M-realin liiketulos heinä-syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa


            
M-real Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009, 22.10.2009 klo 12.00


Tulos tammi-syyskuulta 2009
* Liikevaihto 1 826 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 2 514)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -157 miljoonaa euroa (16).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -215 miljoonaa euroa
 (100)
* Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia
 eriä -215 miljoonaa euroa (-91). Tulos ennen veroja sisältäen
 kertaluonteiset erät -284 miljoonaa euroa (-7)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,64 euroa (-0,31) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,83
 euroa (-0,05)

Tulos vuoden 2009 kolmannelta neljännekseltä
* Liikevaihto 618 miljoonaa euroa (Q2/2009: 585)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -22 miljoonaa euroa (-70).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -24 miljoonaa euroa (-73)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -70 miljoonaa euroa
 (-83). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -72
 miljoonaa euroa (-97)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,22 euroa (-0,24) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,22
 euroa (-0,29)

Tapahtumat vuoden kolmannella neljänneksellä
* Consumer Packaging -toimialan tulos parani merkittävästi.
* Husumissa toteutettiin merkittävä sellutehtaan soodakattiloiden
 modernisointi.
* M-real sai 27.8.2009 Sappilta loppukauppahintana 190 miljoonan
 euron käteissuorituksen liittyen vuoden 2008 lopussa toteutuneeseen
 Graphic Papers -liiketoiminnan myyntiin.
* Aiesopimus M-realin osakkuusyhtiön Metsä-Botnian uudesta
 omistusrakenteesta ja Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myymisestä
 UPM-Kymmene Oyj:lle tehtiin 15.7.2009.

Kauden jälkeiset tapahtumat
* Sopimus M-realin osakkuusyhtiön Metsä-Botnian uudesta
 omistusrakenteesta ja Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myymisestä
 UPM-Kymmene Oyj:lle allekirjoitettiin 22.10.2009.

"Kysyntä parani etenkin kartonkipuolella, mikä tehostamistoimien
lisäksi paransi Consumer Packagingin kannattavuutta merkittävästi.
M-realin sopeutus Graphic Papersin myynnin jälkeen sekä jäljelle
jääneiden paperiliiketoimintojen tehostaminen on edennyt
suunnitellusti. Nämä toimenpiteet rasittavat huomattavasti tämän
vuoden tulosta. Onnistuneiden toimenpiteiden tulosvaikutus on
selkeästi nähtävissä ensi vuoden aikana."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj
TUNNUSLUKUJA         2009 2009 2009 2008 2009 2008 2008
                Q3  Q2  Q1  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e     618  585  623  826 1 826 2 514 3 236
EBITDA milj. e         27  -23  -48  49  -44  272  254
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         26  -20  -13  60  -7  188  192
Liiketulos milj. e      -24  -73 -118  -8 -215  100  -61
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         -22  -70  -65   3 -157  16  -35
Tulos ennen veroja
 jatkuvista toiminnoista,
milj. e            -72  -97 -115  -45 -284  -7 -204
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         -70  -83  -62  -34 -215  -91 -178
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista,
milj. e            -73  -93 -105  -44 -271  -7 -170
 lopetetuista
toiminnoista, milj. e     -3  -2  -10 -212  -15 -276 -338
 Yhteensä, milj. e      -76  -95 -115 -256 -286 -283 -508
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista,
e              -0,22 -0,29 -0,32 -0,15 -0,83 -0,05 -0,55
 lopetetuista
toiminnoista, e       -0,01 -0,01 -0,03 -0,64 -0,05 -0,84 -1,03
 Yhteensä, e        -0,23 -0,30 -0,35 -0,79 -0,88 -0,89 -1,58
Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia
eriä, e           -0,22 -0,24 -0,18 -0,13 -0,64 -0,31 -0,48
Oman pääoman tuotto, %   -27,2 -32,1 -32,0 -10,1 -29,7 -0,6 -10,4
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -26,6 -27,2 -17,6 -8,3 -22,9 -7,2 -9,0
Sijoitetun pääoman tuotto,
%              -2,3 -10,2 -13,4 -0,5 -8,5  4,9 -1,3
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -2,0 -8,3 -7,0  1,0 -5,6  1,3 -0,5
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %          28,5 29,4 30,3 32,5 28,5 32,5 30,8
Velkaantumisaste kauden
lopussa, %          170  168  151  129  170  129  152
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %       121  116  101  114  121  114  90
Korolliset nettovelat
kauden lopussa, milj.e   1 262 1 276 1 243 1 865 1 262 1 865 1 254
Bruttoinvestoinnit, milj. e  23  16  16  38  55  89  128
Toimitukset, 1 000 t
 Paperiliiketoiminnat    275  269  321  438  866 1 368 1 761
 Consumer Packaging     315  296  274  348  885 1 041 1 345
Henkilöstö kauden lopussa
 jatkuvissa toiminnoissa  5 649 6 080 6 314 6 679 5 649 6 679 6 546
 lopetetuissa toiminnoissa          2 159    2 159
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
arvonalentumisillaHeinä-syyskuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 618 miljoonaa euroa (Q2/2009: 585).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 5,7 prosenttia. Liiketulos oli
-24 miljoonaa euroa (-73) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
-22 miljoonaa euroa (-70).

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -2
miljoonaa euroa seuraavasti:

* 3 miljoonaa euroa kuluja liittyen Husumin tehtaan
 tulosparannustoimiin, mistä 2 miljoonaa euroa Office Papers
 -liiketoiminta-alueelle ja 1 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy
 -liiketoiminta-alueelle.
* Yhden miljoonan euron tuotto liittyen Halleinin paperitehtaan
 sulkemiseen.

Edellisen neljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä
-3 miljoonaa euroa liittyen toteutettuihin tehostustoimiin.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna
paransivat kasvaneet toimitusmäärät, sellun korkeampi myyntihinta
sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulosta heikensivät
päällystämättömien hienopaperien hinnanlasku, Husumin tehtaan
investointi- ja huoltoseisokki sekä päällystetyn
standardihienopaperin tuotannon lopettamiskustannukset.

Heinä-syyskuun paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 275
000 tonnia (269 000). Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen
toimitukset olivat 315 000 tonnia (296 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -47 miljoonaa euroa (-12).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (2).
Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -49 miljoonaa
euroa (-14). Muihin rahoituskuluihin ei sisälly korkosuojausten
arvostusvoittoa (arvostusvoittoa 7). Rahoituskuluihin kirjattiin 30
miljoonan euron tappio Sappille myönnetyn velkakirjan ennenaikaisen
takaisinmaksun takia.

Heinä-syyskuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -72
miljoonaa euroa (-97). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ja
ilman kertaluonteisia eriä oli -70 miljoonaa euroa (-83). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -1 miljoonaa
euroa (+4).

Osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,30). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,22 euroa
(-0,24). Oman pääoman tuotto oli -27,2 prosenttia (-32,1), ilman
kertaluonteisia eriä -26,6 (-27,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli
-2,3 prosenttia (-10,2), ilman kertaluonteisia eriä -2,0 prosenttia
(-8,3).


Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 1 826 miljoonaa euroa (2 514).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 23,8 prosenttia. Liiketulos oli
-215 miljoonaa euroa (+100) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli -157 miljoonaa euroa (+16).

Tammi-syyskuun kertaluonteiset erät liiketuloksessa olivat nettona
-58 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat:

* 28 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Speciality
 Papers -liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen
 liittyen
* 22 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
 Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen. Tästä kohdistui 16
 miljoonaa euroa Consumer Packaging -liiketoiminta-alueelle ja 6
 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueelle.
* 3 miljoonaa euroa kuluja muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan
* 3 miljoonaa euroja kuluja liittyen Husumin tehtaan
 tulosparannustoimiin, mistä 2 miljoonaa euroa Office Papers
 -liiketoiminta-alueelle ja 1 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy
 -liiketoiminta-alueelle.

Edellisen vuoden vastaavan kauden kertaluonteiset erät olivat nettona
84 miljoonaa euroa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna huononsi yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä
aiheutunut toimitusmäärien lasku sekä tuote-, puu- ja selluvarastojen
arvojen alentuminen. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset
ja kustannussäästöt.

Tammi-syyskuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 866
000 tonnia (1 368 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 885
000 tonnia (1 041 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -55
miljoonaa euroa (-106). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista,
rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 4 miljoonaa
euroa (2). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -59
miljoonaa euroa (-108). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten arvostusvoittoa 9 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa
3). Katsauskauden rahoitustuottoihin sisältyy noin 31 miljoonan euron
voitto joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainan takaisinostoista. Rahoituskuluihin sisältyy 30
miljoonan euron tappio, joka aiheutui Sappille myönnetyn velkakirjan
ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -284
miljoonaa euroa (-7). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä
"Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta" -11 miljoonaa euroa Myllykoski
Paperin toisella vuosineljänneksellä myymästä Sunilan sellutehtaasta.
Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä
oli -215 miljoonaa euroa (-91). Tuloverot, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, olivat +13 miljoonaa euroa (0).

Osakekohtainen tulos oli -0,88 euroa (-0,89). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,64 euroa
(-0,31). Oman pääoman tuotto oli -29,7 prosenttia (-0,6), ilman
kertaluonteisia eriä -22,9 prosenttia (-7,2). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -8,5 prosenttia (4,9), ilman kertaluonteisia eriä -5,6
prosenttia (1,3).

Henkilöstö
Henkilöstömäärä 30.9.2009 oli 5 649 (31.12.2008: 6 546), josta
Suomessa työskenteli 2 097 (2 258). Tammi-syyskuussa 2009 M-realin
palveluksessa oli keskimäärin 6 103 henkilöä (9 087 vuonna 2008).
M-realin henkilöstömäärään luetaan 30 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 55 miljoonaa
euroa (Q1-Q3/2008: 89). Investointeihin sisältyy 15 miljoonan euron
osuus Metsä-Botnian investoinneista (23). Metsä-Botnian
investointiosuus perustuu M-realin 30 prosentin omistusosuuteen.

Rakennemuutos
M-real käynnisti helmikuussa 2009 tulosparannusohjelman, jonka
tavoitteena oli 80 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus.
Toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminta-alueisiin sekä tukitoimintojen
sopeuttamiseen vastaamaan muuttunutta yhtiörakennetta. Täysimääräinen
tulosvaikutus saavutetaan vuodesta 2011 alkaen. Suurin osa
tulosparannustoimista jatkuvien liiketoimintojen osalta arvioidaan
saatavan päätökseen vuoden 2009 aikana. Tulosvaikutuksen ennakoidaan
olevan vuonna 2009 noin 25-30 miljoonaa euroa. Ohjelmaan liittyvät
kertaluontoiset kulut on pääosin kirjattu syyskuun loppuun mennessä.

Helmikuussa käynnistettiin myös vuodelle 2009 erillinen noin 60
miljoonan euron kassavirran parannusohjelma. Toimenpiteet sisältävät
muun muassa nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien
karsimista.

Molemmat ohjelmat ovat edenneet odotuksia paremmin, ja lokakuussa
2009 tulosparannusohjelman tavoite nostettiin 90 miljoonaan euroon ja
kassavirran parannusohjelman tavoite 80 miljoonaan euroon.

Vuonna 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin
vaihtoehtoihin perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtaiden päällystetyn standardihienopaperituotannon lopettamista.
Molempien tehtaiden toiminta on ollut pitkään tappiollista. Halleinin
paperituotanto lopetettiin huhtikuun 2009 lopussa. Gohrsmühlessä
päällystetyn standardihienopaperin tuotanto lopetettiin huhtikuussa.
Erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
-folioarkkien tuotantoa on laajennettu Gohrsmühlessä.

M-realin organisaatiota päivitettiin Halleinin paperitehtaan
sulkemisen ja Gohrsmühlen tehtaan päällystetyn
standardihienopaperituotannon lopettamisen seurauksena. Other Papers
-liiketoiminta-alueen uusi nimi on Speciality Papers. Uusi rakenne
astui voimaan 17.6.2009.

M-realin osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real,
Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009
aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja
metsien myymisestä UPM:lle. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin
22.10.2009. Järjestely on kuvattu tarkemmin kappaleessa Kauden
jälkeiset tapahtumat.

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin
pakkausmateriaaleihin keskittyväksi toimijaksi on edennyt
suunnitelmien mukaan. Strategiatarkastelu paperiliiketoimintojen
osalta jatkuu.

Muutokset johdossa
Matti Mörsky aloitti talousjohtajana 4.5.2009.

Heikki Husso nimitettiin 17.6.2009 Speciality Papers
-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja Soili Hietanen Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hietasen vastuualueeseen
kuuluvat myös M-realin ja Sappin väliset sopimusvalmistusasiat.

Mika Joukio nimitettiin Consumer Packagingin toimialajohtajan
tehtävänsä lisäksi M-realin toimitusjohtajan sijaiseksi 15.9.2009
alkaen.

Rahoitus
M-realin omavaraisuusaste oli syyskuun 2009 lopussa 28,5 prosenttia
(31.12.2008: 30,8) ja velkaantumisaste 170 prosenttia (152).
Nettovelkaantumisaste oli 121 (90). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu
nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa oli noin 94 prosenttia (74) ja
omavaraisuusaste noin 34 prosenttia (36).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli
tammi-syyskuussa noin -93 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n
osakkeiden käyvän arvon pienentymisen takia.

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 1 262 miljoonaa euroa
(1 254). Lainoista oli valuuttamääräisiä 14 prosenttia,
vaihtuvakorkoisia 87 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen
keskikorko oli syyskuun lopussa 5,1 prosenttia ja pitkäaikaisten
lainojen keskimaturiteetti 2,7 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika
oli syyskuun lopussa 5,1 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 2 ja 6 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-syyskuussa 35
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 102). Käyttöpääoma aleni 131 miljoonaa
euroa (kasvoi 19).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 4,4 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 4 ja 5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 95 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli
katsauskauden lopussa 1 278 miljoonaa euroa, josta 828 miljoonaa oli
sitovia luottosopimuksia ja 450 miljoonaa likvidejä varoja ja
sijoituksia. Sitovien luottosopimusten osuus sisältää joulukuussa
2009 erääntyvän 500 miljoonan euron nostamattoman
luottolimiittisopimuksen, joka peruutettiin katsauskauden jälkeen
lokakuussa. Lisäksi konsernilla oli muita korollisia saamisia 64
miljoonaa euroa. Konsernilla oli myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita
varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 570 miljoonan euron
arvosta.

Joulukuussa 2008 tapahtuneen Graphic Papersin myynnin yhteydessä
M-real sai Sappilta korollisen 220 miljoonan euron velkakirjan.
Elokuussa M-real sopi Sappin kanssa, että Sappi maksaa velan takaisin
hintaan 86,5 prosenttia velkakirjan nimellisarvosta. M-realin
Sappilta elokuussa saama 190 miljoonan euron käteissuoritus vahvisti
konsernin maksuvalmiutta. Tämä ennenaikainen takaisinmaksu aiheutti
M-realille 30 miljoonan euron tappion, joka kirjattiin
rahoituskuluihin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.

M-real nosti vuoden toisella neljänneksellä 60 miljoonaa euroa
TyEL-takaisinlainaa. Noston jälkeen M-realilla on nostamattomia
rahastoituja TyEL-varoja noin 260 miljoonaa euroa.

M-real osti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana markkinoilta omaa
joulukuussa 2010 erääntyvää 400 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainaansa 59,95 miljoonan euron nimellisarvosta.
Ostoista kirjattiin ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 31
miljoonan euron tuotto.

M-realin maksuvalmius on turvattu ja toimenpiteet pidemmän aikavälin
rahoituksen varmistamiseksi ovat käynnissä.

Standard & Poor's alensi 16.1.2009 M-realin B- luottoluokituksen
tasolle CCC+. Luokituksen näkymät säilyvät negatiivisina.
Luottoluokituksen laskun vaikutus nykyisiin rahoituskustannuksiin on
noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Moody's Investors Service alensi 13.2.2009 M-realin B3
luottoluokituksen tasolle Caa1. Luokituksen näkymät säilyvät
negatiivisina. Luottoluokituksen laskun vaikutus nykyisiin
rahoituskustannuksiin on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Osakkeet
M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi-syyskuussa 2009 oli 0,92 euroa, alin 0,19 euroa ja keskikurssi
0,50 euroa. Syyskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 0,80 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 214 miljoonaa euroa, 138 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa
yhteensä 292 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti syyskuun lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista nousi 18
prosenttiin.

Financier de l'Echiquier SA:n omistus M-realissa laski 5.2.2009 4,8
prosenttiin osakepääomasta ja 1,6 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Kauden jälkeiset tapahtumat
M-realin osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real,
Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj tekivät 15.7.2009
aiesopimuksen Uruguayn Fray Bentosissa sijaitsevien sellutehtaan ja
metsien myymisestä UPM:lle. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin
22.10.2009.

Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia myy kaiken omistuksensa Uruguayn
toiminnoissa UPM:lle. Uruguayn sellutehtaan ja metsien
kokonaisarvoksi on sovittu noin 1,6 miljardia euroa. Metsä-Botnia myy
myös 77 prosenttia omistamistaan Pohjolan Voima Oy:n osakkeista
UPM:lle noin 66 miljoonalla eurolla. Järjestelyn yhteydessä
Metsä-Botnia jakaa osakkailleen osinkoja ja pääomanpalautuksia,
joista M-realin osuus on noin 300 miljoonaa euroa.

Sopimuksen mukaan Metsä-Botnia ostaa omia osakkeitaan UPM:ltä ja
mitätöi ne, minkä seurauksena M-realin omistus nousee 3,0
prosenttiyksiköllä. M-real ja Metsäliitto Osuuskunta ovat sopineet,
että Metsäliitto Osuuskunta ostaa M-realilta 3,0 prosenttia
Metsä-Botnian osakkeista. Metsä-Botnian kokonaisarvoksi ilman
Uruguayn toimintoja ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeita on sovittu noin
1,9 miljardia euroa. Metsäliitto Osuuskunta maksaa M-realilta
ostamansa osakkeet 3-vuotisella 50 miljoonan euron markkinaehtoisella
velkakirjalla.

Järjestelyn toteutuessa M-real muuttaa Metsä-Botnian yhdistelytapaa
konsernitilinpäätöksessään ja käsittelee Metsä-Botnia -omistuksensa
osakkuusyhtiönä IAS 28:n mukaisesti. M-realin nettovelka pienenee
järjestelyn toteutuessa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen loppuun
verrattuna noin 500 miljoonalla eurolla huomioiden 300 miljoonan
euron käteissuorituksen, 50 miljoonan euron markkinaehtoisen saamisen
Metsäliitolta sekä Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen M-realin
konsernitilinpäätöksessä. Aiemmin nettovelan vähennykseksi arvioitiin
550 miljoonaa euroa vuoden 2009 toisen neljänneksen loppuun
verrattuna. Arvio on muuttunut Metsä-Botnian nettovelan laskun sekä
Yhdysvaltain dollarin heikentymisen seurauksena. M-real käyttää
saamansa varat velkojen maksuun. Järjestelyllä ei ole merkittävää
vaikutusta M-realin omaan pääomaan. Järjestelyn toteutumisen ja
Metsä-Botnian yhdistelytavan muutoksen arvioidaan laskevan M-realin
vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta
ennen veroja hieman 1-3Q 2009 verrattuna.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä rahoittajien kanssa
käytävien neuvottelujen loppuunsaattamista sekä kilpailuviranomaisten
hyväksyntää. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden
2010 ensimmäisen neljänneksen aikana. Järjestelyn toteutumisen
jälkeen M-real omistaa Metsä-Botniasta 30 prosenttia, Metsäliitto
Osuuskunta 53 prosenttia ja UPM 17 prosenttia.

M-realin hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt järjestelyn toimien
ilman Metsäliitto Osuuskunnasta riippuvaisia jäseniä. Handelsbanken
Capital Markets on M-realin hallituksen pyynnöstä antanut lausunnon
(Fairness Opinion), jonka mukaan järjestely on M-realin
osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisesti perusteltu (fair).
Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyssä toimii
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lähiajan näkymät
Taivekartongin kysyntä vahvistui kolmannen vuosineljänneksen aikana
ja käyntiasteet olivat hyvällä tasolla. Kysyntätilanteen uskotaan
jatkuvan hyvänä myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Kausiluonteisesti viimeinen vuosineljännes on kuitenkin tyypillisesti
kolmatta neljännestä jonkin verran heikompi. Taivekartongin hintoja
korotetaan Isossa-Britanniassa ja noin 10 prosentin hintojen
korotuksista on ilmoitettu myös muille markkinoille. Lainerin hintaa
on korotettu päämarkkinoilla.

Myös päällystämättömän hienopaperin tilausvirrat paranivat
kolmannella vuosineljänneksellä. Kysyntä vaikuttaa jatkuvan
kohtuullisen hyvänä. M-realin käyntiasteet ovat New Thamesin tehtaan
viime vuonna toteutetun myynnin ja sen jälkeisen tuotantosuunnan
muutoksen seurauksena olleet jonkin verran markkinoiden
keskimääräisiä käyntiasteita paremmat. Tuottajien alhaiset
keskimääräiset käyntiasteet vaikuttavat ylläpitävän hintapainetta
edelleen.

Päällystettyjen hienopapereiden tuotannon lopettamisen seurauksena
päällystämättömien hienopapereiden sekä erikoispapereiden tuotannon
laajentaminen on Speciality Papers -liiketoiminta-alueella edennyt
suunnitellusti. Erikoispapereiden kysyntä on edelleen normaalitason
alapuolella, mutta vaikuttaa hiljalleen paranevan. Erikoispapereiden
hintataso on pääasiassa pysynyt vakaana eikä merkittäviä muutoksia
keskihintaan ole odotettavissa.

Sellun hinnan nousu on jatkunut. Yhdysvaltain dollarin heikentyminen
on vähentänyt hinnan nousun vaikutusta euroissa. Hinnan nousun
uskotaan jatkuvan myös viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Graphic Papersin myyntiä seurannut koko M-realin sopeutus on edennyt
suunnitellusti, ja sen seurauksena uskotaan saavutettavan merkittäviä
kustannussäästöjä vielä tämän vuoden loppuun mennessä muun muassa
IT-toimintojen uudelleenjärjestelyistä.

M-realin sisäiset tulosparannusohjelmat ovat edenneet tavoitteen
mukaisesti. Toteutetut toiminnan tehostamiset ja vuoden 2009 aikana
vaikuttaneet tuotantokustannusten laskut helpottavat
kannattavuustilannetta. Vuoden 2009 tulosta ovat rasittaneet
merkittävät operatiiviset kulut toiminnan sopeuttamisesta pienemmäksi
ja kannattavammaksi kokonaisuudeksi. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä näiden ilmoitettuihin sopeutustoimiin liittyvät kulut
ovat selvästi aiempia vuosineljänneksiä pienemmät. Onnistuneiden
toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus on selkeästi nähtävissä
ensi vuoden aikana.

Kolmas vuosineljännes oli merkittävästi alkuvuotta parempi. Myös
vuoden viimeisen neljänneksen uskotaan olevan huomattavasti
ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuustasoa parempi. Ensimmäisen
vuosipuoliskon heikon tuloksen seurauksena, koko vuoden 2009
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää kuitenkin selvästi viime
vuotta heikommaksi.

Sopimuksen M-realin osakkuusyhtiön Metsä-Botnian uudesta
omistusrakenteesta ja Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myymisestä
UPM-Kymmenelle arvioidaan astuvan voimaan viimeistään vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan lähiajan riskit
Maailmantalouden heikentyminen ja yleinen epävarmuus ovat
vaikuttaneet negatiivisesti myös eurooppalaisen paperi- ja
kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin. Useista positiivisista
merkeistä huolimatta riski maailmantalouden taantuman ja
paperituotteiden heikon kysyntätilanteen pitkittymisestä on edelleen
olemassa. Heikon kysyntätilanteen pitkittyessä kannattavuuden
parantuminen voi viivästyä.

Pohjois-Amerikassa selluteollisuudelle maksettavat tuet ovat
johtaneet jo käytöstä poistetun sellukapasiteetin uudelleen
käynnistämiseen. Sellun tarjonnan mahdollinen merkittävä kasvu voi
aiheuttaa sellun maailmanmarkkinahinnan nousun pysähtymisen tai jopa
hintojen kääntymisen laskuun.

Rahoitusmarkkinoiden yleistilanne on viime aikoina parantunut, mutta
yritysten rahoituksen saatavuus kohtuullisin ehdoin on edelleen
haastavaa. M-realin rahoitustilanne parantui Sappin ennenaikaisen
velkakirjan maksun myötä ja parantuu edelleen selvästi Metsä-Botnian
Uruguayn järjestelyn toteutuessa viimeistään vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön strateginen tarkastelu on edennyt johdonmukaisesti
vaiheittain. Yhdistettynä onnistuneisiin kustannussäästöohjelmiin
yhtiö on saavuttanut huomattavia säästöjä ja toimintojen
rationalisointeja. Paperiliiketoimintojen strategisen tarkastelun ja
kustannussäästöjen sekä toiminnan tehostamisten on ilmoitettu
jatkuvan. Mikäli jatkossa toteutettavilla toimenpiteillä ei kyetä
saavuttamaan tavoiteltua kustannustehokkuutta, on olemassa riski
paperiliiketoimintojen jatkuvasta heikosta kannattavuudesta.

Riski euron vahvistumisesta suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja
Ison-Britannian puntaan on olemassa. Vahvistuminen vaikuttaisi
negatiivisesti myös eurooppalaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden
toimintaedellytyksiin.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista.

Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat erityisesti
lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian
hinta sekä euron kurssikehitys.

M-realin vuoden 2008 vuosikertomuksen sivuilla 37-38 on lisää tietoa
myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.


M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 22.10.2009 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja
analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa
kello 15.
LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS            2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2008
Consumer Packaging    Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e
            250  237  226  248  274  713  814 1 061
EBITDA, milj. e     51  24  15  11  37  90  97  108
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         51  25  19  11  37  94  98  109
Liiketulos, milj. e   31   4  -17  -13  17  18  37  24
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         31   5  -1  -9  17  35  38  29
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       16,4  2,1 -8,8 -6,0  8,3  3,1  6,1  3,2
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           16,4  2,5 -0,4 -4,0  8,3  6,1  6,3  3,8
Toimitukset, 1 000 t
            315  296  274  303  348  885 1 041 1 345
Tuotanto, 1 000 t    323  275  292  293  347  890 1 043 1 336
Henkilöstö kauden
lopussa        1 545 1 690 1 535 1 541 1 576 1 545 1 576 1 535


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 31
miljoonaa euroa (Q2/2009: 5). Tulosta paransi toimitusmäärien kasvu,
alhaisemmat kustannukset ja toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen ei kirjattu kertaluonteisia eriä. Edellisen
vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisina erinä -1
miljoonan euron kuluvaraus henkilöstövähennyksiin liittyen.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 9 prosenttia
korkeammat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Consumer
Packagingin taivekartongin toimitukset nousivat 12 prosenttia.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 35 miljoonaa euroa
(38). Merkittävin tulosta heikentävä tekijä oli yleinen kysynnän
heikkeneminen. Tulosta paransivat saavutetut hinnankorotukset,
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä vahvistunut Yhdysvaltain
dollari.

Tulokseen kirjattiin -17 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä
liittyen Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen sekä
henkilöstövähennyksiin. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen
sisältyi kertaluonteisia eriä -1 miljoona euroa.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna 16 prosenttia. Consumer Packagingin
taivekartongin toimitukset laskivat 12 prosenttia.            2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2008
Office Papers      Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e
            133  131  147  174  203  411  630  804
EBITDA, milj. e      0  -3  -2  -3  11  -5  38  35
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e          0  -3  -2  -1  11  -5  38  37
Liiketulos, milj. e   -15  -18  -17  -38  -6  -50  -15  -53
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -13  -18  -17  -14  -6  -48  -15  -29
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -13,0 -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -12,9 -2,2 -7,4
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           -11,4 -13,7 -12,4 -9,2 -3,2 -12,3 -2,2 -3,8
Toimitukset, 1 000 t
            199  190  203  237  270  592  844 1 081
Tuotanto, 1 000 t    181  202  199  177  226  582  728  905
Henkilöstö kauden
lopussa        1 407 1 428 1 454 1 495 1 518 1 407 1 518 1 454


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -13
miljoonaa euroa (Q2/2009: -18). Tulosta paransivat toimitusmäärien
kasvu sekä toteutetut kustannussäästö-toimenpiteet. Tulosta heikensi
keskimääräisten myyntihintojen lasku.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -2 miljoonaa euroa
liittyen Husumin tehtaan tulosparannustoimiin. Edellisen
vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset verrattuna edelliseen vuosineljännekseen laskivat
1 prosentin. Office Papersin toimitusmäärä nousi 5 prosenttia.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -48 miljoonaa euroa
(-15). Tulosta heikensivät keskimääräisten myyntihintojen lasku ja
tuotteiden kysynnän heikkeneminen. Tulosta paransivat alemmat
raaka-ainekustannukset sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -2 miljoonaa euroa
liittyen Husumin tehtaan tulosparannustoimiin. Viime vuoden vastaavan
kauden tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna 15 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä laski 30
prosenttia. Lukuun sisältyy New Thamesin tehtaan myynnin vaikutus.            2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2008
Speciality Papers    Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e
             80  82  117  147  153  279  475  622
EBITDA, milj. e     -7  -17  -33  -1   7  -57  46  45
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -8  -16  -5   1   7  -29  22  23
Liiketulos, milj. e   -10  -23  -40  -75  -3  -73  16  -59
 ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e         -11  -22  -12  -8  -3  -45  -7  -15
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       -16,0 -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -29,6  4,7 -14,3
 ilman
kertaluonteisia eriä,
%           -17,6 -30,4 -12,5 -5,8 -2,3 -17,8 -2,0 -3,4
Toimitukset, 1 000 t
             76  80  118  157  168  274  524  680
Tuotanto, 1 000 t    75  74  99  160  170  248  546  705
Henkilöstö kauden
lopussa        1 563 1 742 1 971 1 965 2 009 1 563 2 009 1 971


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
ja oli -11 miljoonaa euroa (Q2/2009: -22). Tulosta paransivat
korkeampi myyntihinta sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.
Tulosta heikensivät päällystetyn hienopaperin tuotannon
lopetuskustannukset.

Tulokseen sisältyi 1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen liittyen. Edellisen vuosineljänneksen
tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -1 miljoona euroa
liittyen Halleinin paperitehtaan sulkemiseen.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 5 prosenttia, lukuun sisältyy
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -45 miljoonaa euroa
(-7). Tulosta heikensivät tuotteiden kysynnän voimakas heikkeneminen,
toimitusmäärän lasku ja päällystetyn hienopaperin tuotannon
lopetuskustannukset, jotka muodostavat noin puolet tämän vuoden
tappiosta. Tulosta paransivat kohonneet keskimääräiset myyntihinnat
sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -28 miljoonaa
euroa Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen. Viime vuoden
vastaavan kauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä +23
miljoonaa euroa.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 48 prosenttia, lukuun
sisältyy päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.              2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2008
Market Pulp and Energy    Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e    132 116 134 150 172  382  494  644
EBITDA, milj. e       -6 -10  -4  8  23  -20  140  148
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        -6 -10  -3  8  23  -19  65  73
Liiketulos, milj. e     -15 -19 -18  -2  12  -52  108  106
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        -14 -19 -12  -2  12  -45  34  32
Sijoitetun pääoman tuotto,
%             -7,3 -9,2 -8,4 -1,3 5,1 -8,2 17,0 12,6
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          -6,9 -9,2 -5,8 -1,3 5,1 -7,2  5,2  3,6
Toimitukset, 1 000 t    328 327 287 264 291  942  850 1 115


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
ja oli -14 miljoonaa euroa
(Q2/2009: -19). Tulosta paransivat sellun korkeampi myyntihinta ja
alemmat puukustannukset.

Kertaluonteisena eränä kirjattiin -1 miljoonaa euroa liittyen Husumin
tehtaan tulosparannustoimiin. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen
ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna ja oli -45 miljoonaa euroa (34). Tulosta heikensivät
sellun alempi myyntihinta sekä sellutehtaiden tuotannonrajoitukset
alhaisen kysynnän vuoksi. Tulosta paransivat alemmat puukustannukset.

Tulokseen sisältyi kertaluonteisina erinä yhteensä -7 miljoonaa euroa
kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan
sulkemiseen ja Husumin tehtaan tulosparannustoimiin liittyen.

Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen sisältyi +74 miljoonaa euroa
kertaluonteisia eriä.Lyhennetty konsernin laaja
tuloslaskelma
                2009  2008     2008 2009 2009
Milj. e            Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos      Q2  Q3
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto          1 826 2 514  -688 3 236  585  618
Liiketoiminnan muut tuotot    86  172  -86  182  28  25
Liiketoiminnan kulut     -1 956 -2 414  458 -3 164 -636 -616
Poistot ja arvonalentumiset   -171  -172   1  -315  -50  -51
Liiketulos           -215  100  -315  -61  -73  -24
 % liikevaihdosta       -11,8  4,0     -1,9 -12,5 -3,9
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista            -14   -1  -13   -1  -12  -1
Kurssierot             4   2   2   13   2   2
Muut rahoitustuotot ja
-kulut              -59  -108   49  -155  -14  -49
Kauden tulos ennen veroja    -284   -7  -277  -204  -97  -72
 % liikevaihdosta       -15,6  -0,3     -6,3 -16,6 -11,7
Tuloverot             13   0   13   34   4  -1
Kauden tulos jatkuvista
toiminnoista          -271   -7  -264  -170  -93  -73
 % liikevaihdosta       -14,8  -0,3     -5,3 -15,9 -11,8
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista
toiminnoista           -15  -276  261  -338  -2  -3
Kauden tulos          -286  -283   -3  -508  -95  -76

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset       24  -11   35  -41  13  12
Myytävissä olevat
rahoitusvarat          -93   70  -163   87  -57  27
Muuntoerot            -10   6  -16   11   0  -13
Muihin laajan tuloslaskelman   22  -16   38  -19  10  -6
eriin liittyvät verot
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen         -57   49  -106   38  -34  20

Kauden laaja tulos yhteensä   -343  -234  -109  -470 -129  -56

Kauden tuloksen jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille     -289  -292   3  -517  -96  -77
 Vähemmistölle          3   9   -6   9   1   1
Kauden laajan tuloksen
jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille     -344  -244  -100  -481 -127  -55
 Vähemmistölle          1   10   -9   11  -2  -1
Yhteensä            -343  -234  -109  -470 -129  -56
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa
per osake)
 jatkuvista toiminnoista   -0,83 -0,05 -0,78 -0,55 -0,29 -0,22
 lopetetuista toiminnoista  -0,05 -0,84  0,79 -1,03 -0,01 -0,01
 Yhteensä           -0,88 -0,89  0,01 -1,58 -0,30 -0,23

Lyhennetty konsernin tase
                 30.9.    30.9.    31.12.
Milj. e              2009   % 2008   %  2008   %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo              51  1,4  71  1,4   51  1,1
Muut aineettomat hyödykkeet     43  1,2  63  1,3   51  1,1
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet     1 449 39,4 1 868 37,2 1 808 40,1
Biologiset hyödykkeet        2  0,1  54  1,0   57  1,3
Osuudet osakkuusyhtiöissä      49  1,3  63  1,3   63  1,4
Myytävissä olevat sijoitukset   329  8,9  390  7,8  440  9,8
Pitkäaikaiset rahoitusvarat     11  0,3  29  0,6  232  5,2
Laskennalliset verosaamiset     5  0,1   5  0,1   5  0,1
                 1 939 52,7 2 543 50,7 2 707 60,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          341  9,3  533 10,6  505 11,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset  576 15,7  754 14,9  743 16,5
Rahavarat             424 11,5  133  2,6  550 12,2
                 1 341 36,5 1 420 28,1 1 798 39,9
Myytävänä olevat omaisuuserät   397 10,8 1 065 21,2

Varat yhteensä          3 677 100,0 5 028 100,0 4 505 100,0


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma         985 26,8 1 566 31,1 1 329 29,5
Vähemmistön osuus          58  1,6  65  1,3   57  1,3
Oma pääoma yhteensä       1 043 28,4 1 631 32,4 1 386 30,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat      193  5,2  274  5,4  232  5,1
Eläkevelvoitteet          92  2,5  102  2,0   98  2,2
Varaukset              72  2,0  38  0,8   99  2,2
Rahoitusvelat          1 387 37,7 1 532 30,5 1 568 34,8
Muut velat             14  0,4  12  0,2   18  0,4
                 1 758 47,8 1 958 38,9 2 015 44,7
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    276  7,5  422 12,2  538 11,9
Ostovelat ja muut velat      467 12,7  611  8,4  566 12,6
                  743 20,2 1 033 20,6 1 104 24,5
Myytävänä oleviin omaisuueriin
liittyvät velat          133  3,6  406  8,1
Velat yhteensä          2 634 71,6 3 397 67,6 3 119 69,2
Oma pääoma ja velat yhteensä   3 677 100,0 5 028 100,0 4 505 100,0


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
                         2009 2008 2008 2009
Milj. e                     Q1-Q3 Q1-Q3    Q3
Kauden tulos                   -286 -283 -508 -75
Oikaisut yhteensä                 190  404 619  89
Käyttöpääoman muutos               131  -19  7  57
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat       35  102 118  71
Nettorahoituskulut                 -5  -64 -193  -4
Maksetut verot                   10  -20 -22  0
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat     40  18 -97  67
Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden
investoinnit                   -55  -89 -128 -23
Omaisuuden myynnit ja muut             7  141 483  2
Investointien nettorahavirrat           -48  52 355 -21
Osakeanti, vähemmistön osuus            0   2  2  0
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien
muutos                      -91 -297 -71 144
Maksetut osingot                  0  -20 -20  0
Rahoituksen nettorahavirrat            -91 -315 -89 144
Rahavarojen muutos                -99 -245 169 190
Rahavarat kauden alussa              550  380 380 247
Rahavarojen muuntoero               -1   1  1  -1
Rahavarojen muutos                -99 -245 169 190
Myytävänä olevat rahavarat            -26  -3  0 -12
Rahavarat kauden lopussa             424  133 550 424

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

       Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                 Oma
       Osa- Yli-     Käyvän Kerty-      Vä-  pää-
        ke- kurs-     arvon  neet      hem-  oma
       pää- sira- Muun- ja muut voitto-      mis-  yh-
Milj. e    oma hasto toero rahastot  varat Yhteensä tölle teensä
Oma pääoma
1.1.2008    558  667  -11   225   391  1 830  52 1 882
Osingonjako                 -20   -20     -20
Metsä-Botnian
Uruguayn
järjestelyt                         3   3
Tilikauden
laaja
tulos
yhteensä           5    43  -292   -244  10  -234
Oma pääoma
30.9.2008   558  667  -6   268   79  1 566  65 1 631
Oma pääoma
1.1.2009    558  667  -9   259  -146  1 329  57 1 386
Tilikauden
laaja
tulos
yhteensä          -3   -52  -289   -344   1  -343
Oma pääoma
30.9.2009   558  667  -12   207  -435   985  58 1 043

Tunnuslukuja                  2009 2008 2008 2009
                       Q1-Q3 Q1-Q3     Q3
Liikevaihto, milj. e             1 826 2 514 3 236  618
EBITDA, milj. e                 -44  272  254  27
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e      -7  188  192  26
Liiketulos, milj. e              -215  100  -61  -24
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e     -157  16  -35  -22
Tulos jatkuvista toiminnoista
  ennen veroja, milj. e            -284  -7 -204  -72
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. e     -215  -91 -178  -70
Kauden tulos
  jatkuvista toiminnoista, milj. e      -271  -7 -170  -73
  lopetetuista toiminnoista, milj. e      -15 -276 -338  -3
Yhteensä, milj. e               -286 -283 -508  -76
Osakekohtainen tulos
  jatkuvista toiminnoista, e         -0,83 -0,05 -0,55 -0,22
  lopetetuista toiminnoista, e        -0,05 -0,84 -1,03 -0,01
Yhteensä, e                  -0,88 -0,89 -1,58 -0,23
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia
eriä jatkuvista toiminnoista, e        -0,64 -0,31 -0,48 -0,22
Oman pääoman tuotto, %            -29,7 -0,6 -10,4 -27,2
  ilman kertaluonteisia eriä, %       -22,9 -7,2 -9,0 -26,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %          -8,5  4,9 -1,3 -2,3
  ilman kertaluonteisia eriä, %        -5,6  1,3 -0,5 -2,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       28,5 32,5 30,8 28,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, %       170  129  152  170
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %     121  114  90  121
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e       3,00 4,77 4,05 3,00
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 1 262 1 865 1 254 1 262
Bruttoinvestoinnit, milj. e           55  89  128  23
Toimitukset, 1 000 t
  Paperiliiketoiminta yhteensä         866 1 368 1 761  275
  Consumer Packaging              885 1 041 1 345  315
Henkilöstö kauden lopussa
  Jatkuvissa toiminnoissa          5 649 6 679 6 546 5 649
  Lopetetuissa toiminnoissa            2 159

EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
arvonalentumisilla

Vastuut                    2009   2008   2008
Milj. e                     Q3    Q3
Omasta puolesta                 130    62    61
Osakkuusyhtiöiden puolesta            1    1    1
Saman konsernin yritysten puolesta        4    5    5
Muiden puolesta                  5    3    2
Yhteensä                    140    71    69

Avoimet johdannaissopimukset          2009   2008   2008
Milj. e                     Q3    Q3
Korkojohdannaiset               1 256  1 844  1 286
Valuuttajohdannaiset             3 033  3 153  2 805
Muut johdannaiset                300   207   185
Yhteensä                   4 589  5 204  4 276

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -23,7 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa
31.12.2008 ja -14,0 miljoonaa euroa 30.9.2008).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä yhteensä on 2 544,8 miljoonaa euroa (2 068,8 miljoonaa
euroa 31.12.2008 ja 2 510,6 miljoonaa euroa 30.9.2008).

Käyttöomaisuussitoumukset           2009   2008   2008
Milj. e                     Q3    Q3
Maksut alle vuoden                5    0    0
Maksut myöhemmin                 2    1    1


Aineellisen käyttöomaisuuden
muutokset                   2009   2008   2008
Milj. e                     Q3    Q3
Kirjanpitoarvo kauden alussa         1 808  2 820  2 820
Investoinnit                   52    89   128
Vähennykset                   -9   -79   -670
Myytävänä olevat omaisuuserät         -245   -646    0
Poistot ja arvonalentumiset          -162   -160   -282
Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset                 0   -149   -149
Muuntoero                     5    -7   -39
Kirjanpitoarvo kauden lopussa         1 449  1 868  1 808

Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset sisältävät
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset. Myytävänä
olevat omaisuuserät sisältävät Metsä Botnian Uruguayn aineellisen
käyttöomaisuuden. Vertailuvuotena myytävänä olevat omaisuuserät
sisälsivät joulukuussa 2008 myydyn Graphic Papersin aineellisen
käyttöomaisuuden.

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Liiketoimet emoyhtiön ja
sisaryhtiöiden kanssa            2009    2008   2008
Milj. e                    Q3     Q3

Myynnit                    21     25    34
Liiketoiminnan muut tuotot           3     2     3
Ostot                    244    455    571
Korkotuotot                  3     4     7
Korkokulut                   2     3     4
Pitkäaikaiset saamiset             5     18     5
Myyntisaamiset ja muut saamiset        66     74    49
Pitkäaikaiset velat              0     0     0
Ostovelat ja muut velat           187     57    228


Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa    2009    2008   2008
Milj. e                    Q3     Q3

Myynnit                    0     0     0
Ostot                     3     3     4
Pitkäaikaiset saamiset             1     0     0
Myyntisaamiset ja muut saamiset        7     7     7
Ostovelat ja muut velat            1     2     2


Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä
M-realin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit: IAS 1
(uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen
tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia
analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja
muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat
muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa
muista oman pääoman muutoksista. Konserni esittää omistajiin
liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa.

IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14
-standardin. Sen mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä
"johdon lähetymistapaa", jolloin tiedot esitetään samalla tavalla
kuin sisäisessä raportoinissa. Konsernin raportoitavat segmentit ovat
1.1.2009 lähtien samat kuin IAS 14-standardin mukaiset
liiketoimintasegmentit eli Consumer Packaging, Office Papers,
Speciality Papers ja Market Pulp and Energy.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

                (Tulos ennen veroja jatkuvista
Oman pääoman tuotto (%)   = liiketoiminnoista
                - tuloverot) per (Oma pääoma
                (keskimäärin))

                (Tulos ennen veroja jatkuvista
Sijoitetun pääoman tuotto   liiketoiminnoista
(%)             = + korkokulut, nettokurssierot ja muut
                rahoituskulut) per (Oma pääoma +
                korolliset rahoitusvelat)

                (Oma pääoma)
Omavaraisuusaste (%)     = per (Taseen loppusumma
                - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)     = (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma
                pääoma)

                (Korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (%)  = - likvidit varat
                - korolliset saamiset) per (Oma
                pääoma)

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos     = tilikauden tulos)
                per (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä keskimäärin)

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Osakekohtainen oma pääoma  = oma pääoma)
                per (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa)

Liikevaihto ja -tulos
segmenteittäin     2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2008
Milj. e         Q3  Q2 Q1  Q4  Q3  Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging   250  237  226  248  274  713  814 1 061
Office Papers      133  131  147  174  203  411  630  804
Speciality Papers    80  82  117  147  153  279  475  622
Market Pulp and
Energy         132  116  134  150  172  382  494  644
Muu toiminta       56  40  34  57  77  130  246  323
Sisäinen myynti     -33  -21  -35  -54  -53  -89 -175 -218
Liikevaihto       618  585  623  722  826 1 826 2 514 3 236

Consumer Packaging    51  24  15  11  37  90  97  108
Office Papers       0  -3  -2  -3  11  -5  38  35
Speciality Papers    -7  -17  -33  -1   7  -57  46  45
Market Pulp and
Energy          -6  -10  -4   8  23  -20  140  148
Muu toiminta      -11  -17  -24  -33  -29  -52  -49  -82
EBITDA          27  -23  -48  -18  49  -44  272  254
 % liikevaihdosta   4,4 -3,9 -7,7 -2,5  5,9 -2,4 10,8  7,8

Consumer Packaging    31   4  -17  -13  17  18  37  24
Office Papers      -15  -18  -17  -38  -6  -50  -15  -53
Speciality Papers    -10  -23  -40  -75  -3  -73  16  -59
Market Pulp and
Energy         -15  -19  -18  -2  12  -52  108  106
Muu toiminta      -15  -17  -26  -33  -28  -58  -46  -79
Liiketulos       -24  -73 -118 -161  -8 -215  100  -61
 % liikevaihdosta   -3,9 -12,5 -18,9 -22,3 -1,0 -11,8  4,0 -1,9

Kertaluonteiset erät

Consumer Packaging    0  -1  -16  -4   0  -17  -1  -5
Office Papers      -2   0   0  -24   0  -2   0  -24
Speciality Papers     1  -1  -28  -67   0  -28  23  -44
Market Pulp and
Energy          -1   0  -6   0   0  -7  74  74
Muu toiminta       0  -1  -3  -14  -11  -4  -12  -27
Kertaluonteisia eriä
liiketuloksessa     -2  -3  -53 -110  -11  -58  84  -26

Consumer Packaging    51  25  19  11  37  94  98  109
Office Papers       0  -3  -2  -1  11  -5  38  37
Speciality Papers    -8  -16  -5   1   7  -29  22  23
Market Pulp and
Energy          -6  -10  -3   8  23  -19  65  73
Muu toiminta      -11  -16  -22  -15  -18  -48  -35  -50
EBITDA, ilman
kertaluonteisia eriä   26  -20  -13   4  60  -7  188  192
 % liikevaihdosta   4,2 -3,4 -2,1  0,6  7,3 -0,4  7,5  5,9

Consumer Packaging    31   5  -1  -9  17  35  38  29
Office Papers      -13  -18  -17  -14  -6  -48  -15  -29
Speciality Papers    -11  -22  -12  -8  -3  -45  -7  -15
Market Pulp and
Energy         -14  -19  -12  -2  12  -45  34  32
Muu toiminta      -15  -16  -23  -18  -17  -54  -34  -52
Liiketulos, ilman
kertaluonteisia eriä
            -22  -70  -65  -51   3 -157  16  -35
 % liikevaihdosta   -3,6 -12,0 -10,4 -7,1  0,4 -8,6  0,6 -1,1

Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Consumer Packaging   16,4  2,1 -8,8 -6,0  8,3  3,1  6,1  3,2
Office Papers     -13,0 -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -12,9 -2,2 -7,4
Speciality Papers   -16,0 -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -29,6  4,7 -14,3
Market Pulp and
Energy         -7,3 -9,2 -8,4 -1,3  5,1 -8,2 17,0 12,6
M-real-konserni    -2,3 -10,2 -13,4 -19,7 -0,5 -8,5  4,9 -1,3

Sijoitettu pääoma,
milj. e
Consumer Packaging   744  771  774  801  839  744  839  801
Office Papers      479  501  517  556  645  479  645  556
Speciality Papers    225  241  312  415  518  225  518  415
Market Pulp and
Energy         830  822  876  899  929  830  929  899
Kohdistamattomat ja
eliminoinnit      541  611  609  822  -12  541  -12  822
M-real-konserni    2 819 2 946 3 088 3 493 2 919 2 819 2 919 3 493

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet,
aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet, sijoitukset
osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot)) vähennettynä
segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat
(pois lukien korot ja verot)).

Toimitukset      2009 2009 2009 2008 2008  2009  2008 2008
1000 t         Q3  Q2 Q1  Q4  Q3  Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging   315 296  274  303  348  885 1 041 1 345

Office Papers     199 190  203  237  270  592  844 1 081
Speciality Papers    76  80  118  157  168  274  524  680
Paperiliiketoiminta
yhteensä        275 270  321  394  438  866 1 368 1 761
Market Pulp      328 327  287  264  291  942  850 1 115

Tuotanto
1000 t
Consumer Packaging   323 275  292  293  347  890 1 043 1 336

Office Papers     181 202  199  177  226  582  728  905
Speciality Papers    75  74  99  160  170  248  546  705
Paperiliiketoiminta
yhteensä        257 276  298  337  396  831 1 274 1 610
Metsä-Botnian sellu
1)           219 210  231  235  270  660  755  990
M-realin sellu     263 264  277  303  377  804 1 183 1 486

1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit