M-realin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -18 miljoonaa euroa


            
M-real Oyj Pörssitiedote 23.7.2008

Tulos vuoden 2008 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta

* Liikevaihto 2 164 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007: 2 253)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -18 miljoonaa euroa (18).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 75 miljoonaa euroa (81)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -93 miljoonaa euroa
 (-52). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 0
 miljoonaa euroa (11)

Tulos vuoden 2008 toiselta neljännekseltä

* Liikevaihto 1 065 miljoonaa euroa (Q1/2008:1 099)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -21 miljoonaa euroa (3).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 51 miljoonaa euroa (24)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -56 miljoonaa euroa
 (-37). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 16
 miljoonaa euroa (-16)

Toisen vuosineljänneksen tapahtumat

* M-real myi osana helmikuun alussa julkistettua vähintään 200
 miljoonan euron divestointiohjelmaa 100 000 Pohjolan Voiman
 B2-osaketta Kymppivoimalle 80 miljoonalla eurolla ja kirjasi
 Pohjolan Voima -omistuksensa käypään arvoon.
* M-real nosti marraskuussa 2007 julkistetun tulosparannusohjelman
 tavoitteen 100 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon vuodessa."Olemme löytäneet uusia tulosparannuskeinoja lähinnä
liiketoimintakonseptiemme yksinkertaistamisen kautta, minkä ansiosta
nostimme toukokuussa tulosparannusohjelmamme tavoitetta. Käynnistämme
edelleen uusia tulosparannustoimia myöhemmin tänä vuonna kattaaksemme
mahdollisimman suuren osan ankarasta kustannusinflaatiosta.
Omaisuuden myyntiohjelmamme etenee hyvin ja uskomme
mahdollisuuksiimme ylittää 200 miljoonan euron tavoite vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Kaikissa paperi- ja
kartonkituotteissa on selvä hinnankorotustarve ja teemme kaikkemme
korotusten saavuttamiseksi."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real OyjTUNNUSLUKUJA          2008  2008  2007 2008  2007 2007

                 Q2   Q1   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj. euroa   1 065 1 099  1 096 2 164 2 253 4 440
EBITDA, milj. euroa       126  102   66  228  258  444
 ilman kertaluonteisia eriä,  54
milj. euroa               81   77  135  177  366
Liiketulos, milj. euroa     51   24   -15  75   81 -120
 ilman kertaluonteisia eriä,  -21
milj. euroa               3   -2  -18   18  49
Tulos ennen veroja
 jatkuvista toiminnoista,    16
milj. euroa              -16   -44   0   11 -273
 ilman kertaluonteisia eriä,  -56
milj. euroa              -37   -31  -93  -52 -104
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista,    17
milj. euroa              -18   -48  -1   4 -250
 lopetetuista toiminnoista,
milj. euroa           -25   -1   -1  -26   1  55
Yhtensä, milj. euroa       -8  -19   -49  -27   5 -195
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e  0,05 -0,06  -0,15 -0,01  0,01 -0,76
 lopetetuista toiminnoista,
e               -0,08  0,00  0,00 -0,08  0,00 0,17
Yhteensä, e          -0,03 -0,06  -0,15 -0,09  0,01 -0,59
Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia eriä, -0,18
e                  -0,12  -0,12 -0,30 -0,22 -0,32
Oman pääoman tuotto, %     -0,3  -3,8  -10,2 -0,1  -0,6 -12,5
 ilman kertaluonteisia eriä, -3,0
%                   -8,2  -2,2 -10,0  -7,7 -5,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %  5,3  2,7  -1,1  4,0  4,1 -2,5
 ilman kertaluonteisia eriä, -1,8
%                   0,7   0,1 -0,5  1,3  1,4
Omavaraisuusaste kauden    36,5
lopussa, %              35,0  34,5 36,5  34,5 34,4
Velkaantumisaste kauden            119
lopussa, %           112  120      112  119  124
Nettovelkaantumisaste kauden  100
lopussa, %               100   107  100  107  99
Korolliset nettovelat kauden 1 888
lopussa, milj. euroa         1 892  2 192 1 888 2 192 1 867
Bruttoinvestoinnit, milj.    30
euroa                  21   62  51  112  259
Paperitoimitukset, 1 000 tn   911  986   965 1 897 1 994 3 949
Kartonkitoimitukset, 1 000 tn  309  298   313  607  615 1 203
Henkilöstö kauden lopussa   9 357 9 122 13 302 9 357 13 302 9 508
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Taulukon luvuissa on huomioitu Pohjolan Voiman osakkeiden
arvostaminen käypään arvoon, joka oli 30.6.2008 noin 380 miljoonaa
euroa.

Huhti-kesäkuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 1 065 miljoonaa euroa (Q1/08: 1 099).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,1 prosenttia. Liiketulos oli 51
miljoonaa euroa (24) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -21
miljoonaa euroa (3). Huhti-kesäkuun liiketulokseen kirjatut
kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä 72 miljoonaa euroa. Ne
koostuivat seuraavista eristä:

* 74 miljoonan euron suuruinen realisoituneen käyvän arvon ja
 myyntivoiton kirjaus Muussa toiminnassa Pohjolan Voiman osakkeiden
 kaupasta
* 2 miljoonan euron kuluvaraus Muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan.

Liiketulokseen kuuluvien erien lisäksi kirjattiin lopetettujen
toimintojen tulokseen kertaluonteisena eränä 25 miljoonan euron
myyntivoiton pienennys Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan myynnistä
vuonna 2007. Kaupan loppuunsaattamisella on 9 miljoonan euron
positiivinen kassavaikutus tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Edellisen vuosineljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona
yhteensä 21 miljoonaa euroa. Ne koostuivat seuraavista eristä:

* 24 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Graphic Papers
 -liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
 vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
 eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
 vastuista
* 2 miljoonan euron kuluvaraus Graphic Papers -liiketoiminta-alueella
 Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan paperikone
 2:n sulkemisen loppuunsaattamiseksi
* 1 miljoonan euron kuluvaraus Consumer Packaging
 -liiketoiminta-alueella Lielahden BCTMP-tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi.

Liiketulokseen vaikuttivat heikentävästi alhaisempi toimitusmäärä,
vuosihuoltoseisokit, Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian
puntaan nähden vahvistunut euro sekä tuotannonrajoitukset
Metsä-Botnian Suomen tehtailla. Tulosta paransi Metsä-Botnian
Uruguayn sellutehtaan korkeampi toimitusmäärä,
kustannussäästötoimenpiteet ja saavutetut hinnankorotukset.

Huhti-kesäkuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 911 000 tonnia
(986 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 98 000
tonnilla (29 000). Kartongin toimitukset olivat 309 000 tonnia (298
000) ja tuotannonrajoitukset 17 000 tonnia (1 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -34 miljoonaa euroa (-40).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -1 miljoonaa euroa (0).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -33 miljoonaa euroa (-40).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 7
miljoonaa euroa (arvostustappiota 3).

Huhti-kesäkuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 16
miljoonaa euroa (-16). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
ilman kertaluonteisia eriä oli -56 miljoonaa euroa (-37). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 1 miljoonaa
euroa (-2).

Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,06). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,18 euroa
(-0,12). Oman pääoman tuotto oli -0,3 prosenttia (-3,8), ilman
kertaluonteisia eriä -3,0 (-8,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,3
prosenttia (2,7), ilman kertaluonteisia eriä -1,8 prosenttia (0,7).

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 2 164 miljoonaa euroa (Q1-Q2/07: 2 253).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,0 prosenttia. Liiketulos oli 75
miljoonaa euroa (81) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -18
miljoonaa euroa (18).

Tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät olivat nettona 93 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:

* 74 miljoonan euron suuruisen realisoituneen käyvän arvon ja
 myyntivoiton kirjaus Muussa toiminnassa Pohjolan Voiman osakkeiden
 kaupasta
* 24 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Graphic Papers
 -liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
 vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
 eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
 vastuista.

Vuoden 2007 tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät olivat nettona 63
miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät olivat:

* 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista
* 14 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi
* 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi
* 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan omaisuuden
 arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n mukaisesti
* 11 miljoonan euron kuluvaraus ja käyttöomaisuuden alaskirjaus
 Suomen toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyen.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja energiakustannukset,
Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut
euro sekä tuotannonrajoitukset Metsä-Botnian Suomen tehtailla.
Tulosta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja
hinnankorotukset sekä Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen
marraskuussa 2007.

Tammi-kesäkuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 897 000 tonnia
(1 994 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 127 000
tonnilla (91 000). Kartongin toimitukset olivat 607 000 tonnia (615
000) ja tuotannonrajoitukset 18 000 tonnia (48 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -74
miljoonaa euroa (-69). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista,
rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -1
miljoonaa euroa (-3). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -73
miljoonaa euroa (-66). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten arvostusvoittoa 4 miljoonaa euroa (6).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 0
miljoonaa euroa (11). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
ilman kertaluonteisia eriä oli -93 miljoonaa euroa (-52). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -1 miljoonaa
euroa (-7).

Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (0,01). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,30 euroa
(-0,22). Oman pääoman tuotto oli -0,1 prosenttia (-0,6), ilman
kertaluonteisia eriä -10,0 prosenttia (-7,7). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 4,0 prosenttia (4,1), ilman kertaluonteisia eriä -0,5
prosenttia (1,3).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 30.6.2008 oli 9 357 (31.12.2007: 9 508), josta
Suomessa työskenteli 3 639 (3 994). Tammi-kesäkuussa 2008 M-realin
palveluksessa oli keskimäärin 9 260 henkilöä (Q1-Q2/07: 13 610).
Henkilöstömäärään sisältyy 30 prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 51 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/07: 112). Niihin sisältyy 13 miljoonan euron osuus
Metsä-Botnian investoinneista (72). Metsä-Botnian investointiosuus
perustuu M-realin 30 prosentin omistusosuuteen.

Rakennemuutos

M-realin marraskuussa 2007 ilmoittama tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma on edennyt
tavoitteiden mukaisesti. Osana ohjelmaa suljettiin alkuvuonna 2008
Lielahden BCTMP-tehdas ja Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia
valmistava paperikone 2. Publishing ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi ja samalla käynnistettiin projektit
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoimintatavan
yksinkertaistamiseksi sekä myynti- ja markkinointiorganisaation
keventämiseksi. M-real ilmoitti osana ohjelmaa valmiudesta myös
muihin, esimerkiksi kapasiteettia leikkaaviin toimiin, mikäli
muutokset toimintaympäristössä sitä edellyttävät. Ohjelman
yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite korotettiin toukokuussa
2008 alkuperäisestä 100 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon.
Täysi tulosvaikutus saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Helmikuussa 2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuuden myyntitavoitteen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen
loppuun mennessä. Tähän mennessä ohjelmasta on toteutunut 162
miljoonaa euroa sisältäen New Thamesin tehtaan myynnin sekä 100 000
B2-osakkeen myynnin Pohjolan Voimasta. New Thamesin tehtaan myynnin
positiivinen kassavaikutus Ison-Britannian tehdastoimintojen
eläkevastuut huomioon ottaen oli noin 82 miljoonaa euroa ja kaupasta
kirjattiin noin 24 miljoonan euron voitto. Pohjolan Voiman 100 000
B2-osakkeen myynnin positiivinen kassavaikutus oli 80 miljoonaa euroa
ja kertaluonteinen tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa. Muut
divestointiohjelmaan kuuluvat omaisuuserät julkistetaan myöhemmin.

Kuten 13.6.2008 ilmoitettiin, Reflexin tehtaan myynti Arjowigginsille
keskeytettiin. Euroopan Komissio antoi kaupalle ehdollisen
hyväksyntänsä, mutta ehdot tekivät kaupasta käytännössä mahdottoman
toteuttaa.

Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 36,5 prosenttia
(31.12.2007: 34,4) ja nettovelkaantumisaste 100 prosenttia (99).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin rajayhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu nettovelkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 86
prosenttia (86) ja omavaraisuusaste noin 42 prosenttia (40).

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 888 miljoonaa euroa
(1 867). Lainoista oli valuuttamääräisiä 11 prosenttia,
vaihtuvakorkoisia 93 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen
keskikorko oli kesäkuun lopussa 7,5 prosenttia ja pitkäaikaisten
lainojen keskimaturiteetti 3,2 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika
oli kesäkuun lopussa 4,3 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 4 ja 6 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-kesäkuussa 39
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2007:132). Käyttöpääoma nousi 60 miljoonaa
euroa (18).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 5,5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 5 ja 6 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 99 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli kauden lopussa 926 miljoonaa
euroa, josta 853 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia luottosopimuksia
ja 73 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Lisäksi konsernilla
oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti-
ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 500
miljoonan euron arvosta.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä
tammi-kesäkuussa oli 3,28 euroa, alin 1,27 euroa ja keskikurssi 2,08
euroa. Kesäkuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 1,33 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 600 miljoonaa euroa, eli 100 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa
yhteensä 454 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti kesäkuun lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista laski 26
prosenttiin.

Norges Bankin (Central Bank of Norway) omistus M-realissa nousi
9.1.2008 5,3 prosenttiin osakepääomasta ja 1,7 prosenttiin
äänimäärästä.

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd:n omistus M-realissa laski
2.5.2008 4,9 prosenttiin osakepääomasta ja 2,3 prosenttiin
äänimäärästä.

Yhtiökokous 13.3.2008 päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä määräyksen
vähimmäis- ja enimmäisosakepääomasta, arvo-osuusjärjestelmän
täsmäytyspäiväsäännökset sekä kohdan osakkeen nimellisarvosta.

Lähiajan näkymät

M-realin kartonkien ja aikakauslehtipapereiden kysynnän arvioidaan
päämarkkinoilla jatkuvan hyvänä vuoden kolmannella neljänneksellä.
Hienopapereissa on näkyvissä jonkinasteista kysynnän heikentymistä.

Toimenpiteet tuotehintojen korottamiseksi jatkuvat kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Taivekartongin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnankorotukset on julkistettu päämarkkinoilla
ja sopimushintojen uskotaan nousevan loppuvuotta kohden.
Hinnankorotuksia haetaan aktiivisesti myös päällystetyssä
hienopaperissa. Päällystämättömässä hienopaperissakin tarve
hinnankorotuksille on suuri.

M-real ei tänä vuonna pysty täysin kattamaan kustannusinflaatiota
omilla tulosparannustoimillaan. Uusia tulosparannusohjelmia
käynnistetään tämän vuoden aikana.

Puun käytön rajoituksia jatketaan. M-realin ja Metsä-Botnian
vuotuista puun kulutusta vähennetään aiemman ilmoituksen mukaisesti
noin 10 prosentilla. Sellun myyntiä ulkopuolisille tahoille
vähennetään, jolloin M-realin mahdollisuudet pitää kartonki- ja
paperituotanto normaalina ovat hyvät.

M-realin strategiatarkastelu jatkuu. Marraskuussa 2007 julkistettu
tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma
sekä helmikuussa 2008 julkistettu divestointiohjelma etenevät
tavoitteen mukaisesti.

Vuosi 2008 on haasteellinen johtuen nousevista
tuotantokustannuksista, puupulasta aiheutuvista sellutuotannon
rajoituksista, hienopaperien myyntivolyymin laskusta, euron
vahvistumisesta sekä hinnankorotusten lykkääntymisestä päällystetyssä
hienopaperissa. Kuten 10.7.2008 julkistetussa tiedotteessa todettiin
yllämainituista tekijöistä johtuen M-realin koko vuoden 2008
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää heikommaksi kuin viime
vuonna. Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kuitenkin kausiluonteisesti paranevan
toiseen neljännekseen verrattuna.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Pitkään jatkuessaan Yhdysvaltain talouden epävarmuus voi levitä
maailmanlaajuiseksi ja vaikuttaa negatiivisesti myös eurooppalaisen
paperi- ja kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin. M-realin
päämarkkina-alueilla Euroopassa talous ei ole kuitenkaan vielä
osoittanut merkittäviä hiljenemisen merkkejä. Kartonkien ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä vaikuttaa jatkuvan
kohtuullisen hyvänä. Hienopapereiden osalta kysyntä Euroopassa
vaikuttaa kuitenkin jonkin verran hiljentyneen. M-real tavoittelee
hinnankorotuksia laajalla rintamalla. Riski siitä, että kaikkia
tavoiteltuja hinnankorotuksia ei saada läpi, on kuitenkin olemassa.

Riski euron vahvistumisesta edelleen on realisoitunut alkuvuoden
aikana. Tuotantotekijöiden kustannukset ovat kohonneet yhä alkuvuoden
aikana. Sellutuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan suunniteltua
enemmän, mikäli puukauppa jatkuu hitaana. Riski siitä, että myös
paperi- ja kartonkituotantoa joudutaan puuraaka-aineen
saatavuusongelmien takia rajoittamaan, on olemassa. Riski euron
vahvistumisesta edelleen jatkuu.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat
erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, puun saatavuus ja
hinta, muut raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron
kurssikehitys. M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 28-29
on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 23.7.2008 kello 13.00 alkaen

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYSConsumer Packaging  2008 2008  2007  2007 2007 2008 2007 2007
           Q2   Q1   Q4   Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj.
euroa         244  235  225  231  243  479  478  934
EBITDA, milj. euroa  24  36   24   45  28  60  67  136
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, milj. euroa   24  37   25   45  33  61  72  142
Liiketulos, milj.
euroa          5  18   0   27   8  23  29  56
 ilman
kertaluonteisia
eriä,
 milj. euroa      5  19   8   27  15  24  36  71
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       2,9  9,6  0,1  15,3  4,1  6,3  7,6  7,5
 ilman
kertaluonteisia
eriä, %        2,9 10,1  4,3  15,3  7,9  6,6  9,4  9,5
Toimitukset, 1 000
tn          309  298  291  297  313  607  615 1 203
Tuotanto, 1 000 tn  294  314  294  303  302  608  613 1 210
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuosineljänneksestä ja oli
5 miljoonaa euroa (Q1/08: 19). Tulosta heikensivät ankara
kustannusinflaatio, Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan
nähden vahvistunut euro, Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset Suomen
tehtailla, vuosihuoltoseisokit ja tuotevaraston aleneminen.
Kannattavuutta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja
saavutetut hinnankorotukset. Toisella vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä.

Edellisen vuosineljänneksen liiketulos sisälsi kertaluonteisena eränä
-1 miljoonaa euroa.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat edelliseen
neljännekseen verrattuna 2 prosenttia. Vastaavasti M-realin
taivekartongin toimitukset nousivat 2 prosenttia. Keskimääräinen
myyntihinta pysyi ennallaan.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli selvästi edellistä neljännestä
korkeampi. Euromääräinen myyntihinta oli edellisen vuosineljänneksen
tasolla.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä oli 24 miljoonaa euroa (36).
Kannattavuutta heikensivät selvästi kohonneet puuraaka-aine- ja
energiakustannukset, Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset Suomen
tehtailla sekä Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan
nähden vahvistunut euro. Kannattavuutta paransivat toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet ja saavutetut hinnankorotukset.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 2 prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin taivekartongin
toimitukset olivat viime vuoden tasolla. Taivekartongin euromääräinen
keskihinta oli hieman edellisen vuoden vastaavaa kautta korkeampi
heikentyneestä dollarista ja punnasta huolimatta.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli edellisen vuoden vastaavaa kautta
alhaisempi. Euromääräinen keskihinta pysyi samana. Tapettipaperin
myyntihinta nousi selvästi edellisestä vuodesta.


Graphic Papers     2008 2008 2007 2007 2007 2008 2007  2007
             Q2  Q1  Q4  Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj.
euroa          530 560  569 574  548 1 090 1 125 2 268
EBITDA, milj. euroa    23  56  10  52  31  79  58  120
 ilman kertaluonteisia
 eriä, milj. euroa    23  34  20  48  33  57  74  142
Liiketulos, milj. euroa -19  14  -71  16  -12  -5  -26  -81
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. euroa    -19  -8  -22  8  -9  -27  -9  -23
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        -3,6 2,9 -14,1 3,2 -2,1 -0,4 -2,3  -3,9
 ilman kertaluonteisia
eriä, %         -3,6 -1,5 -4,1 1,7 -1,6 -2,4 -0,7  -0,9
Toimitukset, 1 000 tn  695 748  761 760  724 1 443 1 481 3 002
Tuotanto, 1 000 tn    685 755  736 752  735 1 440 1 474 2 962
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen toisen vuosineljänneksen
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -19 miljoonaa euroa (Q1/08:
-8 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä. Tulosta heikensivät lähinnä korkeammat kiinteät
kustannukset juhannus- ja vuosihuoltoseisokeista johtuen, alhaisempi
toimitusmäärä sekä edelleen Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian
puntaan nähden vahvistunut euro. Tulosta paransi Metsä-Botnian
Uruguayn sellutehtaan korkeampi toimitusmäärä, toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet sekä päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnankorotukset.

Edellisen vuosineljänneksen liiketulos sisälsi kertaluonteisia eriä
nettona 22 miljoonaa euroa.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat edellisestä neljänneksestä 9 prosenttia ja Euroopan
päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien kokonaistoimitukset 3
prosenttia. Graphic Papers -liiketoiminta-alueen kokonaistoimitukset
laskivat 7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -27 miljoonaa euroa (-9). Kannattavuutta heikensivät
kohonneet puu- ja energiakustannukset, Yhdysvaltain dollariin ja
Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut euro sekä Metsä-Botnian
tuotannonrajoitukset Suomen tehtailla. Kannattavuutta paransivat
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja Uruguayn sellutehtaan
käynnistyminen marraskuussa 2007 ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnankorotukset.

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen edellisen vuoden vastaavan
ajanjakson liiketulos sisälsi kertaluonteisia eriä nettona -17
miljoonaa euroa.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
olivat edellisen vuoden tasolla. Euroopan päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien kokonaistoimitukset nousivat 2
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Graphic Papers
-liiketoiminta-alueen kokonaistoimitukset laskivat 3 prosenttia,
sisältäen kapasiteetin sulkemisen vaikutukset.


Office Papers     2008 2008  2007 2007 2007 2008 2007  2007
            Q2  Q1   Q4  Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Liikevaihto, milj.
euroa         165 181   171 167 183  346  385   723
EBITDA, milj. euroa   8  16   25  21  15  24   7   53
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, milj. euroa    8  16   20  21  15  24  37   78
Liiketulos, milj.
euroa          -4  3  -173  7  1  -1  -21  -187
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, milj. euroa   -4  3    7  7  1  -1   9   23
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -2,4 3,1 - 114,8 4,9 0,6  0,5 -5,7  -29,6
 ilman
kertaluonteisia
 eriä, %       -2,4 3,1   5,3 4,9 0,6  0,5  2,7   4,2
Toimitukset, 1 000 tn 215 238   219 215 241  453  513   947
Tuotanto, 1 000 tn   180 200   213 223 257  380  537   973
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Huhti-kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli toisella vuosineljänneksellä -4 miljoonaa euroa (Q1/08: 3).
Toisella vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä. Tulosta
heikensi toimitusmäärän lasku ja ankara kustannusinflaatio. Tulosta
paransivat kustannussäästötoimenpiteet.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 4 prosenttia. Office Papers
-liiketoiminta-alueen toimitusmäärä laski 10 prosenttia.

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä tammi-kesäkuussa oli -1 miljoonaa euroa (9). Tulosta heikensivät
nousseet raaka-ainekustannukset, erityisesti puuraaka-aineen osalta.
Kannattavuutta paransi keskimääräisen myyntihinnan nousu ja
kustannussäästötoimenpiteet.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 4 prosenttia. Office Papers
-liiketoiminta-alueen toimitusmäärä laski 12 prosenttia. Lukuun
sisältyy Wifstan tehtaan sulkemisen vaikutus.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
              2008  2007 Muutos  2007  2008  2008
Jatkuvat toiminnot,
milj. euroa        Q1-Q2  Q1-Q2          Q1   Q2
Liikevaihto        2 164  2 253  -89 4 440  1 099 1 065
Liiketoiminnan muut
tuotot            176   181   -5  239   60  116
Liiketoiminnan kulut   -2 112 -2 176   64 -4 235 -1 057 -1 055
Poistot ja
arvonalentumiset      -153  -177   24  -564   -78  -75
Liiketulos          75   81   -6  -120   24   51
 % liikevaihdosta      3,5   3,6     -2,7   2,2  4,8
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          -1   -1   0   -3    0   -1
Kurssierot          -1   -3   2   -3    0   -1
Muut rahoitustuotot ja
-kulut            -73   -66   -7  -147   -40  -33
Tulos ennen veroja
jatkuvista toiminnoista    0   11  -11  -273   -16   16
 % liikevaihdosta      0,0   0,5     -6,1  -1,5  1,5
Tuloverot           -1   -7   6   23   -2   1
Tulos jatkuvista
toiminnoista         -1    4   -5  -250   -18   17
 % liikevaihdosta      0,0   0,2     -5,6  -1,6  1,6
Tulos lopetetuista
toiminnoista         -26    1  -27   55   -1  -25
Kauden tulos         -27    5  -32  -195   -19   -8
 % liikevaihdosta     -1,2   0,2     -4,4  -1,7  -0,8

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille    -31    5  -36  -194   -20  -11
Vähemmistölle         4    0   4   -1    1   3
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
(e/osake)
 jatkuvista
toiminnoista        -0,01  0,01 -0,02 -0,76  -0,06  0,05
 lopetetuista
toiminnoista        -0,08  0,00 -0,08  0,17  0,00 -0,08
Yhteensä          -0,09  0,01 -0,10 -0,59  -0,06 -0,03


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


Lyhennetty konsernin tase

                  30.6.   30.6.   31.12.
Milj. euroa             2008  % 2007  %  2007  %
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               172 3,3  376 6,3  172 3,1
Muut aineettomat
käyttöomaisuushyödykkeet        71 1,4  50 0,9   38 0,7
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet      2 633 50,7 2 956 49,5 2 820 51,4
Biologiset hyödykkeet         43 0,8  44 0,7   47 0,9
Osuudet osakkuus- ja muissa
yhtiöissä               449 8,6  355 5,9  390 7,1
Korolliset saamiset          26 0,5  34 0,6   27 0,5
Laskennalliset verosaamiset       3 0,1  31 0,5   4 0,1
Muut korottomat saamiset        8 0,2   8 0,1   14 0,3
                  3 405 65,6 3 854 64,5 3 512 64,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            653 12,6  679 11,4  619 11,3
Korolliset saamiset          142 2,7  55 0,9   62 1,1
Korottomat saamiset          925 17,7 1 179 19,8  908 16,6
Rahat ja pankkisaamiset        73 1,4  175 2,9  380 6,9
                  1 793 34,4 2 088 35,0 1 969 35,9
Myytävänä olevat omaisuuserät      0 0,0  32 0,5   0 0,0
Varat yhteensä           5 198 100 5 974 100 5 481 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma         1 836 35,3 2 006 33,6 1 830 33,4
Vähemmistöosuus            56 1,1  52 0,9   52 0,9
                  1 892 36,4 2 058 34,5 1 882 34,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat       307 5,9  334 5,6  290 5,3
Eläkevelvoitteet           141 2,7  194 3,2  159 2,9
Varaukset               45 0,9  81 1,4   72 1,3
Muut korottomat velat         30 0,6  32 0,6   38 0,7
Korolliset velat          1 637 31,5 2 123 35,5 1 883 34,4
                  2 160 41,6 2 764 46,3 2 442 44,6
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat           655 12,5  814 13,6  704 12,8
Korolliset velat           491 9,5  327 5,5  453 8,3
                  1 146 22,0 1 141 19,1 1 157 21,1
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat             0 0,0  11 0,1   0 0,0
Velat yhteensä           3 306 63,6 3 916 65,5 3 599 65,7
Oma pääoma ja velat yhteensä    5 198 100 5 974 100 5 481 100


Taulukon luvuissa on huomioitu Pohjolan Voiman osakkeiden
arvostaminen käypään arvoon, joka oli 30.6.2008 noin 380 miljoonaa
euroa.


Lyhennetty rahavirtalaskelma
                        2008 2007 2007 2008
Milj. euroa                  Q1-Q2 Q1-Q2     Q2
Kauden tulos                  -27   4 -196  -8
Oikaisut yhteensä                126  146  479  34
Käyttöpääoman muutos              -60  -18  42  -27
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      39  132  325  -1
Nettorahoituskulut               -54  -68 -160  -36
Maksetut verot                 -23  -21  -38  -10
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat   -38  43  127  -47

Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden
investoinnit                  -51 -112 -259  -30
Omaisuuden myynnit ja muut           138  275  628  81
Investointien nettorahavirrat          87  163  369  51

Osakeanti, vähemmistön osuus           2   2   6   0
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos              -337 -197 -282 -128
Maksetut osingot                -20  -20  -20   0
Rahoituksen nettorahavirrat          -355 -215 -296 -128
Rahavarojen muutos               -306  -9  200 -124

Rahavarat kauden alussa             380  182  182  197
Rahavarojen muuntoero              -1  -1  -2   0
Rahavarojen muutos               -306  -9  200 -124
Myytävänä olevat, kotelotehtaat          0   2   0   0
Rahavarat kauden lopussa             73  174  380  73Laskelma oman pääoman muutoksista
            Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                         Arvon-   Ed.
            Osake-  Yli-      muutos tilikau-  Vähem-
             pää- kurssi- Muunto-  ja muut   sien  mistö-
Milj. euroa        oma rahasto   ero rahastot  tulos osuudet  Yht.
Oikaistu oma pääoma
1.1.2007, IFRS      558   667    3    222   605    63 2 118
Muuntoerot                -11             -1  -12
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta                11                 11
Myytävissä olevat
sijoitukset
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                 -34           -34
 liiketoiminnan muihin
 tuottoihin siirretty
määrä                        -5            -5
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                 -22           -22
 siirretty
liikevaihdon
 oikaisuksi                     11            11

Korkovirtasuojaus,
omaan pääomaan
kirjatut
voitot ja tappiot                   0            0
Hyödykesuojaus, omaan
pääomaan kirjatut
voitot ja
tappiot                       12            12
 siirretty ostojen
oikaisuksi                      -5            -5
Omaan pääomaan
kirjattujen tai sieltä
pois
siirrettyihin eriin
liittyvät
verot                   -3    12            9
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettokulut
yhteensä                  -3    -31        -1  -35
Kauden tulos                          5        5
Tilikaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä               -3    -31    5    -1  -30
Liiketoimet omistajien
kanssa

Vähemmistöosuusmuutos
 Metsä-Botnian 9 %:n
 osuuden myynti                           -11
   Metsä-Botnian

  Uruguay-järjestelyt                         2
 Yhteensä                               -9   -9
Osingonjako                         -20    -1  -21
Liiketoimet omistajien
kanssa                            -20   -10  -30
Oma pääoma
30.6.2007, IFRS      558   667    0    191   590    52 2 058


Oikaistu oma pääoma
1.1.2008, IFRS      558   667   -11    225   391    52 1 882
Muuntoero                 -9             -2  -11
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta                9                 9
Myytävissä olevat
sijoitukset
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                  95            95
 liiketoiminnan muihin
 tuottoihin siirretty
määrä                        -28           -28

Valuuttavirtasuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                  6            6
 siirretty
liikevaihdon
 oikaisuksi                     -8            -8

Korkovirtasuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                  -1            -1
 siirretty
rahoituserien
 oikaisuksi                     -1            -1

Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                  14            14
 siirretty ostojen
oikaisuksi                      2            2
Omaan pääomaan
kirjattujen tai sieltä
pois
siirrettyihin eriin
liittyvät
verot                   -2    -20           -22
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettokulut
yhteensä                  -2    59        -2   55
Kauden tulos                         -31    4  -27
Tilikaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä               -2    59   -31    2   28
Liiketoimet omistajien
kanssa

Vähemmistöosuusmuutos
  Metsä-Botnian
  Uruguay-järjestelyt                         2
 Yhteensä                               2   2
Osingonjako                         -20       -20
Liiketoimet omistajien
kanssa                            -20    2  -18
Oma pääoma
30.6.2008, IFRS      558   667   -13    284   340    56 1 892


Taulukon luvuissa on huomioitu Pohjolan Voiman osakkeiden
arvostaminen käypään arvoon, joka oli 30.6.2008 noin 380 miljoonaa
euroa.


Tunnuslukuja             2008   2007   2007   2008
                   Q1-Q2  Q1-Q2        Q2
Liikevaihto, milj. euroa       2 164  2 253  4 440  1 065
EBITDA, milj. euroa          228   258   444   126
ilman kertaluonteisia eriä, milj.
euroa                 135   177   366    54
Liiketulos, milj. euroa         75    81   -120    51
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. euroa              -18    18    49   -21
Tulos jatkuvista toiminnoista
ennen veroja, milj. euroa        0    11   -273    16
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. euroa              -93   -52   -104   -56
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista, milj.
euroa                  -1    4   -250    17
 lopetetuista toiminnoista, milj.
euroa                 -26    1    55   -25
Yhteensä                -27    5   -195    -8
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e     -0,01   0,01  -0,76   0,05
 lopetetuista toiminnoista, e    -0,08   0,00   0,17  -0,08
Yhteensä, e             -0,09   0,01  -0,59  -0,03
 Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia eriä
 jatkuvista toiminnoista, e     -0,30  -0,22  -0,32  -0,18
Oman pääoman tuotto, %        -0,1   -0,6  -12,5   -0,3
 ilman kertaluonteisia eriä, %    -10,0   -7,7   -5,3   -3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %      4,0   4,1   -2,5   5,3
 ilman kertaluonteisia eriä, %    -0,5   1,3   1,4   -1,8
Omavaraisuusaste kauden lopussa,
%                   36,5   34,5   34,4   36,5
Velkaantumisaste kauden lopussa,
%                   112   119   124   112
Nettovelkaantumisaste kauden
lopussa, %               100   107    99   100
Oma pääoma/osake kauden lopussa,
e                   5,60   6,11   5,58   5,60
Korolliset nettovelat kauden
lopussa, milj. euroa         1 888  2 192  1 867  1 888
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     51   112   259    30
Paperitoimitukset, 1000 tn      1 897  1 994  3 949   911
Kartonkitoimitukset, 1 000 tn     607   615  1 203   309
Henkilöstö kauden lopussa      9 357  13 302  9 508  9 357

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Taulukon luvuissa on huomioitu Pohjolan Voiman osakkeiden
arvostaminen käypään arvoon, joka oli 30.6.2008 noin 380 miljoonaa
euroa.


Vastuut                 2008   2007   2007
Milj. euroa                Q2    Q2
Omasta puolesta              58    56    61
Osakkuusyhtiöiden puolesta         1    1    1
Saman konsernin yritysten puolesta     5    5    4
Muiden puolesta               3    2    3
Yhteensä                  67    64    69

Avoimet johdannaissopimukset       2008   2007   2007
Milj. euroa                Q2    Q2
Korkojohdannaiset            1 815  2 373  1 954
Valuuttajohdannaiset          3 326  3 563  3 809
Muut johdannaiset             176   183   133
Yhteensä                5 317  6 119  5 896


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 27,7 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa
31.12.2007 ja 5,9 milj. euroa 30.6.2007).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä 2 623,2 miljoonaa euroa (2 713,9 milj. euroa
31.12.2007 ja 2 308,6 milj. euroa 30.6.2007).


Käyttöomaisuussitoumukset        2008  2007    2007
Milj. euroa                Q2   Q2
Maksut alle vuoden             5   48     22
Maksut myöhemmin              1    5     4

Aineellisen käyttöomaisuuden
muutokset                2008  2007    2007
Milj. euroa                Q2   Q2
Kirjanpitoarvo kauden alussa      2 820  3 156   3 156
Investoinnit               51   110    250
Vähennykset               -73  -143    -186
Poistot ja arvonalentumiset       -145  -155    -346
Muuntoero                -20   -12    -54
Kirjanpitoarvo kauden lopussa     2 633  2 956   2 820

Liiketoimet lähipiirin kanssa
Milj. euroa
Liiketoimet emoyhtiön          2008  2007    2007
ja sisaryhtiöiden kanssa         Q2   Q2
Myynnit                  16   19     34
Liiketoiminnan muut tuotot         2   136    138
Ostot                  318   255    549
Korkotuotot                3    1     3
Korkokulut                 3    4     8
Pitkäaikaiset saamiset          19   20     19
Myyntisaamiset ja muut saamiset     117   64     41
Pitkäaikaiset velat            0    1     1
Ostovelat ja muut velat          34   43    149


Liiketoimet osakkuusyhtiöiden      2008  2007    2007
kanssa                  Q2   Q2
Myynnit                  0    0     0
Ostot                   2    2     4
Pitkäaikaiset saamiset           2    7     0
Myyntisaamiset ja muut saamiset      10    0     7
Ostovelat ja muut velat          2    3     3


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
                (Tulos ennen veroja jatkuvista
Oman pääoman tuotto (%)    = toiminnoista - tuloverot) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus
                (keskimäärin))

                (Tulos ennen veroja jatkuvista
                toiminnoista +
                korkokulut, nettokurssierot ja muut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = rahoituskulut) per
                (Taseen loppusumma - korottomat velat
                (keskimäärin))

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)
Omavaraisuusaste (%)     = per
                (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)     = Korolliset velat per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)

                (Korolliset velat - likvidit varat -
Nettovelkaantumisaste (%)   = korolliset saamiset) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
Osakekohtainen tulos     = kuuluva tilikauden tulos) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä keskimäärin)

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
Osakekohtainen oma pääoma   = kuuluva pääoma) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa)Liikevaihto ja -tulos
segmenteittäin       2008 2008  2007 2007 2007 2008 2007
Milj. euroa          Q2  Q1   Q4  Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging      244  235  225  231  243  479  478
Graphic Papers        530  560  569  574  548 1 090 1 125
Office Papers        165  181  171  167  183  346  385
Sisäinen myynti ja
muu toiminta         126  123  120  130  122  249  265
Liikevaihto        1 065 1 099 1 085 1 102 1 096 2 164 2 253

Consumer Packaging      24  36   24  45  28  60  67
Graphic Papers        23  56   10  52  31  79  58
Office Papers         8  16   25  21  15  24   7
Muu toiminta         71  -6   11  -2  -8  65  126
EBITDA            126  102   70  116  66  228  258
 % liikevaihdosta      11,8  9,3  6,5 10,5  6,0 10,5 11,5

Consumer Packaging       5  18   0  27   8  23  29
Graphic Papers        -19  14  -71  16  -12  -5  -26
Office Papers         -4   3  -173   7   1  -1  -21
Muu toiminta         69  -11   -1  -7  -12  58  99
Liiketulos          51  24  -245  43  -15  75  81
 % liikevaihdosta      4,8  2,2 -22,6  3,9 -1,5  3,5  3,6
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista     -1   0   -3   1  -1  -1  -1
Kurssierot          -1   0   2  -2   2  -1  -3
Muut rahoitustuotot
ja -kulut          -33  -40  -42  -39  -29  -73  -66
Tulos ennen veroja
jatkuvista toiminnoista    16  -16  -288   4  -44   0  11
Tuloverot           1  -2   39  -9  -4  -1  -7
Kauden tulos
jatkuvista toiminnoista    17  -18  -249  -5  -48  -1   4
Kauden tulos
lopetetuista toiminnoista  -25  -1   57  -3  -1  -26   1
Kauden tulos         -8  -19  -192  -8  -49  -27   5
Vähemmistöosuudet       3   1   0   1   0   4   0
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva
kauden tulos         -11  -20  -192  -7  -49  -31   5
Osakekohtainen tulos, e  -0,03 -0,06 -0,58 -0,02 -0,15 -0,09 0,01Kertaluonteiset erät    2008 2008  2007 2007 2007 2008 2007
Milj. euroa          Q2  Q1   Q4  Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging       0  -1   -8   0  -7  -1  -7
Graphic Papers         0  22  -49   7  -2  22  -16
Office Papers         0   0  -180   0   0   0  -30
Muu toiminta         72   0   -2   0  -4  72  116
Kertaluonteisia
eriä liiketuloksessa     72  21  -239   7  -13  93  63
Rahoituserien
kertaluonteiset erät      0   0   0   0   0   0   0
Kertaluonteiset
erät yhteensä         72  21  -239   7  -13  93  63

Consumer Packaging      24  37   25  45  33  61  72
Graphic Papers        23  34   20  48  33  57  74
Office Papers         8  16   20  21  15  24  37
Muu toiminta         -1  -6   13  -3  -4  -7  -5
EBITDA,
ilman kertaluonteisia eriä  54  81   78  111  77  135  177
 % liikevaihdosta      5,1  7,4  7,2 10,1  7,0  6,2  7,9

Consumer Packaging       5  19   8  27  15  24  36
Graphic Papers        -19  -8  -22   8  -9  -27  -9
Office Papers         -4   3   7   7   1  -1   9
Muu toiminta         -3  -11   1  -6  -9  -14  -18
Liiketulos, ilman
kertaluonteisia eriä     -21   3   -6  36  -2  -18  18
% liikevaihdosta      -2,0  0,3  -0,6  3,3 -0,2 -0,8  0,8

Tulos ennen veroja ilman
kertaluonteisia eriä     -56  -37  -49  -3  -31  -93  -52
% liikevaihdosta      -5,3 -3,4  -4,5 -0,2 -2,8 -4,3 -2,3
Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä, e  -0,18 -0,12 -0,07 -0,04 -0,12 -0,30 -0,22
Oman pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %           -3,0 -8,2  -0,4 -0,9 -2,2 -10,0 -7,2
Sijoitetun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %           -1,8  0,7  -0,3  3,5  0,1 -0,5  1,3


Sijoitetun pääoman     2008 2008  2007 2007 2007 2008 2007
tuotto, %           Q2  Q1   Q4  Q3  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging      2,9  9,6  0,1 15,3  4,1  6,3  7,6
Graphic Papers       -3,6  2,9 -14,1  3,2 -2,1 -0,4 -2,3
Office Papers        -2,4  3,1 -114,8  4,9  0,6  0,5 -5,7
Konserni           5,3  2,7 -23,1  4,1 -1,1  4,0  4,1


Sijoitettu pääoma      2008 2008  2007 2007 2007 2007
Milj. euroa          Q2  Q1   Q4  Q3  Q2  Q1
Consumer Packaging      778  781  731  742  741  777
Graphic Papers       2 120 1 998 1 907 2 046 2 042 2 077
Office Papers        422  475  518  681  665  669
Muu pääoma          700  894 1 061  719  726  700
Konserni          4 020 4 148 4 218 4 188 4 174 4 223


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


Henkilöstö         2008   2007   2007
Keskimäärin        Q1-Q2  Q1-Q2
Consumer Packaging     1 340  1 556   1 504
Graphic Papers       4 842  5 260   5 135
Office Papers       1 346  1 710   1 657
Muut jatkuvat toiminnot  1 733  2 670   2 372
Lopetetut toiminnot      -  2 414   2 007
Yhteensä          9 260  13 610  12 675
Toimitukset     2008  2008  2007  2007  2007  2008 2007
1000 tn        Q2   Q1   Q4   Q3   Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging  309   298  291  297   313   607  615
Graphic Papers    695   748  761  760   724  1 443 1 481
Office Papers     215   238  219  215   241  1 440  513
Paperisegmentit
yhteensä       911   986  980  975   965  1 897 1 994


Tuotanto       2008  2008  2007  2007  2007  2008 2007
1000 tn        Q2   Q1   Q4   Q3   Q2  Q1-Q2 Q1-Q2
Consumer Packaging  294   314  294  303   302   608  613
Graphic Papers    685   755  736  752   735  1 440 1 474
Office Papers     180   200  213  223   257   380  537
Paperitehtaat
yhteensä       865   955  949  975   992  1 820 2 011
Metsä-Botnian sellu
1)          233   252  235  203   200   485  403
M-realin sellu    424   446  400  455   398   870  824

1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit