M-realin liiketulos vuodelta 2008 ilman kertaluonteisia eriä -35 miljoonaa euroa


            
M-real Oyj Pörssitiedote 5.2.2009

Vuoden 2008 tulos
* Liikevaihto 3 236 miljoonaa euroa (2007: 3 499)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -35 miljoonaa euroa (75).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -61 miljoonaa euroa (-49)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -178 miljoonaa euroa
 (-67). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -204
 miljoonaa euroa (-191)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,48 euroa (-0,17) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,55
 euroa (-0,51)

Loka-joulukuun tulos
* Liikevaihto 722 miljoonaa euroa (Q3/2008: 826)
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -51 miljoonaa euroa (3).
 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -161 miljoonaa euroa (-8)
* Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -87 miljoonaa euroa
 (-34). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -197
 miljoonaa euroa (-45)
* Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
 eriä -0,17 euroa (-0,13) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,50
 euroa (-0,15)

Tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä
* Graphic Papers -liiketoiminnan myynti Sappille toteutui joulukuun
 2008 lopussa.

Kauden jälkeiset tapahtumat
* Uusi johtamis- ja raportointirakenne, johon kuuluvat
 liiketoiminta-alueet Consumer Packaging, Office Papers ja Other
 Papers sekä raportointisegmentti Market Pulp and Energy,
 julkistettiin.
* Suomen tehdastoimintojen 1 500 henkilöä koskevat yt-neuvottelut
 aloitettiin.
* Halleinin tehtaalla aloitettiin noin 480 henkilöä koskevat
 yt-neuvottelut tavoitteena paperituotannon lopettaminen huhtikuun
 lopussa. Gohrsmühlessä päällystetyn standardihienopaperin tuotanto
 lopetetaan huhtikuun aikana ja erikoispaperien sekä
 päällystämättömien hienopaperirullien ja -folioarkkien tuotantoa
 laajennetaan.
* Vuotuisessa arvonalentumistestauksessa kirjattiin 86 miljoonaa
 euroa arvonalentumistappioita viimeisen neljänneksen tulokseen.
* Uusi 80 miljoonan euron tulosparannusohjelma sekä erillinen 60
 miljoonan euron kassavirranparannusohjelma käynnistettiin."Vuoden lopussa toteutui strategisen tarkastelumme tähän asti
merkittävin askel, Graphic Papers -liiketoiminnan myynti Sappille.
Kauppa paransi M-realin kannattavuutta, rahoitusasemaa ja näkymiä
huomattavasti. Vuoden lopulla normaalia kausiluonteisuutta enemmän
heikentyneen kysyntätilanteen seurauksena aloitimme tammikuussa
yt-neuvottelut Suomen tehdastoimintojen osalta. Kustannusinflaatio on
hellittänyt, ja uskomme uuden tulosparannusohjelmamme sekä aiempien
ohjelmien yhteisvaikutusten ylittävän selvästi vuoden 2009
kustannusinflaation. Alkaneen vuoden tärkein tavoitteemme on
operatiivisen kassavirran parantaminen."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj

TUNNUSLUKUJA         2008  2007   2008 2008  2008 2008
                        Q4  Q3   Q2  Q1
Liikevaihto, milj. euroa  3 236 3 499   722  826   829  859
EBITDA, milj. euroa      254  398   -18  49   127  96
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         192  313    4  60   55  73
Liiketulos, milj. euroa    -61  -49   -161  -8   71  37
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         -35   75   -51   3   -1  14
Tulos ennen veroja
 jatkuvista toiminnoista,
milj. e           -204  -191   -197  -45   36   2
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        -178  -67   -87  -34   -36  -21
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista,
milj. e           -170  -168   -163  -44   37   0
 lopetetuista
toiminnoista, milj. e    -338  -27   -62 -212   -45  -19
Yhteensä, milj. euroa    -508  -195   -225 -256   -8  -19
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista,
e              -0,55 -0,51  -0,50 -0,15  0,10 0,00
 lopetetuista
toiminnoista, e       -1,03 -0,08  -0,19 -0,64  -0,14 -0,06
Yhteensä, e         -1,58 -0,59  -0,69 -0,79  -0,04 -0,06
Osakekohtainen tulos
 ilman kertaluonteisia
eriä, e           -0,48 -0,17  -0,17 -0,13  -0,12 -0,06
Oman pääoman tuotto, %   -10,4  -8,5  -43,3 -10,1   7,9  0,0
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -9,0  -2,8  -14,5 -8,3  -7,4 -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto,
%              -1,3  -0,8  -19,7 -0,5   8,9  5,7
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -0,5  2,8   -6,2  1,0  -0,2  2,9
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %          30,8  34,4   30,8 32,5  36,5 35,0
Velkaantumisaste kauden
lopussa, %          152  124   152  129   112  120
Nettovelkaantumisaste
kauden lopussa, %       90   99    90  114   100  100
Korolliset nettovelat
kauden lopussa, milj. e   1 254 1 867  1 254 1 865  1 888 1 892
Bruttoinvestoinnit, milj. e  128  259    39  38   30  21
Toimitukset, 1000 t
  Paperiliiketoiminnat   1 761 1 911   394  438   448  481
  Consumer Packaging    1 345 1 386   303  348   351  342
Henkilöstö kauden lopussa
 Jatkuvissa toiminnoissa  6 546 7 241  6 546 6 679  7 035 6 866
  Lopetetuissa
toiminnoissa            2 267     2 159  2 322 2 256
Hallituksen ehdotus
osingoksi, e/osake      0,00  0,06


Lopetetuissa toiminnoissa on raportoitu vuonna 2007 myyty
Map-tukkuriliiketoiminta ja vuonna 2008 myyty Graphic Papers
-liiketoiminta.

Vuoden 2008 tulos verrattuna vuoteen 2007

M-realin liikevaihto oli 3 236 miljoonaa euroa (2007: 3 499).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 5,9 prosenttia. Liiketulos oli
-61 miljoonaa euroa (-49) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
-35 miljoonaa euroa (75).

Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä
-26 miljoonaa euroa. Niistä merkittävimmät olivat:

* 86 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti, josta
 66 miljoonaa euroa kohdistui Other Papersiin, 16 miljoonaa euroa
 Office Papersiin ja 4 miljoonaa euroa Consumer Packagingiin.
 Liikearvoon näistä kohdistui 20 miljoonaa euroa.
* 74 miljoonan euron suuruinen realisoituneen käyvän arvon ja
 myyntivoiton kirjaus Market Pulp and Energy segmentissä Pohjolan
 Voiman osakkeiden kaupasta
* 23 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Other Papers
 -liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
 vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
 eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
 vastuista
* 14 miljoonan euron kuluvaraus liittyen M-realin rakenteen
 mukauttamiseen Sappi-kaupan seurauksena muussa toiminnassa
* 13 miljoonan euron kulu kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte Maxencen
 (PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta takauksesta
 ja PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta muussa toiminnassa.
* 10 miljoonan euron kuluvaraus ja alaskirjaus New Thamesin
 arkitustoimintojen sulkemiseksi muussa toiminnassa.

Vuoden 2007 kertaluonteiset erät olivat nettona -124 miljoonaa euroa
ja niistä merkittävimmät olivat:

* 182 miljoonan euron nettomääräinen arvonalentumistappio. Summa
 koostuu 185 miljoonan euron arvonalentumistappiosta Office Papersin
 liikearvosta sekä 3 miljoonan euron arvonalentumistappion
 peruutuksesta Consumer Packagingin Kyron paperintehtaan
 käyttöomaisuuteen
* 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista muussa
 toiminnassa
* 16 miljoonan euron nettokuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
 loppuunsaattamiseksi Office Papersissa
* 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan omaisuuden
 arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n mukaisesti
 muussa toiminnassa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja energiakustannukset,
Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut
euro sekä tuotteiden kysynnän voimakas heikkeneminen vuoden
loppupuolella. Tulosta paransivat toteutetut
kustannussäästötoimenpiteet ja hinnankorotukset sekä Metsä-Botnian
Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen marraskuussa 2007.

Vuonna 2008 paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 1 761
000 tonnia (1 911 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi
201 000 tonnilla (100 000). Consumer packaging -liiketoiminnan
toimitukset olivat 1 345 000 tonnia (1 386 000) ja
tuotannonrajoitukset 73 000 tonnia (66 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -142 miljoonaa euroa (-139).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 13 miljoonaa euroa (1).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -155 miljoonaa euroa (-140).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 0
miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 6).

Katsausvuoden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -204
miljoonaa euroa (-191). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ja
ilman kertaluonteisia eriä oli -178 miljoonaa euroa (-67). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 34 miljoonaa
euroa (23).

Osakekohtainen tulos oli -1,58 euroa (-0,59). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,48 euroa
(-0,17). Oman pääoman tuotto oli -10,4 prosenttia (-8,5), ilman
kertaluonteisia eriä -9,0 (-2,8). Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,3
prosenttia (-0,8), ilman kertaluonteisia eriä -0,5 prosenttia (2,8).

Loka-joulukuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 722 miljoonaa euroa (Q3/2008: 826).
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 12,6 prosenttia. Liiketulos oli
-161 miljoonaa euroa (-8) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli -51 miljoonaa euroa (3).

Loka-joulukuun kertaluonteiset erät olivat nettona -110 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:

* 86 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti
* 14 miljoonan euron kuluvaraus liittyen M-realin rakenteen
 tehostamiseen Sappi-kaupan seurauksena muussa toiminnassa
* 10 miljoonan euron kuluvaraus ja alaskirjaus New Thamesin
 arkitustoimintojen sulkemiseksi Office Papersissa.

Edellisen vuosineljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona -11
miljoonaa euroa, ja niistä merkittävimmät olivat:

* 13 miljoonan euron kuluvaraus kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte
 Maxencen (PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta
 takauksesta ja PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta muussa
 toiminnassa.
* 2 miljoonan euron voitto aiemmin suljettujen tehtaiden maa-alueiden
 myynnistä muussa toiminnassa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna
heikensi tuotteiden kysynnän normaalia kausiluonteisuutta suurempi
heikkeneminen sekä Metsä-Botnian tehtaiden tuotannon rajoitukset.
Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset.

Loka-joulukuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 394
000 tonnia (438 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 75
000 tonnilla (63 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 303
000 tonnia (348 000) ja tuotannonrajoitukset 48 000 tonnia (7 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -36
miljoonaa euroa (-37). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista,
rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 11
miljoonaa euroa (1). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -47
miljoonaa euroa (-38). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten arvostustappiota -3 miljoonaa euroa (arvostustappiota
-2).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -87
miljoonaa euroa (-34). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä oli -197 miljoonaa euroa (-45). Tuloverot,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 34 miljoonaa
euroa (1).

Osakekohtainen tulos oli -0,69 euroa (-0,79). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,17 euroa
(-0,13). Oman pääoman tuotto oli -43,3 prosenttia (-10,1), ilman
kertaluonteisia eriä -14,5 prosenttia (-8,3). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -19,7 prosenttia (-0,5), ilman kertaluonteisia eriä -6,2
prosenttia (1,0).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2008 oli jatkuvien toimintojen osalta 6 546
(31.12.2007: 7 241), josta Suomessa työskenteli 2 258 (2 474).
M-realin henkilöstömäärään luetaan 30 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2008 yhteensä 128 miljoonaa euroa
(2007: 259). Niihin sisältyy 29 miljoonan euron osuus Metsä-Botnian
investoinneista (122). Metsä-Botnian investointiosuus perustuu
M-realin 30 prosentin omistusosuuteen.

Rakennemuutos

M-realin marraskuussa 2007 ilmoittama tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma toteutui
tavoitteiden mukaisesti. Osana ohjelmaa suljettiin alkuvuonna 2008
Lielahden BCTMP-tehdas ja Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia
valmistava paperikone 2. Publishing ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi ja samalla käynnistettiin projektit
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamiseksi
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation keventämiseksi. Ohjelman
yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite poislukien myyty
Graphic Papers -liiketoiminta on 105 miljoonaa euroa. Täysi
tulosvaikutus saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Helmikuussa 2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuuden myyntitavoitteen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen
loppuun mennessä. Ohjelman tavoite ylittyi selvästi Graphic Papers
-liiketoiminnan myynnin toteuduttua ja omaisuutta myytiin yhteensä
yli 900 miljoonan euron arvosta. Lisäksi ohjelmaan ovat sisältyneet
New Thamesin tehtaan myynti sekä 100 000:n Pohjolan Voima Oy:n
B2-osakkeen myynti. New Thamesin tehtaan myynnin positiivinen
kassavaikutus Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuut huomioon
ottaen oli noin 82 miljoonaa euroa ja kaupasta kirjattiin noin 24
miljoonan euron voitto. Pohjolan Voiman 100 000:n B2-osakkeen myynnin
positiivinen kassavaikutus oli 80 miljoonaa euroa ja kertaluonteinen
tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa 2008 M-real ilmoitti, että Reflexin tehtaan myynti
Arjowigginsille peruuntui. Euroopan Komissio antoi kaupalle
ehdollisen hyväksyntänsä, mutta asetetut ehdot tekivät kaupasta
käytännössä mahdottoman toteuttaa.

Joulukuussa 2008 M-realin Graphic Papers -liiketoiminnan myynti
eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille astui voimaan. Kaupan arvo oli
750 miljoonaa euroa. Kauppahinta muodostui 480 miljoonan euron
käteissuorituksesta ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 220
miljoonan euron myyjän ostajalle myöntämästä enintään nelivuotisesta
korollisesta velkakirjasta sekä 50 miljoonan euron suunnatusta
osakeannista. Kaupan toteutuminen pienensi M-realin nettovelkojen
määrää noin 630 miljoonalla eurolla. Kauppaan sisältyivät Kirkniemen
ja Kankaan tehtaat Suomessa, Stockstadtin tehdas Saksassa sekä
Biberistin tehdas Sveitsissä. Tehtaiden yhteenlaskettu kapasiteetti
on 1,9 miljoonaa tonnia. Osana kauppaa M-real on sopinut
pitkäaikaisista sellun ja BCTMP:n toimituksista Sappille sekä muista
pienemmistä palvelu- ja toimitussopimuksista. Graphic Papers
-liiketoiminta-alueen yksiköistä M-realin omistukseen jäivät
Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat sekä
Husumin tehtaan paperikone 8. Äänekosken paperitehdas ja Husumin
paperikone 8 jatkavat kaupan toteuduttua valmistusta Sappille
pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen.

Syyskuussa 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin
vaihtoehtoihin perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtaiden päällystetyn standardihienopaperi-tuotannon lopettamista.
Molempien tehtaiden toiminta on ollut pitkään tappiollista.
Tammikuussa 2009 aloitettiin 480 henkilöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut Halleinin tehtaalla Itävallassa tavoitteena
paperituotannon lopettaminen huhtikuun 2009 lopussa. Gohrsmühlessä
Saksassa päällystetyn standardihienopaperin tuotanto lopetetaan
huhtikuun aikana, ja sen vaikutuksia selvitetään. Erikoispaperien
sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja -folioarkkien tuotantoa
Gohrsmühlessä on päätetty laajentaa. Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtaiden yhteenlaskettu päällystetyn standardihienopaperin
kapasiteetti on noin 0,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Halleinin
sellutehtaan tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelu jatkuu.

Strategiatarkastelu jatkuu paperiliiketoimintojen osalta.

Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli vuoden 2008 lopussa 30,8 prosenttia
(31.12.2007: 34,4) ja velkaantumisaste 152 prosenttia (2007: 124).
Nettovelkaantumisaste oli 90 (99). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste
vuoden lopussa oli noin 74 prosenttia (86) ja omavaraisuusaste noin
36 prosenttia (40).

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 1 254 miljoonaa euroa (1
867). Lainoista oli valuuttamääräisiä 12 prosenttia,
vaihtuvakorkoisia 95 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen
keskikorko oli vuoden 2008 lopussa 7,0 prosenttia ja pitkäaikaisten
lainojen keskimaturiteetti 2,9 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika
oli vuoden lopussa 3,4 kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika
on vaihdellut 3 ja 6 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 118 miljoonaa euroa
(Q1-Q4/2007: 325). Käyttöpääoma aleni 7 miljoonaa euroa (aleni 42).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 4,6 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 4 ja 6 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 88 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Sappi-kaupan myötä joulukuun lopussa
saatu noin 400 miljoonan euron käteissuoritus vahvisti merkittävästi
M-realin likviditeettiä ja rahoitusasemaa. Käytettävissä oleva
likviditeetti oli katsausvuoden lopussa 1 454 miljoonaa euroa, josta
904 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia luottosopimuksia ja 550
miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Lisäksi konsernilla oli
muita korollisia saamisia 303 miljoonaa euroa. Konsernilla oli myös
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 550
miljoonan euron arvosta.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuonna
2008 oli 3,28 euroa, alin 0,67 euroa ja keskikurssi 1,59 euroa.
Vuoden lopussa B-osakkeen kurssi oli 0,69 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 1 004 miljoonaa euroa, eli 217 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa
yhteensä 232 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti vuoden lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 25
prosenttia.

Norges Bankin (Central Bank of Norway) omistus M-realissa nousi 9.1.
5,3 prosenttiin osakepääomasta ja 1,7 prosenttiin äänimäärästä.

Hermes Focus Asset Management Europe Ltd:n omistus M-realissa laski
2.5. 4,9 prosenttiin osakepääomasta ja 2,3 prosenttiin äänimäärästä.

Financier de l'Echiquier SA:n omistus M-realissa nousi 29.9. 5,1
prosenttiin osakepääomasta ja 1,6 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiökokous 13.3.2008 päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä määräyksen
vähimmäis- ja enimmäisosakepääomasta, arvo-osuusjärjestelmän
täsmäytyspäiväsäännökset sekä kohdan osakkeen nimellisarvosta.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Jakokelpoiset varat ja osingonjako

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat -303 901 093,04
euroa, josta tilikauden tulos on -535 312 028,39 euroa. Hallitus on
kokouksessaan 5.2.2009 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, joka
pidetään 12.3.2009, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa. Vuodelta
2007 maksettiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, yhteensä 19,7
miljoonaa euroa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous maaliskuussa valitsi M-realin hallitukseen
metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, metsänhoitaja Martti Asunnan,
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki
Karmilan, diplomi-insinööri Kai Korhosen, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän ja ministeri Antti Tanskasen.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Jordan ja
varapuheenjohtajaksi Martti Asunta.

M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kauden jälkeiset tapahtumat

Uusi johtamis- ja raportointirakenne, johon kuuluvat
liiketoiminta-alueet Consumer Packaging, Office Papers ja Other
Papers sekä raportointisegmentti Market Pulp and Energy,
julkistettiin.

Suomen tehdastoimintoja eli yhteensä noin 1 500 henkilöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin.

Halleinin tehtaalla aloitettiin noin 480 henkilöä koskevat
yhteistoimintaneuvottelut tavoitteena paperituotannon lopettaminen
huhtikuun lopussa. Gohrsmühlessä päällystetyn standardihienopaperin
tuotanto lopetetaan huhtikuun aikana ja erikoispaperien sekä
päällystämättömien hienopaperirullien ja -folioarkkien tuotantoa
laajennetaan.

Standard & Poor's alensi M-realin luottoluokituksen tasolle CCC+.
Luokituksen näkymät säilyvät negatiivisina. Vaikutus
rahoituskustannuksiin on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa.

M-real käynnisti 5.2.2009 uuden tulosparannusohjelman, jonka tavoite
on 80 miljoonan euron vuosittainen tulosparannus. Ohjelman
toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminta-alueisiin sekä M-realin
tukitoimintojen sopeuttamiseen Sappi-kaupan jälkeiseen
yhtiörakenteeseen ja kokoluokkaan. Ohjelman täysimääräinen
tulosvaikutus saavutetaan vuodesta 2011 alkaen. Suurin osa
tulosparannustoimista jatkuvien liiketoimintojen osalta arvioidaan
saatavan päätökseen vuoden 2009 aikana. Tulosvaikutuksen ennakoidaan
olevan vuonna 2009 noin 20-25 miljoonaa euroa. Ohjelmaan liittyvien
vuoden 2009 aikana kirjattavien kertaluonteisten kulujen ennakoidaan
olevan noin 18 miljoonaa euroa. Samalla käynnistettiin myös vuodelle
2009 erillinen noin 60 miljoonan euron kassavirran parannusohjelma.
Ohjelmaan liittyvät toimenpiteet sisältävät muun muassa
nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien karsimista.

Lähiajan näkymät

M-realin päätuotteiden kysynnän uskotaan vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä paranevan verrattuna viime vuoden lopun
poikkeuksellisen alhaiseen kysyntään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
kysyntä jää viime vuoden alkua heikommaksi. Talouden yleinen
epävarmuus tekee lähikuukausien ennustamisesta erityisen
haasteellista.

Viime vuoden lopulla toteutetut kartongin hinnankorotukset näkyvät
alkuvuoden aikana kartonkien keskimääräisissä hinnoissa.
Taivekartongin hintoja on tarkoitus nostaa myöhemmin tänä vuonna, kun
markkinatilanne sen mahdollistaa. Kysynnän heikkenemisestä huolimatta
päällystettyjen papereiden hintoja pyritään edelleen nostamaan.
Päällystämättömän hienopaperin osalta tarve uusiin korotuksiin on
edelleen suuri, mutta markkinatilanteesta johtuen toteutus siirtyy
myöhäisempään ajankohtaan. Lyhyellä aikavälillä päällystämättömän
hienopaperin nykyinen hintataso pyritään säilyttämään.

Kustannusinflaation uskotaan hellittävän selvästi vuonna 2009. Tällä
hetkellä näyttää siltä, että M-realin uuden tulosparannusohjelman
sekä aiempien ohjelmien yhteisvaikutus ylittää selvästi vuoden 2009
kustannusinflaation.

Edellä kuvatut tekijät huomioon ottaen vuoden 2009 ensimmäisen
neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan
paranevan kausiluonteisesti edellisestä vuosineljänneksestä mutta
jäävän selvästi tappiolliseksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Rahoitusmarkkinoiden kriisin myötä kulutus- ja investointikysyntä
ovat hiipuneet. Maailmantalouden epävarmuus on vaikuttanut
negatiivisesti myös eurooppalaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden
toimintaedellytyksiin ja riski maailmantalouden hidastumisen
pitkittymisestä on olemassa. Tuotantoa saatetaan joutua rajoittamaan
suunniteltua enemmän kysynnän heikentymisen takia.

Riski euron vahvistumisesta on yhä olemassa, vaikka etenkin
Yhdysvaltain dollariin verrattuna kehitys näyttää kääntyneen.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat
erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, puun saatavuus ja
hinta, muut raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron
kurssikehitys.
M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 28-29 on lisää tietoa
myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335


Lisätietoja 5.2.2009 kello 12.30 alkaen.
Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen
puhelinkonferenssi
alkaa kello 15.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
yhtiön verkkosivuilla www.m-real.com viimeistään 5.3.2009.

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS


               2008 2007 2008  2008  2008 2008 2007
Consumer Packaging             Q4   Q3   Q2  Q1  Q4
Liikevaihto, milj. e    1 061 1 069  248  274  274 266 259
EBITDA, milj. e        108  150  11   37   23  37  26
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         109  156  11   37   23  38  27
Liiketulos, milj. e      24  61  -13   17   3  17  -1
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         29  77  -9   17   3  18  7
Sijoitetun pääoman tuotto,
%               3,2  7,8 -6,0  8,3  1,4 8,7 0,1
 ilman kertaluonteisia
eriä, %            3,8  9,7 -4,0  8,3  1,4 9,2 3,8
Toimitukset, 1 000 t    1 345 1 386  303  348  351 342 336
Tuotanto, 1 000 t      1 336 1 398  293  347  335 361 339


Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen vuoden 2008 liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 29 miljoonaa euroa (77). Tulosta heikensivät
voimakas kustannusinflaatio, Metsä-Botnian Suomen tehtaiden
tuotannonrajoitukset sekä Yhdysvaltain dollariin ja Iso-Britannian
puntaan nähden vahvistunut euro. Kannattavuutta paransivat saavutetut
hinnankorotukset sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin 1 miljoonan euron kuluvaraus Lielahden
BCTMP-tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi sekä 4 miljoonan euron
arvonalentumistappio IAS36:n mukaisesti.

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -16
miljoonaa euroa.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 4 prosenttia
viime vuotta alhaisemmat. Vastaavasti M-realin taivekartongin
toimitukset olivat vuoden 2007 tasolla. Taivekartongin euromääräinen
keskihinta oli edellistä vuotta korkeampi heikentyneestä Yhdysvaltain
dollarista ja Iso-Britannian punnasta huolimatta.

Liner-kartongin toimitusmäärä jäi viime vuotta alhaisemmaksi.
Euromääräinen keskihinta oli hieman korkeampi. Tapettipaperin
myyntihinta nousi selvästi edellisestä vuodesta.

Loka-joulukuun tulos verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -9 miljoonaa euroa
(Q3/08: 17). Tulosta heikensivät Metsä-Botnian Suomen tehtaiden
tuotannon rajoitukset sekä tuotteiden kysynnän normaalia
kausiluonteisuutta suurempi heikkeneminen.

Neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä
-4 miljoonaa euroa liittyen IAS 36:n mukaiseen arvonalentumiseen.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia
eriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat edelliseen
kauteen nähden 8 prosenttia.
M-realin taivekartongin toimitukset laskivat 13 prosenttia.
Saavutetut hinnankorotukset sekä vahvistunut Yhdysvaltain dollari
nostivat keskimääräistä myyntihintaa.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski edellisestä neljänneksestä.
Hinnankorotukset ja vahvistunut Yhdysvaltain dollari paransivat
euromääräistä myyntihintaa.


              2008 2007 2008  2008  2008 2008 2007
Office Papers               Q4   Q3   Q2  Q1  Q4
Liikevaihto, milj. e     804  888  174  203  204 223  213
EBITDA, milj. e        35  66  -3   11   10  17  26
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         37  93  -1   11   10  17  23
Liiketulos, milj. e     -53 -196  -38   -6   -7  -2 -179
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e        -29  17  -14   -6   -7  -2   4
Sijoitetun pääoman tuotto,
%              -7,4 -21,0 -25,6  -3,2  -3,2 -0,6 -79,9
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -3,8  2,2 -9,2  -3,2  -3,2 -0,6  2,3
Toimitukset, 1 000 t    1 081 1 194  237  270  274 300  284
Tuotanto, 1 000 t      905 1 219  177  226  245 257  279


Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007

Office Papers -liiketoiminta-alueen vuoden 2008 liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -29 miljoonaa euroa (17). Tulosta
heikensivät nousseet raaka-ainekustannukset, erityisesti
puuraaka-aineen osalta sekä tuotteiden kysynnän heikkeneminen.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä nettona -24 miljoonaa euroa
seuraavasti:
* 16 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti
* 10 miljoonaa euroa varauksia ja alaskirjauksia liittyen New
 Thamesin arkitustoimintojen lopettamiseen
* 2 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen liittyen vuonna 2007
 julkistettuun tulosparannusohjelmaan.

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä nettona -213
miljoonaa euroa.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 4 prosenttia.
Office Papersin toimitusmäärä laski 9 prosenttia. Lukuun sisältyy
Wifstan
tehtaan sulkemisen vaikutus.

Loka-joulukuun tulos verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

Office Papersin liiketulos heikkeni kolmanteen vuosineljännekseen
verrattuna ja oli -14 miljoonaa euroa (Q3/08: -6). Keskeisinä syinä
olivat keskimääräisten myyntihintojen lasku lähinnä Ison-Britannian
punnan heikentymisen vuoksi ja tuotteiden kysynnän normaalia
kausiluonteisuutta suurempi heikkeneminen.

Neljännen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä
nettona -24 miljoonaa euroa seuraavasti:

* 16 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti
* 10 miljoonaa euroa varauksia ja alaskirjauksia liittyen New
 Thamesin arkitustoimintojen lopettamiseen
* 2 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen liittyen vuonna 2007
 julkistettuun tulosparannusohjelmaan

Edellisen neljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 2 prosenttia.
Office Papersin toimitusmäärä laski 12 prosenttia.


               2008 2007 2008  2008  2008 2008 2007
Other Papers               Q4   Q3   Q2  Q1  Q4
Liikevaihto, milj. e     622 657  147  153  158 164  161
EBITDA, milj. e        45  1  -1   7   8  31  -4
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         23  11   1   7   9  7  -1
Liiketulos, milj. e      -59 -36  -75   -3   -2  21  -12
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         -15 -30  -8   -3   -1  -3  -10
Sijoitetun pääoman tuotto,
%              -14,3 -9,1 -63,5  -2,3  -1,2 18,1 -11,4
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -3,4 -7,2 -5,8  -2,3  -0,8 -2,6 -9,1
Toimitukset, 1 000 t     680 718  157  168  174 181  177
Tuotanto, 1 000 t       705 743  160  170  186 190  182


Vuosi 2008 verrattuna vuoteen 2007

Other Papers -liiketoiminta-alueen vuoden 2008 liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -15 miljoonaa euroa (-30). Kannattavuutta
paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet, Uruguayn
sellutehtaan käynnistyminen marraskuussa 2007 ja, päällystetyn
hienopaperin hinnankorotukset. Kannattavuutta heikensivät kohonneet
puu- ja energiakustannukset, Yhdysvaltain dollariin ja
Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut euro sekä
tuotannonrajoitukset sellutehtailla.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä nettona -44 miljoonaa euroa
seuraavasti:
* 66 miljoonan euron IAS36:n mukainen arvonalentumistappio
 Halleiniin liittyen
* 23 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Other Papers
 -liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja
 vapautumisiin Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä
 eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
 vastuista
* 1 miljoonaa euroa muita käyttöomaisuuden alaskirjauksia.

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä nettona -6
miljoonaa euroa.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Other Papersin
kokonaistoimitukset laskivat 5 prosenttia.

Loka-joulukuun tulos verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

Other Papersin liiketulos heikkeni kolmanteen vuosineljännekseen
verrattuna ja oli -8 miljoonaa euroa (Q3/08: -3). Tulosta heikensi
tuotteiden kysynnän normaalia kausiluonteisuutta suurempi
heikkeneminen sekä Metsä-Botnian tuotannon rajoitukset. Tulosta
paransivat kohonneet myyntihinnat sekä euroon nähden vahvistunut
Yhdysvaltain dollari.

Neljännen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisena
eränä
* 66 miljoonan euron IAS 36:n mukainen arvonalentumistappio
 Halleiniin liittyen
* 1 miljoonaa euroa muita käyttöomaisuuden alaskirjauksia.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia
eriä.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
laskivat edellisestä
neljänneksestä 9 prosenttia. Other Papersin kokonaistoimitukset
laskivat 7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.


Market Pulp and Energy    2008 2007 2008  2008  2008 2008 2007
                      Q4   Q3   Q2  Q1  Q4
Liikevaihto, milj. e      644 596  150  172  160 162 147
EBITDA, milj. e        148  54   8   23   96  21  11
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e             73  55   8   23   22  21  12
Liiketulos, milj. e      106  25  -2   12   86  10  7
 ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e             32  26  -2   12   12  10  8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 3,1 -1,3  5,1  37,3 4,7 3,5
 ilman kertaluonteisia eriä,
%               3,6 3,2 -1,3  5,1  4,8 4,7 4,1
Toimitukset, 1 000 t     1 115 997  264  291  279 281 247


Koko vuoden tulos viime vuoteen verrattuna

Market Pulp and Energy -raportointisegmentin vuoden 2008 liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä oli 31 miljoonaa euroa (26).
Kannattavuutta paransi Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen
marraskuussa 2007. Kannattavuutta heikensivät kohonneet
puukustannukset sekä Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset.

Pohjolan Voiman osakkeiden 74 miljoonan euron suuruisen
realisoituneen käyvän arvon ja myyntivoiton kirjaus siirrettiin
muusta toiminnasta Market Pulp and Energy -segmenttiin.

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -1 miljoonaa
euroa.

Loka-joulukuun tulos verrattuna edelliseen vuosineljännekseen

Market Pulp and Energy -segmentin liiketulos heikkeni kolmanteen
vuosineljännekseen verrattuna ja oli -2 miljoonaa euroa (Q3/08: 12).
Tulosta heikensi lähinnä sellun kysynnän normaalia kausiluonteisuutta
suurempi heikkeneminen sekä alhaisempi sellun myyntihinta. Tulosta
paransi alhaisemmat puukustannukset. Tulos ei sisällä kertaluonteisia
eriä.

Edellisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Lyhennetty konsernin
tuloslaskelma            2008  2007 Muutos  2008 2008
Jatkuvat toiminnot, milj. e                 Q4  Q3

Liikevaihto             3 236  3 499  -263  722  826
Liiketoiminnan muut tuotot      182   195  -13   9  24
Liiketoiminnan kulut        -3 164 -3 296  132  -749 -801
Poistot ja arvonalentumiset     -315  -447  132  -143  -57
Liiketulos              -61   -49  -12  -161  -8
 % liikevaihdosta          -1,9  -1,4     -22,3 -1,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista               -1   -3   2   0   0
Kurssierot               13    1   12   11   1
Muut rahoitustuotot ja -kulut    -155  -140  -15  -47  -38
Tulos ennen veroja jatkuvista
toiminnoista             -204  -191  -13  -197  -45
 % liikevaihdosta          -6,3  -5,5     -27,3 -5,4
Tuloverot               34   23   11   34  0,1
Tulos jatkuvista toiminnoista    -170  -168   -2  -163  -44
 % liikevaihdosta          -5,3  -4,8     -22,6 -5,4
Tulos lopetetuista toiminnoista   -338   -27  -311  -62 -212
Kauden tulos             -508  -195  -312  -225 -256
 % liikevaihdosta         -15,7  -5,6     -31,2 -31,0

Emoyhtiön omistajille        -517  -194  -323  -225 -261
Vähemmistölle              9   -1   10   0   5
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
(e/osake)
 jatkuvista toiminnoista      -0,55  -0,51 -0,04 -0,50 -0,15
 lopetetuista toiminnoista     -1,03  -0,08 -0,95 -0,19 -0,64
Yhteensä              -1,58  -0,59 -0,99 -0,69 -0,79


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Lyhennetty konsernin tase         31.12.     31.12.
Milj. e                   2008  %   2007  %
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                   51 1,1    172 3,1
Muut aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   51 1,1    38 0,7
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    1 808 40,1   2 820 51,4
Biologiset hyödykkeet             57 1,3    47 0,9
Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä     63 1,5    64 1,2
Myytävissä olevat sijoitukset         440 9,8    343 6,2
Pitkäaikaiset rahoitusvarat          232 5,1     9 0,2
Laskennalliset verosaamiset           5 0,1     4 0,1
                      2 707 60,1   3 512 64,1
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                505 11,2    619 11,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset        743 16,5    970 17,7
Rahat ja pankkisaamiset            550 12,2    380 6,9
                      1 798 39,9   1 969 35,9
Varat yhteensä               4 505 100   5 481 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma             1 329 29,5   1 830 33,4
Vähemmistöosuus                57 1,3    52 0,9
                      1 386 30,8   1 882 34,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat           232 5,1    290 5,3
Eläkevelvoitteet                98 2,2    159 2,9
Varaukset                   99 2,2    72 1,3
Rahoitusvelat                1 568 34,8   1 883 34,4
Muut velat                   18 0,4    38 0,7
                      2 015 44,7   2 442 44,6
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat              538 12,6    453 8,3
Ostovelat ja muut rahoitusvelat        566 11,9    704 12,8
                      1 104 24,5   1 157 21,1
Velat yhteensä               3 119 69,2   3 599 65,7
Oma pääoma ja velat yhteensä        4 505 100   5 481 100


Lyhennetty rahavirtalaskelma          2008 2007 2008 2008
Milj. e                            Q4  Q3
Kauden tulos                  -508 -196 -225 -256
Oikaisut yhteensä                619  479  215 278
Käyttöpääoman muutos                7  42  26  41
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      118  325  16  63
Nettorahoituskulut               -193 -160 -129 -10
Maksetut verot                  -22  -38  -2  3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat    -97  127 -115  56

Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden            -38
investoinnit                  -128 -259  -39
Omaisuuden myynnit ja muut            507  628  366  3
Investointien nettorahavirrat          379  369  327 -35

Osakeanti, vähemmistön osuus            2   6   0  0
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden                 40
rahoituserien muutos               -95 -282  202
Maksetut osingot                 -20  -20   0  0
Rahoituksen nettorahavirrat           -113 -296  202  40
Rahavarojen muutos                169  200  414  61

Rahavarat kauden alussa             380  182  133  73
Rahavarojen muuntoero               1  -2   0  2
Rahavarojen muutos                169  200  414  61
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0   0   3  -3
Rahavarat kauden lopussa             550  380  550 133

Laskelma oman pääoman muutoksista

               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                        Käyvän
           Osake-  Yli-       arvon   Ed. Vähem-   Oma
            pää- kurssi- Muunto-  ja muut tilik.  mis- pääoma
             oma rahasto   ero rahastot  tulos töosuus  yht.
Oikaistu oma pääoma
1.1.2007, IFRS      558   667    3    222   605   63  2 118

Muuntoerot                -34            -3   -37
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta               28                28
Myytävissä olevat
sijoitukset
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                  8            8
liiketoiminnan muihin tuottoihin
siirretty määrä                  -22           -22
Valuuttavirtasuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                  0            0
siirretty
liikevaihdon
oikaisuksi                      0            0
Korkovirtasuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                  0            0
siirretty
rahoituserien
oikaisuksi                      0            0
Hyödykesuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                  9            9
siirretty ostojen
oikaisuksi                      9            9
Omaan pääomaan kirjattujen
tai sieltä pois
siirrettyihin eriin
liittyvät verot              -8    -1           -9
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
nettokulut yht.             -14     3       -3   -14
Kauden tulos                       -194   -1  -195
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä              -14     3  -194   -4  -209
Liiketoimet
omistajien kanssa
Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian 9 %:n osuuden
myynti                               -11
Metsä-Botnian Uruguayn
järjestelyt                             5
Yhteensä                              -6   -6
Osingonjako                        -20   -1   -21
Liiketoimet
omistajien kanssa                     -20   -7   -27
Oma pääoma
31.12.2007, IFRS     558   667   -11    225   391   52  1 882

Oma pääoma 1.1.2008,
IFRS           558   667   -11    225   391   52  1 882

Muuntoerot                -17             2   -15
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta               26                26
Myytävissä olevat
sijoitukset
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                 115           115
liiketoiminnan muihin tuottoihin
siirretty määrä                  -28           -28
Valuuttavirtasuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                 -21           -21
siirretty
liikevaihdon
oikaisuksi                      3            3
Korkovirtasuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                  -4           -4
siirretty
rahoituserien
oikaisuksi                     -1           -1
Hyödykesuojaus
omaan pääomaan kirjatut
voitot ja tappiot                 -17           -17
siirretty ostojen
oikaisuksi                     -1           -1
Omaan pääomaan kirjattujen
tai sieltä pois
siirrettyihin eriin
liittyvät verot              -7    -12           -19
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
nettokulut yhteensä            2    34        2   38
Kauden tulos                       -517    9  -508
Kaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä               2    34  -517   11  -470
Liiketoimet
omistajien kanssa
Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian Uruguayn
järjestelyt                             -6
Yhteensä                              -6   -6
Osingonjako                        -20    0   -20
Liiketoimet
omistajien kanssa                     -20   -6   -26
Oma pääoma
31.12.2008, IFRS     558   667   -9    259  -146   57  1 386Tunnuslukuja               2008   2007   2008 2008
                               Q4  Q3
Liikevaihto, milj. e          3 236  3 499   722  826
EBITDA, milj. e              254   398   -18  49
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e    192   313    4  60
Liiketulos, milj. e            -61   -49   -161  -8
 ilman kertaluonteisia eriä, milj.
e                     -35    75   -51   3
Tulos jatkuvista toiminnoista ennen
veroja, milj. e             -204   -191   -197  -45
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e   -178   -67   -87  -34
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista, milj. e    -170   -168   -163  -44
 lopetetuista toiminnoista, milj. e   -338   -27   -62 -212
Yhteensä                 -508   -195   -225 -256
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista, e       -0,55  -0,51  -0,50 -0,15
 lopetetuista toiminnoista, e      -1,03  -0,08  -0,19 -0,64
Yhteensä, e               -1,58  -0,59  -0,69 -0,79
 Osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä
 jatkuvista toiminnoista, e       -0,48  -0,17  -0,17 -0,13
Oman pääoman tuotto, %         -10,4   -8,5  -43,3 -10,1
 ilman kertaluonteisia eriä, %      -9,0   -2,8  -14,5 -8,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %       -1,3   -0,8  -19,7 -0,5
 ilman kertaluonteisia eriä, %      -0,5   2,8   -6,2  1,0
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    30,8   34,4   30,8 32,5
Velkaantumisaste kauden lopussa, %    152   124   152  129
Nettovelkaantumisaste kauden
lopussa, %                 90    99    90  114
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e    4,05   5,58   4,05 4,77
Korolliset nettovelat kauden
lopussa, milj. e            1 254  1 867  1 254 1 865
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa      128   259    39  38
Toimitukset, 1 000 t
 Paperiliiketoiminta yhteensä     1 761  1 911   394  438
 Consumer Packaging          1 345  1 386   303  348
Henkilöstö kauden lopussa
 Jatkuvissa toiminnoissa        6 546  7 241  6 546 6 679
 Lopetetuissa toiminnoissa           2 267     2 159

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Vastuut
Milj. e               2008 2007
Omasta puolesta            61  61
Osakkuusyhtiöiden puolesta       1   1
Saman konsernin yritysten puolesta   5   4
Muiden puolesta            2   3
Yhteensä               69  69

Avoimet johdannaissopimukset
Milj. e               2008 2007
Korkojohdannaiset         1 286 1 954
Valuuttajohdannaiset        2 805 3 809
Muut johdannaiset          185  133
Yhteensä              4 276 5 896


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsausvuoden lopussa 15,0 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa
31.12.2007).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä 2 068,8 miljoonaa euroa (2 713,9 milj. euroa
31.12.2007).


Käyttöomaisuussitoumukset
Milj. e                         2008  2007
Maksut alle vuoden                     0   22
Maksut myöhemmin                      1    4

Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset
Milj. e                         2008  2007
Kirjanpitoarvo vuoden alussa              2 820  3 156
Investoinnit                       128   250
Vähennykset                       -670  -186
Poistot ja arvonalentumiset               -282  -228
Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset   -149  -118
Muuntoero                         -39   -54
Kirjanpitoarvo vuoden lopussa              1 808  2 820

Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset
sisältävät
Graphic Papers -liiketoiminnan poistot
ja arvonalentumiset sekä rinnakkaisvuonna myös
Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan poistot.

Liiketoimet lähipiirin kanssa
Milj. e                         2008  2007
Liiketoimet emoyhtiön ja sisaryhtiöiden kanssa
Myynnit                          34   34
Liiketoiminnan muut tuotot                 3   138
Ostot                           571   549
Korkotuotot                         7    3
Korkokulut                         4    8
Pitkäaikaiset saamiset                   5   19
Myyntisaamiset ja muut saamiset              49   41
Pitkäaikaiset velat                     0    1
Ostovelat ja muut velat                  228   149

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa           2008  2007
Myynnit                           0    0
Ostot                            4    4
Pitkäaikaiset saamiset                   0    0
Myyntisaamiset ja muut saamiset               7    7
Ostovelat ja muut velat                   2    3


Tilinpäätösperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Oman pääoman tuotto (%)     (Tulos ennen veroja jatkuvista
               = toiminnoista - tuloverot) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus
                (keskimäärin))

Sijoitetun pääoman tuotto (%)  (Tulos ennen veroja jatkuvista
                toiminnoista +
                korkokulut, nettokurssierot ja muut
               = rahoituskulut) per
                (Taseen loppusumma jatkuvista
                toiminnoista - korottomat velat
                jatkuvista toiminnoista
                (keskimäärin))

Omavaraisuusaste (%)      (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)
               = per
                (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)     = Korolliset velat per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)
Nettovelkaantumisaste (%)    (Korolliset velat - likvidit varat -
               = korolliset saamiset) per
                (Emoyhtiön osakkeenomistajille
                kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus

Osakekohtainen tulos      (Emoyhtiön osakkeenomistajille
               = kuuluva tilikauden tulos) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma    (Emoyhtiön osakkeenomistajille
               = kuuluva pääoma) per
                (Osakkeiden osakeantioikaistu
                lukumäärä kauden lopussa)Liikevaihto ja -tulos
segmenteittäin     2008 2007 2008 2008 2008 2008 2007 2007
Milj. e               Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3
Consumer Packaging  1 061 1 069  248  274  274  266  259  267
Office Papers      804  888  174  203  204  223  213  213
Other Papers      622  657  147  153  158  164  161  162
Market Pulp and
Energy         644  596  150  172  160  162  147  157
Sisäinen myynti ja
muu toiminta      105  289   3  24  33  44  48  71
Liikevaihto      3236 3499  722  826  829  859  828  870

Consumer Packaging   108  150  11  37  23  37  26  51
Office Papers      35  66  -3  11  10  17  26  26
Other Papers       45   1  -1   7   8  31  -4   8
Market Pulp and
Energy         148  54   8  23  96  21  11  17
Muu toiminta      -82  127  -33  -29  -10  -10   5  -3
EBITDA         254  398  -18  49  127  96  64  99
 % liikevaihdosta    7,8 11,4 -2,5  5,9 15,3 11,2  7,7 11,4

Consumer Packaging    24  61  -13  17   3  17  -1  31
Office Papers      -53 -196  -38  -6  -7  -2 -179   9
Other Papers      -59  -36  -75  -3  -2  21  -12   1
Market Pulp and
Energy         106  25  -2  12  86  10   7   9
Muu toiminta      -79  97  -33  -28  -9  -9  -3  -6
Liiketulos       -61  -49 -161  -8  71  37 -188  44
 % liikevaihdosta   -1,9 -1,4 -22,3 -1,0  8,6  4,3 -22,7  5,1

Kertaluonteiset erät
Milj. e
Consumer Packaging    -5  -16  -4   0   0   0  -8   0
Office Papers      -24 -213  -24   0   0   0 -183   0
Other Papers      -44  -6  -67   0  -1  24  -2   8
Market Pulp and
Energy          74  -1   0   0  74   0  -1   0
Muu toiminta      -27  113  -14  -11  -1  -1  -3  -1
Kertaluonteisia
eriä liiketuloksessa  -26 -124 -110  -11  72  23 -197   7

Consumer Packaging   109  156  11  37  23  38  27  51
Office Papers      37  93  -1  11  10  17  23  26
Other Papers       23  11   1   7   9   7  -1   3
Market Pulp and
Energy          73  55   8  23  22  21  12  17
Muu toiminta      -50  -2  -15  -18  -8  -10   6  -3
EBITDA,
ilman kertaluonteisia
eriä          192  313   4  60  55  73  66  94
 % liikevaihdosta    5,9  8,9  0,6  7,3  6,6  8,5  8,0 10,8

Consumer Packaging    29  77  -9  17   3  18   7  31
Office Papers      -29  17  -14  -6  -7  -2   4   9
Other Papers      -15  -30  -8  -3  -1  -3  -10  -7
Market Pulp and
Energy          32  26  -2  12  12  10   8   9
Muu toiminta      -52  -16  -18  -17  -8  -9   0  -5
Liiketulos, ilman
kertaluonteisia eriä  -35  75  -51   3  -1  14   9  37
% liikevaihdosta    -1,1  2,1 -7,1  0,4 -0,1  1,6  1,1  4,3

Sijoitetun pääoman   2008 2007 2008 2008 2008 2008 2007 2007
tuotto, %              Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3
Consumer Packaging   3,2  7,8 -6,0  8,3  1,4  8,7  0,1 15,1
Office Papers     -7,4 -21,0 -25,6 -3,2 -3,2 -0,6 -79,9  3,8
Other Papers     -14,3 -9,1 -63,5 -2,3 -1,2 18,1 -11,4  1,7
Market Pulp and
Energy         12,6  3,1 -1,3  5,1 37,3  4,7  3,5  5,2
M-real-konserni    -1,3 -0,8 -19,7 -0,5  8,9  5,7 -22,4  5,9

Sijoitettu pääoma
Milj. e
Consumer Packaging   801  823  801  839  829  813  823  843
Office Papers      556  808  556  645  664  726  808  977
Other Papers      415  398  415  518  532  522  398  398
Market Pulp and
Energy         899  752  899  929  921  912  752  642
Kohdistamattomat ja
eliminoinnit      822  522  822  -12  165  263  522  346
M-real-konserni    3 493 3 303 3 493 2 919 3 111 3 236 3 303 3 206


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


Henkilöstö        2008  2007
Keskimäärin
Consumer Packaging   1 664 1 902
Office Papers      1 561 1 931
Other Papers      2 016 2 160
Metsä-Botnia       569  550
Muut jatkuvat toiminnot 1 039 1 724
Lopetetut toiminnot   2 238 4 408
Yhteensä        9 087 12 675
Toimitukset     2008 2007  2008 2008  2008  2008  2007 2007
1000 t               Q4  Q3   Q2   Q1   Q4  Q3
Consumer Packaging 1 345 1 386  303  348   351  342  336  346
Office Papers    1 081 1 194  237  270   274  300  284  283
Other Papers     680  718  157  168   174  181  177  176
Paperiliiketoiminta
yhteensä      1 761 1 911  394  438   448  481  461  458
Market Pulp     1 115  997  264  291   279  281  247  261


Tuotanto       2008 2007  2008 2008  2008  2008  2007 2007
1000 t               Q4  Q3   Q2   Q1   Q4  Q3
Consumer Packaging 1 336 1 398  293  347   335  361  339  352
Office Papers     905 1219  177  226   245  257  279  293
Other Papers     705  743  160  170   186  190  182  177
Paperiliiketoiminta
yhteensä      1 610 1 962  337  396   431  447  461  470
Metsä-Botnian sellu
1)          990  785  235  270   233  252  225  191
M-realin sellu   1 486 1 536  303  377   391  415  369  417

1) vastaa M-realin 30 %:n omistusosuutta Metsä-Botniasta

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit