M-realin liiketulos tammi-syyskuulta ilman kertaluonteisia eriä 16 miljoonaa euroa


            
M-real Oyj Pörssitiedote 22.10.2008

Tulos tammi-syyskuulta 2008

* Liikevaihto 2 514 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 2 671)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 16 miljoonaa euroa (66).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 100 miljoonaa euroa (139)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -91 miljoonaa euroa
 (-37). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -7
 miljoonaa euroa (36)

Tulos vuoden 2008 kolmannelta neljännekseltä

* Liikevaihto 826 miljoonaa euroa (Q2/2008: 829)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3 miljoonaa euroa (-1).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -8 miljoonaa euroa (71)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -34 miljoonaa euroa
 (-36). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -45
 miljoonaa euroa (36)

Kolmannen vuosineljänneksen tapahtumat

* M-real ilmoitti 29.9.2008 myyvänsä Graphic Papers
 -liiketoiminta-alueensa eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille 750
 miljoonalla eurolla. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään
 vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen
 edellyttää Sappin yhtiökokouksen ja kilpailuviranomaisten
 hyväksyntää sekä Sappin osakeannin toteuttamista. Kauppaan liittyy
 useita enimmillään 8-vuotisia lähinnä sellu- ja
 paperitoimitussopimuksia, jotka vastaavat arvoltaan yhteensä noin 3
 miljardin euron liikevaihtoa sopimuskaudella.
* Kartongin hinnankorotukset on viety onnistuneesti läpi.

-"Otimme merkittävän askeleen strategisessa tarkastelussamme
julkistaessamme Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin Sappille.
Kauppa parantaa toteutuessaan M-realin kannattavuutta, rahoitusasemaa
sekä tulevaisuuden näkymiä huomattavasti. M-real on jatkossa selvästi
fokusoituneempi kartonki- ja paperiyhtiö, jonka liiketoiminnan vahvan
ytimen muodostavat korkealaatuiset pakkauskartongit. Niiden
hinnankorotuksissa olemme viime kuukausina onnistuneet erittäin
hyvin."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real OyjTUNNUSLUKUJA       2008  2008 2008  2007 2008  2007 2007

              Q3   Q2  Q1   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. euroa  826  829  859  870 2 514 2 671 3 499
EBITDA, milj. euroa     49  127  96   99  272  333  398
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        60   55  73   94  188  247  313

Liiketulos, milj. euroa   -8   71  37   44  100  139  -49
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        3   -1  14   37  16   66  75
Tulos ennen veroja
 jatkuvista
toiminnoista, milj. e   -45   36   2   9  -7   36 -192
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e       -34  -36  -21   2  -91  -37  -84
Kauden tulos
 jatkuvista
toiminnoista, milj. e   -44   37   0   -1  -7   19 -169
 lopetetuista
toiminnoista, milj. e   -212  -45  -19   -7 -276  -22  -27
Yhtensä, milj. euroa   -256   -8  -19   -8 -283   -3 -196
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista
toiminnoista, e     -0,15  0,10 0,00  0,00 -0,05  0,06 -0,51
 lopetetuista
toiminnoista, e     -0,64 -0,14 -0,06 -0,02 -0,84 -0,07 -0,08
Yhteensä, e       -0,79 -0,04 -0,06 -0,02 -0,89 -0,01 -0,59
Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia
eriä, e         -0,13 -0,12 -0,06 -0,03 -0,31 -0,19 -0,17
Oman pääoman tuotto, %  -10,1  7,9  0,0  -1,3 -0,6  0,3 -8,5
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          -8,3  -7,4 -4,8  -2,7 -7,2  -5,1 -2,8
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         -0,5  8,9  5,7  5,9  4,9  6,1 -0,8
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          1,0  -0,2  2,9  5,1  1,3  3,2  2,8
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %        32,5  36,5 35,0  34,5 32,5  34,5 34,4
Velkaantumisaste kauden
lopussa, %         129  112  120  117  129  117  124
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %     114  100  100  107  114  107  99
Korolliset nettovelat
kauden lopussa, milj. e 1 865 1 888 1 892  2187 1 865 2 187 1 867
Bruttoinvestoinnit,
milj. e           38   30  21   66  89  178  259
Paperitoimitukset, 1 000
t             488  497  527  511 1 513 1 599 2 110
Kartonkitoimitukset, 1
000 t           302  309  298  297  908  912 1 201
Henkilöstö kauden
lopussa         8 838 9 357 9 127 12 448 8 838 12 448 9 508
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköt, jotka siirtyvät
syyskuun lopussa julkistetun kaupan myötä Sappille, on raportoitu
lopetetuissa toiminnoissa. Segmenttiraportoinnissa Graphic Papers
-liiketoiminta-alueesta M-realin osaksi jäävät yksiköt on raportoitu
osana Other Papers -liiketoiminta-aluetta. Lisäksi muuttuneen
yritysrakenteen myötä markkinasellu ja energia raportoidaan osana
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-aluetta. Vertailukelpoiset
historialliset luvut on julkistettu erikseen 22.10.2008. Uuteen
M-realin johtamisrakenteeseen ja lopulliseen toimialarakenteeseen
palataan myöhemmin.

Heinä-syyskuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 826 miljoonaa euroa (Q2/08: 829).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 0,4 %. Liiketulos oli -8
miljoonaa euroa (71) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3
miljoonaa euroa (-1). Heinä-syyskuun liiketulokseen kirjatut
kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä -11 miljoonaa euroa. Ne
koostuivat seuraavista eristä:

* 13 miljoonan euron kuluvaraus kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte
 Maxencen (PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta
 takauksesta ja PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta muussa
 toiminnassa
* 2 miljoonan euron voitto aiemmin suljettujen tehtaiden maa-alueiden
 myynnistä.

Liiketulokseen kuuluvien erien lisäksi kirjattiin lopetettujen
toimintojen tulokseen kertaluonteisena eränä 225 miljoonan euron
arvonalentumistappio ja kertaluonteiset kulut liittyen 29.9.2008
julkistettuun kauppasopimukseen Graphic Papers -liiketoiminta-alueen
myynnistä Sappille.

Edellisen vuosineljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona
yhteensä 72 miljoonaa euroa. Ne koostuivat seuraavista eristä:

* 74 miljoonan euron suuruinen realisoituneen käyvän arvon ja
 myyntivoiton kirjaus muussa toiminnassa Pohjolan Voiman osakkeiden
 kaupasta
* 2 miljoonan euron kuluvaraus muussa toiminnassa liittyen
 myyntiverkoston tehostamisohjelmaan.

Liiketulosta paransi Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen euroon
nähden, sellutehtaiden kohonneet käyntiasteet Husumia lukuun
ottamatta ja kohonnut sellun euromääräinen hinta sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin ja kartongin hinnankorotukset. Tulosta
heikensivät kohonneet puuraaka-ainekustannukset.

Heinä-syyskuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 488 000 tonnia
(497 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 63 000
tonnilla (49 000). Kartongin toimitukset olivat 302 000 tonnia (309
000) ja tuotannonrajoitukset 7 000 tonnia (17 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -37 miljoonaa euroa (-34).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 1 miljoonaa euroa (-1).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 38 miljoonaa euroa (-33).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 2
miljoonaa euroa (arvostustappiota 1).

Heinä-syyskuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -45
miljoonaa euroa (36). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
ilman kertaluonteisia eriä oli -34 miljoonaa euroa (-36). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 1 miljoonaa
euroa (1).

Osakekohtainen tulos oli -0,79 euroa (-0,04). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,13 euroa
(-0,12). Oman pääoman tuotto oli -10,1 % (7,9), ilman kertaluonteisia
eriä -8,3 (-7,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,5 % (8,9), ilman
kertaluonteisia eriä 1,0 % (-0,2).

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 2 514 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007: 2 671).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,9 %. Liiketulos oli 100
miljoonaa euroa (139) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 16
miljoonaa euroa (66).

Tammi-syyskuun kertaluonteiset erät olivat nettona 84 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:

* 74 miljoonan euron suuruinen realisoituneen käyvän arvon ja
 myyntivoiton kirjaus Muussa toiminnassa Pohjolan Voiman osakkeiden
 kaupasta
* 24 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Other Papers
 -liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
 vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
 eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
 vastuista
* 13 miljoonan euron kuluvaraus kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte
 Maxencen (PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta
 takauksesta ja PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta muussa
 toiminnassa.

Vuoden 2007 tammi-syyskuun kertaluonteiset erät olivat nettona 73
miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät olivat:

* 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista
* 7 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi
* 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi
* 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan omaisuuden
 arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n mukaisesti
* 8 miljoonan euron kuluvaraus ja käyttöomaisuuden alaskirjaus Suomen
 toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyen.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja energiakustannukset,
Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut
euro sekä tuotannonrajoitukset Metsä-Botnian Suomen tehtailla.
Tulosta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja
hinnankorotukset sekä Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen
marraskuussa 2007.

Tammi-syyskuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 513 000 tonnia
(1 599 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 126 000
tonnilla (67 000). Kartongin toimitukset olivat 908 000 tonnia (912
000) ja tuotannonrajoitukset 25 000 tonnia (48 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -106
miljoonaa euroa (-103). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista,
rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa
euroa (-3). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -108 miljoonaa
euroa (-100). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten
arvostusvoittoa 3 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 9).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -7
miljoonaa euroa (36). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
ilman kertaluonteisia eriä oli -91 miljoonaa euroa (-37). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat nolla miljoonaa
euroa (-17).

Osakekohtainen tulos oli -0,89 euroa (-0,01). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,31 euroa
(-0,19). Oman pääoman tuotto oli -0,6 % (0,3), ilman kertaluonteisia
eriä -7,2 % (-5,1). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 % (6,1), ilman
kertaluonteisia eriä 1,3 % (3,2).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 30.9.2008 oli 8 838 (31.12.2007: 9 508), josta
Suomessa työskenteli 3 140 (3 390). Tammi-syyskuussa 2008 M-realin
palveluksessa oli keskimäärin 9 204 henkilöä (Q1-Q3/07: 13 370).
Henkilöstömäärään sisältyy 30 % Metsä-Botnian henkilöstöstä.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 89 miljoonaa
euroa (Q1-Q3/07: 178). Niihin sisältyy 24 miljoonan euron osuus
Metsä-Botnian investoinneista (95). Metsä-Botnian investointiosuus
perustuu M-realin 30 %:n omistusosuuteen.

Rakennemuutos

M-realin marraskuussa 2007 ilmoittama tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma on edennyt
tavoitteiden mukaisesti. Osana ohjelmaa suljettiin alkuvuonna 2008
Lielahden BCTMP-tehdas ja Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia
valmistava paperikone 2. Publishing ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi ja samalla käynnistettiin projektit
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoimintakonseptin
yksinkertaistamiseksi sekä myynti- ja markkinointiorganisaation
keventämiseksi. Ohjelman yhteenlaskettu vuotuinen
tulosparannustavoite on 150 miljoonaan euroa. Täysi tulosvaikutus
saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Helmikuussa 2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuuden myyntitavoitteen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen
loppuun mennessä. Ohjelman tavoite on selvästi ylitetty Graphic
Papers -liiketoiminnan myynnin toteutuessa. Lisäksi ohjelmaan ovat
sisältyneet New Thamesin tehtaan myynti sekä 100 000:n Pohjolan Voima
Oy:n B2-osakkeen myynti. New Thamesin tehtaan myynnin positiivinen
kassavaikutus Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuut huomioon
ottaen oli noin 82 miljoonaa euroa ja kaupasta kirjattiin noin 24
miljoonan euron voitto. Pohjolan Voiman 100 000:n B2-osakkeen myynnin
positiivinen kassavaikutus oli 80 miljoonaa euroa ja kertaluonteinen
tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa 2008 M-real ilmoitti, että Reflexin tehtaan myynti
Arjowigginsille keskeytetään. Euroopan Komissio antoi kaupalle
ehdollisen hyväksyntänsä, mutta asetetut ehdot tekivät kaupasta
käytännössä mahdottoman toteuttaa.

Syyskuussa 2008 M-real sopi myyvänsä Graphic Papers -liiketoimintansa
eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille. Kaupan arvo on 750 miljoonaa
euroa. Kauppahinta muodostuu 500 miljoonan euron käteissuorituksesta
ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 200 miljoonan euron myyjän
ostajalle myöntämästä enintään nelivuotisesta korollisesta
velkakirjasta sekä 50 miljoonan euron suunnatusta osakeannista.
M-realin nettovelkojen määrä pienenee kaupan toteuduttua noin 630
miljoonalla eurolla. Kauppaan sisältyvät Kirkniemen ja Kankaan
tehtaat Suomessa, Stockstadtin tehdas Saksassa sekä Biberistin tehdas
Sveitsissä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1,9 miljoonaa
tonnia. Osana kauppaa M-real on sopinut pitkäaikaisista sellun ja
BCTMP:n toimituksista Sappille sekä muista pienemmistä palvelu- ja
toimitussopimuksista. Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköistä
M-realin omistukseen jäävät Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja
Äänekosken paperitehtaat sekä Husumin tehtaan paperikone 8.
Äänekosken paperitehdas ja Husumin paperikone 8 jatkavat kaupan
toteuduttua valmistusta Sappille pitkäaikaisiin sopimuksiin
perustuen. Kaupan arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa
vuositasolla noin miljardilla eurolla. Sopimukseen sisältyvien
yksiköiden liiketulos oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30
miljoonaa euroa tappiollinen. Kaupan toteutuminen edellyttää Sappin
ylimääräisen yhtiökokouksen ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä
Sappin osakeannin toteuttamista. Kaupan arvioidaan toteutuvan
viimeistään vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.

M-real suunnittelee päällystetyn standardihienopaperin tuotannon
lopettamista Halleinin ja Gohrsmühlen tehtailla. Suunniteltu
järjestely pienentää päällystetyn hienopaperin kapasiteettia
Euroopassa noin 0,6 miljoonalla tonnilla. M-realin aikomuksena on
kehittää Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaita erikoispaperiyksikkönä sekä
laajentaa päällystämättömän hienopaperin tuotantoa Gohrsmühlessä.
Halleinin osalta M-real jatkaa eri kehitysvaihtoehtojen tutkimista
valikoitavien kumppaneiden kanssa.

M-realin strategiatarkastelu jatkuu paperiliiketoimintojen osalta
myös Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin jälkeen.

Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 32,5 % (31.12.2007:
34,4) ja nettovelkaantumisaste 114 % (99). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 % raja yhtiön
nettovelkaantumisasteelle ja 30 % raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu
nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa oli noin 97 % (86) ja
omavaraisuusaste noin 38 % (40).

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 1 865 miljoonaa euroa
(1 867). Lainoista oli valuuttamääräisiä 14 %, vaihtuvakorkoisia 92 %
ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli syyskuun lopussa
7,6 % ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 3,0 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli syyskuun lopussa 3,8 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 3 ja 6 kuukauden
välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-syyskuussa 102
miljoonaa euroa (Q1-Q3/2007:228). Käyttöpääoma nousi 19 miljoonaa
euroa (32).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 5,5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 5 ja 6 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 99 %.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli kauden lopussa 1 004
miljoonaa euroa, josta 868 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottosopimuksia ja 136 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 500 miljoonan euron arvosta.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi-syyskuussa oli 3,28 euroa, alin 0,97 euroa ja keskikurssi 1,66
euroa. Syyskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 1,26 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 913 miljoonaa euroa, eli 190 % osakekannasta.
A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 425
miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti syyskuun lopussa 38,6 % osakkeista, ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 %. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 25 %.

Norges Bankin (Central Bank of Norway) omistus M-realissa nousi
9.1.2008 5,3 %:iin osakepääomasta ja 1,7 %:iin äänimäärästä.

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd:n omistus M-realissa laski
2.5.2008 4,9 %:iin osakepääomasta ja 2,3 %:iin äänimäärästä.

Financier de l'Echiquier SA:n omistus M-realissa nousi 29.9.2008 5,1
%:iin osakepääomasta ja 1,6 %:iin äänimäärästä.

Yhtiökokous 13.3.2008 päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä määräyksen
vähimmäis- ja enimmäisosakepääomasta, arvo-osuusjärjestelmän
täsmäytyspäiväsäännökset sekä kohdan osakkeen nimellisarvosta.

Lähiajan näkymät

M-realin päätuotteiden kysynnän Euroopassa odotetaan jatkuvan
suhteellisen tasaisena loppuvuonna. Tilauskannat ovat jonkun verran
vuoden takaista alhaisemmat. Talouden yleinen heikkeneminen voi
kuitenkin aiheuttaa haasteita tulevaisuudessa. Toimenpiteet
tuotehintojen korottamiseksi jatkuvat kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Taivekartongin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnankorotusten toteutus etenee. Myös
päällystetyssä hienopaperissa ainakin osa ilmoitetuista korotuksista
näyttää menevän läpi markkinatasapainon parantuessa.
Päällystämättömässä hienopaperissa tarve hinnankorotuksille on
merkittävä.

Tuotantokustannukset pysyvät loppuvuonna korkeina. Öljyn hinnan lasku
vaikuttaa viiveellä lähinnä maakaasun hinnan kautta. Puun käytön
rajoituksia jatketaan. M-real ei tänä vuonna pysty täysin kattamaan
kustannusinflaatiota omilla tulosparannustoimillaan. Uusia
tulosparannustoimia on suunnitteilla. Yhtiön sisäistä rakennetta
tarkastellaan Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin aiheuttamien
muutosten pohjalta.

Marraskuussa 2007 julkistettu tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma etenee tavoitteen
mukaisesti.

Graphic Papers -liiketoiminnan myynnin toteutuminen edellyttää Sappin
ylimääräisen yhtiökokouksen ja kilpailuviranomaisten hyväksyntää sekä
Sappin osakeannin toteuttamista. Kaupan arvioidaan toteutuvan
viimeistään vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Vuosi 2008 on kokonaisuudessaan haasteellinen johtuen nousevista
tuotantokustannuksista, sellutuotannon rajoituksista, hienopaperien
myyntivolyymin laskusta, euron vahvistumisesta sekä hinnankorotusten
lykkääntymisestä päällystetyssä hienopaperissa. Kuten heinäkuussa
2008 julkistetussa tiedotteessa todettiin, yllämainituista tekijöistä
johtuen M-realin koko vuoden 2008 liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä jää heikommaksi kuin viime vuonna.

Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan heikkenevän kausiluonteisesti
kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Rahoitusmarkkinoiden kriisin myötä kulutus- ja investointikysyntä
ovat hiipumassa. Pitkään jatkuessaan maailmantalouden epävarmuus voi
vaikuttaa negatiivisesti myös eurooppalaisen paperi- ja
kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin.

M-real tavoittelee hinnankorotuksia laajalla rintamalla. Riski siitä,
että kaikkia tavoiteltuja hinnankorotuksia ei saada vietyä läpi, on
kuitenkin olemassa, mikäli paperin ja kartongin kysyntä heikentyy.
Riski euron vahvistumisesta edelleen on realisoitunut alkuvuoden
aikana. Tuotantotekijöiden kustannukset ovat pääasiassa pysyneet
korkealla tasolla. Sellutuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan
suunniteltua enemmän korkeiden raaka-ainekustannusten takia. Riski
siitä, että myös paperi- ja kartonkituotantoa joudutaan
sellutuotannon rajoitusten tai kysynnän heikentymisen takia
rajoittamaan, on olemassa. Riski euron vahvistumisesta on yhä
olemassa, vaikka etenkin Yhdysvaltain dollariin verrattuna kehitys
näyttää kääntyneen.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat
erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, puun saatavuus ja
hinta, muut raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron
kurssikehitys. M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 28-29
on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 22.10.2008 kello 13.00 alkaen

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS


Consumer Packaging  2008 2008 2008  2007  2007 2008 2007  2007
            Q3  Q2  Q1   Q4   Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e 241 244  235  225  231  719  709  934
EBITDA, milj. e    35  24  36   24   45  95  112  136
 ilman
kertaluonteisia
eriä, milj. e     35  24  37   25   45  96  117  142
Liiketulos, milj. e  17  5  18   0   27  40  56   56
 ilman
kertaluonteisia
eriä, milj. e     17  5  19   8   27  41  63   71
Sijoitetun pääoman
tuotto, %       8,8 2,9  9,6  0,1  15,3  7,3  9,9  7,5
 ilman
kertaluonteisia
eriä, %        8,8 2,9 10,1  4,3  15,3  7,5 11,1  9,5
Toimitukset, 1 000 t 302 309  298  291  297  908  912 1 203
Tuotanto, 1 000 t   302 294  314  294  303  910  916 1 210
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 17 miljoonaa euroa (Q2/08: 5). Tulosta
paransivat lähinnä toista vuosineljännestä alhaisemmat kiinteät
kustannukset sekä Metsä-Botnian Suomen tehtaiden korkeampi
käyntiaste. Kolmannen neljänneksen tulokseen ei sisältynyt
kertaluonteisia eriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat edelliseen
kauteen nähden 3 %. M-realin taivekartongin toimitukset laskivat 2 %.
Keskimääräinen myyntihinta oli hieman edellistä vuosineljännestä
korkeampi johtuen vahvistuneesta Yhdysvaltain dollarista ja
saavutetuista hinnankorotuksista.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski hieman edellisestä
neljänneksestä. Vahvistunut dollari paransi hieman euromääräistä
myyntihintaa.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen tammi-elokuun liiketulos oli
41 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä (63). Tulokseen
sisältyy 1 miljoonan euron kertaluonteinen erä. Tulosta heikensivät
voimakas kustannusinflaatio, Metsä-Botnian Suomen tehtaiden
tuotannonrajoitukset toisella vuosineljänneksellä sekä dollariin ja
puntaan nähden vahvistunut euro. Toisaalta kannattavuutta paransivat
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja saavutetut
hinnankorotukset.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 2 % viime
vuoden vastaavaa kautta alhaisemmat. Vastaavasti M-realin
taivekartongin toimitukset olivat 1 % viime vuotta korkeammat.
Taivekartongin euromääräinen keskihinta oli hieman edellisen vuoden
vastaavaa kautta korkeampi heikentyneestä dollarista ja punnasta
huolimatta.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli edellisen vuoden vastaavaa kautta
alhaisempi. Euromääräinen keskihinta pysyi samana. Tapettipaperin
myyntihinta nousi selvästi edellisestä vuodesta.


Office Papers      2008 2008 2008  2007 2007 2008 2007  2007
             Q3  Q2  Q1   Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e   154 165 181  171 167  500  552  723
EBITDA, milj. e      7  8  16   25  21  30  28   53
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e       7  8  16   20  21  30  57   78
Liiketulos, milj. e    -5  -4  3  -173  7  -6  -14  -187
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e       -5  -4  3   7  7  -6  16   23
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        -4,7 -2,4 3,1 -114,8 4,9 -1,1 -2,2 -29,6
 ilman kertaluonteisia
eriä, %         -4,7 -2,4 3,1  5,3 4,9 -1,1  3,4  4,2
Toimitukset, 1 000 t   200 215 238  219 215  653  728  947
Tuotanto, 1 000 t    160 180 200  213 223  540  760  973
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli kolmannella vuosineljänneksellä -5 miljoonaa euroa (Q2/08:
-4). Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.
Tulosta heikensi alhaisempi toimitusmäärä sekä sellun ja paperin
tuotannonrajoitukset. Tulosta paransivat kustannussäästötoimenpiteet
ja kohonnut keskimääräinen myyntihinta.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 5 %. Office Papers -liiketoiminta-alueen
toimitusmäärä laski 7 %.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä tammi-syyskuussa oli -6 miljoonaa euroa (16). Tulosta
heikensivät nousseet raaka-ainekustannukset, erityisesti
puuraaka-aineen osalta. Kannattavuutta paransi keskimääräisen
myyntihinnan nousu ja kustannussäästötoimenpiteet.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 3 %. Office Papers -liiketoiminta-alueen
toimitusmäärä laski 10 %. Lukuun sisältyy Wifstan tehtaan sulkemisen
vaikutus.


Other Papers       2008 2008 2008 2007 2007 2008 2007  2007
              Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e    235 231 240 241 247  706  731  972
EBITDA, milj. e       16  11  34  -3  19  61  24   21
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        17  12  10  3  13  38  32   36
Liiketulos, milj. e     -1  -6  17 -19  6   9  -25  -44
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        -1  -6  -7 -13  -2  -14  -20  -33
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         -0,4 -2,7 8,1 -8,7 2,7  1,6 -4,0  -5,3
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          -0,3 -2,4 -3,2 -6,1 -0,9 -2,0 -3,0  -3,9
Toimitukset, 1 000 t    289 282 290 292 297  860  871 1 163
Tuotanto, 1 000 t     282 291 294 294 296  867  883 1 177
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Other Papers -liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -1 miljoonaa euroa (Q2/08:
-6). Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.
Tulosta heikensivät korkeammat valmistuskustannukset. Tulosta paransi
Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan korkeampi tuotantomäärä,
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin keskimääräisen
myyntihinnan nousu.

Edellisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
nousivat edellisestä neljänneksestä 4 % ja Euroopan päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien kokonaistoimitukset olivat ennallaan.
Other Papers -liiketoiminta-alueen kokonaistoimitukset nousivat 2 %
edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Other Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -14 miljoonaa euroa (-20). Kannattavuutta heikensivät
kohonneet puu- ja energiakustannukset, Yhdysvaltain dollariin ja
Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut euro sekä
tuotannonrajoitukset sellutehtailla. Kannattavuutta paransivat
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet, Uruguayn sellutehtaan
käynnistyminen marraskuussa 2007 ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnankorotukset.

Tulos sisälsi kertaluonteisena eränä 23 miljoonan euron positiivisen
tulosvaikutuksen Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
vastuista.

Other Papers -liiketoiminta-alueen edellisen vuoden vastaavan
ajanjakson liiketulos sisälsi kertaluonteisia eriä nettona -6
miljoonaa euroa.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Euroopan päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien kokonaistoimitukset laskivat 1 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Other Papers -liiketoiminta-alueen
kokonaistoimitukset laskivat 1 %, sisältäen kapasiteetin sulkemisen
vaikutukset.


Market Pulp and Energy  2008 2008 2008 2007 2007 2008 2007  2007
              Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Liikevaihto, milj. e    158 149 150 134 139  456  406  540
EBITDA, milj. e       25  21  20  12  16  66  43   55
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        25  21  20  13  17  66  43   56
Liiketulos, milj. e     14  11  9  5  9  34  19   23
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        14  11  9  6  9  34  19   24
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         6,0 4,7 4,8 2,6 5,2  5,5  3,3  3,0
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          6,0 4,7 4,8 3,2 5,2  5,5  3,3  3,2
Toimitukset, 1 000 t    291 279 281 247 261  851  750  997
EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Heinä-syyskuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen kolmannen
vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 14
miljoonaa euroa (Q2/08: 11). Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä. Tulosta paransi kohonnut sellun myyntihinta ja
toimitusmäärät. Tulosta heikensivät kohonneet
puuraaka-ainekustannukset.
Edellisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 34 miljoonaa euroa (19). Kannattavuutta
paransi Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen marraskuussa 2007.
Kannattavuutta heikensivät kohonneet puukustannukset sekä
Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset Suomen tehtailla. Tulos ei sisällä
kertaluonteisia eriä.

Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen edellisen vuoden
vastaavan ajanjakson liiketulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
               2008  2007 Muutos  2007  2008 2007
Jatkuvat toiminnot, milj.
e              Q1-Q3  Q1-Q3          Q3  Q3
Liikevaihto         2 514  2 671  -157 3 499  826  870
Liiketoiminnan muut tuotot   172   179   -7  195   24  20
Liiketoiminnan kulut    -2 414 -2 517  103 -3 296  -801 -791
Poistot ja
arvonalentumiset       -172  -194   22  -447  -57  -54
Liiketulos           100   139  -39  -49   -8  44
 % liikevaihdosta       4,0   5,2     -1,4  -1,0  5,1
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista           -1    0   -1   -3   0   0
Kurssierot            2   -3   5   1   1   0
Muut rahoitustuotot ja
-kulut            -108  -100   -8  -141  -38  -36
Tulos ennen veroja
jatkuvista toiminnoista     -7   36  -43  -192  -45   9
 % liikevaihdosta      -0,3   1,3     -5,5  -5,4  0,9
Tuloverot            0   -17   17   23   1  -9
Tulos jatkuvista
toiminnoista          -7   19  -26  -169  -44  -1
 % liikevaihdosta      -0,3   0,7     -4,8  -5,3 -0,1
Tulos lopetetuista
toiminnoista         -276   -22  -254  -27  -212  -7
Kauden tulos         -283   -3  -280  -196  -256  -8
 % liikevaihdosta      -11,3  -0,1     -5,6 -31,0 -0,9

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille     -292   -2  -290  -194  -261  -7
Vähemmistölle          9   -1   10   -2   5  -1
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
(e/osake)
 jatkuvista toiminnoista  -0,05  0,06 -0,11 -0,51 -0,15 0,00
 lopetetuista
toiminnoista         -0,84  -0,07 -0,77 -0,08 -0,64 -0,02
Yhteensä           -0,89  -0,01 -0,88 -0,59 -0,79 -0,02


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


Lyhennetty konsernin tase

                  30.9.   30.9.   31.12.
Milj. e               2008  % 2007  %  2007  %
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               71 1,4  375 6,3  172 3,1
Muut aineettomat
käyttöomaisuushyödykkeet        63 1,3  45 0,8   38 0,7
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet      1 868 37,2 2 933 49,3 2 820 51,4
Biologiset hyödykkeet         54 1,1  45 0,8   47 0,9
Osuudet osakkuus- ja muissa
yhtiöissä               453 9,0  357 6,0  390 7,1
Korolliset saamiset          23 0,5  34 0,6   27 0,5
Laskennalliset verosaamiset       5 0,1  29 0,5   4 0,1
Muut korottomat saamiset        6 0,1   6 0,1   14 0,3
                  2 543 50,7 3 823 64,4 3 512 64,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus            533 10,6  714 12,0  619 11,3
Korolliset saamiset          67 1,3  57 0,9   62 1,1
Korottomat saamiset          687 13,6 1 192 20,0  908 16,6
Rahat ja pankkisaamiset        133 2,6  128 2,1  380 6,9
                  1 420 28,1 2 091 35,0 1 969 35,9
Myytävänä olevat omaisuuserät    1 065 21,2  33 0,6   0 0,0
Varat yhteensä           5 028 100 5 947 100 5 481 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma         1 566 31,1 1 997 33,6 1 830 33,4
Vähemmistöosuus            65 1,3  51 0,9   52 0,9
                  1 631 32,4 2 048 34,5 1 882 34,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat       274 5,4  330 5,5  290 5,3
Eläkevelvoitteet           102 2,0  190 3,2  159 2,9
Varaukset               38 0,8  65 1,1   72 1,3
Muut korottomat velat         12 0,2  39 0,7   38 0,7
Korolliset velat          1 532 30,5 2 122 35,7 1 883 34,4
                  1 958 38,9 2 746 46,2 2 442 44,6
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat           611 12,2  860 14,4  704 12,8
Korolliset velat           422 8,4  281 4,7  453 8,3
                  1 033 20,6 1 141 19,1 1 157 21,1
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat            406 8,1  12 0,2   0 0,0
Velat yhteensä           3 397 67,6 3 899 65,5 3 599 65,7
Oma pääoma ja velat yhteensä    5 028 100 5 947 100 5 481 100Lyhennetty rahavirtalaskelma
                        2008 2007 2007 2008
Milj. e                    Q1-Q3 Q1-Q3     Q3
Kauden tulos                  -283  -3 -196 -256
Oikaisut yhteensä                404  263  479  278
Käyttöpääoman muutos              -19  -32  42  41
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      102  228  325  63
Nettorahoituskulut               -64  -88 -160  -10
Maksetut verot                 -20  -32  -38   3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat    18  108  127  56

Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden
investoinnit                  -89 -178 -259  -38
Omaisuuden myynnit ja muut           141  280  628   3
Investointien nettorahavirrat          52  102  369  -35

Osakeanti, vähemmistön osuus           2   3   6   0
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos              -297 -246 -282  40
Maksetut osingot                -20  -20  -20   0
Rahoituksen nettorahavirrat          -315 -263 -296  40
Rahavarojen muutos               -245  -53  200  61

Rahavarat kauden alussa             380  182  182  73
Rahavarojen muuntoero               1  -1  -2   2
Rahavarojen muutos               -245  -53  200  61
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   -3   0   0  -3
Rahavarat kauden lopussa            133  128  380  133


Laskelma oman pääoman muutoksista

           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                        Arvon-   Ed.
           Osake-  Yli-      muutos tilikau- Vähem-
            pää- kurssi- Muunto- ja muut   sien mistö-
Milj. euroa       oma rahasto   ero rahastot  tulos osuudet Yht.

Oikaistu oma pääoma                            2
1.1.2007, IFRS      558   667    3   222   605   63 118
Muuntoerot                -16            -2 -18
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta               15               15
Myytävissä olevat
sijoitukset
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                -31          -31
 liiketoiminnan
muihin
 tuottoihin
siirretty määrä                  -5          -5
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                -26          -26
 siirretty
liikevaihdon
 oikaisuksi                    16          16
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot
Hyödykesuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                12          12
 siirretty ostojen
oikaisuksi                     -8          -8
Omaan pääomaan
kirjattujen tai
sieltä pois
siirrettyihin eriin
liittyvät
verot                   -4    11           7
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut nettokulut
yhteensä                 -5   -31        -2 -38
Kauden tulos                        -2   -1  -3
Tilikaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä              -5   -31    -2   -3 -41
Liiketoimet
omistajien
kanssa

Vähemmistöosuusmuutos
 Metsä-Botnian 9 %:n
 osuuden myynti                          -11
   Metsä-Botnian

Uruguay-järjestelyt                         3
 Yhteensä                             -8  -8
Osingonjako                        -20   -1 -21
Liiketoimet
omistajien
kanssa                           -20   -9 -29

Oma pääoma                                2
30.9.2007, IFRS     558   667   -2   191   583   51 048
Oikaistu oma pääoma                            1
1.1.2008, IFRS      558   667   -11   225   391   52 882
Muuntoero                 3             1  4
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta                2               2
Myytävissä olevat
sijoitukset
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                98          98
 liiketoiminnan
muihin
 tuottoihin
siirretty määrä                  -28          -28

Valuuttavirtasuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                -6          -6
 siirretty
liikevaihdon
 oikaisuksi                    -6          -6

Korkovirtasuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                -2          -2
 siirretty
rahoituserien
 oikaisuksi

Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan
kirjatut voitot ja tappiot                 2           2
 siirretty ostojen
oikaisuksi
Omaan pääomaan
kirjattujen tai
sieltä pois
siirrettyihin eriin
liittyvät
verot                       -15          -15
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut nettokulut
yhteensä                  5    43        1  49
Kauden tulos                       -292    9 -283
Tilikaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä               5    43   -292   10 -234
Liiketoimet
omistajien
kanssa

Vähemmistöosuusmuutos
  Metsä-Botnian

Uruguay-järjestelyt                         3
 Yhteensä                              3  3
Osingonjako                        -20     -20
Liiketoimet
omistajien
kanssa                           -20    3 -17

Oma pääoma                                1
30.9.2008, IFRS     558   667   -6   268    79   65 631Tunnuslukuja             2008   2007   2007   2008
                   Q1-Q3  Q1-Q3        Q3
Liikevaihto, milj. e         2 514  2 671  3 499   826
EBITDA, milj. e            272   333   398    49
ilman kertaluonteisia eriä, milj.
e                   188   247   313    60
Liiketulos, milj. e          100   139   -49    -8
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e                 16    66    75    3
Tulos jatkuvista toiminnoista
ennen veroja, milj. e          -7    36   -192   -45
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e                -91   -37   -84   -34
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista, milj. e    -7    19   -169   -44
 lopetetuista toiminnoista, milj.
e                   -276   -22   -27   -212
Yhteensä               -283    -3   -196   -256
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e     -0,05   0,06  -0,51  -0,15
 lopetetuista toiminnoista, e    -0,84  -0,07  -0,08  -0,64
Yhteensä, e             -0,89  -0,01  -0,59  -0,79
 Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä
 jatkuvista toiminnoista, e     -0,31  -0,19  -0,17  -0,13
Oman pääoman tuotto, %        -0,6   0,3   -8,5  -10,1
 ilman kertaluonteisia eriä, %    -7,2   -5,1   -2,8   -8,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %      4,9   6,1   -0,8   -0,5
 ilman kertaluonteisia eriä, %     1,3   3,2   2,8   1,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa,
%                   32,5   34,5   34,4   32,5
Velkaantumisaste kauden lopussa,
%                   129   117   124   129
Nettovelkaantumisaste kauden
lopussa, %               114   107    99   114
Oma pääoma/osake kauden lopussa,
e                   4,77   6,09   5,58   4,77
Korolliset nettovelat kauden
lopussa, milj. e           1 865  2 187  1 867  1 865
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa     89   178   259    38
Paperitoimitukset, 1000 tn      1 513  1 599  2 110   488
Kartonkitoimitukset, 1 000 t      908   912  1 201   302
Henkilöstö kauden lopussa      8 838  12 448  9 508  8 838

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Vastuut                 2008   2007   2007
Milj. e                  Q3    Q3
Omasta puolesta              62    60    61
Osakkuusyhtiöiden puolesta         1    1    1
Saman konsernin yritysten puolesta     5    4    4
Muiden puolesta               3    3    3
Yhteensä                  71    68    69

Avoimet johdannaissopimukset       2008   2007   2007
Milj. e                  Q3    Q3
Korkojohdannaiset            1 844  2 062  1 954
Valuuttajohdannaiset          3 153  3 524  3 809
Muut johdannaiset             207   182   133
Yhteensä                5 204  5 768  5 896


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -14,0 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa
31.12.2007 ja 14,4 milj. euroa 30.9.2007).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä 2 510,6 miljoonaa euroa (2 713,9 milj. euroa
31.12.2007 ja 2 020,1 milj. euroa 30.9.2007).


Käyttöomaisuussitoumukset           2008  2007    2007
Milj. e                     Q3   Q3
Maksut alle vuoden                0   35     22
Maksut myöhemmin                 1    4     4

Aineellisen käyttöomaisuuden
muutokset                   2008  2007    2007
Milj. e                     Q3   Q3
Kirjanpitoarvo kauden alussa         2 820  3 156   3 156
Investoinnit                  89   177    250
Vähennykset                  -79  -153    -186
Myytävänä olevat omaisuuserät         -646
Poistot ja arvonalentumiset          -160  -167    -228
Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset               -149   -58    -118
Muuntoero                    -7   -22    -54
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        1 868  2 933   2 820

Myytävänä olevat omaisuuserät
sisältävät Graphic Papers.
-liiketoiminnan
Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset sisältävät
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot
ja arvonalentumiset sekä
rinnakkaisvuonna myös
Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan
poistot.


Liiketoimet lähipiirin kanssa
Milj. e                    2008  2007    2007
Liiketoimet emoyhtiön ja
sisaryhtiöiden kanssa              Q3   Q3
Myynnit                     25   26     34
Liiketoiminnan muut tuotot            2   137    138
Ostot                     455   400    549
Korkotuotot                   4    3     3
Korkokulut                    3    6     8
Pitkäaikaiset saamiset             18   20     19
Myyntisaamiset ja muut saamiset         74   61     41
Pitkäaikaiset velat               0    1     1
Ostovelat ja muut velat             57   45    149

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden         2008  2007    2007
kanssa                     Q3   Q3
Myynnit                     0    0     0
Ostot                      3    3     4
Pitkäaikaiset saamiset              0    7     0
Myyntisaamiset ja muut saamiset         7    1     7
Ostovelat ja muut velat             2    2     3


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
                (Tulos ennen veroja jatkuvista
Oman pääoman tuotto (%)    = toiminnoista - tuloverot) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus
                (keskimäärin))

                (Tulos ennen veroja jatkuvista
                toiminnoista +   korkokulut, nettokurssierot ja muut
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = rahoituskulut) per
                (Taseen loppusumma jatkuvista
                toiminnoista - korottomat velat
                jatkuvista toiminnoista
                (keskimäärin))

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)
Omavaraisuusaste (%)     = per
                (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)     = Korolliset velat per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)

                (Korolliset velat - likvidit varat -
Nettovelkaantumisaste (%)   = korolliset saamiset) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
Osakekohtainen tulos     = kuuluva tilikauden tulos) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä keskimäärin)

                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
Osakekohtainen oma pääoma   = kuuluva pääoma) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa)Liikevaihto ja
-tulos
segmenteittäin    2008 2008 2008  2007 2007 2008 2007 2007
Milj. e         Q3  Q2  Q1   Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging   241  244  235  225  231  719  709  934
Office Papers     154  165  181  171  167  500  552  723
Other Papers      235  231  240  241  247  706  731  972
Market Pulp and
Energy         158  149  150  134  139  456  406  540
Sisäinen myynti ja
muu toiminta      38  40  53   57  86  133  273  330
Liikevaihto      826  829  859  828  870 2 514 2 671 3 499

Consumer Packaging   35  24  36   24  45  95  112  136
Office Papers      7   8  16   25  21  30  28  53
Other Papers      16  11  34   -3  19  61  24  21
Market Pulp and
Energy         25  21  20   12  16  66  43  55
Muu toiminta      -34  63  -10   6  -2  20  126  133
EBITDA         49  127  96   64  99  272  333  398
 % liikevaihdosta   5,9 15,3 11,2  7,7 11,4 10,8 12,5 11,4

Consumer Packaging   17   5  18   0  27  40  56  56
Office Papers      -5  -4   3  -173   7  -6  -14 -187
Other Papers      -1  -6  17  -19   6   9  -25  -44
Market Pulp and
Energy         14  11   9   5   9  34  19  23
Muu toiminta      -32  65  -10   -1  -6  23  103  102
Liiketulos       -8  71  37  -188  44  100  139  -49
 % liikevaihdosta   -1,0  8,6  4,3 -22,7  5,1  4,0  5,2 -1,4
Kertaluonteiset erät
Milj. e
Consumer Packaging    0   0  -1   -8   0  -1  -7  -15
Office Papers      0   0   0  -180   0   0  -30 -210
Other Papers       0  -1  24   -5   8  23  -6  -11
Market Pulp and
Energy          0   0   0   -1   0   0   0  -1
Muu toiminta      -11  73   0   -3  -1  62  116  113
Kertaluonteisia
eriä liiketuloksessa  -11  72  23  -197   7  84  73 -124

Consumer Packaging   35  24  37   25  45  96  117  142
Office Papers      7   8  16   20  21  30  57  78
Other Papers      17  12  10   3  13  38  32  36
Market Pulp and
Energy         25  21  20   13  17  66  43  56
Muu toiminta      -23  -9  -9   5  -2  -42  -5   1
EBITDA,
ilman
kertaluonteisia eriä  60  55  73   66  94  188  247  313
 % liikevaihdosta   7,3  6,6  8,5  8,0 10,8  7,5  9,2  8,9

Consumer Packaging   17   5  19   8  27  41  63  71
Office Papers      -5  -4   3   7   7  -6  16  23
Other Papers      -1  -6  -7  -13  -2  -14  -20  -33
Market Pulp and
Energy         14  11   9   6   9  34  19  24
Muu toiminta      -20  -9  -10   1  -4  -38  -13  -12
Liiketulos, ilman
kertaluonteisia eriä   3  -1  14   9  37  16  66  75
% liikevaihdosta    0,4 -0,1  1,6  1,1  4,3  0,6  2,5  2,1

Sijoitetun pääoman  2008 2008 2008  2007 2007 2008 2007 2007
tuotto, %        Q3  Q2  Q1   Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging   8,8  2,9  9,6  0,1 15,3  7,3  9,9  7,5
Office Papers     -4,7 -2,4  3,1 -114,8  4,9 -1,1 -2,2 -29,6
Other Papers     -0,4 -2,7  8,1  -8,7  2,7  1,6 -4,0 -5,3
Market Pulp and
Energy         6,0  4,7  4,8  2,6  5,2  5,5  3,3  3,0
Konserni       -0,5  8,9  5,7 -22,4  5,9  4,9  6,1 -0,8

Sijoitettu pääoma   2008 2008 2008  2007 2007 2008 2007 2007
Milj. e         Q3  Q2  Q1   Q4  Q3 Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging   766  778  781  731  742  766  744  731
Office Papers     405  422  475  518  681  405  681  518
Other Papers      878  875  871  823  850  878  850  823
Market Pulp and
Energy         897  898  852  698  651  897  651  698
Kohdistamattomat ja
eliminoinnit      -27  137  256  532  282  -27  282  532
Konserni       2 919 3 111 3 236 3 303 3 206 2 919 3 206 3 303


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


Henkilöstö         2008   2007   2007
Keskimäärin        Q1-Q3  Q1-Q3
Consumer Packaging     1 328  1 557   1 504
Office Papers       1 322  1 695   1 657
Other Papers        2 562  2 772   2734
Market Pulp and Energy    594   581    571
Muut jatkuvat toiminnot  1 134  1 918   1 801
Lopetetut toiminnot    2 264  4 847   4 408
Yhteensä          9 204  13 370  12 675Toimitukset     2008 2008 2008  2007  2007 2007  2008 2007
1000 t         Q3  Q2  Q1   Q4   Q3  Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging  302 309  298  291  297  313  908  912
Office Papers     200 215  238  219  215  241  653  728
Other Papers     289 282  290  292  297  277  860  871
Paperisegmentit
yhteensä       488 497  527  511  511  518 1 513 1 599
Market Pulp and
Energy        291 279  281  247  261  227  851  750


Tuotanto       2008 2008 2008  2007  2007 2007  2008 2007
1000 t         Q3  Q2  Q1   Q4   Q3  Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
Consumer Packaging  302 294  314  294  303  302  910  916
Office Papers     160 180  200  213  223  257  540  760
Other Papers     282 291  294  294  296  296  867  883
Paperitehtaat
yhteensä       442 471  494  507  519  553 1 406 1 643
Metsä-Botnian sellu
1)          270 233  252  235  203  200  755  607
M-realin sellu    377 391  415  369  417  360 1 183 1 167

1) vastaa M-realin 30 %:n omistusosuutta Metsä-Botniasta

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit