M-realin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa vuonna 2007

M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2008
IFRS-säännösten mukaisesti Map Merchant -tukkuriliiketoiminta on
käsitelty lopetettuna toimintona. Tuloslaskelmassa Map on kaikilla
kausilla esitetty yhdellä rivillä Tulos lopetetuista toiminnoista.
Vertailukelpoiset luvut jatkuvista toiminnoista on julkistettu
17.12.2007 tiedotteessamme.

Tulos koko vuodelta 2007

 * Liikevaihto 4 440 miljoonaa euroa (2006: 4 604). Liikevaihto
  pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 prosenttia johtuen
  kapasiteetin sulkemisista ja kotelotehtaiden myynnistä.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa (18).
  Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -120 miljoonaa euroa
  (-229)
 * Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
  eriä -104 miljoonaa euroa (-104). Tulos ennen veroja jatkuvista
  liiketoiminnoista sisältäen kertaluonteiset erät -273 miljoonaa
  euroa (-351)

Tulos vuoden 2007 viimeiseltä neljännekseltä

 * Liikevaihto 1 085 miljoonaa euroa (Q3/07: 1 102). Liikevaihto
  pieneni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 2 prosenttia.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -6 miljoonaa euroa (36).
  Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät -245 miljoonaa euroa
  (43)
 * Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia
  eriä -49 miljoonaa euroa (-3). Tulos ennen veroja sisältäen
  kertaluonteiset erät -288 miljoonaa euroa (4)

Tapahtumat vuoden viimeisellä neljänneksellä

 * Puun toimitustilanne jatkui tiukkana toisen peräkkäisen
  poikkeuksellisen leudon talven takia. Tehtaiden puuhuolto on
  pystytty hoitamaan, mutta mikäli tilanne ei parane,
  tuotantoseisokeilta ei voida välttyä, ja puunhinnan nousupaineet
  lisääntyvät.
 * Uusi tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien
  yksinkertaistamisohjelma julkistettiin marraskuussa. Ohjelman
  yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite on 100 miljoonaa
  euroa vuoden 2009 loppuun mennessä.

Kauden jälkeiset tapahtumat

 * M-real sopi helmikuun alussa myyvänsä Ison-Britannian Kemsleyssä
  sijaitsevan toimistopaperia valmistavan New Thamesin tehtaansa DS
  Smith Plc:lle. Velaton kauppahinta oli noin 80 miljoonaa euroa.
 * New Thamesin myynti mukaan lukien M-real tavoittelee seuraavan 12
  kuukauden aikana vähintään 200 miljoonan euron omaisuusmyyntejä

-"Tulevaisuudessa M-real on nykyistä pienempi mutta kannattavampi -
sillä on entistä vahvempi pakkaustoimiala ja entistäkin paremmin
fokusoitunut paperiliiketoiminta. Yksinkertaistamalla
liiketoimintakonsepteja sekä toimintatapoja pienennämme kustannuksia
sekä vapautamme toimintaan sidottua pääomaa."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real OyjTUNNUSLUKUJA         2007 2006 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 2005
Liikevaihto, Me       4 440 4 604 1 085 1 102 1 096 1 157 4 239
EBITDA, Me          444  272  70  116  66  193  413
 ilman kertaluonteisia
eriä, Me           366  378  78  111  77  101  358
Liikevoitto, Me       -120 -229 -245  43  -15  97  18
 ilman kertaluonteisia
eriä, Me            49  18  -6  36  -2  21  -18
Tulos ennen veroja
 jatkuvista toiminnoista,
Me              -273 -351 -288   4  -44  55 -114
 ilman kertaluonteisia
eriä, Me           -104 -104  -49  -3  -31  -21 -146
Kauden tulos
 jatkuvista toiminnoista,
Me              -250 -340 -249  -5  -48  52  -81
 lopetetuista
toiminnoista, Me        55  -59  57  -3  -1   2   1
 Kauden tulos        -195 -399 -192  -8  -49  54  -80
Osakekohtainen tulos
 jatkuvista toiminnoista,
e              -0,76 -1,03 -0,75 -0,02 -0,15 0,16 -0,25
 lopetetuista
toiminnoista, e       0,17 -0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Osakekohtainen tulos
yhteensä          -0,59 -1,21 -0,58 -0,02 -0,15 0,16 -0,25
Oman pääoman tuotto, %   -14,0 -16,8 -53,0 -2,3 -11,2  9,9 -4,2
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           -5,9 -5,3 -0,4 -0,9 -2,4 -7,3 -5,7
Sijoitetun pääoman tuotto,
%              -2,6 -4,7 -24,4  4,4 -1,1  9,7  0,9
 ilman kertaluonteisia
eriä, %            1,4  0,9 -0,3  3,7  0,2  2,5  0,2
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %          32,1 30,9 32,1 32,7 32,8 32,9 36,6
Velkaantumisaste kauden
lopussa, %          112  126  112  117  117  114  95
Korolliset nettovelat
kauden lopussa, Me     1 867 2 403 1 867 2 187 2 192 2 189 2 205
Bruttoinvestoinnit, Me    259  428  81  66  62  50  452
Paperitoimitukset, 1 000
tn             3 949 4 192  980  975  965 1 029 4 046
Kartonkitoimitukset, 1 000
tn             1 203 1 161  291  297  313  285 1 006
                   14   9  12  13  14  15
Henkilöstö kauden lopussa  9 508  125  508  449  302  509  154
Hallituksen esitys
osingoksi, e/osake      0,06 0,06             0,12
EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia


Vuoden 2007 tulos verrattuna vuoteen 2006

M-realin liikevaihto vuonna 2007 oli 4 440 miljoonaa euroa (2006: 4
604). Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 0,5 prosenttia.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 49 miljoonaa euroa (18).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -120 miljoonaa euroa
(-229). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista ilman
kertaluonteisia eriä oli -104 miljoonaa euroa (-104). Tulos ennen
veroja jatkuvista toiminnoista sisältäen kertaluonteiset erät oli
-273 miljoonaa euroa (-351).

Liiketulos oli -120 miljoonaa euroa (-229). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -169 miljoonaa euroa (-247) ja niistä
merkittävimmät ovat:


 * 182 miljoonan euron nettomääräinen arvonalentumistappio. Summa
  koostuu 185 miljoonan euron arvonalentumistappiosta Office Papers
  -liiketoiminta-alueen liikearvosta sekä 3 miljoonan euron
  arvonalentumistappion peruutuksesta Consumer Packaging
  -liiketoiminta-alueen Kyron paperintehtaan käyttöomaisuuteen
  neljännellä vuosineljänneksellä
 * 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista
  ensimmäisellä vuosineljänneksellä
 * 49 miljoonan euron kuluvaraukset ja käyttöomaisuuden
  alaskirjaukset Graphic Papers -liiketoiminta-alueella liittyen
  13. marraskuuta 2007 julkistettuun tulosparannusohjelmaan
  neljännellä vuosineljänneksellä
 * 30 miljoonan euron kuluvaraus Office Papers
  -liiketoiminta-alueella Wifstan tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä
 * 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan
  omaisuuden arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n
  mukaisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä
 * 14 miljoonan euron kuluvaraus Graphic Papers
  -liiketoiminta-alueella Sittingbournen tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä tämän
  kuluvarauksen alentaminen 7 miljoonalla eurolla kolmannella
  vuosineljänneksellä
 * 13 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen Office Papers
  -liiketoiminta-alueella Wifstan tehtaan sulkemiseen liittyen
  neljännellä vuosineljänneksellä
 * 12 miljoonan euron kuluvaraukset ja käyttöomaisuuden
  alaskirjaukset Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella
  liittyen 13. marraskuuta 2007 julkistettuun
  tulosparannusohjelmaan neljännellä vuosineljänneksellä
 * 11 miljoonan euron kuluvaraus ja käyttöomaisuuden alaskirjaus
  kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyen toisella
  vuosineljänneksellä
 * 8 miljoonan euron kuluvaraukset Office Papers
  -liiketoiminta-alueella liittyen 13. marraskuuta 2007
  julkistettuun tulosparannusohjelmaan neljännellä
  vuosineljänneksellä.


Lisäksi kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä tulokseen
lopetetuista toiminnoista 77 miljoonan euron arvioitu myyntivoitto
ennen veroja Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan myynnistä.
Kauppahinta täsmentyy myöhemmin. Riippuen lopullisesta kauppahinnan
oikaisulaskelmasta kauppahinta saattaa enimmillään alentua 30
miljoonaa euroa. Alentumisella olisi toteutuessaan negatiivinen
vaikutus lopetettujen toimintojen vuoden 2008 tulokseen. Kaupan
loppuunsaattamisella on kuitenkin M-realille positiivinen
kassavaikutus vuonna 2008.

Vuoden 2006 kertaluonteiset erät olivat nettona -247 miljoonaa euroa.
Kertaluonteiset tuotot olivat 3 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset
kulut 250 miljoonaa euroa. Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät
olivat:


 * arvonalentumistappio 113 miljoonaa euroa neljännellä
  vuosineljänneksellä
 * alaskirjaus käyttöomaisuudesta ja kuluvaraus Sittingbournen
  tehtaan sulkemiskustannuksiin 60 miljoonaa euroa neljännellä
  vuosineljänneksellä
 * alaskirjaus Wifstan tehtaan käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa
  neljännellä vuosineljänneksellä
 * Pont Sainte Maxencen tehtaan luovutustappio 37 miljoonaa euroa,
  josta 35 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä ja 2
  miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä
 * Stockstadtin, Halleinin ja Alizayn tehtaiden
  henkilöstövähennykset 24 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa
  euroa toisella vuosineljänneksellä ja 5 miljoonaa euroa
  neljännellä vuosineljänneksellä.


Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet sekä
päällystämättömän hienopaperin noin 9 prosentin hinnannousu. Lisäksi
Consumer Packaging -liiketoiminta-alue paransi selvästi
kannattavuuttaan pääasiassa nousseen toimitusmäärän ansiosta.

Liikevoittoa alensivat keskimäärin 9 prosenttia heikompi Yhdysvaltain
dollari, jyrkästi noussut kuitupuun hinta sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin alempi keskimääräinen myyntihinta.

Vuonna 2007 paperin kokonaistoimitusmäärä oli 3 949 000 tonnia (2006:
4 192 000). Katsausvuonna tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi
201 000 tonnilla (238 000). Kartongin toimitukset vuonna 2007 olivat
1 201 000 tonnia (1 161 000), ja tuotannonrajoitukset olivat 66 000
tonnia (60 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -150 miljoonaa euroa (-122)
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -3 miljoonaa euroa (-1).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -147 miljoonaa euroa (-121).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten purkamisesta
syntynyttä voittoa ja korkosuojausten arvostusvoittoa 6 miljoonaa
euroa (6).

Katsausvuoden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -273
miljoonaa euroa (-351). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista
ilman kertaluonteisia eriä oli -104 miljoonaa euroa (-104).
Tuloverojen positiivinen vaikutus, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, oli 23 miljoonaa euroa (11).

Osakekohtainen tulos oli -0,59 euroa (-1,21). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,32 euroa
(-0,29). Oman pääoman tuotto oli -14,0 prosenttia (-16,8), ilman
kertaluonteisia eriä -5,9 (-5,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli -2,6
prosenttia (-4,7), ilman kertaluonteisia eriä 1,4 prosenttia (0,9).

Loka-joulukuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Liikevaihto oli 1 085 miljoonaa euroa (Q3/07:1 102). Liikevaihto
pieneni edellisen kauden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1
prosentin. Liikevoitto oli -245 miljoonaa euroa (43). Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli -6 miljoonaa euroa (36). Tulos ennen
veroja jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä -49
miljoonaa euroa (-3). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset
erät -288 miljoonaa euroa (4).

Loka-joulukuun liikevoittoon kirjatut kertaluonteiset erät olivat
nettona yhteensä -239 miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät ovat:


 * 182 miljoonan euron nettomääräinen arvonalentumistappio, joka
  koostuu 185 miljoonan euron arvonalentumistappiosta Office Papers
  -liiketoiminta-alueen liikearvosta sekä 3 miljoonan euron
  arvonalentumistappion peruutuksesta Consumer Packaging
  -liiketoiminta-alueen Kyron paperintehtaan käyttöomaisuuteen
 * 13 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen Office Papers
  -liiketoiminta-alueella Wifstan tehtaan sulkemiseen liittyen
 * 49 miljoonan euron kuluvaraukset ja käyttöomaisuuden
  alaskirjaukset Graphic Papers -liiketoiminta-alueella liittyen
  13. marraskuuta 2007 julkistettuun tulosparannusohjelmaan
 * 12 miljoonan euron kuluvaraukset ja käyttöomaisuuden
  alaskirjaukset Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella
  liittyen 13. marraskuuta 2007 julkistettuun
  tulosparannusohjelmaan
 * 8 miljoonan euron kuluvaraukset Office Papers
  -liiketoiminta-alueella liittyen 13. marraskuuta 2007
  julkistettuun tulosparannusohjelmaan.


Lisäksi kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä tulokseen
lopetetuista toiminnoista 77 miljoonan euron arvioitu myyntivoitto
Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan myynnistä.

Edellisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi positiivisena
kertaluonteisena eränä Sittingbournen tehtaan sulkemiskustannuksia
varten tehdyn kuluvarauksen pienentäminen 7 miljoonalla eurolla.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna heikensivät jouluseisokit, edelleen noussut puun hinta,
tilapäiset häiriöt sellutuotannossa, sekä heikentyneet Yhdysvaltain
dollari ja Ison-Britannian punta.

Loka-joulukuun aikana paperin kokonaistoimitusmäärä oli 980 000
tonnia (975 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 50 000
tonnilla (60 000). Kartongin toimitukset olivat 289 000 tonnia (297
000) ja tuotannon rajoitukset 18 000 tonnia (0).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -40
miljoonaa euroa (-41). Nettorahoituskulujen nousu johtuu kohonneesta
markkinakorkotasosta ja luottoluokituksen alenemisesta sekä lisäksi
viime vuoden vastaavan ajanjakson positiivisista kurssieroista.
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (-2).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -42 miljoonaa euroa (-39).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten purkamisesta
syntynyttä voittoa ja korkosuojausten arvostustappiota -3 miljoonaa
euroa (6).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -288
miljoonaa euroa (4). Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista ilman
kertaluonteisia eriä oli -49 miljoonaa euroa (-3). Tuloverot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 39 miljoonaa euroa
(-9).

Osakekohtainen tulos oli -0,58 euroa (-0,02). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,07 euroa
(-0,04). Oman pääoman tuotto oli -53,0 prosenttia (-2,3), ilman
kertaluonteisia eriä -0,4 prosenttia (-0,9). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -24,4 prosenttia (4,4), ilman kertaluonteisia eriä -0,3
prosenttia (3,7).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2007 oli 9 508 (31.12.2006: 14 125), josta
Suomessa työskenteli 3 390 (4 220). Yrityskauppojen osuus
vähennyksistä vuonna 2007 on 3 364 henkilöä, josta Mapin myynnin
osuus on 2 400. Vuonna 2007 henkilöstömäärään sisältyy 30 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä ja vuonna 2006 39 prosenttia.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2007 yhteensä 259 miljoonaa euroa
(2006: 428). Niihin sisältyy 122 miljoonan euron osuus Metsä-Botnian
investoinneista (222). Metsä-Botnian investointiosuus perustuu
M-realin omistusosuuteen, joka vuonna 2007 on 30 prosenttia ja vuonna
2006 39 prosenttia.

Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdas on käynnistynyt onnistuneesti
marraskuussa 2007. Tehdas on yksi maailman kustannustehokkaimmista
kemiallisen sellun tuotantolaitoksista ja sen myötä M-real saavuttaa
selluomavaraisuuden.

Rakennemuutos

M-real on marraskuussa päättyneen saneerausohjelman myötä myynyt
omaisuuseriään noin 700 miljoonalla eurolla ja ohjelmassa määritelty
500 miljoonan euron tavoite ylitettiin selvästi.

Tammikuussa 2007 M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle 240 miljoonalla eurolla kirjaten 135
miljoonan euron myyntivoiton. Sittingbournen hienopaperitehdas
Isossa-Britanniassa suljettiin tammikuun lopussa ja Gohrsmühlen
hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa helmikuun lopussa. Wifstan
hienopaperitehdas Ruotsissa suljettiin heinäkuussa. Yhteensä noin
kolmannes suljettujen koneiden tuotannosta on siirretty M-realin
muille koneille. Sulkemisiin liittyen on vuoden 2006 tilinpäätökseen
kirjattu kuluksi 76 miljoonaa euroa ja vuonna 2007 20 miljoonan euron
nettomääräiset kuluvaraukset sulkemisten loppuunsaattamiseksi.
Sulkemisten kassavaikutukset ovat noin -55 miljoonaa euroa, josta
noin -40 miljoonaa euroa realisoituu 2008-2015. Kassavaikutuksessa ei
ole huomioitu 1. helmikuuta 2008 julkistettua New Thamesin tehtaan
myyntiä, joka tulee pienentämään Sittingbournen tehtaan sulkemiseen
liittyviä tulevien vuosien kassamenoja noin 35 miljoonalla eurolla.

Kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen kesän
aikana. Ohjelman kokonaishenkilöstövaikutus on noin 600
henkilötyövuotta. Päätetyillä ja aikaisemmin toteutetuilla
toimenpiteillä saavutetaan Suomen toiminnoissa noin 40 miljoonan
euron vuotuiset kustannussäästöt täysimääräisenä vuoden 2009 alusta.
Ohjelmasta aiheutuvat noin 11 miljoonan euron kertaluonteiset kulut
kirjattiin toiselle vuosineljännekselle. Summa sisältää noin 2
miljoonan euron alaskirjauksen käyttöomaisuudesta. Takon
kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2, jonka vuosikapasiteetti oli 70
000 tonnia, suljettiin heinäkuussa. Tuotanto on pääosin siirretty
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen muille koneille.

Touko-kesäkuun vaihteessa M-real myi Takon Kotelotehdas Oy:n Pyroll
Oy:lle ja M-real Petöfi Nyomda Kft:n saksalaiselle STI Groupille ja
joulukuussa M-real Meulemans S.A.:n kotelotehtaan ranskalaiselle
Autajon Groupille. Kauppojen vaikutus liikevoittoon ilman
kertaluonteisia eriä kuluvana vuonna on lievästi negatiivinen.
Vuotuinen liikevaihto vähenee näiden kauppojen seurauksena noin 80
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 820:llä.

Heinäkuussa M-real sopi paperitukkuri Map Merchant Holdings BV:n ja
sen tytäryhtiöiden myynnistä ranskalaiselle Antalis International
SAS:lle. Kilpailuviranomaisten hyväksyntä saatiin lokakuussa ja
kauppa toteutettiin ja astui voimaan 31.10.2007. Kaupan kokonaisarvo
sisältäen velka- ja eläkevastuut on 382 miljoonaa euroa.

M-real käytti heinäkuussa sopimuksen mukaisen osto-oikeutensa ostaa
Kyröskosken kaasukombivoimala ja maa-alueet, joilla M-realin
Kyröskosken tehtaat sijaitsevat, noin 13 miljoonalla eurolla.

Lokakuussa M-real ilmoitti sopineensa Saksan Dürenissä sijaitsevan
erikoispaperia valmistavan tehtaansa Zanders Reflexin myymisestä
Arjowiggins Groupille. M-real kirjaa kaupasta noin 20 miljoonan euron
tappion. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta M-realin
liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kaupan arvioidaan
toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaupan
toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

13.11.2007 M-real ilmoitti uuden tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelman käynnistämisestä.
Uusi ohjelma sisältää suunnitelmat Lielahden BCTMP-tehtaan ja Kankaan
päällystettyä aikakausilehtipaperia valmistavan paperikone 2:n
sulkemisista, Publishing ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueiden yhdistämisen uudeksi Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi, päällystetyn
aikakausilehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamisen sekä myynti-
ja markkinointiorganisaation keventämisen. Osana ohjelmaa M-real
ilmoitti valmiudesta myös muihin, esimerkiksi kapasiteettia
leikkaaviin toimiin, mikäli muutokset toimintaympäristössä sitä
edellyttävät. Ohjelman yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite
on 100 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä.

Rahoitus

Omavaraisuusaste oli vuoden 2007 lopussa 32,1 prosenttia (31.12.2006:
30,9) ja velkaantumisaste 112 prosenttia (126). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste
vuoden lopussa oli noin 95 prosenttia (111) ja omavaraisuusaste noin
37 prosenttia (36).

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 1 867 miljoonaa euroa (2
403). Pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 11 prosenttia.
Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 88 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden 2007 lopussa 7,4
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 3,4 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 5,8 kuukautta.
Vuoden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 5 ja 8 kuukauden
välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 325 miljoonaa euroa
(367). Käyttöpääoma aleni 42 miljoonaa euroa (57).

Nettovaluuttavirrasta oli katsausvuoden lopussa suojattuna
keskimäärin 5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 5 ja 7 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin
99 prosenttia.
Maksuvalmius on hyvä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli
katsausvuoden lopussa 1 233 miljoonaa euroa, josta 853 miljoonaa
euroa oli sitovia pitkäaikaisia luottosopimuksia ja 380 miljoonaa
euroa likvidejä varoja ja sijoituksia. Lisäksi lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten käytössä oli ei-sitovia koti- ja ulkomaisia
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 575 miljoonan euron
arvosta.

Maaliskuussa Moody's Investors Service alensi M-realin B2
luottoluokituksen tasolle B3. Luokituksen näkymät muuttuivat
negatiivisista vakaiksi. Standard & Poor's alensi M-realin B+
luottoluokituksen tasolle B. Luokituksen näkymät säilyvät
negatiivisina.

Lokakuussa Standard & Poor's alensi M-realin B luottoluokituksen
tasolle B-. Luokituksen näkymät muuttuivat negatiivisista vakaiksi.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi OMX Pohjoismaisessa Pörssi
Helsingissä vuonna 2007 oli 5,94 euroa, alin 2,96 euroa ja
keskikurssi 4,56 euroa. Vuoden lopussa B-osakkeen kurssi oli 3,25
euroa. Vuoden 2006 keskikurssi oli 4,41 euroa. Vuoden 2006 lopussa
kurssi oli 4,79 euroa.

B-osakkeen vaihto oli katsausvuonna 2 349 miljoonaa euroa, eli 175
prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden
lopussa yhteensä 1 070 miljoonaa euroa. Metsäliitto Osuuskunta omisti
vuoden 2007 lopussa 38,6 prosenttia osakkeista ja näiden osakkeiden
tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus
osakkeista oli noin 41 prosenttia.

Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan
merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia
B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40
eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön
taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Jakokelpoiset varat ja osingonjako

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 251.100.872,07
euroa, josta tilikauden tulos on -49.279.052,47 euroa. Hallitus on
kokouksessaan 6.2.2008 päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, joka
pidetään 13.3.2008, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,06 euroa
osakkeelta, yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2008 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2008.
Vuodelta 2006 osakkeelta maksettiin osinkoa 0,06 euroa, yhteensä 19,7
miljoonaa euroa.

Hallitus ja tilintarkastajat

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2007 valitsi M-realin hallitukseen
metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Granin, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari
Jordanin, varatuomari Erkki Karmilan, maanviljelysneuvos Runar
Lillandtin, vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon. Hallituksen jäsenten toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari
Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi  valittiin  Göran Lindell,  KHT  ja
KHT-yhteisö  PricewaterhouseCoopers  Oy,  päävastuullisena  Johan
Kronberg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Jouko Malinen, KHT ja
Markku Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kauden jälkeiset tapahtumat

6.2.2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuusmyyntien lisätavoitteen, mihin pääsyä tavoitellaan seuraavan
12 kuukauden aikana. Tavoitesummaan luetaan mukaan helmikuun alussa
tapahtunut M-real New Thamesin tehtaan myynti.

M-real sopi helmikuun alussa myyvänsä Ison-Britannian Kemsleyssä
sijaitsevan toimistopaperia valmistavan New Thamesin tehtaansa DS
Smith Plc:lle. Velaton kauppahinta oli GBP 60 miljoonaa (noin EUR 80
miljoonaa). M-realin Ison-Britannian tehdastoimintojen kattamattomat
eläkevastuut huomioon ottaen kaupan kassavaikutusten arvioidaan
olevan noin 60 miljoonaa euroa positiivinen, josta noin 40 miljoonaa
euroa syntyy kaupan toteuttamisen yhteydessä ja noin 20 miljoonaa
euroa sitä seuraavien 12 kuukauden kuluessa. Kaupan toteuduttua
M-realilla ei ole merkittäviä kattamattomia eläkevelvoitteita
Isossa-Britanniassa. Lisäksi M-real vapautuu noin 35 miljoonan euron
maksuvelvoitteista vuosina 2008-2015 liittyen aikaisemmin varattuihin
eläkevastuisiin ja muihin Sittingbournen tehtaan
sulkemiskustannuksiin. Kaupasta ei odoteta syntyvän merkittävää
luovutusvoittoa tai -tappiota. Eläkevastuiden vaikutus sekä kaupan
lopullinen tulos- ja kassavaikutus selviävät ensimmäisen
vuosipuoliskon loppuun mennessä. Kaupalla ei ole merkittävää
vaikutusta M-realin liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kauppa
kirjataan kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Kaupan
toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Puuhuolto

Venäjän vientitullit ja EU:n uudet bioenergian käyttötavoitteet
vaikuttavat ratkaisevasti puutilanteen kehittymiseen pitkällä
aikavälillä. Puun toimitustilanne jatkui tiukkana toisen peräkkäisen
poikkeuksellisen leudon talven takia. Kuitupuun saatavuusongelmien
arvioidaan jatkuvan ja hintatason pysyvän korkeana myös alkaneen
vuoden aikana. Tehtaiden puuhuolto on kuitenkin pystytty toistaiseksi
hoitamaan ilman merkittäviä häiriöitä. Mikäli tilanne ei parane,
tuotantoseisokeilta ei voida välttyä, ja puunhinnan nousupaineet
lisääntyvät.

Lähiajan näkymät

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä M-realin päätuotteiden
kysynnän ennakoidaan kausiluonteisesti hieman paranevan.
Keskimääräiset käyntiasteet ovat vuoden alussa erittäin korkeat.
Toimenpiteet päällystetyn aikakausilehtipaperin ja taivekartongin
hintojen korottamiseksi ovat käynnissä. Myös hienopapereiden hintojen
nousua haetaan aktiivisesti.

Markkinatasapaino paranee jo toteutettujen ja vuoden 2008 aikana
toteutettavien kapasiteetin sulkemisten seurauksena. Kaikkien
paperilaatujen tuotehintojen korotustarve on suuri.

M-realin tavoitteena on kattaa mahdollisimman suuri osuus
kustannusnousuista omilla tulosparannustoimillaan. Kustannukset
pysyvät korkeina tai kasvavat edelleen. Suurimmat nousut nähtäneen
puu- ja energiakustannuksissa. Jo julkaistujen tulosparannustoimien
lisäksi käynnistetään uusia toimenpiteitä lisääntyvien
kustannusnousujen kattamiseksi.

M-realin osuus Metsä-Botnian Uruguayn sellutehtaan tuotannosta
käytetään omilla hienopaperitehtailla Keski-Euroopassa. Ensimmäiset
paperintuotantoajot Uruguaysta tuodulla sellulla tehtiin tammikuussa
2008. Tehtaan käynnistyminen parantaa M-realin kannattavuutta
selvästi.

M-realin strategiatarkastelun neljäntenä vaiheena marraskuussa 2007
julkistetun tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien
yksinkertaistamisohjelman toteutus etenee suunnitellusti.
Strategiatarkastelu jatkuu.

Vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2007 viimeistä
neljännestä parempi, mutta jäävän vuoden 2007 ensimmäistä neljännestä
heikommaksi edelleen nousseiden puukustannusten vuoksi.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Pitkään jatkuessaan Yhdysvaltain talouden epävarmuus voi levitä
maailmanlaajuiseksi ja vaikuttaa negatiivisesti paperi- ja
kartonkiteollisuuden toimintaedellytyksiin.

Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat
erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, puun saatavuus ja
hinta, muut raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä Yhdysvaltain
dollarin kurssi. M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksen sivulla 25 on
lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 465 4321
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 465 4541

Consumer Packaging


+----------------------------------------------------------------------+
|                | 2007| 2006|2007|2007|2007|2007|2006|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|                |   |   | Q4| Q3| Q2| Q1| Q4|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|Liikevaihto, Me         | 934|  971| 225| 231| 243| 235| 241|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|EBITDA, Me           | 136|  131| 24| 45| 28| 39| 25|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
| ilman kertaluonteisia     |   |   |  |  |  |  |  |
| eriä, Me            | 142|  131| 25| 45| 33| 39| 25|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|Liikevoitto, Me         |  56|  43|  0| 27|  8| 21|  0|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
| ilman kertaluonteisia eriä, Me |  71|  47|  8| 27| 15| 21|  4|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|Sijoitetun pääoman tuotto, %  | 7,5|  5,1| 0,1|15,3| 4,1|10,9| 0,3|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
| ilman kertaluonteisia eriä, % | 9,5|  5,6| 4,3|15,3| 7,9|10,9| 2,1|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|Toimitukset, 1 000 tn      |1 203| 1 161| 291| 297| 313| 302| 288|
|--------------------------------+-----+------+----+----+----+----+----|
|Kartonkituotanto, 1 000 tn   |1 210| 1 121| 294| 303| 302| 311| 279|
|----------------------------------------------------------------------|
|EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia        |
+----------------------------------------------------------------------+


Vuosi 2007 verrattuna vuoteen 2006

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen vuoden 2007 liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 71 miljoonaa euroa (2006: 47).
Edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuutta paransi lähinnä
korkeampi toimitusmäärä sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet
ja heikensi korkeammat puukustannukset sekä heikentynyt Yhdysvaltain
dollari. Edellisen vuoden tulosta rasitti Simpeleen tehtaan
investointiseisokki.

Vuoden 2007 liikevoittoon kirjattiin lisäksi kertaluonteisina erinä
nettona -15 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja
13 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen
tulosparannusohjelmiin sekä positiivisena eränä 3 miljoonan euron
arvonalentumistappion peruutus.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 5
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
toimitukset olivat 6 prosenttia korkeammat. Taivekartongin
euromääräinen myyntihinta oli hieman edellistä vuotta alhaisempi
heikentyneestä dollarista johtuen.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli 6 prosenttia edellistä vuotta
korkeampi. Euromääräinen keskihinta oli edellisen vuoden tasolla.
Tapettipaperissa sekä toimitusmäärä että myyntihinta nousivat
selvästi edellisestä vuodesta.

Myydyt kotelotehtaat Suomessa, Unkarissa ja Belgiassa on vuoden 2007
alusta alkaen raportoitu Muussa toiminnassa. Liiketoiminta-alueen
vertailukelpoinen toimitusmäärä kasvoi 6 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni
edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 8 miljoonaa euroa (Q3/07: 27).
Tulosta heikensivät jouluseisokit, alhaisempi toimitusmäärä, sekä
edelleen nousseet puukustannukset.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoon kirjattiin lisäksi
kertaluonteisina erinä nettona -8 miljoonaa euroa, josta 11 miljoonaa
euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen 13.11.2007
julkistettuun tulosparannusohjelmaan sekä positiivisena eränä 3
miljoonan euron arvonalentumistappion peruutus.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat
edelliseen neljännekseen verrattuna 2 prosenttia. M-realin
taivekartongin toimitukset laskivat 7 prosenttia.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli 3 prosenttia edellistä neljännestä
korkeampi. Euromääräinen myyntihinta laski hieman johtuen
heikentyneestä dollarista.

Graphic Papers


+--------------------------------------------------------------------+
|              | 2007| 2006| 2007|2007|2007|2007| 2006|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|              |   |   |  Q4| Q3| Q2| Q1|  Q4|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|Liikevaihto, Me       |2 268| 2 390| 569| 574| 548| 577| 588|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|EBITDA, Me         | 120|  93|  10| 52| 31| 27| -10|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
| ilman kertaluonteisia   |   |   |   |  |  |  |   |
| eriä, Me          | 142|  187|  20| 48| 33| 41|  41|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|Liikevoitto, Me       | -81| -212| -71| 16| -12| -14| -176|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
| ilman kertaluonteisia eriä,|   |   |   |  |  |  |   |
|Me             | -23|   4| -22|  8| -9|  0|  -3|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|Sijoitetun pääoman tuotto, %| -3,9| -9,5|-14,1| 3,2|-2,1|-2,5|-31,6|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
| ilman kertaluonteisia eriä,|   |   |   |  |  |  |   |
|%              | -0,9|  0,3| -4,1| 1,7|-1,6| 0,2| -0,3|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|Toimitukset, 1 000 tn    |3 002| 3 153| 761| 760| 724| 757| 778|
|----------------------------+-----+------+-----+----+----+----+-----|
|Tuotanto, 1 000 tn     |2 962| 3 090| 736| 752| 735| 739| 747|
|--------------------------------------------------------------------|
|EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia       |
+--------------------------------------------------------------------+


Vuosi 2007 verrattuna vuoteen 2006

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen vuoden 2007 liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli -23 miljoonaa euroa (2006: 4).
Kannattavuutta heikensi päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnanlasku. Lisäksi heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja nousseet
puukustannukset rasittivat sekä aikakauslehti- että
hienopaperiliiketoiminnan kannattavuutta. Kannattavuutta paransivat
toteutetut tehostamistoimenpiteet sekä tappiollisista
liiketoiminnoista luopumiset.

Vuoden 2007 liikevoittoon kirjattiin lisäksi kertaluonteisina erinä
nettona -58 miljoonaa euroa, josta 22 miljoonaa euroa nettomääräisiä
kuluvarauksia liittyen Sittingbournen tehtaan sulkemiseen ja
tulosparannusohjelmiin sekä 36 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden
alaskirjauksia.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien vuoden 2007
kokonaistoimitukset nousivat 1 prosentin. Euroopan päällystetyn
aikakauslehtipaperin tuottajien vuoden 2007 kokonaistoimitukset
nousivat puolestaan 2 prosenttia.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
neljännellä vuosineljänneksellä -22 miljoonaa euroa (Q3/07: 8).
Liikevoittoa heikensivät sekä päällystetyn hienopaperin että
päällystetyn aikakauslehtipaperin hieman alentuneet myyntihinnat,
heikentynyt Yhdysvaltain dollari, edelleen nousseet puukustannukset
sekä joulun seisokit.

Neljännen neljänneksen liikevoittoon kirjattiin lisäksi
kertaluonteisina erinä nettona -49 miljoonaa euroa, josta 10
miljoonaa euroa kuluvarauksia liittyen tulosparannusohjelmiin sekä 39
miljoonaa euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia.

Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
nousivat edellisestä neljänneksestä 3 prosenttia ja Euroopan
päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien kokonaistoimitukset 6
prosenttia. M-realin Graphic Papers -liiketoiminta-alueen
kokonaistoimitukset olivat edellisen neljänneksen tasolla.

Office Papers


+----------------------------------------------------------------------+
|         |  2007|  2006|  2007| 2007| 2007|  2007| 2006|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|         |    |    |   Q4|  Q3|  Q2|   Q1|  Q4|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Liikevaihto, Me |  723|  727|  171|  167|  183|  202|  189|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|EBITDA, Me    |   53|   59|   25|  21|  15|   -8|  26|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
| ilman      |    |    |    |   |   |    |   |
|kertaluonteisia |    |    |    |   |   |    |   |
| eriä, Me    |   78|   69|   20|  21|  15|   22|  26|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Liikevoitto, Me |  -187|  -18|  -173|   7|   1|  -22|  -4|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
| ilman      |    |    |    |   |   |    |   |
|kertaluonteisia |    |    |    |   |   |    |   |
| eriä, Me    |   23|   7|   7|   7|   1|   8|  11|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Sijoitetun    |    |    |    |   |   |    |   |
|pääoman     |    |    |    |   |   |    |   |
|tuotto, %    | -29,6|  -2,3|- 114,8|  4,9|  0,6| -12,0| -1,9|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
| ilman      |    |    |    |   |   |    |   |
|kertaluonteisia |    |    |    |   |   |    |   |
| eriä, %     |  4,2|  1,1|  5,3|  4,9|  0,6|  5,0|  6,0|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Toimitukset,   |    |    |    |   |   |    |   |
|1 000 tn     |  947| 1 039|  219|  215|  241|  272|  264|
|-----------------+-------+-------+-------+------+------+-------+------|
|Tuotanto, 1 000 |    |    |    |   |   |    |   |
|tn        |  973| 1 028|  213|  223|  257|  280|  253|
+----------------------------------------------------------------------+


Vuosi 2007 verrattuna vuoteen 2006

Office Papers -liiketoiminta-alueen vuoden 2007 liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 23 miljoonaa euroa (2006: 7). Kannattavuutta
paransi erityisesti keskimääräisen myyntihinnan noin 9 prosentin
nousu. Tulosta heikensivät nousseet raaka-ainekustannukset,
erityisesti puukustannukset. M-realin toteutuneesta
puukustannusnoususta merkittävä osa kohdistuu Office Papers
-liiketoiminta-alueelle.

Vuoden 2007 liikevoittoon kirjattiin lisäksi kertaluonteisina erinä
nettona -210 miljoonaa euroa, josta 185 miljoonaa euroa
arvonalentumistappioita, 30 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan
tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi, 8 miljoonaa euroa
kuluvarauksia liittyen tulosparannusohjelmiin, sekä positiivisena
eränä 13 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen Wifstan tehtaan
sulkemiseen liittyen.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla heikkoa. Euroopan päällystämättömän hienopaperin
tuottajien vuoden 2007 kokonaistoimitukset laskivat 3 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna. Office Papers -liiketoiminta-alueen
toimitusmäärä laski 9 prosenttia. Lukuun sisältyy Wifstan tehtaan
sulkemisen vaikutus.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Liiketoiminta-alueen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
neljännellä vuosineljänneksellä 7 miljoonaa euroa (Q3/07: 7).
Liikevoittoa paransi hieman korkeampi toimitusmäärä ja heikensi
edelleen nousseet puukustannukset. Keskimääräinen myyntihinta oli
edellisen neljänneksen tasolla.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoittoon kirjattiin lisäksi
kertaluonteisina erinä nettona -180 miljoonaa euroa, josta 185
miljoonaa euroa arvonalentumistappioita, 8 miljoonaa euroa
kuluvarauksia liittyen tulosparannusohjelmiin, sekä positiivisena
eränä 13 miljoonan euron kuluvarauksen alentaminen Wifstan tehtaan
sulkemiseen liittyen.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset nousivat 2 prosenttia. Office Papers
-liiketoiminta-alueen toimitusmäärä nousi 2 prosenttia.

M-realin konsernitilinpäätös (luvut ovat tilintarkastamattomia)

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Jatkuvat toiminnot, Me           2007  2006 Muutos Q4/07

Liikevaihto                4 440 4 604  -164 1 085
Liiketoiminnan muut tuotot          239  112  127   27
Liiketoiminnan kulut           -4 235 -4 444  209 -1 042
Poistot ja arvonalentumiset         -564  -501  -63  -315
Liikevoitto                 -120  -229  109  -245
  % liikevaihdosta             -2,7  -5,0     -22,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -3   0   -3   -3
Kurssierot                  -3   -1   -2   2
Muut rahoitustuotot ja -kulut        -147  -121  -26  -42
Tulos ennen veroja jatkuvista
toiminnoista                -273  -351   78  -288
 % liikevaihdosta             -6,1  -7,6     -26,5
Tuloverot                   23   11   12   39
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista    -250  -340   90  -249
 % liikevaihdosta             -5,6  -7,4     -22,9
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista    55  -59  114   57
Kauden tulos                -195  -399  204  -192Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille       -194 -396  -192
Vähemmistölle            -1  -3    0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
konsernin tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (e/osake)
jatkuvista toiminnoista     -0,76 -1,03  -0,75
lopetetuista toiminnoista     0,17 -0,18  0,17
Yhteensä             -0,59 -1,21  -0,58


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Lyhennetty konsernin tase

                     31.12.   31.12.
Me                     2007  %  2006  %
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo                  172 3,3  376 6,1
Muut aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   38 0,7   62 1,0
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    2 820 54,3 3 156 51,1
Biologiset hyödykkeet             47 0,9   52 0,8
Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä    103 2,0  109 1,8
Korolliset saamiset              27 0,5   34 0,6
Laskennalliset verosaamiset          4 0,1   31 0,5
Muut korottomat saamiset           14 0,3   18 0,3
                      3 225 62,1 3 838 62,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               619 11,9  676 11,0
Korolliset saamiset              62 1,2  163 2,6
Korottomat saamiset             908 17,5 1 210 19,6
Rahat ja pankkisaamiset           380 7,3  182 2,9
                      1 969 37,9 2 231 36,1
Myytävänä olevat omaisuuserät              103 1,7
Varat yhteensä               5 194 100 6 172 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma             1 618 31,2 1 843 29,9
Vähemmistöosuus                52 1,0   63 1,0
                      1 670 32,2 1 906 30,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat           215 4,1  284 4,6
Eläkevelvoitteet               159 3,1  199 3,2
Varaukset                   72 1,4   79 1,3
Muut korottomat velat             38 0,7   28 0,5
Korolliset velat              1 883 36,3 2 182 35,4
                      2 367 45,6 2 772 45,0
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat               704 13,5  865 14,0
Korolliset velat               453 8,7  599 9,7
                      1 157 22,2 1 464 23,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat                      30 0,4
Velat yhteensä               3 524 67,8 4 266 69,1
Oma pääoma ja velat yhteensä        5 194 100 6 172 100


Lyhennetty rahavirtalaskelma

Me                          2007 2006 Q4/07

Kauden tulos                     -196 -399 -193
Oikaisut yhteensä                   479 709  216
Käyttöpääoman muutos                  42  57  74
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat         325 367  97
Nettorahoituskulut                  -160 -113  -72
Maksetut verot                     -38 -32  -6
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat       127 222  19

Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden      -259 -428  -81
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja muut               628  28  396
Investointien nettorahavirrat             369 -400  315

Osakeanti, vähemmistön osuus               6  31   3
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien    -282 259  -84
muutos
Maksetut osingot                    -20 -39   0
Rahoituksen nettorahavirrat              -296 251  -81
Rahavarojen muutos                   200  73  253

Rahavarat kauden alussa                182 112  128
Rahavarojen muuntoero                  -2  -2  -1
Rahavarojen muutos                   200  73  253
Myytävänä olevat, kotelotehtaat             0  -1   0
Rahavarat kauden lopussa                380 182  380


Laskelma oman pääoman muutoksista

                       Arvon-  Ed.
           Osake- Yli-      muutos  tilikau- Vähem-
           pää-  kurssi- Muunto- ja muut sien   mistö-
Me          oma  rahasto ero   rahastot voitto  osuudet Yht.
Oma pääoma 1.1.2006,
IFRS           558   667    6    0  1 040   45 2 316
Muuntoerot                -3               -3

Valuuttavirtasuojaus,
 omaan pääomaan
kirjatut
 voitot ja tappiot                 16           16
 siirretty
liikevaihdon
oikaisuksi                     2           2

Korkovirtasuojaus,
omaan pääomaan
kirjatut
voitot ja tappiot                  3           3
Hyödykesuojaus, omaan
pääomaan kirjatut
voitot ja
tappiot                      -8           -8
Omaan pääomaan
kirjattujen tai
sieltä pois
siirrettyihin eriin
liittyvät
verot                       -3         -3
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut nettokulut
yhteensä                 -3    10           7
Tilikauden tappio                     -396   -3 -399
Tilikaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä              -3    10   -396   -3 -392
Liiketoimet
omistajien
kanssa

Vähemmistöosuusmuutos
   Metsä-Botnian

Uruguay-järjestelyt                         22  22
Osingonjako                        -39   -1  -40
Liiketoimet
omistajien
kanssa                           -39   21  -18
Oma pääoma
31.12.2006, IFRS     558   667    3    10   605   63 1 906Oma pääoma
1.1.2007, IFRS         558 667  3 10 605 63 1 906
Muuntoero                -34      -3  -37
Voitot nettosijoitusten
suojauksesta               28         28

Valuuttavirtasuojaus,
 omaan pääomaan kirjatut
 voitot ja tappiot              8       8
 siirretty liikevaihdon
 oikaisuksi                 -22      -22

Korkovirtasuojaus,
 omaan pääomaan kirjatut
 voitot ja tappiot              0    0   0
 siirretty rahoituserien
 oikaisuksi                  0    0   0

Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan kirjatut
 voitot ja tappiot              9       9
 siirretty ostojen oikaisuksi         9       9
Omaan pääomaan
kirjattujen tai sieltä pois
siirrettyihin eriin liittyvät
verot                  -8 -1       -9
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettokulut yhteensä      -14  3    -3  -14
Tilikauden tappio                -194 -1 -195
Tilikaudella kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä             -14  3 -194 -4 -209
Liiketoimet omistajien
kanssa
 Vähemmistöosuusmuutos
  Metsä-Botnian
  9 %:n osuuden myynti               -11
  Metsä-Botnian
  Uruguay-järjestelyt                 5
  Yhteensä                      -6  -6
Osingonjako                   -20 -1  -21
Liiketoimet omistajien
kanssa                      -20 -7  -27
Oma pääoma
31.12.2007, IFRS        558 667 -11 13 391 52 1 670Tunnuslukuja                    2007  2006 Q4/07
Liikevaihto, Me                  4 440 4 604 1 085
EBITDA, Me                      444  272  70
ilman kertaluonteisia eriä, Me            366  378  78
Liikevoitto, Me                   -120  -229 -245
 ilman kertaluonteisia eriä, Me            49   18  -6
Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja, Me   -273  -351 -288
 ilman kertaluonteisia eriä, Me           -104  -104  -49
Tulos jatkuvista toiminnoista, Me          -250  -340 -249
Osakekohtainen tulos, e              -0,59 -1,21 -0,58
 jatkuvista toiminnoista, e            -0,76 -1,03 -0,75
 lopetetuista toiminnoista, e            0,17 -0,18 0,17
 ilman kertaluonteisia eriä jatkuvista
toiminnoista, e                  -0,32 -0,29 -0,07
Oman pääoman tuotto, %               -14,0 -16,8 -53,0
 ilman kertaluonteisia eriä, %           -5,9  -5,3 -0,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %            -2,6  -4,7 -24,4
 ilman kertaluonteisia eriä, %            1,4  0,9 -0,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         32,1  30,9 32,1
Velkaantumisaste kauden lopussa, %          112  126  112
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e         4,93  5,62 4,93
Korolliset nettovelat kauden lopussa, Me      1 867 2 403 1 867
Bruttoinvestoinnit, Me                259  428  81
Paperitoimitukset, 1000 tn             3 949 4 192  980
Kartonkitoimitukset, 1 000 tn           1 203 1 161  291
Henkilöstö kauden lopussa             9 508 14 125 9 508

EBITDA = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia


Vastuut, Me            2007 2006
Omasta puolesta           61  77
Osakkuusyhtiöiden puolesta      1  1
Saman konsernin yritysten puolesta  4  5
Muiden puolesta            3  3
Yhteensä               69  86Avoimet johdannaissopimukset, Me 2007 2006
Korkojohdannaiset        1 954 2 828
Valuuttajohdannaiset       3 809 4 747
Muut johdannaiset         133  152
Yhteensä             5 896 7 727


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsausvuoden lopussa 14,7 miljoonaa euroa (-8,3 milj. euroa
31.12.2006).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä 2 713,9 miljoonaa euroa (3 664 milj. euroa
31.12.2006).

Käyttöomaisuussitoumukset, Me


          2007 2006
Maksut alle vuoden  22 146
Maksut myöhemmin   4  16Aineellisen käyttöomaisuuden
muutokset, Me         2007 2006
Kirjanpitoarvo kauden alussa 3 156 3 178
Investoinnit          250  456
Vähennykset          -186  -82
Myytävänä olevat omaisuuserät     -28
Poistot ja arvonalentumiset  -346 -385
Muuntoero            -54  17
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 820 3 156Liiketoimet lähipiirin kanssa, Me  2007 2006
Liiketoimet emoyhtiön
ja sisaryhtiöiden kanssa
Myynnit                34  35
Liiketoiminnan muut tuotot      138  3
Ostot                 549 491
Korkotuotot               3  7
Korkokulut               8  13
Pitkäaikaiset saamiset         19  21
Myyntisaamiset ja muut saamiset    41 183
Pitkäaikaiset velat           1  1
Ostovelat ja muut velat        149 362

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa
Myynnit                 0  0
Ostot                  4  4
Pitkäaikaiset saamiset         0  7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     7  3
Ostovelat ja muut velat         3  3


Tilinpäätösperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Uudet ja muuttuneet standardit

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto (%)  = (Tulos ennen veroja jatkuvista
              toiminnoista - tuloverot) per
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus
              (keskimäärin))

Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen veroja jatkuvista
(%)             toiminnoista +
              korkokulut, nettokurssierot ja muut
              rahoituskulut) per
              (Taseen loppusumma - korottomat velat
              (keskimäärin))

Omavaraisuusaste (%)   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus) per
              (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)   = (Korolliset velat - likvidit varat -
              korolliset saamiset) per
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus)

Osakekohtainen tulos   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              tilikauden tulos) per
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              pääoma) per
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              kauden lopussa)Liikevaihto ja
-voitto
segmenteittäin, Me   2007 2006 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06
Consumer Packaging   934  971  225  231  243  235  241  236
Graphic Papers    2 268 2 390  569  574  548  577  588  586
Office Papers      723  727  171  167  183  202  189  181
Sisäinen myynti ja
muu toiminta      515  516  120  130  122  143  163  115
Liikevaihto      4 440 4 604 1 085 1 102 1 096 1 157 1 181 1 118

Consumer Packaging   136  131  24  45  28  39  25  38
Graphic Papers     120  93  10  52  31  27  -10  50
Office Papers      53  59  25  21  15  -8  26  15
Muu toiminta      135  -11  11  -2  -8  135   2  -2
EBITDA         444  272  70  116  66  193  45  100
 % liikevaihdosta   10,0  5,9  6,5 10,5  6,0 16,7  3,8  8,9

Consumer Packaging    56  43   0  27   8  21   0  17
Graphic Papers     -81 -212  -71  16  -12  -14 -176   4
Office Papers     -187  -18 -173   7   1  -22  -4  -1
Muu toiminta       92  -42  -1  -7  -12  112  -7  -8
Liikevoitto      -120 -229 -245  43  -15  97 -187  12
 % liikevaihdosta   -2,7 -5,0 -22,6  3,9 -1,4  8,4 -15,8  1,1
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista   -3   0  -3   1  -1   0   0   1
Kurssierot        -3  -1   2  -2   2  -5  -5  -1
Muut rahoitustuotot
ja -kulut       -147 -121  -42  -38  -30  -37  -36  -34
Tulos ennen veroja
jatkuvista
toiminnoista      -273 -351 -288   4  -44  55 -228  -22
Tuloverot        23  11  39  -9  -4  -3  23  -10
Kauden tulos
jatkuvista
toiminnoista      -250 -340 -249  -5  -48  52 -205  -32
Kauden tulos
lopetetuista
toiminnoista       55  -59  57  -3  -1   2  -61  -2
Kauden tulos      -195 -399 -192  -8  -49  54 -266  -34
Vähemmistöosuudet     1   3   0   1   0   0   1   3
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva
kauden tulos      -194 -396 -192  -7  -49  54 -265  -31
Osakekohtainen tulos,
e           -0,59 -1,21 -0,58 -0,02 -0,15 0,16 -0,81 -0,10Kertaluonteiset
erät, Me        2007 2006 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06
Consumer Packaging   -15  -4  -8   0  -7   0  -4   0
Graphic Papers     -58 -216  -49   7  -2  -14 -173  -2
Office Papers     -210  -25 -180   0   0  -30  -15   0
Muu toiminta      114  -2  -2   0  -4  120   1   0
Kertaluonteisia
eriä liiketuloksessa  -169 -247 -239   7  -13  76 -191  -2
Rahoituserien
kertaluonteiset erät   0   0   0   0   0   0   0   0
Kertaluonteiset
erät yhteensä      169 -247  239   7  -13  76 -191  -2

Consumer Packaging   142  131  25  45  33  39  25  38
Graphic Papers     142  187  20  48  33  41  41  52
Office Papers      78  69  20  21  15  22  26  15
Muu toiminta       4  -9  13  -3  -4  -1   2  -2
EBITDA, ilman
kertaluonteisia
eriä          366  378  78  111  77  101  94  103
 % liikevaihdosta    8,2  8,2  7,2 10,0  7,0  8,7  8,0  9,2

Consumer Packaging    71  47   8  27  15  21   4  17
Graphic Papers     -23   4  -22   8  -9   0  -3   6
Office Papers      23   7   7   7   1   8  11  -1
Muu toiminta      -22  -40   1  -6  -9  -8  -8  -8
Liikevoitto, ilman
kertaluonteisia eriä   49  18  -6  36  -2  21   4  14
% liikevaihdosta    1,1  0,4 -0,6  3,3 -0,2  1,8  0,3  1,3

Tulos ennen veroja
ilman
kertaluonteisia eriä  -104 -104  -49  -3  -31  -21  -37  -20
% liikevaihdosta    -2,3 -1,6 -4,5 -0,2 -2,8 -1,8 -3,1 -1,5
Osakekohtainen tulos
ilman                           -0,05
kertaluonteisia eriä,
e           -0,32 -0,29 -0,07 -0,03 -0,12 -0,09    -0,08
Oman pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %        -5,9 -5,3 -0,4 -0,9 -2,4 -7,3 -0,9 -1,5
Sijoitetun pääoman
tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä, %         1,4  0,9 -0,3  3,7  0,2  2,5  1,5  1,9Sijoitetun pääoman
tuotto, %       2007 2006 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06
Consumer Packaging   7,5 5,1  0,1 15,3  4,1 10,9  0,3  7,5
Graphic Papers     -3,9 -9,5 -14,1  3,2 -2,1 -2,5 -31,6  0,8
Office Papers     -29,6 -2,3 -114,8  4,9  0,6 -12,0 -1,9 -0,2
Jatkuvat toiminnot
yht.          -2,6 -4,7 -24,4  4,4 -1,1  9,7 -16,5  1,7Sijoitettu pääoma, Me 2007 2006 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06
Consumer Packaging   731  809  731  742  741  777  809  914
Graphic Papers     1907 2 109 1 907 2 046 2 042 2 077 2 109 2 303
Office Papers      518  722  518  681  665  669  722  742
Muu pääoma       866  735  866  469  543  519  735  548
Jatkuvat toiminnot
yht.         4 022 4 376 4 022 3 938 3 991 4 043 4 376 4 507


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


Henkilöstö keskimäärin   2007  2006
Consumer Packaging     1 504 2 573
Graphic Papers       5 135 5 862
Office Papers       1 657 1 822
Muut jatkuvat toiminnot  2 372 2 146
Lopetetut toiminnot (Map) 2 007 2 481
Yhteensä         12 675 14 884                  Q4  Q3  Q2   Q1   Q4   Q3
Toimitukset, 1000
tn          2007  2006 2007 2007 2007  2007  2006  2006
Consumer Packaging 1 203 1 161 291  297 313  302  288  285
Graphic Papers   3 002 3 153 761  760 724  757  778  772
Office Papers     947 1 039 219  215 241  272  264  258
Paperisegmentit
yht.        3 949 4 192 980  975 965 1 029 1 041 1 031                  Q4  Q3  Q2   Q1   Q4   Q3
Tuotanto, 1000 tn   2007  2006 2007 2007 2007  2007  2006  2006
Consumer Packaging  1 210 1 121 294 303 302  311  279  273
Graphic Papers    2 962 3 090 736 752 735  739  747  763
Office Papers     973 1 028 213 223 257  280  253  259
Paperitehtaat yht.  3 935 4 119 949 975 992 1 019 1 000 1 023
Metsä-Botnian sellu
1)           841  983 235 203 200  203  255  243
M-realin sellu    1 679 1 754 400 455 398  426  449  443

1) vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39 % Q4/06 asti,
30 % Q1/07 lähtien).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.