M-realin liiketulos vuodelta 2009 ilman kertaluonteisia eriä -150 miljoonaa euroa, viimeinen neljännes positiivinen

M-real Oyj Pörssitiedote 4.2.2010 klo 12
M-realin liiketulos vuodelta 2009 ilman kertaluonteisia eriä -150 miljoonaa
euroa, viimeinen neljännes positiivinen

Vuoden 2009 tulos
·        Liikevaihto 2 432 miljoonaa euroa (2008: 3 236)
·        Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -150 miljoonaa euroa (-35).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -267 miljoonaa euroa (-61)
·        Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -230 miljoonaa euroa
(-178). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -358 miljoonaa euroa
(-204)
·        Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä
-0,66 euroa (-0,48) ja sisältäen kertaluonteiset erät -1,02 euroa (-0,55)

Loka-joulukuun tulos
·        Liikevaihto 606 miljoonaa euroa (Q3/2009: 618)
·        Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 7 miljoonaa euroa (-22).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -52 miljoonaa euroa (-24)
·        Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -15 miljoonaa euroa
(-70). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -74 miljoonaa euroa
(-72)
·        Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä
-0,02 euroa (-0,22) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,19 euroa (-0,22)

Tapahtumat viimeisellä neljänneksellä
·        Sopimus Metsä-Botnian uudesta omistusrakenteesta ja Uruguayn
toimintojen myynnistä astui voimaan.
·        Uusi 80 miljoonan euron tulosparannusohjelma käynnistettiin sisältäen
suunnitelmat Alizayn sellutehtaan ja kahden Reflexin tehtaan erikoispaperikoneen
sulkemisesta.
·        Husumissa päätettiin toteuttaa 22 miljoonan euron energiatehokkuutta
parantava investointi.
·        Uusi kolmivuotinen IT-palvelusopimus allekirjoitettiin Tiedon kanssa.
·        M-real ilmoitti lunastavansa ennenaikaisesti 250 miljoonan euron erän
vuonna 2010 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan.
·        Vuotuisen arvonalentumistestauksen perusteella kirjattiin 113 miljoonaa
euroa arvonalentumistappioita viimeisen neljänneksen tulokseen.

"M-real saavutti positiivisen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Käynnistämämme sisäiset tulosparannustoimet sekä
markkinatilanteen asteittainen elpyminen tukevat positiivisen tuloskehityksemme
jatkumista. Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen myynnin toteutuminen paransi
taserakennettamme ja rahoitusasemaamme merkittävästi. M-realin rakennemuutos
entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin keskittyväksi toimijaksi on edennyt
suunnitellusti."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj

 TUNNUSLUKUJA             2009 2008 2009 2009 2009 2009 2008

                    Q1-Q4 Q1-Q4  Q4  Q3  Q2  Q1  Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e         2 432 3 236  606  618  585  623  722
--------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA milj. e             88  254  132  27  -23  -48  -18

   ilman kertaluonteisia eriä, milj.
 e                    44  192  51  26  -20  -13   4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos milj. e          -267  -61  -52  -24  -73 -118 -161

   ilman kertaluonteisia eriä, milj.
 e                   -150  -35   7  -22  -70  -65  -51
--------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja

   jatkuvista toiminnoista, milj. e  -358 -204  -74  -72  -97 -115 -197

   ilman kertaluonteisia eriä, milj.
 e                   -230 -178  -15  -70  -83  -62  -87
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos

   jatkuvista toiminnoista, milj. e  -331 -170  -60  -73  -93 -105 -163

   lopetetuista toiminnoista, milj. e  -23 -338  -8  -3  -2  -10  -62
                   -------------------------------------------
   Yhteensä, milj. e          -354 -508  -68  -76  -95 -115 -225
--------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos

   jatkuvista toiminnoista, e     -1,02 -0,55 -0,19 -0,22 -0,29 -0,32 -0,50

   lopetetuista toiminnoista, e    -0,07 -1,03 -0,02 -0,01 -0,01 -0,03 -0,19
                   -------------------------------------------
   Yhteensä, e            -1,09 -1,58 -0,21 -0,23 -0,30 -0,35 -0,69
--------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos

   ilman kertaluonteisia eriä, e   -0,66 -0,48 -0,02 -0,22 -0,24 -0,18 -0,17
--------------------------------------------------------------------------------
 Oman pääoman tuotto, %        -28,6 -10,4 -24,3 -27,2 -32,1 -32,0 -43,3

   ilman kertaluonteisia eriä, %   -18,3 -9,0 -1,4 -26,6 -27,2 -17,6 -14,5
--------------------------------------------------------------------------------
 Sijoitetun pääoman tuotto, %     -8,9 -1,3 -8,7 -2,3 -10,2 -13,4 -19,7

   ilman kertaluonteisia eriä, %    -4,5 -0,5  0,4 -2,0 -8,3 -7,0 -6,2
--------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %  29,6 30,8 29,6 28,5 29,4 30,3 30,8

 Velkaantumisaste kauden lopussa, %   153  152  153  170  168  151  152

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %               84  90  84  121  116  101  90

 Korolliset nettovelat kauden
 lopussa, milj. e            777 1 254  777 1 262 1 276 1 243 1 254

 Bruttoinvestoinnit, milj. e       73  128  18  23  16  16  39
--------------------------------------------------------------------------------
 Toimitukset, 1 000 t

   Paperiliiketoiminnat        1 132 1 761  266  275  269  321  393

   Consumer Packaging         1 212 1 345  327  315  296  274  304
--------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö kauden lopussa

   jatkuvissa toiminnoissa      4 903 6 546 4 903 5 649 6 080 6 314 6 546 Hallituksen ehdotus osingoksi,
 e/osake                0,00 0,00 EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
 arvonalentumisillaMetsä-Botnia-omistuksen yhdistelytapa muutettiin osakkuusyritysmenettelyyn IAS
28:n mukaan 8.12.2009.


Vuoden 2009 tulos verrattuna vuoteen 2008
M-realin liikevaihto oli 2 432 miljoonaa euroa (3 236). Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 2,8 prosenttia. Liiketulos oli -267 miljoonaa euroa (-61) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -150 miljoonaa euroa (-35).

Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä -117
miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat:
·         134 miljoonan euron voitto Metsä-Botnia -järjestelyyn liittyen, josta
18 miljoonaa euroa kohdistuu Market Pulp and Energyyn ja 116 miljoonaa euroa
Muuhun toimintaan
·         113 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti, josta
66 miljoonaa euroa kohdistuu Speciality Papersiin ja 47 miljoonaa euroa Office
Papersiin. Liikearvoon näistä kohdistui 33 miljoonaa euroa.
·         48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja kuluvarauksia Market Pulp and
Energy-liiketoiminta-alueella liittyen suunnitelmaan sulkea Alizayn sellutehdas
lopullisesti
·         28 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen
·         22 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen liittyen. Tästä kohdistui 16 miljoonaa euroa
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueelle ja 6 miljoonaa euroa Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueelle.
·         12 miljoonan euron kuluvaraus Muussa toiminnassa liittyen
irtisanottuun IT-sopimukseen
·         11 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Husumin tehtaan
tulosparannustoimiin, josta 9 miljoonaa euroa Office Papers
-liiketoiminta-alueella ja 2 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy
-liiketoiminta-alueella
·         5 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueen
tulosparannusohjelmaan liittyen
·         12 miljoonaa euroa nettona muita kertaluonteisia kuluja, joista 2
miljoonaa euroa Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella ja 1 miljoona euroa
Speciality Papers - liiketoiminta-alueella ja 9 miljoonaa euroa Muussa
toiminnassa

Vuoden 2008 liiketuloksen kertaluonteiset erät olivat nettona -26 miljoonaa
euroa ja niistä merkittävimmät olivat:
·         86 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti, josta 66
miljoonaa euroa kohdistui Speciality Papersiin, 16 miljoonaa euroa Office
Papersiin ja 4 miljoonaa euroa Consumer Packagingiin.  Liikearvoon näistä
kohdistui 20 miljoonaa euroa.
·         74 miljoonan euron suuruinen realisoituneen käyvän arvon ja
myyntivoiton kirjaus Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueella Pohjolan
Voiman osakkeiden kaupasta
·         23 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella Iiittyen New Thamesin tehtaan myyntiin ja vapautumisiin
Ison-Britannian tehdastoimintojen eläkevastuista sekä eräistä muista
Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä vastuista
·         14 miljoonan euron kuluvaraus liittyen M-realin rakenteen
mukauttamiseen Sappi-kaupan seurauksena Muussa toiminnassa
·         13 miljoonan euron kulu kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte Maxencen
(PSM) puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta takauksesta ja PSM:ltä
olevien saatavien alaskirjauksesta Muussa toiminnassa.
·         10 miljoonan euron kuluvaraus ja alaskirjaus New Thamesin
arkitustoimintojen sulkemiseksi Office Papersissa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät yleisen kysyntätilanteen heikkenemisestä aiheutunut toimitusmäärien
lasku ja toimistopaperien keskimääräisten myyntihintojen lasku. Tulosta
paransivat toteutetut hinnankorotukset erityisesti kartongeissa ja toteutetut
kustannussäästöt.

Vuonna 2009 paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 1 132 000 tonnia (1
761 000). Consumer Packaging -liiketoiminnan toimitukset olivat 1 212 000 tonnia
(1 345 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -75 miljoonaa euroa (-142). Kurssierot
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten
arvostuksesta olivat 5 miljoonaa euroa (13). Nettokorot ja muut rahoitustuotot
ja -kulut olivat -80 miljoonaa euroa (-155). Muihin rahoitustuottoihin ja
-kuluihin sisältyi korkosuojausten arvostusvoittoa 10 miljoonaa euroa
(arvostusvoittoa 0). Lisäksi rahoitustuottoihin sisältyi noin 31 miljoonan euron
voitto joulukuussa 2010 erääntyvän 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
takaisinostoista ja rahoituskuluihin sisältyi 30 miljoonan euron tappio, joka
aiheutui Sappille myönnetyn velkakirjan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Katsausvuoden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -358 miljoonaa
euroa (-204). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä oli -230 miljoonaa euroa (-178). Tuloverojen, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, vaikutus oli 27 miljoonaa euroa positiivinen
(34).

Osakekohtainen tulos oli -1,09 euroa (-1,58). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,66 euroa (-0,48). Oman
pääoman tuotto oli -28,6 prosenttia (-10,4), ilman kertaluonteisia eriä -18,3
(-9,0). Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,9 prosenttia (-1,3), ilman
kertaluonteisia eriä -4,5 prosenttia (-0,5).

Loka-joulukuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
M-realin liikevaihto oli 606 miljoonaa euroa (Q3/2009: 618). Vertailukelpoinen
liikevaihto laski 0,6 prosenttia. Liiketulos oli -52 miljoonaa euroa (-24) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 7 miljoonaa euroa (-22).

Loka-joulukuun liiketuloksen kertaluonteiset erät olivat nettona -59 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:

·         134 miljoonan euron voitto liittyen Metsä-Botnia-järjestelyyn, josta
18 miljoonaa euroa kohdistuu Market Pulp and Energyyn ja 116 miljoonaa euroa
Muuhun toimintaan.
·         113 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti, josta
66 miljoonaa euroa kohdistuu Speciality Papersiin ja 47 miljoonaa euroa Office
Papersiin. Liikearvoon näistä kohdistuu yhteensä 33 miljoonaa euroa.
·         48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja kuluvarauksia Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueella liittyen suunnitelmaan sulkea Alizayn sellutehdas
lopullisesti
·         12 miljoonan euron kuluvaraus Muussa toiminnassa liittyen
irtisanottuun IT-sopimukseen
·         8 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Husumin tehtaan
tulosparannustoimiin, josta 7 miljoonaa euroa Office Papers
-liiketoiminta-alueella ja 1 miljoona euroa Market Pulp and Energy
-liiketoiminta-alueella
·         5 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueen
tulosparannusohjelmaan liittyen
·         7 miljoonaa euroa nettona muita kertaluonteisia kuluja, joista 1
miljoona euroa Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella ja 1 miljoona euroa
Speciality Papers -liiketoiminta-alueella sekä 5 miljoonaa euroa Muussa
toiminnassa.

Edellisen neljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä -2 miljoonaa
euroa liittyen toteutettuihin tehostustoimiin.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna paransivat
korkeammat keskimääräiset käyntiasteet huolimatta joulukuun kausiluonteisesti
alhaisista toimitusmääristä, toteutetut kustannussäästöt sekä sellun korkeampi
myyntihinta.

Loka-joulukuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 266 000 tonnia
(275 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 327 000 tonnia (315 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -20 miljoonaa euroa
(-47). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 1 miljoonaa euroa (2). Nettokorot ja
muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -21 miljoonaa euroa (-49). Muihin
rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 1
miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0). Edellisellä neljänneksellä rahoituskuluihin
kirjattiin 30 miljoonan euron tappio Sappille myönnetyn velkakirjan
ennenaikaisen takaisinmaksun takia.

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -74 miljoonaa euroa
(-72). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli
-15 miljoonaa euroa (-70). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan
muutos, olivat 14 miljoonaa euroa (-1).

Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (-0,23). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,02 euroa (-0,22). Oman
pääoman tuotto oli -24,3 prosenttia (-27,2), ilman kertaluonteisia eriä -1,4
prosenttia (-26,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli -8,7 prosenttia (-2,3), ilman
kertaluonteisia eriä 0,4 prosenttia (-2,0).

Henkilöstö
Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 4 903 (31.12.2008: 6 546), josta Suomessa
työskenteli 2 047 (2 258). Vuonna 2009 M-realin palveluksessa oli keskimäärin
5 913 henkilöä (9 087 vuonna 2008).  Viime vuoden lopun luvussa ei
yhdistelytavan muutoksen takia enää ole mukana osuutta Metsä-Botnian
henkilöstöstä (vuoden 2008 lopussa mukana 30 prosenttia Metsä-Botniasta eli 553
henkilöä).

Investoinnit
Bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2009 yhteensä 73 miljoonaa euroa (2008: 128).
Investointeihin sisältyy 16 miljoonan euron osuus Metsä-Botnian investoinneista
(30), joka perustuu M-realin 30 prosentin omistusosuuteen ja Metsä-Botnian
lukujen yhdistelytapaan 8.12.2009 saakka.

Rakennemuutos
M-real käynnisti helmikuussa 2009 tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena oli
80 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus. Toimenpiteet kohdistuivat
liiketoimintaalueisiin sekä tukitoimintojen sopeuttamiseen vastaamaan
muuttunutta yhtiörakennetta. Täysimääräinen tulosvaikutus saavutetaan vuodesta
2011 alkaen.

Helmikuussa käynnistettiin myös vuodelle 2009 erillinen noin 60 miljoonan euron
kassavirran parannusohjelma. Toimenpiteet sisälsivät muun muassa
nettokäyttöpääoman vähentämistä sekä investointien karsimista.

Molemmat ohjelmat etenivät odotuksia paremmin, ja lokakuussa 2009
tulosparannusohjelman tavoite nostettiin 90 miljoonaan euroon ja kassavirran
parannusohjelman tavoite 80 miljoonaan euroon.

Vuonna 2008 M-real ilmoitti aiempiin tarkasteltuihin strategisiin vaihtoehtoihin
perustuen suunnittelevansa Halleinin ja Gohrsmühlen tehtaiden päällystetyn
standardihienopaperituotannon lopettamista. Molempien tehtaiden toiminta oli
ollut pitkään tappiollista. Halleinin paperituotanto lopetettiin huhtikuun 2009
lopussa. Gohrsmühlessä päällystetyn standardihienopaperin tuotanto lopetettiin
huhtikuussa. Erikoispaperien sekä päällystämättömien hienopaperirullien ja
-folioarkkien tuotantoa on laajennettu Gohrsmühlessä.

M-realin organisaatiota päivitettiin Halleinin paperitehtaan sulkemisen ja
Gohrsmühlen tehtaan päällystetyn standardihienopaperituotannon lopettamisen
seurauksena. Other Papers -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin Speciality
Papersiksi. Uusi rakenne astui voimaan 17.6.2009.

M-realin osakkuusyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab ja sen omistajat M-real, Metsäliitto
Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj allekirjoittivat lokakuussa 2009 sopimuksen
Uruguayssa sijaitsevien sellutehtaan ja metsien myymisestä UPM:lle. Kauppa astui
voimaan joulukuussa 2009 ja sen seurauksena Metsä-Botniasta tuli Metsäliitto
Osuuskunnan tytäryhtiö. M-real muutti Metsä-Botnian yhdistelytavan
konsernitilinpäätöksessään 8.12.2009 ja käsittelee Metsä-Botnia -omistuksensa
yhteisyrityksestä (IAS 31) osakkuusyritykseksi IAS 28:n mukaisesti. Aiemmin
Metsä-Botnia oli konsolidoitu omistusosuutensa mukaisesti rivi riviltä.
8.12.2009 alkaen M-real esittää osuutensa Metsä-Botnian tuloksesta rivillä osuus
osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältyy liiketulokseen, ja taseessa rivillä
osuudet osakkuusyrityksissä. M-realin nettovelka pieneni järjestelyn myötä
vuoden 2009 kolmannen neljänneksen loppuun verrattuna noin 500 miljoonalla
eurolla huomioiden 300 miljoonan euron käteissuorituksen, 50 miljoonan euron
markkinaehtoisen saamisen Metsäliitolta sekä Metsä-Botnian yhdistelytavan
muutoksen M-realin konsernitilinpäätöksessä. M-real käyttää saamansa varat
velkojen maksuun. Järjestely ja Metsä-Botnian yhdistelytavan muutos laskevat
M-realin vuotuista liikevaihtoa noin 250 miljoonalla. M-realin oma pääoma kasvoi
järjestelyn ja yhdistelytavan muutoksen seurauksena noin 58 miljoonalla eurolla.

M-real ilmoitti joulukuussa 2009 käynnistävänsä uuden tulosparannusohjelman
vuodelle 2010, jonka merkittävimmät toimenpiteet ovat suunnitelmat lopullisesti
sulkea Alizayn sellutehdas Ranskassa sekä kaksi erikoispaperikonetta Reflexissä
Saksassa, suunnitelma M-real Zandersin organisaation ja johtamismallin
uudelleenjärjestelystä, 22 miljoonan euron investointi Husumin tehtaan
energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusi kaikki liiketoiminta-alueet kattava
20 miljoona euron sisäinen tulosparannusohjelma. Näiden suunniteltujen toimien
arvioidaan toteutuessaan parantavan M-realin vuosittaista liiketulosta 80
miljoonalla eurolla, täysimääräisenä vuodesta 2011 alkaen. Uusien suunniteltujen
toimien tulosvaikutuksen vuonna 2010 arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa.
Uusien suunniteltujen toimien sekä aiempina vuosina toteutettujen
tulosparannusohjelmien yhteisvaikutuksen arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 100
miljoonaa euroa positiivinen.

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin
keskittyväksi toimijaksi on edennyt suunnitelmien mukaan. Strategiatarkastelu
paperiliiketoimintojen osalta jatkuu.

Muutokset johdossa
Matti Mörsky aloitti talousjohtajana 4.5.2009.

Heikki Husso nimitettiin 17.6.2009 Speciality Papers -liiketoiminta-alueen
johtajaksi ja Soili Hietanen Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen
johtajaksi. Hietasen vastuualueeseen kuuluvat myös M-realin ja Sappin väliset
sopimusvalmistusasiat.

Mika Joukio nimitettiin Consumer Packagingin toimialajohtajan tehtävänsä lisäksi
M-realin toimitusjohtajan sijaiseksi 15.9.2009 alkaen.

Rahoitus
M-realin omavaraisuusaste oli vuoden 2009 lopussa 29,6 prosenttia (31.12.2008:
30,8) ja velkaantumisaste 153 prosenttia (152). Nettovelkaantumisaste oli 84
(90). M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu nettovelkaantumisaste vuoden
lopussa oli noin 63 prosenttia (74) ja omavaraisuusaste noin 35 prosenttia (36).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli vuonna 2009 noin -97
miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon
pienentymisen takia.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 777 miljoonaa euroa (1 254).
Lainoista oli valuuttamääräisiä 8 prosenttia, vaihtuvakorkoisia 84 prosenttia ja
loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden lopussa 6,0 prosenttia ja
pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 2,4 vuotta. Lainojen
korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 6,4 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 2 ja 7 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat vuonna 2009 110 miljoonaa euroa
(2008: 118). Käyttöpääoma aleni 140 miljoonaa euroa (aleni 7).

Nettovaluuttavirrasta oli vuoden lopussa suojattuna keskimäärin 4,9 kuukautta.
Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 3 ja 5 kuukauden välillä.
Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin
99 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli vuoden lopussa
776 miljoonaa euroa, josta 279 miljoonaa oli sitovia luottosopimuksia ja 497
miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Sitovien luottosopimusten määrä
alentui 500 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen päätyttyä yhtiön
irtisanomisen seurauksena lokakuussa 2009.
Luottolimiittisopimuksen eräpäivä olisi ollut joulukuussa 2009.  Lisäksi
konsernilla oli muita korollisia saamisia 137 miljoonaa euroa. Konsernilla oli
myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 530 miljoonan euron
arvosta. M-real sai Metsä-Botnian omistusjärjestelyyn ja Uruguayn toimintojen
myyntiin liittyen joulukuussa 300 miljoonan euron käteissuorituksen. Lisäksi
M-real myi Metsäliitolle kolmen prosentin osuuden Metsä-Botniasta. Metsäliitto
maksoi kaupan 50 miljoonan euron markkinaehtoisella velkakirjalla, jonka
maturiteetti on kolme vuotta.

Joulukuussa 2008 tapahtuneen Graphic Papersin myynnin yhteydessä M-real sai
Sappilta korollisen 220 miljoonan euron velkakirjan. Elokuussa M-real sopi
Sappin kanssa, että Sappi maksaa velan takaisin hintaan 86,5 prosenttia
velkakirjan nimellisarvosta. M-realin Sappilta elokuussa saama 190 miljoonan
euron käteissuoritus vahvisti konsernin maksuvalmiutta. Tämä ennenaikainen
takaisinmaksu aiheutti M-realille 30 miljoonan euron tappion, joka kirjattiin
rahoituskuluihin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.

M-real nosti vuoden toisella neljänneksellä 60 miljoonaa euroa
TyEL-takaisinlainaa. Noston jälkeen M-realilla on nostamattomia rahastoituja
TyEL-varoja noin 279 miljoonaa euroa.

M-real osti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana markkinoilta omaa joulukuussa
2010 erääntyvää 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaansa 59,95 miljoonan
euron nimellisarvosta. Ostoista kirjattiin ensimmäisen neljänneksen tulokseen
noin 31 miljoonan euron tuotto. M-real ilmoitti joulukuussa käyttävänsä
oikeuttaan lunastaa osa yhtiön yllä mainitusta joukkovelkakirjalainasta.
Takaisinlunastettu osuus oli nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa.
Ennenaikainen takaisinlunastus tapahtui 25.1.2010 ja lunastushinta oli
lainaehtojen mukaisesti 100 prosenttia lainan nimellisarvosta. Lunastuksen
jälkeen joukkovelkakirjan jäljellä oleva lainamäärä on noin 90 miljoonaa euroa.

Osakkeet
M-realin B-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuonna 2009 oli 1,57
euroa, alin 0,19 euroa ja keskikurssi 0,66 euroa. Vuoden lopussa B-osakkeen
kurssi oli 1,53 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 321 miljoonaa euroa, 171 prosenttia osakekannasta. A- ja
B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa yhteensä 517 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti vuoden lopussa 38,6 prosenttia osakkeista, ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten omistajien
osuus osakkeista nousi 19 prosenttiin.

Financier de l'Echiquier SA:n omistus M-realissa laski 5.2.2009 4,8 prosenttiin
osakepääomasta ja 1,6 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Jakokelpoiset varat ja osingonjako
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat -342 787 654,55 euroa,
josta tilikauden tulos on -120 580 449,73 euroa. Yhtiöllä ei näin ollen ole
voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus on kokouksessaan 4.2.2010 päättänyt
ehdottaa kevään 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 24.3.2010,
että vuodelta 2009 ei makseta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous maaliskuussa 2009 vahvisti M-realin hallituksen jäsenten
lukumääräksi yhdeksän (9). Yhtiökokous valitsi hallitukseen metsänhoitaja Martti
Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan,
diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon,
maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti
Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Martti Asunta. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Erkki Karmila
(pj.), Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis. Yhdistetyn nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Kari Jordan (pj.), Martti Asunta, Liisa
Leino, Runar Lillandt ja Juha Niemelä.

M-realin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokous ohjeisti hallituksen selvittämään A- ja B-osakesarjojen yhdistämisen
mahdollisuutta ja siihen liittyviä ehtoja. Selvityksen tulokset ohjeistettiin
tuotavaksi seuraavan yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Kauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole tiedossa olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia.

Lähiajan näkymät
Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Taivekartongin ja lainerin keskihinnat ovat lievässä
nousussa hinnankorotustoimenpiteiden seurauksena.

Myös päällystämättömän hienopaperin kysyntätilanteen paraneminen jatkui vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä vaikuttaa jatkuvan hyvänä myös alkaneen
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. M-real on ilmoittanut kahdeksan prosentin
 hinnankorotuksista kaikilla päämarkkinoilla. Hinnankorotukset astuvat voimaan
maaliskuun alussa.

Erikoispapereiden kysyntä on edelleen normaalitason alapuolella, mutta kysynnän
uskotaan paranevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Erikoispapereiden
hintataso on pääasiassa pysynyt vakaana eikä merkittäviä muutoksia keskihintaan
ole odotettavissa.

M-real käynnisti joulukuussa 2009 uuden 80 miljoonan euron tulosparannusohjelman
vuodelle 2010. Uusien suunniteltujen toimien tulosvaikutuksen vuonna 2010
arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa. Uusien suunniteltujen toimien sekä
aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien yhteisvaikutuksen
arvioidaan vuonna 2010 olevan noin 100 miljoonaa euroa positiivinen.. Aleneva
kustannuskehitys näkyy vuoden 2010 aikana liiketoiminta-alueiden lisäksi myös
Muussa toiminnassa. Tuotannontekijöiden keskimääräisen kokonaiskustannuksen ei
arvioida merkittävästi muuttuvan vuonna 2010.

M-realin päätuotteissa kannattavan liiketoiminnan edellytykset ovat edelleen
parantuneet. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä. Vuoden 2010 liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan
olevan voitollinen, olettaen ettei toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä
heikennyksiä.

Liiketoiminnan lähiajan riskit
Useista positiivisista merkeistä huolimatta riski maailmantalouden taantuman
pitkittymisestä ja kartonki- ja paperituotteiden jo osin korjaantuneen
kysyntätilanteen kääntymisestä uudelleen laskuun on olemassa.

Yhtiön strateginen tarkastelu on edennyt johdonmukaisesti vaiheittain.
Yhdistettynä onnistuneisiin kustannussäästöohjelmiin yhtiö on saavuttanut
huomattavia säästöjä ja toimintojen rationalisointeja. Paperiliiketoimintojen
strategisen tarkastelun ja kustannussäästöjen sekä toiminnan tehostamisten on
ilmoitettu jatkuvan. Mikäli toteutettavilla toimenpiteillä ei kyetä saavuttamaan
tavoiteltua kustannustehokkuutta, on olemassa riski paperiliiketoimintojen
jatkuvasta heikosta kannattavuudesta.

Riski euron vahvistumisesta suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian
puntaan on olemassa. Vahvistuminen vaikuttaisi negatiivisesti myös
eurooppalaisen paperi- ja kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin.

Suomessa käytäviin työmarkkinaneuvotteluihin liittyvät mahdolliset
työtaistelutoimet voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti M-realin
kannattavuuteen.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot
perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat
niitä koskevista kannanotoista.

Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat erityisesti
lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä
euron kurssikehitys.

M-realin vuoden 2008 vuosikertomuksen sivuilla 37-38 on lisää tietoa myös
pidemmän aikavälin riskitekijöistä.


M-REAL OYJ


Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 4.2.2010 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille
tarkoitettu englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa kello 15.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.m-real.com
<http://www.m-real.com/> viimeistään 2.3.2010.


LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS
                  2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008

 Consumer Packaging         Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e        255  250  237  226  248  274  968 1 061

 EBITDA, milj. e           50  51  24  15  11  37  140  108

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               51  51  25  19  11  37  146  109

 Liiketulos, milj. e         33  31   4  -17  -13  17  51  24

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               34  31   5  -1  -9  17  69  29

 Sijoitetun pääoman tuotto, %   20,5 16,4  2,1 -8,8 -6,0  8,3  7,5  3,2

   ilman kertaluonteisia eriä,
 %                 21,0 16,4  2,5 -0,4 -4,0  8,3 10,2  3,8

 Toimitukset, 1 000 t        327  315  296  274  303  348 1 212 1 345

 Tuotanto, 1 000 t         342  323  275  292  293  347 1 232 1 336

 Henkilöstö kauden lopussa   1 533 1 545 1 690 1 535 1 541 1 576 1 533 1 541


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoteen
verrattuna ja oli 69 miljoonaa euroa (29). Tulosta paransivat saavutetut
hinnankorotukset, toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä vahvistunut
Yhdysvaltain dollari. Merkittävin tulosta heikentävä tekijä oli yleinen kysynnän
heikkeneminen.

Tulokseen kirjattiin -18 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä liittyen
Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.
Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -5 miljoona euroa.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat edellisvuoteen
verrattuna 11 prosenttia. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset
laskivat 8 prosenttia.

Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 34 miljoonaa euroa (Q3/2009: 31).
Tulosta paransi toimitusmäärien kasvu.

Tulokseen kirjattiin 1 miljoonan euron kertaluonteinen kulu
henkilöstövähennyksiin liittyen. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei
sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 1 prosentin korkeammat
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Consumer Packagingin taivekartongin
toimitukset laskivat 2 prosenttia.                  2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008

 Office Papers            Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e        132  133  131  147  174  203  543  804

 EBITDA, milj. e           6   0  -3  -2  -3  11   1  35

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               13   0  -3  -2  -1  11   8  37

 Liiketulos, milj. e        -54  -15  -18  -17  -38  -6 -104  -53

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               0  -13  -18  -17  -14  -6  -48  -29

 Sijoitetun pääoman tuotto, %   -47,5 -13,0 -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -21,2 -7,4

   ilman kertaluonteisia eriä,
 %                 0,0 -11,4 -13,7 -12,4 -9,2 -3,2 -9,8 -3,8

 Toimitukset, 1 000 t        198  199  190  203  237  270  790 1 081

 Tuotanto, 1 000 t         213  181  202  199  177  226  795  905

 Henkilöstö kauden lopussa   1 374 1 407 1 428 1 454 1 495 1 518 1 374 1 495


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoteen
verrattuna ja oli -48 miljoonaa euroa (-29). Tulosta heikensivät keskimääräisten
myyntihintojen lasku ja tuotteiden kysynnän heikkeneminen. Tulosta paransivat
alemmat raaka-ainekustannukset sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -56 miljoonaa euroa, josta 47
miljoonaa euroa oli arvonalentumistappiota IAS 36:n mukaan ja 9 miljoonaa euroa
kuluvarausta Husumin tehtaan tulosparannustoimiin liittyen.

Edellisen vuoden tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä -24 miljoonaa euroa.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset laskivat
edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä laski
27 prosenttia. Lukuun sisältyy New Thamesin tehtaan myynnin vaikutus.

Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 0 miljoonaa euroa (Q3/2009:
-13). Tulosta paransivat alemmat tuotantokustannukset.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -54 miljoonaa euroa , josta
47 miljoonaa euroa oli arvonalentumistappio IAS 36:n mukaan ja 7 miljoonaa euroa
kuluvarausta Husumin tehtaan tulosparannustoimiin liittyen.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -2 miljoonaa
euroa.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen nousivat 5 prosenttia. Office Papersin
toimitusmäärä oli samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä.                  2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008

 Speciality Papers          Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e        73  80  82  117  147  153  352  622

 EBITDA, milj. e           -8  -7  -17  -33  -1   7  -65  45

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               -2  -8  -16  -5   1   7  -31  23

 Liiketulos, milj. e        -78  -10  -23  -40  -75  -3 -151  -59

   ilman kertaluonteisia eriä,
 milj. e               -6  -11  -22  -12  -8  -3  -51  -15

 Sijoitetun pääoman tuotto, %
                 -215,3 -16,0 -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -62,1 -14,3

   ilman kertaluonteisia eriä,
 %                -16,5 -17,6 -30,4 -12,5 -5,8 -2,3 -20,3 -3,4

 Toimitukset, 1 000 t        68  76  80  118  157  168  342  680

 Tuotanto, 1 000 t          71  75  74  99  160  170  319  705

 Henkilöstö kauden lopussa   1 389 1 563 1 742 1 971 1 965 2 009 1 389 1 965


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoteen
verrattuna ja oli -51 miljoonaa euroa (-15). Tulosta heikensivät tuotteiden
kysynnän voimakas heikkeneminen, toimitusmäärän lasku ja päällystetyn
hienopaperin tuotannon lopetuskustannukset, jotka muodostavat noin puolet tämän
vuoden tappiosta. Tulosta paransivat kohonneet keskimääräiset myyntihinnat sekä
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -100 miljoonaa euroa
seuraavasti:
·        66 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti
·        28 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen liittyen
·        5 miljoonan euron kuluvaraus liiketoiminta-alueen
tulosparannusohjelmaan liittyen
·        1 miljoona euroa muita kertaluonteisia kuluja

Edellisen vuoden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -44 miljoonaa euroa.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 50 prosenttia, lukuun sisältyy
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.

Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -6 miljoonaa euroa
(Q3/2009: -11). Tulosta paransivat korkeampi myyntihinta sekä toteutetut
kustannussäästö-toimenpiteet. Tulosta heikensi kausiluonteinen toimitusmäärien
aleneminen.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä -72 miljoonaa euroa seuraavasti:
 * 66 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti
 * 5 miljoonan euron kuluvaraus liiketoiminta-alueen tulosparannusohjelmaan
  liittyen
 * 1 miljoona euroa muita kertaluonteisia kuluja

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä 1
miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Halleinin paperitehtaan sulkemiseen
liittyen.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 11 prosenttia, lukuun sisältyy
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.                    2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008

 Market Pulp and Energy          Q4  Q3  Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e          126 132 116 134 150 172  508  644

 EBITDA, milj. e             -1  -6 -10  -4  8  23  -21  148

   ilman kertaluonteisia eriä, milj.
 e                     2  -6 -10  -3  8  23  -17  73

 Liiketulos, milj. e           -39 -15 -19 -18  -2  12  -91  106

   ilman kertaluonteisia eriä, milj.
 e                    -9 -14 -19 -12  -2  12  -54  32

 Sijoitetun pääoman tuotto, %     -22,8 -7,3 -9,2 -8,4 -1,3 5,1 -12,8 12,6

   ilman kertaluonteisia eriä, %    -5,2 -6,9 -9,2 -5,8 -1,3 5,1 -7,7  3,6

 Toimitukset, 1 000 t          246 295 327 287 264 291 1 155 1 115


Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä heikkeni viime vuoteen verrattuna ja oli -54 miljoonaa euroa (32). Tulosta
heikensivät sellun alempi myyntihinta sekä sellutehtaiden tuotannonrajoitukset
alhaisen kysynnän vuoksi. Tulosta paransivat alemmat puukustannukset.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona yhteensä -37 miljoonaa euroa
seuraavasti:

·        48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja varauksia liittyen suunnitelmaan
sulkea Alizayn sellutehdas lopullisesti
·        18 miljoonan euron voitto Metsä-Botnian Pohjolan Voima -osakkeiden
myyntiin liittyen
·        6 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian
Kaskisten tehtaan sulkemiseen
·        1 miljoonaa euroa kuluvarauksia Husumin tehtaan tulosparannustoimiin
liittyen

Viime vuoden tulokseen sisältyi 74 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto
M-realin Pohjolan Voima -osakemyyntiin liittyen.

Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -9 miljoonaa euroa
(Q3/2009: -14). Tulosta paransivat sellun korkeampi myyntihinta ja kysynnän
parantumisesta johtunut toimitusmäärien kasvu. Kokonaistoimitusmäärän
alentuminen johtuu Metsä-Botnian Uruguayn tehtaan myynnistä, joka toteutui
8.12.2009. Kaikkien jäljelle jääneiden yksiköiden toimitusmäärät kasvoivat
kolmannesta neljänneksestä.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona yhteensä -30 miljoonaa euroa
seuraavasti:

·        48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja varauksia liittyen suunnitelmaan
sulkea Alizayn sellutehdas lopullisesti
·        18 miljoonan euron voitto Metsä-Botnian Pohjolan Voima -osakkeiden
myyntiin liittyen

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -1
miljoona euroa liittyen Husumin tehtaan tulosparannustoimiin.

 Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma

                          2009  2008     2009 2009

 Milj. e                    Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos  Q3  Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto                  2 432 3 236  -804  618  606

 Liiketoiminnan muut tuotot            252  182   70  25  166

 Liiketoiminnan kulut             -2 597 -3 164  567 -616 -641

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista *)       2   0   2   0   2

 Poistot ja arvonalentumiset           -356  -315  -41  -51 -185
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos                   -267  -61  -206  -24  -52

   % liikevaihdosta               -11,0  -1,9     -3,9 -8,6

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista        -16   -1  -15  -1  -2

 Kurssierot                     5   13   -8   2   1

 Muut rahoitustuotot ja -kulut           -80  -155   75  -49  -21
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos ennen veroja            -358  -204  -154  -72  -74

   % liikevaihdosta               -14,7  -6,3     -11,7 -12,2

 Tuloverot                     27   34   -7  -1  14
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos jatkuvista toiminnoista      -331  -170  -161  -73  -60

   % liikevaihdosta               -13,6  -5,3     -11,8 -9,9

 Lopetetut toiminnot

 Kauden tulos lopetetuista toiminnoista      -23  -338  315  -3  -8
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos                  -354  -508  154  -76  -68
--------------------------------------------------------------------------------


 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaukset               26  -41   67  12   2

 Myytävissä olevat rahoitusvarat         -115   87  -202  27  -22

 Muuntoerot                     5   11   -6  -13  15

 Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät   27  -19   46  -6   5
 verot
--------------------------------------------------------------------------------
 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen    -57   38  -95  20   0 Kauden laaja tulos yhteensä           -411  -470   59  -56  -68 Kauden tuloksen jakautuminen

   Emoyrityksen omistajille           -358  -517  159  -77  -69

   Vähemmistölle                  4   9   -5   1   1
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laajan tuloksen jakautuminen

   Emoyrityksen omistajille           -412  -481   68  -55  -68

   Vähemmistölle                  1   11  -10  -1   0
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                    -411  -470   59  -56  -68

 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta konsernin
 tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
 (euroa per osake)

   jatkuvista toiminnoista           -1,02 -0,55 -0,47 -0,22 -0,19

   lopetetuista toiminnoista          -0,07 -1,03  0,96 -0,01 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------
   Yhteensä                   -1,09 -1,58  0,49 -0,23 -0,21 *) Metsä Botnian nettotulos 8.12.2009 alkaen sisältyy riville "Osuus
 osakkuusyritysten tuloksista" liiketuloksessa


 Lyhennetty konsernin tase

                    31.12.     31.12.

 Milj. e                2009   %  2008   %
----------------------------------------------------------------
 VARAT

 Pitkäaikaiset varat

 Liikearvo                13  0,4   51  1,1

 Muut aineettomat hyödykkeet       32  1,0   51  1,1

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 130 36,1 1 808 40,1

 Biologiset hyödykkeet           0  0,0   57  1,3

 Osuudet osakkuusyrityksissä       210  6,7   63  1,4

 Sijoitukset               316 10,1  440  9,8

 Muut rahoitusvarat            59  1,9  232  5,2

 Laskennalliset verosaamiset        3  0,1   5  0,1
                   ---------------------------
                     1 763 56,3 2 707 60,1

 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus             313 10,0  505 11,2

 Myyntisaamiset ja muut saamiset     559 17,8  743 16,5

 Rahavarat                497 15,9  550 12,2
                   ---------------------------
                     1 369 43,7 1 798 39,9
----------------------------------------------------------------
 Varat yhteensä            3 132 100,0 4 505 100,0
----------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 Oma pääoma

 Emoyrityksen osakkeenomistajille

 kuuluva oma pääoma           916 29,2 1 329 29,5

 Vähemmistön osuus             8  0,3   57  1,3
                   ---------------------------
 Oma pääoma yhteensä           924 29,5 1 386 30,8 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat        162  5,2  232  5,1

 Eläkevelvoitteet             89  2,8   98  2,2

 Varaukset                104  3,3   99  2,2

 Rahoitusvelat              943 30,1 1 568 34,8

 Muut velat                12  0,4   18  0,4
                   ---------------------------
                     1 310 41,8 2 015 44,7

 Lyhytaikaiset velat

 Lyhytaikaiset rahoitusvelat       468 15,0  538 11,9

 Ostovelat ja muut velat         430 13,7  566 12,6
                   ---------------------------
                      898 28,7 1 104 24,5 Velat yhteensä            2 208 70,5 3 119 69,2
----------------------------------------------------------------
 Oma pääoma ja velat yhteensä     3 132 100,0 4 505 100,0
----------------------------------------------------------------

 Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

                               2009 2008 2009

 Milj. e                         Q1-Q4     Q4
--------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos                       -354 -508 -68

 Oikaisut yhteensä                     324 619 134

 Käyttöpääoman muutos                    140  7  9
--------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat           110 118  75
--------------------------------------------------------------------------
 Nettorahoituskulut                     -38 -193 -33

 Maksetut verot                        9 -22  -1
--------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat         81 -97  41
--------------------------------------------------------------------------
 Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden investoinnit  -73 -128 -18

 Omaisuuden myynnit ja muut                 284 483 277
--------------------------------------------------------------------------
 Investointien nettorahavirrat               211 355 259
--------------------------------------------------------------------------
 Osakeanti, vähemmistön osuus                 0  2  0

 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos  -344 -71 -253

 Maksetut osingot                       0 -20  0
--------------------------------------------------------------------------
 Rahoituksen nettorahavirrat                -344 -89 -253
--------------------------------------------------------------------------
 Rahavarojen muutos                     -52 169  47
--------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat kauden alussa                  550 380 424

 Rahavarojen muuntoero                    -1  1  0

 Rahavarojen muutos                     -52 169  47

 Myytävänä olevat rahavarat                     0  26
                             -----------------
 Rahavarat kauden lopussa                  497 550 497


 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista          Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
         ---------------------------------------------
                                    Oma
         Osa- Yli-     Käyvän Kerty-       Vä-  pää-
          ke- kurs-     arvon  neet      hem-  oma
         pää- sira- Muun- ja muut voitto-      mis-  yh-
 Milj. e      oma hasto toero rahastot  varat Yhteensä tölle teensä
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 1.1.2008     558  667  -11   225   391   1 830  52 1 882
---------------------------------------------------------------------------
 Osingonjako                     -20    -20      -20

 Metsä-Botnian
 Uruguayn
 järjestelyt                               -6   -6

 Tilikauden laaja
 tulos yhteensä           2    34  -517   -481  11  -470
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 31.12.2008    558  667  -9   259  -146   1 329  57 1 386
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 1.1.2009     558  667  -9   259  -146   1 329  57 1 386
---------------------------------------------------------------------------
 Metsä-Botnian
 Uruguayn
 järjestelyt                               -50  -50

 Tilikauden laaja
 tulos yhteensä          11   -65  -358   -412   1  -411
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 31.12.2009    558  667   2   194  -504    916   8  924
---------------------------------------------------------------------------

 Tunnuslukuja                         2009 2008 2009

                                         Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. e                     2 432 3 236  606

 EBITDA, milj. e                         88  254  132

    ilman kertaluonteisia eriä, milj. e             44  192  51
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos, milj. e                      -267  -61  -52

    ilman kertaluonteisia eriä, milj. e            -150  -35   7
--------------------------------------------------------------------------------
 Tulos jatkuvista toiminnoista

    ennen veroja, milj. e                   -358 -204  -74

    ilman kertaluonteisia eriä, milj. e            -230 -178  -15
--------------------------------------------------------------------------------
 Kauden tulos

    jatkuvista toiminnoista, milj. e              -331 -170  -60

    lopetetuista toiminnoista, milj. e             -23 -338  -8
                               -------------------
 Yhteensä, milj. e                       -354 -508  -68
--------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos

    jatkuvista toiminnoista, e                -1,02 -0,55 -0,19

    lopetetuista toiminnoista, e               -0,07 -1,03 -0,02
                               -------------------
 Yhteensä, e                         -1,09 -1,58 -0,21
--------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä jatkuvista
 toiminnoista, e                       -0,66 -0,48 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------
 Oman pääoman tuotto, %                    -28,6 -10,4 -24,3

    ilman kertaluonteisia eriä, %               -18,3 -9,0 -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Sijoitetun pääoman tuotto, %                 -8,9 -1,3 -8,7

    ilman kertaluonteisia eriä, %               -4,5 -0,5  0,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %              29,6 30,8 29,6

 Velkaantumisaste kauden lopussa, %               153  152  153

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %             84  90  84
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma/osake kauden lopussa, e              2,79 4,05 2,79

 Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e         777 1 254  777

 Bruttoinvestoinnit, milj. e                   73  128  18
--------------------------------------------------------------------------------
 Toimitukset, 1 000 t

    Paperiliiketoiminta yhteensä               1 132 1 761  266

    Consumer Packaging                    1 212 1 345  327
--------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö kauden lopussa

    Jatkuvissa toiminnoissa                  4 903 6 546 4 903

 EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla


 Vastuut                        2009        2008

 Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
 Omasta puolesta                     113         61

 Osakkuusyritysten puolesta                 0          1

 Saman konsernin yritysten puolesta             0          5

 Muiden puolesta                      2          2
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                         115         69
--------------------------------------------------------------------------------


 Avoimet johdannaissopimukset              2009        2008

 Milj. E
--------------------------------------------------------------------------------
 Korkojohdannaiset                    981        1 286

 Valuuttajohdannaiset                  2 806        2 805

 Muut johdannaiset                    183         185
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                        3 970        4 276
--------------------------------------------------------------------------------


 Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli
 katsauskauden lopussa -19,5 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa
 31.12.2008). Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
 määrä yhteensä on 2 158,5 miljoonaa euroa  (2 068,8 miljoonaa euroa
 31.12.2008). Käyttöomaisuussitoumukset               2009        2008

 Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
 Maksut alle vuoden                     0          0

 Maksut myöhemmin                      1          1

 Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset         2009        2008

 Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa              1 808        2 820

 Investoinnit                       70         128

 Vähennykset                      -454        -670 Poistot ja arvonalentumiset              -312        -282

 Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset            -149

 Muuntoero                        18         -39
--------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             1 130        1 808 Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset sisältävät Graphic Papers
 -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset.


 Liiketoimet lähipiirin kanssa Liiketoimet emoyrityksen ja sisaryritysten
 kanssa                    2009            2008

 Milj. E
--------------------------------------------------------------------------------


 Myynnit                     22             34

 Liiketoiminnan muut tuotot           37              3

 Ostot                     201             571

 Korkotuotot                   1              7

 Korkokulut                    2              4

 Pitkäaikaiset saamiset             53              5

 Myyntisaamiset ja muut saamiset        107             49

 Pitkäaikaiset velat               0              0

 Ostovelat ja muut velat            106             228

 Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa     2009            2008

 Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------


 Myynnit                     1              0

 Ostot                      35              4

 Pitkäaikaiset saamiset              0              0

 Myyntisaamiset ja muut saamiset         7              7

 Ostovelat ja muut velat             2              2

 Tilinpäätösperiaatteet

 Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä
 M-realin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden
 mukaan. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit: IAS 1 (uudistettu),
 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on parantaa
 tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla
 tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen
 omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen
 omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Konserni esittää omistajiin
 liittymättömät muutokset laajassa tuloslaskelmassa. IFRS 8, Toiminnalliset segmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Sen
 mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä "johdon lähetymistapaa",
 jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinissa.
 Konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2009 lähtien samat kuin IAS
 14-standardin mukaiset liiketoimintasegmentit eli Consumer Packaging, Office
 Papers, Speciality Papers ja Market Pulp and Energy. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.


 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                  (Tulos ennen veroja jatkuvista
 Oman pääoman tuotto (%)    = liiketoiminnoista
                 - tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))                 (Tulos ennen veroja jatkuvista
                 liiketoiminnoista
 Sijoitetun pääoman tuotto (%) = + korkokulut, nettokurssierot ja muut
                 rahoituskulut) per (Oma pääoma + korolliset
                 rahoitusvelat)                 (Oma pääoma)
 Omavaraisuusaste (%)     = per (Taseen loppusumma
                 - saadut ennakot) Velkaantumisaste (%)     = (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma pääoma)                 (Korolliset rahoitusvelat
 Nettovelkaantumisaste (%)   = - likvidit varat
                 - korolliset saamiset) per (Oma pääoma)                 (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
 Osakekohtainen tulos     = tilikauden tulos)
                 per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                 keskimäärin)                 (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
 Osakekohtainen oma pääoma   = pääoma)
                 per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                 kauden lopussa) Liikevaihto ja -tulos
 segmenteittäin       2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009    2008

 Milj. e            Q4  Q3   Q2  Q1  Q4  Q3 Q1-Q4    Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
 Consumer Packaging      255  250  237  226  248  274  968    1 061

 Office Papers        132  133  131  147  174  203  543     804

 Speciality Papers      73  80  82  117  147  153  352     622

 Market Pulp and Energy
               126  132  116  134  150  172  508     644

 Muu toiminta         59  56  40  34  57  77  189     323

 Sisäinen myynti       -39  -33  -21  -35  -54  -53 -128    -218
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto         606  618  585  623  722  826 2 432    3 236 Consumer Packaging      50  51  24  15  11  37  140     108

 Office Papers         6   0  -3  -2  -3  11   1     35

 Speciality Papers      -8  -7  -17  -33  -1   7  -65     45

 Market Pulp and Energy
                -1  -6  -10  -4   8  23  -21     148

 Muu toiminta         85  -11  -17  -24  -33  -29  33     -82
--------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA            132  27  -23  -48  -18  49  88     254

   % liikevaihdosta     21,8  4,4 -3,9 -7,7 -2,5  5,9  3,6     7,8 Consumer Packaging      33  31   4  -17  -13  17  51     24

 Office Papers        -54  -15  -18  -17  -38  -6 -104     -53

 Speciality Papers      -78  -10  -23  -40  -75  -3 -151     -59

 Market Pulp and Energy
               -39  -15  -19  -18  -2  12  -91     106

 Muu toiminta         86  -15  -17  -26  -33  -28  28     -79
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos          -52  -24  -73 -118 -161  -8 -267     -61

   % liikevaihdosta     -8,6 -3,9 -12,5 -18,9 -22,3 -1,0 -11,0    -1,9 Kertaluonteiset erät

 Consumer Packaging      -1   0  -1  -16  -4   0  -18     -5

 Office Papers        -54  -2   0   0  -24   0  -56     -24

 Speciality Papers      -72   1  -1  -28  -67   0 -100     -44

 Market Pulp and Energy
               -30  -1   0  -6   0   0  -37     74

 Muu toiminta         98   0  -1  -3  -14  -11  94     -27
--------------------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteisia eriä
 liiketuloksessa       -59  -2  -3  -53 -110  -11 -117     -26 Consumer Packaging      51  51  25  19  11  37  146     109

 Office Papers         13   0  -3  -2  -1  11   8     37

 Speciality Papers      -2  -8  -16  -5   1   7  -31     23

 Market Pulp and Energy
                2  -6  -10  -3   8  23  -17     73

 Muu toiminta         -13  -11  -16  -22  -15  -18  -62     -50
--------------------------------------------------------------------------------
 EBITDA, ilman
 kertaluonteisia eriä     51  26  -20  -13   4  60  44     192

   % liikevaihdosta      8,4  4,2 -3,4 -2,1  0,6  7,3  1,8     5,9 Consumer Packaging      34  31   5  -1  -9  17  69     29

 Office Papers         0  -13  -18  -17  -14  -6  -48     -29

 Speciality Papers      -6  -11  -22  -12  -8  -3  -51     -15

 Market Pulp and Energy
                -9  -14  -19  -12  -2  12  -54     32

 Muu toiminta         -12  -15  -16  -23  -18  -17  -66     -52
--------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos, ilman
 kertaluonteisia eriä      7  -22  -70  -65  -51   3 -150     -35

   % liikevaihdosta      1,2 -3,6 -12,0 -10,4 -7,1  0,4 -6,2    -1,1 Sijoitetun pääoman
 tuotto, %

 Consumer Packaging     20,5 16,4  2,1 -8,8 -6,0  8,3  7,5     3,2

 Office Papers       -47,5 -13,0 -13,7 -12,4 -25,6 -3,2 -21,2    -7,4

 Speciality Papers    -215,3 -16,0 -32,2 -43,4 -63,5 -2,3 -62,1    -14,3

 Market Pulp and Energy
              -22,8 -7,3 -9,2 -8,4 -1,3  5,1 -12,8    12,6
--------------------------------------------------------------------------------
 M-real-konserni       -8,7 -2,3 -10,2 -13,4 -19,7 -0,5 -8,9    -1,3 Sijoitettu pääoma,
 milj. e

 Consumer Packaging      556  744  771  774  801  839  556     801

 Office Papers        420  479  501  517  556  645  420     556

 Speciality Papers      65  225  241  312  415  518  65     415

 Market Pulp and Energy
               550  830  822  876  899  929  550     899

 Kohdistamattomat ja
 eliminoinnit         743  541  611  609  822  -12  743     822
--------------------------------------------------------------------------------
 M-real-konserni      2 334 2 819 2 946 3 088 3 493 2 919 2 334    3 493 Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo, muut
 aineettomat hyödykkeet,
 aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin,
 vaihto-omaisuus,
 myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien korot ja
 verot)) vähennettynä
 segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat (pois
 lukien korot ja verot)).
 Toimitukset           2009 2009 2009 2009 2008 2008  2009  2008

 1000 t               Q4  Q3  Q2  Q1   Q4   Q3   Q1-Q4  Q1-Q4
-------------------------------------------------------------------------------
 Consumer Packaging        327 315 296  274  303  348 1 212 1 345 Office Papers           198 199 190  203  237  270  790 1 081

 Speciality Papers         68  76  80  118  157  168  342  680
                ------------------------------------------------
 Paperiliiketoiminta yhteensä   266 275 270  321  394  438 1 132 1 761

 Market Pulp            246 295 327  287  264  291 1 155 1 115 Tuotanto             2009 2009 2009 2009 2008 2008  2009  2008

 1000 t               Q4  Q3  Q2  Q1   Q4   Q3   Q1-Q4  Q1-Q4
-------------------------------------------------------------------------------
 Consumer Packaging       342 323 275  292  293  347 1 232 1 336 Office Papers          213 181 202  199  177  226  795  905

 Speciality Papers        71  75  74  99  160  170  319  705
                ------------------------------------------------
 Paperiliiketoiminta yhteensä  283 257 276  298  337  396 1 114 1 610

 Metsä-Botnian sellu (1))    203 219 210  231  235  270  863  990

 M-realin sellu         316 263 264  277  303  377 1 120 1 486 (1) )vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-BotniastaYrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 1,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 500 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit