovarat   sä tölle yhteensä
Oma pääoma
1.1.2008    558   667   -11   225     391  1 830   52  1 882

Osingonjako                     -20   -20       -20
Metsä
Botnian
Uruguayn
järjestelyt                             2    2
Tilikauden
laaja
tulos
yhteensä            -2    59     -31   26   2    28
Oma pääoma
30.6.2008   558   667   -13   284     340  1 836   56  1 892

Oma pääoma
1.1.2009    558   667   -9   259    -146  1 329   57  1 386


Tilikauden
laaja
tulos
yhteensä             4   -81    -212  -289   2   -287
Oma pääoma
30.6.2009   558   667   -5   178    -358  1 040   59  1 099
Tunnuslukuja                  2009 2008 2008 2009
                       Q1-Q2 Q1-Q2     Q2
Liikevaihto, milj. e             1 208 1 688 3 236  585
EBITDA, milj. e                 -71  223  254  -23
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e      -33  128  192  -20
Liiketulos, milj. e              -191  108  -61  -73
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e     -135  13  -35  -70

Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista,
milj. e                    -212  38 -204  -97
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e     -145  -57 -178  -83
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista, milj. e       -198  37 -170  -93
 lopetetuista toiminnoista, milj. e      -12  -64 -338  -2
 Yhteensä, milj. e              -210  -27 -508  -95
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e         -0,61 0,10 -0,55 -0,29
 lopetetuista toiminnoista, e        -0,04 -0,20 -1,03 -0,01
 Yhteensä, e                 -0,65 -0,10 -1,58 -0,30
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia
eriä
jatkuvista toiminnoista, e          -0,42 -0,18 -0,48 -0,24
Oman pääoman tuotto, %            -31,9  4,0 -10,4 -32,1
 ilman kertaluonteisia eriä, %        -22,0 -6,1 -9,0 -27,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %         -11,5  7,3 -1,3 -10,2
 ilman kertaluonteisia eriä, %        -7,3  1,4 -0,5 -8,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       29,4 36,5 30,8 29,4
Velkaantumisaste kauden lopussa, %       168  112  152  168
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %     116  100  90  116
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e       3,17 5,60 4,05 3,17
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 1 276 1 888 1 254 1 276
Bruttoinvestoinnit, milj. e           32  51  128  16
Toimitukset, 1 000 t
 Paperiliiketoiminta yhteensä         590  929 1 761  269
 Consumer Packaging              570  693 1 345  296
Henkilöstö kauden lopussa
 jatkuvissa toiminnoissa           6 080 7 035 6 546 6 080
 lopetetuissa toiminnoissa             2 322

EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
arvonalentumisilla
Vastuut                      2009 2008 2008
Milj. e                       Q2  Q2
Omasta puolesta                   130  58  61
Osakkuusyhtiöiden puolesta              1   1   1
Saman konsernin yritysten puolesta          5   5   5
Muiden puolesta                    4   3   2
Yhteensä                      140  67  69


Avoimet johdannaissopimukset            2009 2008 2008
Milj. e                       Q2  Q2
Korkojohdannaiset                 1 334 1 815 1 286
Valuuttajohdannaiset               3 166 3 326 2 805
Muut johdannaiset                  290  176  185
Yhteensä                     4 790 5 317 4 276

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa
 -14,6 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa 31.12.2008 ja 27,7
miljoonaa euroa 30.6.2008).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä yhteensä on
2 611,2 miljoonaa euroa (2 068,8 miljoonaa euroa 31.12.2008 ja 2
623,2 miljoonaa euroa 30.6.2008).


Käyttöomaisuussitoumukset             2009 2008 2008
Milj. e                       Q2  Q2
Maksut alle vuoden                  4   5   0
Maksut myöhemmin                   2   1   1


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset       2009 2008 2008
Milj. e                       Q2  Q2
Kirjanpitoarvo kauden alussa           1 808 2 820 2 820
Investoinnit                     29  51  128
Vähennykset                     -1  -73 -670
Myytävänä olevat omaisuuserät           -253   0   0
Poistot ja arvonalentumiset            -112 -107 -282
Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset                   0  -38 -149
Muuntoero                      -3  -20  -39
Kirjanpitoarvo kauden lopussa           1 468 2 633 1 808

Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset sisältävät
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot
ja arvonalentumiset.

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Liiketoimet emoyhtiön ja sisaryhtiöiden
kanssa                     2009  2008   2008
Milj. e                      Q2   Q2

Myynnit                      15   16    34
Liiketoiminnan muut tuotot             2   2     3
Ostot                      163  318    571
Korkotuotot                    2   3     7
Korkokulut                     1   3     4
Pitkäaikaiset saamiset               5   19     5
Myyntisaamiset ja muut saamiset          60  117    49
Pitkäaikaiset velat                0   0     0
Ostovelat ja muut velat             203   34    228


Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa      2009  2008   2008
Milj. e                      Q2   Q2

Myynnit                      0   0     0
Ostot                       2   2     4
Pitkäaikaiset saamiset               1   2     0
Myyntisaamiset ja muut saamiset          7   10     7
Ostovelat ja muut velat              1   2     2
Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä
M-realin vuoden 2008
vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.

Konserni on ottanut käyttöön
seuraavat standardit:
IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen
tarkoituksena on parantaa
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja
muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat
muutokset, jotka liittyvät
liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman
muutoksista. Konserni esittää
omistajiin liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa.

IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14
-standardin. Sen mukaan segmenttitietojen
esittämisessä on käytettävä "johdon lähetymistapaa", jolloin tiedot
esitetään samalla tavalla kuin
sisäisessä raportoinissa. Konsernin raportoitavat segmentit ovat
1.1.2009 lähtien samat kuin IAS 14-
standardin mukaiset liiketoimintasegmentit eli Consumer Packaging,
Office Papers, Speciality Papers ja
Market Pulp and Energy.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet


                   (Tulos ennen veroja
                   jatkuvista
                   liiketoiminnoista -
Oman pääoman tuotto (%)      =  tuloverot) per
                   (Oma pääoma (keskimäärin))

                   (Tulos ennen veroja
                   jatkuvista
                   liiketoiminnoista +
Sijoitetun pääoman tuotto       korkokulut, nettokurssierot
(%)                =  ja muut rahoituskulut) per
                   (Oma pääoma + korolliset
                   rahoitusvelat)

Omavaraisuusaste (%)       =  (Oma pääoma) per
                   (Taseen loppusumma - saadut
                   ennakot)

                   (Korolliset rahoitusvelat)
Velkaantumisaste (%)       =  per
                   (Oma pääoma)

                   (Korolliset rahoitusvelat -
                   likvidit varat - korolliset
Nettovelkaantumisaste (%)     =  saamiset) per
                   (Oma pääoma)

                   (Emoyhtiön
                   osakkeenomistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos       =  tilikauden tulos) per
                   (Osakkeiden
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   keskimäärin)

                   (Emoyhtiön
                   osakkeenomistajille kuuluva
Osakekohtainen oma pääoma     =  oma pääoma) per
                   (Osakkeiden
                   osakeantioikaistu lukumäärä
                   kauden lopussa)
Liikevaihto ja -tulos
segmenteittäin     2009 2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008
Milj. e         Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging   237  226  248  274  274  463  540 1 061
Office Papers      131  147  174  203  204  278  427  804
Speciality Papers    82  117  147  153  158  199  322  622
Market Pulp and
Energy         116  134  150  172  160  250  322  644
Muu toiminta       40  34  57  77  87  74  189  323
Sisäinen myynti     -21  -35  -54  -53  -54  -56 -112 -218
Liikevaihto       585  623  722  826  829 1 208 1 688 3 236

Consumer Packaging    24  15  11  37  23  39  60  108
Office Papers      -3  -2  -3  11  10  -5  27  35
Speciality Papers    -17  -33  -1   7   8  -50  39  45
Market Pulp and
Energy         -10  -4   8  23  96  -14  117  148
Muu toiminta      -17  -24  -33  -29  -10  -41  -20  -82
EBITDA         -23  -48  -18  49  127  -71  223  254
 % liikevaihdosta   -3,9 -7,7 -2,5  5,9 15,3 -5,9 13,2  7,8

Consumer Packaging    4  -17  -13  17   3  -13  20  24
Office Papers      -18  -17  -38  -6  -7  -35  -9  -53
Speciality Papers    -23  -40  -75  -3  -2  -63  19  -59
Market Pulp and
Energy         -19  -18  -2  12  86  -37  96  106
Muu toiminta      -17  -26  -33  -28  -9  -43  -18  -79
Liiketulos       -73 -118 -161  -8  71 -191  108  -61
 % liikevaihdosta  -12,5 -18,9 -22,3 -1,0  8,6 -15,8  6,4 -1,9

Kertaluonteiset erät

Consumer Packaging    -1  -16  -4   0   0  -17  -1  -5
Office Papers       0   0  -24   0   0   0   0  -24
Speciality Papers    -1  -28  -67   0  -1  -29  23  -44
Market Pulp and
Energy          0  -6   0   0  74  -6  74  74
Muu toiminta       -1  -3  -14  -11  -1  -4  -1  -27
Kertaluonteisia eriä
liiketuloksessa     -3  -53 -110  -11  72  -56  95  -26

Consumer Packaging    25  19  11  37  23  44  61  109
Office Papers      -3  -2  -1  11  10  -5  27  37
Speciality Papers    -16  -5   1   7   9  -21  15  23
Market Pulp and
Energy         -10  -3   8  23  22  -13  43  73
Muu toiminta      -16  -22  -15  -18  -8  -38  -18  -50
EBITDA, ilman
kertaluonteisia eriä  -20  -13   4  60  55  -33  128  192
 % liikevaihdosta   -3,4 -2,1  0,6  7,3  6,6 -2,7  7,6  5,9

Consumer Packaging    5  -1  -9  17   3   4  21  29
Office Papers      -18  -17  -14  -6  -7  -35  -9  -29
Speciality Papers    -22  -12  -8  -3  -1  -34  -4  -15
Market Pulp and
Energy         -19  -12  -2  12  12  -31  22  32
Muu toiminta      -16  -23  -18  -17  -8  -39  -17  -52
Liiketulos, ilman
kertaluonteisia eriä
            -70  -65  -51   3  -1 -135  13  -35
 % liikevaihdosta  -12,0 -10,4 -7,1  0,4 -0,1 -11,2  0,8 -1,1

Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Consumer Packaging   2,1 -8,8 -6,0  8,3  1,4 -3,4  5,0  3,2
Office Papers     -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -3,2 -12,9 -1,8 -7,4
Speciality Papers   -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -1,2 -37,6  8,3 -14,3
Market Pulp and
Energy         -9,2 -8,4 -1,3  5,1 37,3 -8,8 22,8 12,6
M-real-konserni    -10,2 -13,4 -19,7 -0,5  8,9 -11,5  7,3 -1,3

Sijoitettu pääoma
Milj. e
Consumer Packaging   771  774  801  839  829  771  829  801
Office Papers      501  517  556  645  664  501  664  556
Speciality Papers    241  312  415  518  532  241  532  415
Market Pulp and
Energy         822  876  899  929  921  822  921  899
Kohdistamattomat ja
eliminoinnit      611  609  822  -12  165  611  165  822
M-real-konserni    2 946 3 088 3 493 2 919 3 111 2 946 3 111 3 493

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (=
liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet,
aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet, sijoitukset
osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois
lukien korot ja verot)) vähennettynä
segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä
siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).

Toimitukset      2009 2009 2008 2008 2008  2009  2008 2008
1000 t         Q2 Q1  Q4  Q3  Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
                                  1
Consumer Packaging   296  274  303  348  351  570  693 345
                                  1
Office Papers     190  203  237  270  274  393  574 081
Speciality Papers    80  118  157  168  174  198  355 680
Paperiliiketoiminta                         1
yhteensä        269  321  394  438  448  590  929 761
                                  1
Market Pulp      327  287  264  291  279  614  559 115

Tuotanto
1000 t
                                  1
Consumer Packaging   275  292  293  347  335  567  696 336
Office Papers     202  199  177  226  245  401  502 905
Speciality Papers    74  99  160  170  186  173  376 705
Paperiliiketoiminta                         1
yhteensä        276  298  337  396  431  574  878 610
Metsä-Botnian sellu
1)           210  231  235  270  233  441  485 990
                                  1
M-realin sellu     264  277  303  377  391  541  806 4861) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit